Politinė reklama (nuotr. Šiaulių kraštas)

Politinė reklama (nuotr. Šiaulių kraštas)

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar sa­vo dek­re­tu pa­skel­bė Sei­mo rin­ki­mų da­tą – spa­lio 14 die­ną. Šian­dien pra­si­de­da ofi­cia­li rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja. Bet po­li­ti­kai rin­ki­mų žai­di­mus žai­džia jau ne vie­ną mė­ne­sį. Šiau­liuo­se – ir pla­ka­tais, ir vi­zi­tais į na­mus, ir ko­va dėl įta­kos mik­ro­ra­jo­nų bend­ruo­me­nė­se.

Ro­do vei­dus

Šiau­liuo­se prieš Ve­ly­kas kai ku­rie po­li­ti­kai iš­si­ka­bi­no pla­ka­tus mies­to gat­vė­se, na­mų laip­ti­nė­se, net tur­gaus pa­vil­jo­ne. Kol kas pla­ka­tuo­se nė­ra užuo­mi­nų, jog šyp­se­nas da­li­ja bū­si­mi kan­di­da­tai į Sei­mo na­rius.

Šio se­zo­no nau­jo­vė – po­li­ti­kų pla­ka­tai po so­cia­li­nės rek­la­mos skrais­te. Par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir mies­to po­li­ti­kė Dai­va Ma­to­nie­nė dar va­sa­rį bu­vo iš­si­ka­bi­nę pla­ka­tą, ku­ria­me pro­pa­ga­vo to­le­ran­ci­ją.

Par­la­men­ta­ras Va­le­ri­jus Si­mu­lik da­bar šyp­so­si iš dvie­jų „so­cia­li­nių“ pla­ka­tų. Vie­na­me rū­pi­na­si mies­to sau­gu­mu, pro­pa­guo­ja sa­va­no­rių bū­rius, ki­ta­me – lin­ki sėk­mės Moks­lei­vių mė­gė­jų krep­ši­nio ly­gai ju­bi­lie­ji­nia­me se­zo­ne.

REKLAMA

Mies­to po­li­ti­kas De­nis Mi­cha­len­ko vie­na­me iš sa­vo pla­ka­tų svei­ki­na mies­tie­čius su pa­va­sa­riu. Ki­tas mies­to po­li­ti­kas To­mas Pet­rei­kis kvie­čia „at­gim­ti su pa­va­sa­riu“.

Į Sei­mą be­si­ver­žian­tys po­li­ti­kai pla­ka­tais įti­ki­nė­ja: „dirb­ki­me kar­tu“, „kar­tu mes daug ga­li­me“.

Žai­džia­ma „aso­cia­ci­jo­mis“ net pa­gal sa­vo var­do rai­des: jei­gu Li­nas, va­di­na­si, „lais­vė, ini­cia­ty­va, nau­jo­vės, at­sa­ko­my­bė, so­li­da­ru­mas“.

Svei­ki­ni­mai nuo Ka­lė­dų

Šiau­lių rin­kė­jus nuo Ka­lė­dų lan­ko par­la­men­ta­ras Eval­das Le­men­taus­kas. Šį po­li­ti­ką, ku­ris bu­vo iš­ko­pęs iki sos­ti­nės vi­ce­me­rų, Sei­mas yra ap­sau­go­jęs nuo bau­džia­mo­sios by­los dėl įta­ria­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo.

Grės­mė ne­tek­ti ne­lie­čia­my­bės E.Le­men­taus­kui iš­kil­tų, jei­gu ne­be­lai­mė­tų Sei­mo na­rio man­da­to.

E. Le­men­taus­kas yra pa­si­rin­kęs tie­sio­gi­nio bend­ra­vi­mo tak­ti­ką – vi­zi­tus į rin­kė­jų na­mus. Šiau­lie­čių klau­sia net gi­mi­mo da­tų – pa­svei­kin­siąs gim­ta­die­nio pro­ga, jei­gu ne­prieš­ta­rau­ja.

Jis siun­čia rin­kė­jams ne tik at­vi­ru­tes su sa­vo šei­mos nuo­trau­ka, bet ir laiš­kus. Pra­ne­ša, kad lan­kė­si, ap­gai­les­tau­ja, jog ne­ra­do na­muo­se, to­dėl pri­se­ga prie laiš­ko sa­vo vi­zi­ti­nę kor­te­lę: kreip­ki­tės – pa­dė­siu.

Šio­mis die­no­mis rin­kė­jai yra ga­vę E. Le­men­taus­ko laiš­kų su ti­ki­ni­mu, jog jo ini­cia­ty­va mies­te at­si­ra­dęs nau­jas au­to­bu­so marš­ru­tas.

Zok­nių mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus Nau­ja­me­čių šven­čių pro­ga lan­kė ir mies­to vi­ce­me­rė D. Ma­to­nie­nė bei jos pa­dė­jė­jos. Da­li­jo po du juos­te­le su­riš­tus sal­dai­nius ir svei­ki­ni­mo laiš­ke­lius.

REKLAMA

Nei­gia są­sa­jas su rin­ki­mais

Po­li­ti­kų ko­vos lau­ku tam­pa ir mik­ro­ra­jo­nų bend­ruo­me­nės. Po­li­ti­kų ak­ty­vu­mas nė­ra at­si­tik­ti­nis, nes į bend­ruo­me­nes atei­na eu­ro­pi­niai pi­ni­gai pro­jek­tams įgy­ven­din­ti. Lė­šos bus iš­da­ly­tos, kai tik bend­ruo­me­nės iš­si­rinks sa­vo ta­ry­bas.

Vi­ce­me­rė D. Ma­to­nie­nė, ku­ri bend­ruo­me­nė­se inicijuoja įvai­rias ak­ci­jas (nuo tal­kų, dau­gia­bu­čių puo­šy­bos iki šu­nų glo­bė­jų ska­ti­ni­mo lai­ky­tis tvar­kos), „Šiau­lių kraš­tui“ yra aiš­ki­nu­si, jog ši veik­la su rin­ki­mais nie­kaip ne­su­si­ju­si. Tie­siog dir­ban­ti po­li­ti­kės dar­bą.

Pa­na­šiai tvir­ti­na ir vi­ce­me­rės bū­si­mas var­žo­vas Sei­mo rin­ki­muo­se mies­to Ta­ry­bos na­rys Ar­vy­das Moc­kus. Jis yra ta­pęs jung­ti­nės Pa­ba­lių-Šim­šės-Zok­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ku.

„Tai ne rin­ki­mų pro­jek­tas, – ti­ki­na po­li­ti­kas. – Ma­ne dar spa­lį iš­rin­ko bend­ruo­me­nės val­dy­ba, pa­siū­lė bu­vu­si pir­mi­nin­kė.“

Šian­dien Pa­ba­lių-Šim­šės-Zok­nių bend­ruo­me­nė tu­rė­tų rink­ti sa­vo ta­ry­bą. Bend­ruo­me­nė su­lauks per 40 tūks­tan­čių li­tų.

A. Moc­kus „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog į ta­ry­bos pir­mi­nin­kus ne­si­verš.

Pla­ka­tą su pa­va­sa­ri­niais svei­ki­ni­mais iš­ka­bi­nęs D. Mi­cha­len­ko „Šiau­lių kraš­tui“ taip pat aiš­ki­no, jog ne dėl rin­ki­mų sten­gia­si. Esą pla­ka­to tiks­las – tik nu­ro­dy­ti mies­tie­čiams sa­vo tink­la­pio ad­re­są.

Par­ti­jo­je bu­vo užuo­mi­nų, kad D. Mi­cha­len­ko ga­li bū­ti rin­ki­mų są­ra­še, bet kol kas jo ten nė­ra.

REKLAMA

Po­li­to­lo­go ko­men­ta­ras

Rin­kė­jas tu­ri gal­vo­ti sa­vo gal­va

Pro­fe­so­rius Gin­tau­tas Ma­žei­kis  ko­men­tuo­ja po­li­ti­kų elg­se­ną prieš rin­ki­mus:

– Ko­mu­ni­ka­ci­ja yra tei­gia­mas da­ly­kas. Po­li­ti­kas po­li­ti­ku tik ta­da ir ga­li va­din­tis, kai bend­rau­ja, ve­da de­ry­bas. Po­kal­bis yra svar­biau­sia prie­mo­nė su­ži­no­ti žmo­nių po­rei­kius.

Šian­dien yra dau­gy­bė bend­ra­vi­mo bū­dų: nuo vaikš­čio­ji­mo po bu­tus iki nau­do­ji­mo­si in­ter­ne­ti­niais tink­lais. Ta­čiau tu­ri bū­ti ir tam tik­ri ap­ri­bo­ji­mai – dėl pri­va­čių erd­vių, dėl pa­slėp­tos rek­la­mos.

Yra dar vie­nas da­ly­kas, dėl ku­rio da­bar daug dis­ku­tuo­ja­ma – tai prie­var­ti­nis įti­ki­nė­ji­mas. Jis pri­ski­ria­mas propa­gan­dos po­rū­šiui. Toks įti­ki­nė­ji­mas ga­li tu­rė­ti nei­gia­mų pa­sek­mių, ly­giai taip pat, kaip sek­sua­lus prie­ka­bia­vi­mas.

Jei­gu žmo­gus ne­tu­ri įsi­ti­ki­ni­mų ar­ba jo įsi­ti­ki­ni­mai ki­ti, toks po­li­ti­nis prie­ka­bia­vi­mas su­ke­lia dis­kom­for­tą, ga­li pa­žeis­ti žmo­gaus oru­mą. Rei­kia iš­siaiš­kin­ti, ar pa­šne­ko­vas su­tin­ka da­ly­vau­ti po­kal­by­je.

Kai Ba­ra­ko Oba­mos rin­ki­mų me­tu bu­vo siun­ti­nė­ja­mos ži­nu­tės mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, ki­lo di­de­lis skan­da­las. Tai bu­vo bro­vi­ma­sis į pri­va­čią sfe­rą be žmo­gaus su­ti­ki­mo.

Po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų per­ženg­ti ri­bų. Kas bū­tų, jei­gu kas nors vaikš­čio­tų vi­siš­kai ki­to­kio ti­kė­ji­mo, ne sa­vo baž­ny­čios ri­bo­se ir prie­var­ti­niu bū­du ag­re­sy­viai ban­dy­tų kvies­ti į ki­tą baž­ny­čią? Tai su­kel­tų di­de­lį konf­lik­tą, bū­tų ir žmo­gaus oru­mo įžei­di­mas. Tie da­ly­kai lie­čia ir po­li­ti­kus.

REKLAMA

Pla­ka­tai nė­ra bend­ra­vi­mas. Tai tik vien­pu­sis įti­ki­nė­ji­mas. Ne­ga­li­te po­li­ti­kui at­sa­ky­ti, tik su­ga­din­ti pla­ka­tą – bet ta­da bū­si­te nu­baus­ti.

Ši rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, ma­nau, bus in­for­ma­ci­nio chao­so kam­pa­ni­ja. Nes nė­ra pla­tes­nio su­ta­ri­mo apie vi­suo­me­nės rai­dos kryp­tis, nė­ra aiš­ku­mo, ku­rios par­ti­jos ko­kioms kryp­tims ga­lė­tų at­sto­vau­ti.

Rin­kė­jams pa­tar­čiau gal­vo­ti sa­vo gal­va. Nė­ra ki­to bū­do at­si­rink­ti, kaip vys­ty­ti kri­ti­nį mąs­ty­mą. Ga­li­ma nuo po­li­ti­kų nu­si­suk­ti, bet jei­gu no­ri da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se, tu­ri su jais bend­rau­ti.

Rūta JANKUVIENĖ

gele
2012-04-12 17:01:10
Labai laukiu Seimo rinkimu. Turiu vilciu, kad pasikeis valdzia ir baigsis visas sitas bardakas musu salyje. Balsuosiu uz partijos TVARKA IR TEISINGUMAS kandidatus. Kol kas tik is ju girdziu naudingus pasiulymus, matau ju nuosirdu atsidavima ir darba.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
migle 2012-04-13 17:10:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
paksieciai nieko nepadare ir nepadarys    ATSAKYTI
migle 2012-04-13 17:08:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gaila,k ad ne penktadienis bus ir ne 13    ATSAKYTI
gele 2012-04-12 17:01:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Labai laukiu Seimo rinkimu. Turiu vilciu, kad pasikeis valdzia ir baigsis visas sitas bardakas musu salyje. Balsuosiu uz partijos TVARKA IR TEISINGUMAS kandidatus. Kol kas tik is ju girdziu naudingus pasiulymus, matau ju nuosirdu atsidavima ir darba.   ATSAKYTI

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
REKLAMA
Menstruacijų skausmai (nuotr. 123rf.com)
Daugeliui moterų laikas iki menstruacijų ir jos pačios tampa nemažu išbandymu – atrodo, niekada nesibaigsiantis skausmas, permaininga nuotaika, o kur dar nuolatinis nerimas, ar ...
vaistai (nuotr. stop kadras)
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2010–2018 metais augo vaistų vartojimas, rodo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos analizė. Baltijos šalių gyventojai daugiausia vartoja ...
Vilniečio gyvenimo sąlygos šokiruoja: niekam nerūpi, kad gyvena be paso ir elektros
Į „TV Pagalbą“ kreipėsi vilnietė Irena, kuri susirūpino savo kaimyno Petro sveikata ir gyvenimo sąlygomis. Vyras jau metus laiko gyvena be elektros, paso ir jokių pajamų, ...
Organų donorystė (nuotr. 123rf.com)
Praėjusiais metais organų donorais tapo apie 3,5 tūkst. žmonių – tai didžiausias skaičius per visą nepriklausomybės laikotarpį, teigia Nacionalinis transplantacijos ...
Padavėja (nuotr. 123rf.com)
Kada lietuviai gyvens taip oriai kaip Vakarų Europos šalių gyventojai? Lietuvos banko duomenimis, mūsų šalis pavyzdingai stiebiasi link Europos Sąjungos vidurkio, tačiau ...
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų