A. Paleckis (ELTA nuotr.)

A. Paleckis (ELTA nuotr.)

Rusų laikraštis „Komsomolskaja pravda“ penktadienį organizavo pokalbių laidą „1991-ųjų Sausio 13-osios įvykiai Vilniuje: operacija ar provokacija“ su Michailu Golovatovu ir Algirdu Paleckiu, kuris laidoje kartojo tezes, už kurias šiuo metu yra teisiamas – esą „savi šaudė į savus“. Jam antrino ir M. Golovatovas, tvirtindamas, esą sovietinė armija 1991 m. nenaudojo tokių ginklų, kuriais buvo apšaudyta minia prie Televizijos bokšto.

Teismas nuosprendį A. Paleckio byloje turėtų paskelbti šį mėnesį.

Penktadienį, minint Sausio 13-osios 21-ąsias metines, prisiminti su šiuo Lietuvai svarbiu įvykiu susiję faktai bei žmonės. Balsas.lt primena šio Socialistinio liaudies fronto lyderio istoriją – nuo pasakytų aštrių žodžių iki teismo kėdės.

Vilniaus Pirmosios apylinkės teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje Socialistinio liaudies fronto lyderis A. Paleckis kaltinamas neigęs bei menkinęs Sausio 13-osios įvykius, per kuriuos žuvo keturiolika bei sužeista šimtai žmonių, išklausyti „liudytojų parodymai“, kurie šokiravo ne tik susirinkusius salėje teisėsaugininkus, bet ir buvusius Sąjūdžio narius.

REKLAMA

Reikia įvykio, kuris sutelktų ir suvienytų

Liudytojas D. E kalbėjo: „Buvau Sąjūdyje nuo pirmos sekundės. Sąjūdžio vadovybė nuo pirmos minutės galvojo, kaip čia padaryti, kad iš Lietuvos išeitų TSRS kariuomenė. Tuometinės Demokratų partijos vadovybėje svarstėme ir priėjome išvados – reikia įvykio, kuris visus sutelktų, suvienytų. Kai kas kalbėjo, kad reikalingas kraujo praliejimas. Sausio 12 d. apie 17:00 keliese nuvažiavome prie TV bokšto. Prie mūsų priėjo vienas pažįstamas  ir pasakė: „Mes esame pasiruošę vakarui. Bus staigmena.“ Kitą rytą (sausio 13 d.) rinkosi Sąjūdžio taryba būstinėje Gedimino pr. 1. Staiga girdžiu kalbas: „Vakar šaudė saviškiai.“ Nustebome. Tada daug kas nutarė – tylėti! Šiandien pirmą kartą apie tai prabilau.“

Liudytojas E. S.: „Sausio tryliktosios naktį buvau prie TV bokšto. Mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau tai, nes kulkos buvo šviečiančios, trasuojančios – matėsi, kur jos skrieja. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės. Minioje vaikštinėjo žmonės, kurie tuo metu ragino žmones nesitraukti, o eiti į tą ruožą, kur smigdavo šios trasuojančios kulkos, nes, esą, „ten šaudo tuščiais, tikrai nieko nenušaus“. TSRS kariai nešaudė. Jeigu jie būtų šaudę, tai tikriausiai nebūtų likę Karoliniškių. Ir dabar dar likę daug liudininkų, bet jie bijo apie tai liudyti.“

Šaudė žmonės sportiniais rūbais

Liudytojas R. T . „Per tuos įvykius prie TV bokšto Karoliniškėse stovėjau su drauge. Dar nebuvo kariškių. Staiga išgirdau šūvius, pamačiau – šaudo nuo penkiaaukščio stogo. Tie, kurie šaudė, buvo sportiniais tamsiais rūbais.“

REKLAMA

Liudytojas B. K. : „1991 metų sausio 13-osios naktį aš buvau Architektų g. pas savo seserį. Pro langą mačiau, kaip iš namų viršutinių aukštų ar nuo stogų šaudė į TV bokšto pusę iš viršaus žemyn. Mačiau šūvių blyksnius ir skriejančias šviečiančias kulkas“.

Liudytojas M. O.: "1991 metų sausio 13-osios naktį aš buvau prie TV bokšto Karoliniškėse. Ant penkiaaukščio namo stogo pamačiau kelis žmones. Tai nebuvo kariškiai, nes matėsi civilių siluetai. Iš tos vietos buvo šūvių žybsniai, pliūpsniai. Šaudė ne iš automatų, nes tai buvo pavieniai šūviai. Ar tai į žmones šaudė, ar tai į kareivius. O TSRS kariai – mačiau - šaudė ne į žmones, o prieš kojas. Jei būtų šaudoma į žmones ir dar tikromis kulkomis, būtų labai daug kraujo. “

Stūmė žmones link LRT

L. R teisme kalbėjo: „Gyvenau priešais Radijo ir televizijos komitetą. Žiūrėdama pro langą atkreipiau dėmesį į gretimo namo (Konarskio g. 18) stogą, kadangi ant jo kažkas judėjo susilenkęs. Ten mačiau mažiausiai du žmones. Iš pradžių aš šito savo pastebėjimo nesureikšminau, bet kai atvažiavo tankai ir specialios pajėgos, kurios stūmė žmones nuo Radijo ir televizijos komiteto pastato, mano pamatyti žmonės ant stogo pradėjo šaudyti žemyn, į minios pusę, pamačiau blyksnius nuo jų šūvių. Supainioti šių blyksnių su kažkuo kitu aš negalėjau, nes pati profesionaliai užsiiminėjau sportiniu šaudymu.“

Pakviestas VRM Šeštojo skyriaus darbuotojas

Buvęs Vidaus Reikalų Ministerijos 6-ojo skyriaus (kovos su organizuotu nusikalstamumu) darbuotojas V.Š. teismui sakė: „Tą naktį apie 1.30 h mes – t. y. penki VRM pareigūnų grupė - buvome prie TV bokšto Karoliniškėse. Įsikūrėme tiesiai priešais bokštą esančio devynaukščio namo 8-to aukšto bute, paprašę gyventojų mus įsileisti. Dabar šis namas yra Sausio 13-osios g. 37.

REKLAMA

Mes ten išbuvome kelias valandas, per pačius įvykius. Atidarę langą filmavome kamera. Staiga tiesiai virš langų, nuo stogo, pasipylė šūviai į TV bokšto pusę. Tai buvo kelios automato serijos. Išbėgome iš buto ir ėmėme lipti laiptais iki stogo liuko, bet jis buvo uždarytas iš išorės.

Tada staigiai liftu nusileidome žemyn ir pamatėme, kaip iš kitos laiptinės išėjo du vyriškiai su pailgu krepšiu. Jis buvo panašus į ilgavamzdį automatą krepšyje. Pamatę mus šie du vyriškiai puolė bėgti, mes - juos vytis. Vyriškiai įsmuko į kiemą, kur jų jau laukė automobilis „Žiguli“ su vairuotoju – ir jie paspruko. Apie tai mes papasakojome savo vadovui, bet jokio tyrimo vykdyta nebuvo.“

Matė trasuojančias kulkas

R. S. prisiminė: „Iš pradžių nuo dviejų šešiolikos aukštų namų iš Lazdynų pusės paleido kelias trasuojančių kulkų serijas. Manau, tam, kad būtų duotas signalas ir kitų šūvių kryptis. Po to pradėjo šaudyti į žmones, kurie krito arba nuo kulkų, arba slėpdamiesi nuo jų. Šaudė nuo Sudervės g. 37-to namo (dabar Sausio 13-osios g.) prie pat TV bokšto. Tai buvo medžiokliniai šautuvai, nes garsas ir ugnis buvo labai stiprūs. Po kelių dienų ėjau pro tą vietą ir pamačiau berniukus, surinkusius gilzes. Kadangi buvau profesionalus kariškis, atskyriau „Mosino“ šautuvo gilzes ( „Mosino“ šautuvo kulkos rastos kelių aukų kūnuose), PPŠ ir PPS šautuvų bei TT gilzės. Nesitikėjome tokios provokacijos – manau, siekta kuo daugiau kraujo. “

REKLAMA

Šaudė savanoriai

L. Č. neslėpė savo išgyvenimų sausio tryliktosios naktį: „Atvykome prie bokšto pamaitinti žmonių. Apie 1:00 pajudėjo sunkioji technika. Todėl apjuosėme bokštą. Veidu buvau į daugiaaukščius namus Karoliniškėse. Pamačiau nuo jų trasuojančius šūvius į mūsų pusę, žemyn, bet mes, matyt, buvome per toli.“

Liudytojas D. K sakė, jog tą naktį kalbėjo su žmogumi G. M., kuris sakė tą naktį šaudęs nuo stogo: „Jis buvo savanoris“.

N. B prisiminė.: „Mus atvežė iš Druskininkų dviem autobusais. Stovėjome ant šaligatvio veidu į TV bokštą ir nugara į namą Sudervės g. 37. Staiga išgirdome skambius šūvius ir pamatėme ugnies pliūpnsius nuo šito namo stogo, jie būdingi medžiokliniams šautuvams. Pasijutome nesaugūs ir pasitraukėme tolyn.“

Kitas apklaustas teisme O. B. pasakojo: „Tą vakarą svečiavausi pas draugę, kuri gyveno priešais TV bokštą. Jau eidama pas ją pastebėjau jaunus juodai aprengtus vyrukus su pailgais, šautuvams pritaikytais maišais skubančius pro mane į daugiaaukštį. Vėliau pro langą, išeinantį į bokšto pusę,  girdėjau šūvius nuo stogo.“

Siūlo lygtinę bausmę

Išklausęs liudytojų parodymus, Vilniaus apygardos prokuroras Egidijus Šleinius pareikalavo skirti A. Paleckiui vienerius metus kalėjimo (atidedant bausmę dviem metams), neleidžianti išvykti iš Lietuvos be atskiro leidimu. Teismo verdiktas nuskambės gruodžio 14 dieną.

A. Paleckio kaltė – žodis

Bylos duomenimis, A. Paleckis kaltinamas viešai pritaręs tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, juos neigęs ar šiurkščiai menkinęs.

REKLAMA

Kaltinamajame akte teigiama,  jog tiesioginės radijo laidos „Raktas“ metu, turėdamas tikslą neigti ir šiurkščiai menkinti 1991 m. sausio 11–13 dienomis, Lietuvos Respublikos teritorijoje SSRS vykdytos agresijos prieš Lietuvos Respublikos gyventojus metu įvykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus, tyčia, užgauliu ir įžeidžiančiu būdu viešai pareikšdamas: „O kas buvo sausio 13–ą prie bokšto? Ir kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“, neigė ir šiurkščiai menkino įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos teismų sprendimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais pripažintą 1991 m metų SSRS agresijos prieš Lietuvos Respublikos faktą, jos metu SSRS įvykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus prieš Lietuvos Respublikos gyventojus, ir tokiu užgauliu ir įžeidžiančiu viešu pasisakymu įžeidė asmenų, žuvusių ir sužeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės išsaugojimo, atminimą ir jų artimuosius.

Netobulas kodeksas

A. Paleckio gynėjas Jurij Binevič  teisme kalbėjo, jog kaltinamajame akte yra nepagrįstai išplėsta A. Paleckiui inkriminuojama  veika, nes Baudžiamojo kodekso straipsnyje nenurodyta, kad yra baudžiama už įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos teismų sprendimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais pripažintą 1991 m. metų SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką fakto neigimą ar šiurkštų menkinimą.

Anot J. Binevič, teisiamasis  radijo laidos metu neneigė, kad prie Vilniaus televizijos bokšto ir kitose Lietuvos Respublikos vietose veikė SSRS karinės pajėgos, ir nelaikė karinių pajėgų prie Vilniaus televizijos bokšto buvimo faktą nesvarbiu.

REKLAMA

„Baudžiamas asmuo turi viešai pritarti, neigti ar šiurkščiai menkinti ne „SSRS įvykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus prieš Lietuvos Respublikos gyventojus“,  o agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkius ar sunkius nusikaltimus“, - kalbėjo advokatas.

Anot jo,  A. Paleckio  pasisakyme 2010 m. lapkričio antrą dieną radijo laidos metu nėra tam tikro konkretumo apie nustatytus faktus – savo pasakymu jis nepritarė, nepalaikė konkrečių SSRS karinių pajėgų ir kolaborantų atstovų veiksmus, vykdant labai sunkius ar sunkius nusikaltimus.

Kaip ne vieną kartą buvo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarimuose,  sakė A.Paleckio gynėjas, Lietuvos  Konstitucija gina asmens teisę turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas: “Teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus įvertinta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijoje, kuri, kaip ir ją aiškinanti bei detalizuojanti Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika yra sudėtinė Lietuvos teisės dalis“.

Šiurpios praeities faktai

Šios bylos medžiagoje bei teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kokiais objektyviai egzistuojančiais faktais remdamasis teisiamasis Algirdas Paleckis pateikė savo požiūrį, nuomonę radijo laidos „Raktas“ metu.

Advokatas  J.Binevič  pateikė  Vilniaus apygardos teismo 1999 metų rugpjūčio 23 dieną paskelbto nuosprendžio baudžiamojoje byloje, kurioje buvo nuteisti Kuolelis, Bartoševičius, Burokevičius, Mickevičius, Prokopovičius, medžiagos fragmentus.

Iš pateikiamų aplinkybių galima nustatyti, kad nužudyto  Virginijaus Druskio lavono apžiūros protokole nurodyta: „atlikus kompleksinę teismo medicinos kriminalistinę ekspertizę, nustatyta, kad V. Druskio kūno sužalojimai ir drabužių pažeidimai (sugadinimai) padaryti šaunamuoju ginklu... Šūvio momentu V. Druskio kūnas frontalios plokštumos atžvilgiu buvo iš priekio ir vamzdis buvo nukreiptas iš viršaus žemyn, maždaug 40 laipsnių kampu“ .

Dariaus Gerbutavičiaus lavono apžiūros protokole nurodyta: „į D. Gerbutavičių šauta iš tokio atstumo, kad šūvio šalutiniai veiksmai nepasireiškia. Šūvio momentu ginklo, iš kurio buvo šauta, vamzdis buvo iš priekio ir iš viršaus 40 – 60 laipsnių kampu“ .

Vytauto Koncevičiaus lavono apžiūros protokole nurodyta: „Šūvio metu ginklo vamzdis į V. Koncevičių buvo nukreiptas iš priekio, nežymiai iš dešinės pusės ir iš viršaus žemyn“.;

Vido Maciulevičiaus lavono apžiūros protokole nurodyta: „Atlikus kriminalistinę ekspertizę nustatyta, kad pateikta tyrimui kulkos šerdis, išimta iš V. Maciulevičiaus lavono skrodimo metu, yra 7,62 mm kalibro 1908 m. pavyzdžio šovinio, skirto 1891 – 1930 m. pavyzdžio Mosino šautuvams, karabinams ir kulkosvaidžiams, kulkos dalis“ .

Arūno Romanavičiaus teismo medicinos ekspertizės akte nurodyta: „Sužalojimai šautiniai, padaryti dviem mažo kalibro skersmens sviediniais, kuriais galėjo būti ir mažo kalibro kulkos, iššautos viena kryptim labai greitai viena po kitos“ .

Specialistės išvados

Atliekant šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminį tyrimą  gautos specialistės Dalios Satkauskytės išvados dėl frazės „Ir kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“ ir jos konteksto „... juk minią kaip instrumentą Sąjūdis irgi naudojo. O kas buvo Sausio 13-ąją, reiškias, prie bokšto?“ semiotinio paaiškinimo.

Tačiau išvadose nėra kaltinamojo frazės „saviškiai šaudė į savus“ vienareikšmio paaiškinimo, o pateikiamos dvi šios frazės interpretacijos.

Apklausos metu specialistė pažymėjo, jog kaltinamojo pasisakyme neigimo nėra.

Taip pat skaitykite:

Šokiruojanti smarvė „šokiruojančiuose“ parodymuose

....
2012-01-13 18:18:24
kodel sokiruojantys faktai?Yla pradeda lysti is maiso!Pagaliau suzinosime tikruosius faktus....
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
[email protected]

Naujienų portalo tv3.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB All Media Lithuania sutikimo draudžiama.

Orchidėja 2018-08-09 20:31:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
LANZGRIBIAI DARO I KELNES O YRODYT NEGALI KAD TAI PALECKIS TIESĄ SAKO, YDOMU LABAI NUSTEBČIAU JAI KAPITALIZMAS MYLĖTU KOMUNIZMĄ TAI JUS LANZGRYBIAI ESATE KAPTALIZMAS ŽUDIKAI VAGYS IR MELAGIAI O TIESOS JŪS NEMYLITE   ATSAKYTI
Meilė 2018-08-09 12:53:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tokius kliedesius spausdina tik žmonės iš 6 palatos ten visi Napoleonai ar drąsos kelio partijai nėra kitų temų   ATSAKYTI
orchideja 2018-08-09 20:53:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O tu galo yrodyt kad tai kliedesiai?  
Erika 2018-08-14 03:01:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tu idiote ar tik prisimeti?  
labai keista 2018-08-09 11:07:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kai teisiamas zmogus uz nusikaltimo viesinima,versijos kelima ar abejojima teisesauga del pernelyg uzsitesusios bylos,ar uztestos?matomai tai vyksta del to,kad uzslaptinti asmenys po siai dienai sedi seime,vyriausybej,prezidenturoj   ATSAKYTI
purksis 2012-02-03 11:04:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aš niekada negalėjau atsivesti į namus moters, iš pradžių dėl tėvų, vėliau - dėl žmonos.
   ATSAKYTI
purksis 2012-02-03 00:52:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aš niekada negalėjau atsivežti į namus moters: iš pradžių - dėl tėvų, veliau - dėl žmonos.
   ATSAKYTI
Hm 2012-01-18 22:59:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Koks ypatingas dėmesys tiesai. Runkeliams ir šunaujai ji įdomi.    ATSAKYTI
Mirta 2012-01-17 00:23:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ačiū už teisingą informaciją. Atsibodo mūsų kliedintis "Delfis" . Gerbiu ir Paleckį ir liudininkus. Šiais laikais teisybę pasakyti yra sunku. Ačiū jums už drąsą ir už tai kad dar tikite teisingumu.   ATSAKYTI
stasys 2012-01-14 15:00:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kvaila butu perrašinėti istorija po tiekos metų pasiremiant tik kelių ar keliolikos abejotinų liudininkų parodimais,priimant netgi tuos faktus kaip tikrai įvykusius vėlgi galima butu juos interpretuoti įvairiai. Manau to ir siektą Paleckio su jį palaikančiais asmenimis, sausio 13 , tai vienas iš akmenų laikančių musų valstybės nepriklausomybės aukurą, kuriame buvo suaukotos tos aukos ...išjudinti tuos akmenis reikštu suabejoti tuo kas buvo prasmingai pasirinkta visų mūsų ..bent man tai nepriimtina ..antra tai neturėtu užgožti ir sveiko proto balso sakančio kad demokratinės valstybės(o mes siekiam to ) aplinka neturėtu užgožti laisvo žodžio galimybės ..maanu Paleckis siekia tapti tuo kas jau buvo bandyta Burokevičiaus ir kitų ..politiniu kankinių Rusijos akyse.    ATSAKYTI
Svajūnas 2012-01-14 14:21:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Paleckis galutinai apsišiko...   ATSAKYTI
ORCHIDEJA 2018-08-09 20:24:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
APSIŠIKAI TU SU OKUPANTU LANZBERGIU  
Paleckiui 2012-01-14 13:52:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
neuzmirsk zmogau kad vaistu poveikis ribotas, tai sizofrenija vel pradejo progresuoti :) ....visi is kazko gyvena, kad ir sitas siuksle su savo pasakomis   ATSAKYTI
Dagys 2012-01-14 12:15:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Šaudė treniruoti specnazo alfos provokatoriai. Nė vieno nepagavo.Taip rašoma " liudytojų" parodymuose.   ATSAKYTI
Figa 2012-01-14 12:12:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Paskaičiau ir aišku, kad Paleckį reikia išteisinti ir išrinkti prezidentu.   ATSAKYTI
oi 2012-01-14 11:04:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tai patrašykit pavardes visų tų liudytojų. Tauta turi žinosi savo drąsuolius. Balsas dirba \Putininiams. Čia bazuojasi Rusijos kunigaikštienė. Paleckis, Uspas, \Paksas.   ATSAKYTI
dede Vytas 2012-01-14 10:47:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Šiaip jau Lietuvos saugumas turėtų susidomėti šiuo straipniu ir jo autoriumi. Aš jau nekalbu apie paleckiuką, kurį reiktų išvyti iš Lietuvos.    ATSAKYTI
dede vytai 2018-08-09 11:10:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tu issidavei.tremimai del nuomones ar politines veiklos yra isimtinai raudonujuveiklos metodas.genai,genai.  
Pilietis 2012-01-14 09:09:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nusivyliau Balso portalu, pasirodo, tapo Paleckio ruporu, skleidžiančiu provokacijas ir šmeižtą, aš pats traukiau iš po tanko žmogų ir mačiau nuo ko krito mūsų tautiečiai. Kaip galima leisti tokiai prpogandai skleisti, ir dat sausio 13-ąją, Paleckis apskritai turi būti nuteistas už antivalstybine veiklą...   ATSAKYTI
TO NA 2012-01-13 23:33:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
prajuokinai apie neįgalumą :D   ATSAKYTI
cera 2012-01-13 23:19:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
visa Paleckiu gimine aiskus tipai. O visi tie liudytojai sedejo namie ir viska mate. Idomu kiek jiems sumokejo.   ATSAKYTI
paleckiui 2012-01-13 23:19:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
kiek sumokejai sitiem ,,liudininkam" ?    ATSAKYTI
GEDIMINAS 2012-01-13 22:30:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Vargsas tas Paleckiukas-sustreikavo smegeneles,tai ir vapa beleka. Gaila,kad Lietuvoje nera gerugydytoju,tai galima isvezti i Vorkutos sanatorijas,arba i amzino isalo zeme ,kad pailsetu nuo durnu minciu   ATSAKYTI
padugnė 2012-01-13 22:02:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
iš kur tokių "super naujienų" dar yra ištraukiama,visiškas sąvigarbos neturėjimas,geriau jau apie marsiečius rašo...padliec    ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Paskutiniai keturi „Žalgirio“ kirčiai Tel Avive – tai nuskandino „Maccabi“
DABAR RODOMA
Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Kuriamas naujas planas šeimoms: žada rojų, bet, kaip bus išties?
DABAR RODOMA
Radžis sukritikavo sparčiai populiarėjantį Džeilandą
DABAR RODOMA
Tragiškas gaisras Šilutėje – ugniagesiai vos privažiavo
DABAR RODOMA
Stano siunčia žinutę apie vėžį: įsiklausyti verta visiems
DABAR RODOMA
Kaunietis sėda į teisiamųjų suolą: kūdikį spardė ir mušė
DABAR RODOMA
Naujas ginklas kovoje su šešėliu: konfiskuoti turtą bus paprasčiau
DABAR RODOMA
Dobrovolskio nužudymo byloje – blogos žinios nuteistiesiems
REKLAMA
Muštynės Vilniuje prie „Mados“  (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktį į sekmadienį Vilniaus policijai teko raminti įsiaudrinusius barų lankytojus, kilo bent trys didesnės muštynės. Bene pačios didžiausios įvyko apie antrą valandą nakties ...
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šeštadienio rytą neblaivi kliente bare Klaipėdoje buteliu trenkė baro darbuotojai per galvą. Klaipėdos policija pranešė, kad incidentas 6.43 val. įvyko Naujojo Sodo gatvėje ...
Ozo g. „Audi“ rėžėsi į stulpą – vairuotojas įpūtė 3,2 prom.  (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Sekmadienį apie 1 val. nakties Vilniuje, Ozo gatvėje, visai girtas „Audi“ vairuotojas sukėlė didelę avariją – rėžėsi į stulpą ir užtvėrė eismą. Atvažiavus policijai paaiškėjo, ...
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šeštadienį Vilniuje nužudyta moteris, policija sulaikė įtariamąjį. Policijos departamento duomenimis, 1979 metais gimusios moters kūnas Šv. Stepono gatvėje esančiame bute ...
Pristatyti nauji greitosios medicinos pagalbos automobiliai (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Šeštadienį Rokiškio rajone, Uljanavos kaime, susižalojo motociklininkas. Bendrasis pagalbos centras pranešimą apie įvykį gavo 13.41 val. Pirminėje informacijoje teigta, ...
REKLAMA

Top Video

Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Paskutiniai keturi „Žalgirio“ kirčiai Tel Avive – tai nuskandino „Maccabi“
DABAR RODOMA
Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Kuriamas naujas planas šeimoms: žada rojų, bet, kaip bus išties?
DABAR RODOMA
Radžis sukritikavo sparčiai populiarėjantį Džeilandą
DABAR RODOMA
Tragiškas gaisras Šilutėje – ugniagesiai vos privažiavo
DABAR RODOMA
Stano siunčia žinutę apie vėžį: įsiklausyti verta visiems
DABAR RODOMA
Kaunietis sėda į teisiamųjų suolą: kūdikį spardė ir mušė
DABAR RODOMA
Naujas ginklas kovoje su šešėliu: konfiskuoti turtą bus paprasčiau
DABAR RODOMA
Dobrovolskio nužudymo byloje – blogos žinios nuteistiesiems

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų