Skurdas (nuotr. Fotodiena.lt/Audrius Bagdonas)

Skurdas (nuotr. Fotodiena.lt/Audrius Bagdonas)

Kol ša­lies val­džia skai­čiuo­ja au­gan­čios eko­no­mi­kos gė­ry­bes, žmo­nės gy­ve­na akis­ta­to­je su rea­ly­be. Vi­du­ti­nė, iš­si­la­vi­nu­si, dir­ban­čių šiau­lie­čių šei­ma tu­ri nuo­sa­vą na­mą, au­to­mo­bi­lį, au­gi­na vai­kus. Ro­dos, vis­kas gra­žu ir už­tik­rin­ta. Bet rea­ly­bė pri­bloš­kė: jau­kių na­mų du­rys sle­pia di­džiu­lį ne­pri­tek­lių ir bai­sią ne­vil­tį.

Už­rak­tas nuo sko­lų

Nuo­sa­vas na­mu­kas cent­ri­nė­je Šiau­lių da­ly­je. De­šim­ties me­tų au­to­mo­bi­lis. Vy­ras dir­ba biu­dže­ti­nė­je kul­tū­ros įstai­go­je. Žmo­na – pri­va­čio­je įmo­nė­je pa­gal už­sa­ky­mus. Vie­na duk­ra stu­den­tė, ki­ta – še­še­rių.

Su­tar­tą va­lan­dą ban­dau ati­da­ry­ti kie­mo var­te­lius. Už­ra­kin­ti. Ko­dėl?

„Nuo du­jų ir elekt­ros skai­tik­lių tik­rin­to­jų. Bi­jo­me kas­dien, kad ateis, pa­ma­tys, kiek esa­me sko­lin­gi ir at­jungs du­jas, elekt­rą. Ne­tu­rė­si­me vai­kui kaip val­gy­ti iš­vir­ti“, – iš­gąs­čio per­smelk­to­mis aki­mis sa­ko iš­si­la­vi­nu­si, tvar­kin­ga, svei­ka, dir­ban­ti ke­tu­rias­de­šimt­me­tė na­mo šei­mi­nin­kė.

REKLAMA

Mo­te­ris, at­vi­rai pa­si­kal­ban­ti su sa­vo drau­gė­mis, sa­ko, kad to­kių šei­mų, ku­rios dar vi­sai ne­se­niai lai­kė sa­ve vi­du­ti­nė­mis pa­gal pa­ja­mas ir pra­gy­ve­ni­mo ly­gį, o šian­dien pri­vers­tos slėp­ti sa­vo skur­dą ir dep­re­si­jas net nuo ar­ti­miau­sių drau­gų, Šiau­liuo­se šian­dien ap­stu.

Iš­lai­dos len­kia pa­ja­mas

„Kol už duk­ros dar­že­lį dar ne­bu­vo pa­di­di­nę įmo­kos kas mė­ne­sį iki 230 li­tų, mū­sų mo­kes­čiai už šil­dy­mą, elekt­rą, in­ter­ne­tą ir pa­sko­lą dar ne­vir­šy­da­vo pa­ja­mų“, – pa­sa­ko­jo var­ty­da­ma sto­rą pluoš­tą neap­mo­kė­tų są­skai­tų mo­te­ris.

Per mė­ne­sį šei­mos pa­ja­mos yra apie 1800 li­tų (svy­ruo­ja apie 100 li­tų į vie­ną ar į ki­tą pu­sę, pri­klau­so­mai nuo to, kiek mo­te­ris tu­ri tą mė­ne­sį už­sa­ky­mų).

Mė­ne­sio iš­lai­dos mo­kes­čiams ir pa­sko­lai – 2000 li­tų.

„Be­vil­tiš­kai len­da­me į sko­las, ne­beiš­ga­lim ap­mo­kė­ti vi­sų są­skai­tų, pri­va­lo­mų drau­di­mų. Pa­gal vie­ną są­skai­tą tris­de­šimt – pen­kias­de­šimt li­tų su­mo­ka­me, pa­gal ki­tą – tiek pat, kad ne­gal­vo­tų, jog pik­ty­biš­kai ne­mo­ka­me. Bet vi­sų mo­kes­čių naš­tos ne­be­pa­ke­lia­me. Ir ban­ko pa­sko­lą ant­ras mė­nuo ne­pil­nai pa­den­gia­me“, – at­vi­rai pa­sa­ko­jo mo­te­ris, ro­dy­da­ma stir­tą neap­mo­kė­tų są­skai­tų su gra­si­ni­mais teis­mais.

Rea­ly­bė žlug­do

Ban­dau sa­ky­ti, kad nie­ka­da ne­bū­čiau pa­gal­vo­ju­si, kad jie gy­ve­na taip sun­kiai.

Mo­te­ris at­ne­ša sa­vo žie­mi­nius ba­tus. Sky­lė pa­de, oda pra­ply­šu­si prie pa­do.

„Kai ei­ni, ne­si­ma­to sky­lių, – ban­do juo­kau­ti mo­te­ris. – Tre­čius me­tus pa­si­ža­du sau pirk­ti bent pa­dė­vė­tus žie­mi­nius ba­tus, bet nie­kaip ne­su­kau­piu pi­ni­gų. Nu­ry­ju ap­mau­dą ir vėl at­si­pra­šau jau ati­dė­tų iš­mes­ti ba­tų“, – pa­sa­ko­jo šiau­lie­tė.

REKLAMA

Kir­pyk­la – tik kar­tą per me­tus. Ma­ni­kiū­rai, pe­di­kiū­rai – už­mirš­ti.

„Apie kve­pa­lus, kos­me­ti­ką bent kiek pa­do­res­nę, nei po 5 li­tus, pa­mir­šau. Ma­ne tai žlug­do, ne tik kaip žmo­gų, kaip mo­te­rį“, – ne­slė­pė aša­rų.

Atė­jo su kri­ze

Anks­čiau jos vie­nos pa­ja­mos sie­kė dau­giau, nei da­bar vi­sos šei­mos. Mo­te­ris tu­rė­jo ge­rą dar­bą, vi­sai ki­tas ga­li­my­bes pra­gy­ven­ti.

Šei­ma par­da­vė bu­tą ir įsi­gi­jo ne­di­de­lį na­mu­ką su sa­vo kie­mu ir so­du. Iki kri­zės šei­ma vi­sai ne­bi­jo­jo im­ti pa­sko­los iš ban­ko. Šei­ma daug ke­liau­da­vo, lan­ky­da­vo­si teat­ruo­se, ki­ne, ka­vi­nė­se.

„Pas­ku­ti­nį­kart ka­vos ka­vi­nė­je gė­riau prieš dve­jus me­tus“, – pri­si­pa­žįs­ta mo­te­ris.

Su drau­gė­mis su­si­ti­ko Šiau­lių bul­va­re, drau­gės pa­siū­lė nuei­ti pa­ple­pė­ti į ka­vi­nę. Drau­gės už­si­sa­kė ka­vos, už­kan­džių, de­ser­to.

„Aš sė­dė­jau su sa­vo puo­du­ku ka­vos ir ne­ga­lė­jau iš­si­duo­ti, nors aša­ros spau­dė gerk­lę. Drau­gėms sa­kiau, kad esu ką tik iš dan­tis­to, tai nie­ko val­gy­ti ne­ga­liu“, – grau­di­no­si mo­te­ris.

Mė­sa – tik vai­kui

Ji pri­si­pa­ži­no kar­tais per­kan­ti ir po vie­ną deš­re­lę ma­ža­jai duk­ry­tei. Dau­giau pi­ni­gų ne­tu­ri. Pu­sę deš­re­lės su kruo­po­mis ir dar­žo­vė­mis vai­ko sa­vait­ga­lio pie­tums, ki­ta pu­sė – va­ka­rie­nei.

Šei­ma skai­čia­vo, ar su­tau­py­tų, jei­gu vai­kas ne­val­gy­tų dar­že­ly­je pus­ry­čių. „Nei­šei­na ne­leis­ti, nes na­muo­se dar dau­giau iš­leis­tu­me val­giui“, – skai­čia­vo ma­ma.

REKLAMA

Sau su vy­ru mė­sos pus­ki­log­ra­mį per­ka kar­tą per mė­ne­sį ar du. Dau­giau­sia per­ka kau­liu­kus. Nu­ver­da sriu­bai. Mė­są nuo kau­liu­kų nu­gram­do, su­mai­šo su dar­žo­vė­mis ir ką nors ska­naus pa­si­ga­mi­na.

Gry­nos mė­sos šei­ma neat­si­me­na, ka­da val­gė.

Užp­raė­ju­sią žie­mą su­ge­do šei­mos šal­dy­tu­vas. Apie nau­ją net ne­sva­jo­jo, nes ir se­no­jo ne­bu­vo už ką pa­tai­sy­ti. Žie­mą pro­duk­tus lai­kė ve­ran­do­je.

Atė­jus va­sa­rai gen­dan­čius pro­duk­tus dė­da­vo į stik­lai­nius ir merk­da­vo į šal­to van­dens ki­bi­rus. Bent van­duo ne­mo­ka­mas, nes kie­me – sa­vas šu­li­nys.

„Užė­jus karš­čiams bi­jo­jo­me ap­si­nuo­dy­ti, ta­da neap­mo­kė­jo­me kaž­ko­kios są­skai­tos ir tai­sė­me šal­dy­tu­vą“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Nea­dek­va­ti Lie­tu­va

„Ry­tą bi­jau kel­tis, nes ži­nau, kad ir vėl gal­vo­siu apie pi­ni­gus, ne­pri­tek­lių, – at­vi­rai pa­sa­ko­ja mo­te­ris. – At­ro­do, už­si­klok gal­vą ir ne­si­kelk. At­ro­do, kad ta­da bent są­skai­tos nau­jos nea­teis, bet atei­na. Man toks įspū­dis, kad pa­ju­di­ni pirš­tą ir už tai rei­kia mo­kė­ti“.

Vy­res­nio­ji duk­ra mo­ko­si aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je ki­ta­me mies­te. Šei­ma jai per mė­ne­sį ga­li duo­ti vos 50 li­tų ir tai ne vi­sa­da. Mer­gi­na su­si­ra­do dar­bą, da­bar bent šio­je vie­to­je šei­mai bus leng­viau.

„Ne­si­ti­kė­jo­me, kad vi­si ki­ti mo­kes­čiai ga­li taip mil­ži­niš­kai išaug­ti, o darb­da­viai taip ty­čio­tų­si iš dar­buo­to­jų. At­ly­gi­ni­mai vi­siš­kai ne­pro­por­cin­gi Lie­tu­vos žmo­nių pra­gy­ve­ni­mo ly­giui. Kaž­ko­kia nea­dek­va­ti Lie­tu­va: kai­nos bai­sios, at­ly­gi­ni­mai ma­žu­čiai. Uba­gų bū­riai, tur­tuo­lių sau­je­lė, bet bū­tent jie dik­tuo­ja vi­sos Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą, – sa­ko mo­te­ris. – Žlu­go­me su pir­mai­siais kri­zės žings­niai. Kri­zė ša­ly­je sa­ko bai­gė­si, o mums jos pa­bai­gos ne­ma­ty­ti, nes pra­gy­ve­ni­mas žvė­riš­kai brangs­ta. Mo­kes­čiai ky­la, mais­to kai­nos ky­la, mes ne­bes­pė­jam... Sa­vi­val­dy­bė iš­taš­kiu­si pi­ni­gus į kai­rę ir de­ši­nę, da­bar ati­mi­nė­ja iš vai­kų – mo­kes­tis už dar­že­lį ko­ne dvi­gu­bai bran­go“, – ste­bė­jo­si mo­te­ris.

REKLAMA

Vie­nin­te­lis da­ly­kas, kur šei­ma ga­lė­tų su­tau­py­ti – vai­ko ne­leis­ti į 75 li­tus kai­nuo­jan­tį bū­re­lį.

„Bet mes vai­ko są­skai­ta ne­ga­li­me gel­bė­tis“, – sa­kė dvie­jų vai­kų ma­ma. O tą die­ną Sei­mas, gin­čy­da­ma­sis dėl šei­mos, dek­la­ra­vo, kad „šei­ma yra vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­das“, kad „vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja šei­mą, mo­ti­nys­tę, tė­vys­tę, vai­kys­tę“...

Rita ŽADEIKYTĖ

H57
2012-04-27 07:23:03
Tai juokas pro ašaras.Min.atlyginimą kelia iki 900,kai turėtų būti 2000.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
to 35 m 2012-05-05 22:26:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tu šaunuolis   ATSAKYTI
Apsiverkiau :) 2012-04-30 00:31:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Debilizmas ir tiek. Straipsnis apie "akivaizdu" bada ir skurda, o desineje puseje vaziuoja rekiancios reklamos - siulancios blakstienu rietikli (!), kuno riebalu mases analizatoriu (?), riebalu nusiurbima, detoksikuojancius pleistrus ir dar visokius "is bado mirstantiems" reikalingus dalykus. Apsiverkti (is juoko) galima :)))   ATSAKYTI
as 2012-04-29 18:59:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pavydziu tokiems zmonems - jiems mazai reikia    ATSAKYTI
o tu 2012-04-29 01:52:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nesaldus feminisciu gyvenimelis, oi ne saldus... Bet pacios to norejo.
Tikiuosi, kad bent jau vaiko neisauginsi tokio, kuris moketu "TIK galu mosykuoti".   ATSAKYTI
skurdžius- 2012-04-28 23:52:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
DVASIŠKAI :(

caca lialia turi ,,seną '' mašiną-aj, oj.Bare nebuvau-ai, oj. Brangių kvepalų neturiu-ai, oj ir t.t. ir t.t. :((((((   ATSAKYTI
PRITARIU 2012-04-28 23:48:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
VISIŠKAI. Nei į barus, nei į koncertus nevaikščiojau, tuo labiau-į visokias keliones nevažinėjau , tenkinausi tuo, ką turėjau-turiu.
Didžiausia lietuvių problema-DĖJAVIMAS.   ATSAKYTI
ŠLYKŠTU klausytis 2012-04-28 23:46:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tokių zizimų, kai YRA vyras šeimoje, kai turi mašiną, internetą, nuosavą kiemą-sodą (manau-pasodino, netingėjo).
ATSISAKYKIS interneto, mašinos ir t.t. TEGUL vyras DIRBA-jei ne Lietuvoje, taii užsienyje.
O KĄ j9s asmeniškai padarėte, kad kainos nekiltų, kad teisingumą vykdytų ne NUSIKALTĖLIAI teisėjai, prokurorai, kurie DAUGIAUSIAI už skurdą UŽMUŠA žmones PSICHOLOGIŠKAI :(   ATSAKYTI
o aš 2012-04-28 23:39:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
per 30 dARBO METŲ nebuvau nei karto bare ir NENUMIRIAU. koncerte nebepamebu kada buvau-pakanka teliko, kompo .
ZIZĘ, ZIZĖ, ZiZĖ :( Tai parduokite mašiną -gausite nors 300lt, atsisakykite INTERNETO-sutaupysite ANT BATų, MAISTO.
vIENAS TEGUL SUSIRANDA NAKTINĮ DARBĄ-MERGAITĖ BUS NAMIE, NEREIKĖS TIEK MOKĖTI UŽ DARŽELĮ. MAN APSKRITAI šlykštu KLAUSYTIS, KAI yra VYRAS IR dėjoja< dėjoja. NeT UŽ VANDENĮ NEREIKIA MOKĖTI aŠ vieną AUGINAU VAIKĄ NUO 1,5 METŲ. dARBAS NAKTINIS, REIKĖJO IR AUKLĘ SAMDYTI, kreditą už kooperatinį grąžinti-BE JOKIOS VISIŠKOS paramos-tėvų, tetų ir t.t.-NETURĖJAU.BEt dirbau, dirbau, dirbau. Alimentai buvo tik 10 litų. kiekvieną daržovę, obuoliuką reikėjo pirkti, o čia-nuosavą kiemą turi.KAM reikalingas VYRAS?????????????
TIK galu mosykuoti??? Tegul ieško kito darbo, o netinginiauja, VAŽIUOJA į užsienį-GALIMYBIŲ vyrams-MILIJONAI.
ŠLYKŠTU klausytis ZIZIMŲ :((((((   ATSAKYTI
Godumas mūsų 2012-04-28 17:50:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jei galvoji, kad Kubilius reguliuoja nekilnojamo turto rinką ir kainas parduotuvėse, tai tikrai graudu...   ATSAKYTI
Fūūūū 2012-04-28 17:39:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nu ir mulkis tu, žmogau... Geriau jau būtum tą mokyklą kaip nors baigęs, tai suprastum dabar, kad tas tavo mersas yra niekas šitame gyvenime. Gaila man tavęs ir tų, kurie tau pavydi, nes transporto priemonės gali pavydėti tik tokie patys degeneratai kaip tu. Nors iš kitos pusės - jei tau užtenka merso, kad būtum laimingas, tai tu labai unikalus individas (dar neevoliucionavęs į homo sapiens).   ATSAKYTI
joo 2012-04-28 12:44:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
dirbk kad ir per 10 darbu :) tik kai sveikata sustreikuos ir prie visu tu mokesciu dar ir vaistai dasides patikek gera nepasirodys   ATSAKYTI
joo 2012-04-28 12:40:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
sakai nuo musu? o ka mes galim padaryt? nera vilciu kad kas geres, sako 100lt alga pakels, paskaiciuok kiek mokesciai kils to 100 litu dar ir neuzteks ir ka daryt? sneket irgi galima, o naudos jokios. jei ne mazi vaikai tikrai sesciau ir dingciau is tos lietuvos tik ta ir tegalima padaryt.

   ATSAKYTI
JOO 2012-04-28 12:32:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
debilas dabar masina suda ir nieka nusipirkt ir nereik cia girtis, o va mokescius, valgyt, vaikus islaikyt, reikia kasdien o nera isko.   ATSAKYTI
Jap 2012-04-28 09:46:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pritariu, tokių labai daug ir už skolintus su mersais važinėja. Pažiūri ir taip gaila jų pasidaro, patys nesupranta, kad kilpa pas juos jau ant kaklo.    ATSAKYTI
graudu... 2012-04-28 05:48:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
as jau seniai sakiau parduokit jus ta lietuva nafik kamnors...rusai va dvi atomines pastatys aplinkui tegu savartyna radioaktyviu atlieku padaro. bus naudos nors! ir cia nereikia svaigti, kam pirko nama, kad kazkas va gyvena. Jus visi seni pensininkai uzdyka is ruso butus gavot, o ka mums daryti, mes irgi norim savo busto. o jei as nieko pries tai neturejau ir tevai neturtingi, tai kas man belieka imti paskola. man kubilius nors ir vieno kambario butu uzdyka neduoda!!!!!
sikau ir dejau as ant tos lietuvos. vaziuokit is ten visi pakol galit, nekankinkit nei saves nei vaiku   ATSAKYTI
O , DIEVE 2012-04-28 01:55:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
KAIP VISKAS IKI SKAUSMO PAZYSTAMA , ISVYKAU I JAV PRIES DESIMT METU . PASKUTINIS LASAS BUVO KAI NEBEGALEJAU MAZAM VAIKUI NUPIRKI PARASCIAUSIO SALDAINIO . DABAR JIS TURI TIEK , KAD BAISU IR GRAUDU DAROSI , KAI TURIM SUSITARIMA , KIEK NUSIPERKA RUBU , TOKI PATI SKAICIU , TURI ISMESTI . TAI KOVOJAM SU TUO , KAI PAGALVOJI LIETUVOJ ZMONES VALGYTI NETURI KA , TAI YRA BAISUS PALYGINIMAS , BET TAI TIESA . DAIKTU I LIETUVA GALETUME PRIRINKTI TONAS , BET KAS PER MUITU MOKESCIAI - NEAPSIMOKA . GAILA .   ATSAKYTI
man 35 m. 2012-04-28 01:34:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
100 procentu ptitariu poniai Pen.cinykei ir noriu pasakyti, kad labai taupiai gyvendamas, didmiestyje sugebu isgyventi gaudamas 600 litu (dirbu nelegaliai). Vazineju dviraciu ir nuomoju mini butuka (namo palepeje) centre uz 300 Lt. Lieka 300 Lt ant maisto, visuomeninio transporto, higienos priemoniu ir pasitaupius ant rubeliu. Negeriu ir nerukau, o geriancius ir rukancius vadinu beviltiskais.   ATSAKYTI
tt 2012-04-28 01:27:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jau greitai. Lenkai trina rankas :)   ATSAKYTI
Na taip 2012-04-28 00:57:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kubilius kaltas.
O siaip tai turiu ne viena pazistama ubaga, pasiemusi po 200 000 paskola ir uz skolintus pinigus vazinejanti i Turkija atostogauti. Baisu.   ATSAKYTI
to ddd 2012-04-27 23:03:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tira teisybe as pats tik 6 klases ir tai nebaiges viska pradejau nuo nulio pats vienas o tie visi teveliu vaikelei db slepa nuhina is pavydo o as sau vaziuoju pro rajona su mersu ir matau kaip pavydzios akys ziuri i mane :DDD   ATSAKYTI

Top Video

Farai. Ne iš kelmo spirta pardavėja tapo didvyre – lietuvės gudrybė sustabdė vagišių
DABAR RODOMA
Farai. Ne iš kelmo spirta pardavėja tapo didvyre – lietuvės gudrybė sustabdė vagišių
DABAR RODOMA
Farai. Vairuotojo elgesys pareigūnus išvertė iš koto: mašina nevažiavo, o vyras „vairavo“
DABAR RODOMA
Pasidalijo, ką mama išdarinėjo lėktuve: dukrai teliko rausti iš gėdos
DABAR RODOMA
Pamačius, kaip bandoma išvažiuoti iš automobilių aikštelės aplinkiniai susiėmė už galvų
DABAR RODOMA
Košmaras autobuse: nufilmuota, kas dėjosi viduje per siaubingą avariją
DABAR RODOMA
Internautai negali patikėti savo akimis: neatskiria, kuri yra dukra, o kuri – mama
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Skambinas įvardijo skyrybų su Krysko priežastį: galutinis taškas padėtas tik dabar
DABAR RODOMA
Gero vakaro šou. „TV Pagalbos“ žvaigždė Navickas prisiminė, kaip saugojo Landsbergį: pas jį prie durų miegodavom
DABAR RODOMA
Lietuvis įsiuto: bejėgio vilkiko vairuotojo nelaimė policijai sukėlė juoką
DABAR RODOMA
Gerbėjai dalijasi įrašu ir sako, kad princas Harry – svajonių vyras
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų