Birželio 28 d. grupė Seimo narių kreipėsi į Ministrą Pirmininką G. Kirkilą ir Užsienio reikalų ministrą P. Vaitiekūną, prašydami išsamių atsakymų į penkis pateiktus klausimus dėl SSRS okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo.

Tėvynės sąjungos politikos komiteto pirmininkas V. Landsbergis, susipažinęs su Užsienio reikalų ministerijos gautu raštu dėl SSRS okupacinės žalos atlyginimo, pabrėžia, jog nė į vieną Seimo narių klausimą Užsienio reikalų ministras neatsakė.

- Seimo nariai klausė, kiek kartų ir kada paskutinį kartą buvo oficialiai kreiptasi į Rusijos Federacijos vyriausybę su siūlymu pradėti derybas dėl okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo. Užsienio reikalų ministerija rašte teigia, kad šis klausimas buvo keliamas du kartus - 2001 m. Nidoje ir 2001m. Maskvoje. Matyt, paskutinis kreipimasis ir buvo 2001 m. Atsakant, kad Rusija „iki šiol atmeta siūlymus“ derėtis, kreipiama į tai, neva nuolat būna Lietuvos Vyriausybės siūlymų; kiek žinoma, tai neatitinka tikrovės. Seimo nariai klausia konkrečiai: kiek kartų ir kada paskutinį kartą buvo kreiptasi. Atsakymo nėra, - komentuoja prof. V. Landsbergis URM raštą.

Prof. V. Landsbergis stebisi, kad Užsienio reikalų ministerija, kalbėdama apie Rusijos įsiskolinimus Lietuvai, nė neužsimenama apie pagrindinius žmonių indėlius, laikytus Taupomajame banke, kurių suma siekė 5-6 milijardus rublių.

REKLAMA

- Tie pinigai Lietuvos žmonėms negrąžinti iki šiol. Žmonės turi teisę į taupomuosius indėlius ir sukauptus procentus. Rusija turi atlyginti visą žalą žmonėms ir Lietuvos Respublikai, nes Vyriausybė iš dalies kompensavo gyventojų patirtą žalą dėl Rusijos nusavintų sovietinių indėlių, - pabrėžia prof. V. Landsbergis.

Prof. V. Landsbergis taip pat mano, kad Lietuvos Vyriausybė turi pagrindo reikalauti iš Rusijos dar mokesčio už naudojimąsi Lietuvos ambasados pastatu Paryžiuje per 60 metų. Ambasados pastatą Paryžiuje, Rusijai nesutinkant perduoti jo savininkei Lietuvai, Prancūzijos valdžia galų gale išpirko iš Lietuvos Respublikos.

- Neteko girdėti, kad Vyriausybė kreiptųsi dėl Rusijos įsipareigojimo Europos Tarybai išmokėti mūsų tremtiniams ir jų palikuonims priklausančias kompensacijas, - teigia TS Politikos komiteto pirmininkas.

Prof. V. Landsbergis pabrėžia, kad LR Seimo įstatymas “Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo” įpareigoja ne „Lietuvą“, kaip rašo ministras, o kiekvieną Vyriausybę to siekti. Įpareigoja visas Vyriausybes. Tuo tarpu dabartinė Vyriausybė, pasak prof. V. Landsbergio, šiuo atveju nesivadovauja nei vertybinėmis nuostatomis, apie kurias taip pat rašoma atsakyme, nei įstatymu, kurio nevykdo.

Pridedame Seimo narių kreipimąsi į Užsienio reikalų ministrą ir ministerijos atsakymą į paklausimą.

Klausimas dėl SSRS okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p.G. Kirkilui
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrui p. P. Vaitiekūnui

1992 m. birželio 14 d. Lietuvos respublikos piliečiai visuotiniu balsavimu referendume dėl Rusijos kariuomenės išvedimo ir okupacijos žalos atlyginimo pareiškė Tautos valią ir reikalavimą “kad būtų atlyginta Lietuvos žmonėms bei Lietuvos valstybei padaryta žala”. 2000 m. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybei prievoles, tarp jų ir tokias: “inicijuoja derybas ir nuolatos siekia, kad Rusijos Federacija atlygintų Lietuvos žmonėms ir Lietuvos valstybei SSRS okupacijos padarytą žalą” ir “... apie tai informuoja Jungtinių Tautų organizaciją, Europos Tarybą ir Europos Sąjungą bei nuolatos siekia šių tarptautinių organizacijų ir jų valstybių narių paramos sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo Lietuvai klausimus”.

REKLAMA

Pastaraisiais metais pateikta tūkstančiai Lietuvos piliečių parašų su reikalavimu atlyginti SSRS okupacijos padarytą žalą. Šis klausimas nuolatos keliamas įvairių visuomeninių organizacijų renginiuose, nenutrūksta piliečių laiškų srautas.

Būtume dėkingi, jeigu pateiktumėte išsamius atsakymus į tokius klausimus:

1. Ar yra ( ar buvo) sudaryta Lietuvos Respublikos derybų su Rusijos Federacija delegacija dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo Lietuvos Respublikai?

Jei delegacija yra, tai prašome nurodyti, kada ir kokiu teisės aktu buvo sudaryta? Prašome nurodyti jos sudėtį ir vadovą, o taip pat jos įgaliojimus ir kam yra atskaitinga?

2. Kiek kartų ir kada paskutinį kartą buvo oficialiai kreiptasi į Rusijos Federacijos vyriausybę  su siūlymu pradėti derybas dėl okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo? Kokiu būdu tai daroma: nota, kitokiu raštu ar žodžiu? Koks šių siūlymu ir Rusijos Federacijos pusės atsakymų turinys? Ar buvo šis klausimas keliamas derybiniu ar kitokių susitikimų su Rusijos Federacijos atstovais metu? Kada, kokiu susitikimų metu ir kokio rango pareigūnai juose dalyvavo?

3. Ar apie derybų dėl SSRS okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo eigą ir padėtį yra informuotos tarptautinės organizacijos? Kokioms organizacijoms, kokia informacija, kada ir kokiu būdu pateikta? Ar buvo kreiptasi dėl paramos? Kokie tarptautinių organizacijų atsakymai?

4. Ar buvo, kada ir kokiu būdu kreiptasi į Rusijos Federaciją, kad ši, pagal savo įsipareigojimą Europos Tarybai, skirtų lėšų iš Lietuvos deportuotiems asmenims ir jų palikuonims grįžti į Tėvynę? Ar gauta, ir kiek, šių lėšų?

5. Kas numatoma daryti, kad būtų išspręsta SSRS okupacijos padarytos žalos Lietuvai atlyginimo problema? Ar parengta šios problemos sprendimo strategija? Ar sudarytas konkrečių veiksmų planas? Kokie ir kada numatyti pirmaeiliai veiksmai?

Prašytume atsakymus pateikti raštu ir taip pat papildomai paaiškinti žodžiu plenariniame Seimo posėdyje.

Su pagarba,

Seimo nariai: Antanas Stasiškis, Petras Gražulis, Rytas Kupčinskas, Vida Marija Čigriejienė, Arimantas Dumčius, Dalia Teišerskytė, Povilas Jakučionis, Edmundas Pupinis, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Irena Degutienė, Rimantas Smetona, Dailis Alfonsas Barakauskas, Valentinas Mazuronis, Remigijus Ačas, Rimantas Dagys, Vilija Aleknaitė Abramikienė, Danutė Bekintienė, Julius Dautartas, Algis Kašėta, Andrius Kubilius, Kazys Starkevičius, Jurgis Razma

REKLAMA

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

DĖL SSRS OKUPACINĖS ŽALOS ATLYGINIMO

Atsakydami į Lietuvos Respublikos Seimo narių 2007-06-28 d. klausimą Nr.410-124 kl. ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių, Užsienio reikalų ir Biudžeto ir finansų komitetų pirmininkų paklausimą dėl SSRS okupacinės žalos atlyginimo, taip pat vykdydami Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2007-07-16 pavedimą Nr. 36-4405 informuojame, kad remdamasi 2000-06-13 Lietuvos Respublikos Seimo įstatymu Nr. VIII-1727 ,,Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo" ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-10-25 protokoliniu pavedimu, Užsienio reikalų ministerija inicijavo derybas su Rusijos Federacija, kad ši, kaip SSRS teisių ir įsipareigojimų perėmėja, atlygintų SSRS okupacijos padarytą žala_ Lietuvos Respublikai.

SSRS okupacijos žalos atlyginimo Lietuvai klausimas buvo keliamas 2001-01-20 Nidoje ir 2001-03-22 Maskvoje vykusiuose tarpvyriausybinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos prekybinio ir ekonominio, mokslinio ir techninio, humanitarinio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisijos pirmininkų susitikimuose, siūlyta jį įtraukti į komisijos posėdžių darbotvarkę.

Tačiau Rusija atmetė ir iki šiol griežtai atmeta siūlymus derėtis dėl šio klausimo bei įtraukti jį į dvišalių santykių darbotvarkę. Atsižvelgdama į tokią Rusijos poziciją, Užsienio reikalų ministerija mėgino keisti derybų taktiką ir minėtos Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos darbo grupėse bei kituose dvišaliuose Lietuvos ir Rusijos Užsienio reikalų ministerijų pareigūnų susitikimuose kelti konkrečius Rusijos įsiskolinimo Lietuvai klausimus - indėlių, laikytų buvusiame ,,Vnešekonombank'o" Lietuvos skyriuje grąžinimo fiziniams asmenims, Lietuvos prieškario ambasadų Romoje ir Paryžiuje pastatų ir kitus. Tačiau kol kas ir šiose derybos nepasiekta laukiamų rezultatų.

Kelti SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimą Lietuvą įpareigoja ne tik 2000-06-13 Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas ..Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo", bet ir mūsų valstybės vertybinės nuostatos. Todėl papildomos pastangos išjudinti šį klausimą bei aktyvesnis kitų valdžios institucijų įsitraukimas būtų rimta paspirtis, Į tai ne kartą esame atkreipę ir Seimo narių dėmesį,

REKLAMA

Siūlome SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimą kelti įvairiuose parlamentiniuose forumuose, o taip pat bendraujant su kitų valstybių parlamentarais. Tai padėtų atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į šią problemą, įtakotų Rusiją ir priverstų ją laikytis lankstesnės pozicijos derybose dėl žalos atlyginimo.

Primename, jog Užsienio reikalų ministerijai pavyko pasiekti, kad priimant Europos Sąjungos Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija būtų paskelbta ir jį lydinti Tarybos deklaracija, kur pasmerkia totalitarinių režimų padarytus nusikaltimus ir kviečia Europos Komisiją organizuoti viešus europinius klausymus šia tema.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad fiziniai Lietuvos Respublikos asmenys gali patys pradėti juridinius veiksmus prieš Rusijos Federaciją - Sovietų Sąjungos teisių ir įsipareigojimų perėmėją ir kreiptis į Lietuvos teismą siekdami gauti kompensaciją už Sovietų Sąjungos okupacijos padarytą žalą. Užsienio reikalų ministerija yra pasirengusi savo kompetencijos ribose suteikti šiuo klausimu visą reikalingą informaciją.

Užsienio reikalu ministras Petras Vaitiekūnas


Rašyti komentarą...
d
dž.l.
2007-07-20 13:39:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
Galima sakyti, kad vis tiek neatlygins, bet jie turi pripažinti, ir reikia jiems priminti; pripažinti ir žalą, ir okupaciją. Ir dar sau patiems priminti, kad irgi neužmirštume, kaip kai kas nori padaryti.
Atsakyti
0

P
Pypkorius
2007-07-20 15:24:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
Jokios okupacijos nebuvo! Man taip sake kitas pypkorius, kuris, deja, kiek per greitai (dar 1954 m) iskeliavo i pragara. Ta pati tvirtina ir dabartinis mano Seiminikas.
Todel atsakymas gali buti tik vienas - del visko kaltas Landsbergis! Is jo galite ir reikalauti zalos atlyginimo, ir bus vsio zakonno.
Atsakyti
0

b
boria
2007-07-21 09:16:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
gerai , o kodel tuo laiku lansbergis zmoniu
neispejo atsiimti tuos indelius is zber banko?lengva zaisti zmoniu
jausmais.visiems nepriklausomybe buvo sventas reikalas,
bet mano pinigeliai banke sventesnis ar ne taip?
gi reikia susitaikyti su bankrotais?gi buna ir negryztamu
procesu,o tuo labiau ir niekas neatsiprasho.
ar lanzbergiu dabar galima tiketi t.y. ar jis cia nuosirdziai
tiki ka raso savo uzklausimuose ?juk butu naivu eiti pas savo skriaudika ir kaip durneliui prasyti kad tas atsiprasytu ir dar sumoketu. gal butu geriau jei jis kitokia
politika pasirinktu
nebutu izeisto povo pozoj.lietuvoj tokia korupcija ir
neteisybe gal jis galetu sioj nelengvoj srity padirbeti,
o ne lengviausiu keliu eiti.jis pats gi yra politikas ir gerai
supranta su kuom zaidzia.gaila kad zmones taip lengvai
pasirasho pigiems triukams
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (25)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų