Kai­my­ni­nė­se ša­ly­se po tru­pu­tį sen­ka mor­kų, bu­ro­kė­lių, ko­pūs­tų at­sar­gos. Pa­kan­ka­mai šių dar­žo­vių pri­siau­gi­nę Lie­tu­vos ūki­nin­kai di­džią­ją da­lį ti­ki­si eks­por­tuo­ti, vie­tos rin­ko­se šios dar­žo­vės jau brangs­ta.

Bul­vių au­gin­to­jai žmo­nių ne­gąs­di­na. „Ru­si­ja dar ne­pap­ra­šė iš mū­sų nė vie­nos bul­ve­lės,“ – ti­ki­no stam­bus Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­kas.

Ak­ci­ji­nės bul­vių kai­nos

Gal ir tei­sy­bę sa­ko. Ta­čiau va­sa­rio vi­du­ry­je Šiau­lių mies­to dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se tvy­ro­jo įtam­pa. Vos prieš ke­lias sa­vai­tes nu­slū­gus di­die­siems šal­čiams, gy­ven­to­jai su di­de­liu įta­ru­mu žiū­rė­jo į at­ve­ža­mas bul­ves: gal jos su­ša­lu­sios, gal ne­ska­nios, kad to­kiu me­tų lai­ku par­da­vi­nė­ja­mos ak­ci­ji­nė­mis kai­no­mis. Di­džiau­sias 30 kg mai­šas bū­da­vo par­duo­da­mas už 23 li­tus, o da­bar at­ve­ža­mas į kie­mą po 18 li­tų už mai­šą.

Ki­ta įtam­pos prie­žas­tis – į Ru­si­jos rin­ką pra­dė­ti eks­por­tuo­ti mor­kos, bu­ro­kė­liai, ko­pūs­tai. Gal tarp jų at­si­ras ir bul­vių? O tai reiš­kia, kad vie­tos rin­ko­je bul­vių kai­nos kils. Da­bar į kie­mus bul­ves ve­žan­čių au­gin­to­jų lau­kia­ma kaip tik­rų mai­tin­to­jų.

Ir pa­si­rin­ki­mas – di­džiu­lis. Vie­nas ūki­nin­kas pa­si­skel­bė at­va­žiuo­sian­tis šeš­ta­die­nį apie 16 va­lan­dą, ne­pa­tin­gė­jo į kiek­vie­ną pa­što dė­žu­tę rek­la­mi­nių po­pie­rė­lių pri­mė­ty­ti, o ki­tas pa­braukšt – spau­džia du­rų skam­bu­čio myg­tu­ką apie 10 va­lan­dą ry­to be jo­kios rek­la­mos: „Ma­no bul­vės ge­res­nės“.

REKLAMA

Vež­ti iš Ši­la­lės į Šiau­lius ap­si­mo­ka

Že­mai­tis Al­gi­man­tas, ūki­nin­kas iš Ši­la­lės, bul­vė­mis bu­vo ap­so­di­nęs du hek­ta­rus. Der­lius bu­vęs ne­blo­gas, to­dėl ir kai­nos pir­kė­jams pa­va­sa­rį nei­šau­gu­sios taip, kaip per­nai. Vež­ti į Ši­la­lės į Šiau­lių taip pat ap­si­mo­ka. Že­mai­tis tai pa­tvir­tin­da­mas ke­lis kar­tus ener­gin­gai link­te­li gal­va. Tik ne į tur­gų, nes ten šal­ta sto­vė­ti, ir dar­žo­vė mi­nu­si­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je ga­li pa­šal­ti. Nau­din­giau po na­mus ve­žio­ti ir į rū­sius žmo­nėms su­ne­šio­ti.

Tai­gi du vy­rai vaikš­to po bu­tus, siū­ly­da­mi bul­ves. Vie­nas sė­di ma­ši­no­je.

Ūki­nin­kas sa­vo bul­ves gi­ria. Nors jos pa­mai­šy­tos, bet ir „Vi­ne­ta“, ir „Ven­ta“ vie­no­dai ska­nios. Vie­na bė­da, kad ne­di­de­lių mai­še­lių, į ku­riuos su­sve­ria­ma po 10 kg bul­vių, tą­kart bu­vo ne­daug. Vos sep­ty­ni. Ki­ti mai­šai di­des­ni – po 35-37 ki­log­ra­mus, ir kai­nuo­ja po 30 li­tų. Apy­tik­riai po 80 cen­tų už ki­log­ra­mą. Žmo­gui pirk­ti to­kį di­de­lį kie­kį ir lai­ky­ti ne­šal­ta­me rū­sy­je – ne­pa­si­mo­ka, o ūki­nin­kui neap­si­mo­ka su 10 kg mai­šiu­kais ter­lio­tis.

„O bul­vės ne­pa­ša­lu­sios?"– ne­pa­lie­ku ra­my­bė­je ant vir­tu­vi­nės kė­dės be­si­rai­tan­tį ūki­nin­ką. Oj, ne, ma­ši­no­je tu­ri pa­si­sta­tę du­jų ba­lio­ną. Ūky­je taip pat bu­vo šil­tai lai­ko­mos.

Šil­dė­si elekt­ra

Eli­gi­jus – stam­bus ūki­nin­kas iš Meš­kui­čių, kas­met ap­sė­jan­tis bul­vė­mis apie 30 hek­ta­rų že­mės.

„Lai­mė, kad bul­vės ne­pa­ša­lo, – pa­sa­ko­jo meš­kui­tiš­kis ūki­nin­kas. – Lai­kau jas spe­cia­lia­me šak­nia­vai­sių dar­žo­vių san­dė­ly­je. Pa­tal­pas šil­džiau elekt­ra. O ką da­ry­si? Ne­si­no­ri su­si­ga­din­ti nei bul­vių veis­lės, nei ūki­nin­ko var­do.“

REKLAMA

Prieš pat šal­čius ūki­nin­kas tar­si ži­no­da­mas iš lau­ko pu­sės ap­šil­ti­no pa­sta­to sie­nas. Tik vie­ną pa­li­ko ne­šil­tin­tą, nes iš tos pu­sės pa­va­sa­rį sta­tys prie­sta­tą. Pa­sak ūki­nin­ko, nuo aruo­do iki sie­nos – 10 cm oro tar­pas, ta­čiau prie sie­nos gu­lė­ju­sios bul­vės pa­ša­lo. Da­bar jos iš­rū­šiuo­tos, at­skir­tos nuo ge­rų. Nuos­to­liai ne­di­de­li – ne­bus nė pro­cen­to vi­sų su­ga­din­tų bul­vių.

Der­liu­mi ūki­nin­kas Eli­gi­jus taip pat ne­si­skun­dė. Bu­vęs vi­du­ti­nis. Po 20 to­nų iš hek­ta­ro. Iš­ban­dy­tas veis­les per­ka val­gyk­los, ka­vi­nės, mies­to dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai.

Prie mik­roau­to­bu­so trep­sin­tys dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­ja: „Pa­to­gu. Nu­si­pir­kai 30 ki­log­ra­mų mai­šą prie na­mo du­rų. Nu­ne­šė jas į rū­sį. Nei tur­gu­je sto­vė­ti, nei ma­ši­nos iš ga­ra­žo va­ry­ti. Žie­mą juk ne­va­ži­nė­ji. Ir vai­kai iš­si­bars­tę: kas Vil­niu­je, kad Lon­do­ne. Nep­ri­sip­ra­šy­tum.“

Ūki­nin­kai pro­gno­zuo­ja, kad iki ge­gu­žės mė­ne­sio bul­vių ne­prit­rūks. O štai bir­že­lis jau ne­beaiš­kus. Ant­ra ver­tus – jei su­ge­bė­tum pro­gno­zuo­ti rin­ką, tap­tum mi­li­jo­nie­riu­mi.

2010-ai­siais Ru­si­ją už­klu­po di­de­lės saus­ros, ir 2010-2011 me­tų se­zo­ną lie­tu­viai ma­siš­kai eks­por­ta­vo bul­ves. Vie­tos rin­ko­je to­kiu me­tų lai­ku bul­vių ki­log­ra­mas kai­na­vo dau­giau nei li­tą. Praė­ju­sie­ji me­tai ru­sų bul­vių au­gin­to­jams bu­vo ge­ri, ir ru­sai pa­tys už­siau­gi­no pa­kan­ka­mai bul­vių. To­dėl mies­to dau­gia­bu­čių kie­muo­se pa­dau­gė­jo lie­tu­vių ūki­nin­kai, tu­rin­čių vil­tį par­duo­ti bul­ves, te­gu ir ak­ci­ji­nė­mis kai­no­mis.

Bul­vių iki pa­va­sa­rio ne­tu­rė­tų pri­trūk­ti

Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja:

– Kai­mo žmo­gus, pa­ts au­gi­nan­tis bul­ves, vi­sa­da at­skirs pa­ša­lu­sią dar­žo­vę nuo ne­pa­ša­lu­sios.

REKLAMA

Kaip pa­si­žiū­rė­ti mai­še, kai jis su­pa­kuo­tas, už­riš­tas? Pir­miau­sia siū­ly­čiau di­de­lių mai­šų ne­pirk­ti. Nu­si­pir­ki­te 5–10 kg mai­šiu­ką. Pa­tiks, ga­lė­si­te nu­si­pirk­ti dau­giau. Be to, pa­tar­čiau ne­pirk­ti iš ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių, ne­pa­lie­kan­čių jo­kių sa­vo koor­di­na­čių. Šiau­lių kraš­to ūki­nin­kai pri­siau­gi­no ge­rų veis­lių ir ko­ky­biš­kų bul­vių. Pa­si­rink­ti yra iš ko.

Užau­gin­ti bul­ves nė­ra leng­va. Ar pri­li­jo, ar saus­ra, ar veis­lė pra­sta, ar sprag­šiai kan­ki­na – vis­kas le­mia bul­vių der­lių. Kad bul­vių der­lius bū­tų ge­ras , tu­ri kas 3 – 4 me­tus at­nau­jin­ti sėk­li­nę me­džia­gą, ir dir­va pri­va­lo bū­ti ge­rai iš­tir­ta.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų