Ūki­nin­kai ru­de­nį skai­čiuo­ja viš­čiu­kus, o mes šį­kart – vy­rus ir mo­te­ris. Lie­tu­vo­je 1000 vy­rų ten­ka 1154 mo­te­rys. Ar mo­te­rims vis dar rei­kia iš­dauž­ti stik­lo lu­bas sie­kiant kar­je­ros aukš­tu­mų – kiek jų bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me ar Eu­ro­pos Par­la­men­te? Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skel­bia in­for­ma­ci­ją apie vy­rų ir mo­te­rų di­na­mi­ką įvai­rio­se sri­ty­se, to­dėl lenk­ty­nės tarp vy­rų ir mo­te­rų pra­si­de­da.

Ly­čių ne­ly­gy­bė val­džio­je

Ei­li­niai lie­tu­vai­čiai sa­ko, kad ge­rai gy­ve­na tik tie, ku­rie dir­ba Sei­me. To­dėl dau­ge­lis jų – nuo san­tech­ni­kų iki dai­ni­nin­kų – verž­te ver­žia­si į šią val­džios ins­ti­tu­ci­ją. Ge­res­ni po­li­ti­kai ar ge­res­ni lenk­ty­ni­nin­kai – vy­rai – sta­bi­liai iš­lai­ko ly­de­rių po­zi­ci­jas, jie kon­tro­liuo­ja apie 80 proc. šil­tų­jų Sei­mo kė­džių. Tai – fak­tas.

1996–2000 me­tų Sei­me mo­te­rų bu­vo 25, vy­rų – 114. 2000–2004 me­tų ka­den­ci­jo­je mo­te­rys už­sė­do tik 15 vie­tų, o vy­rai – 126. Po triuš­ki­na­mo pra­lai­mė­ji­mo 2004–2008 me­tais mo­te­rys pa­si­tem­pė ir at­si­ko­vo­jo 29 man­da­tus, vy­rams li­ko 112 (sim­bo­li­nis skai­čius). Links­miau­sia ti­tu­luo­ja­mo­je 2008–2012 me­tų ka­den­ci­jo­je mo­te­rų bu­vo 26, o vy­rų – 115. Po ką tik pra­ūžu­sio Sei­mo rin­ki­mų pir­mo tu­ro šil­to­sios vie­tos ati­te­ko 73 tau­tos iš­rink­tie­siems, iš jų 19 mo­te­rų ir 54 vy­rams. Ko­kį „der­lių“ pa­do­va­nos ant­ra­sis tu­ras, pa­ma­ty­si­me po spa­lio 28-osios.

REKLAMA

Pa­na­šias vy­rų ir mo­te­rų skai­čiaus pa­si­skirs­ty­mo ten­den­ci­jas ga­li­ma įžvelg­ti ir Eu­ro­par­la­men­te. Į dau­gia­tau­tį Par­la­men­tą 2009 me­tų bir­že­lį iš­rin­ko­me tik 3 mo­te­ris ir 9 vy­rus – kiek­vie­nai da­mai po tris kom­pa­nio­nus.

Vy­rų ir mo­te­rų san­ty­kis kas­die­ny­bė­je

Val­džio­je mo­te­rų ma­žu­ma, o kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me – vy­rų ma­žu­ma. 2012 me­tais tūks­tan­čiui vy­rų ten­ka 1154 mo­te­rys, per­nai tek­da­vo vos vie­na ma­žiau. Vy­rams, gy­ve­nan­tiems mies­te, pa­si­se­kė la­biau – 1000 vy­rų ten­ka 1208, o kai­me – 1051 mo­te­ris. Nuo 2000-ųjų vie­nam vy­rui ten­ka ke­lio­mis mo­te­ri­mis dau­giau, 2000-ai­siais – 1136, o 2012-ai­siais – jau aš­tuo­nio­li­ka dau­giau.

Vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na mo­te­rų gy­ve­ni­mo truk­mė 2011 me­tais bu­vo 10,6 me­tų di­des­nė ne­gu vy­rų. Mo­te­rų, gy­ve­nan­čių mies­te, – 80,0, o vy­rų – 69,4 me­tai. Sun­kūs ūkio dar­bai kai­mo žmo­nes la­biau var­gi­na. Čia ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė mo­te­rų 77,5, o vy­rų – 66,9 me­tų.

Gy­ve­ni­mo truk­mę le­mia daug fak­to­rių. Ka­dan­gi oru so­tus ne­bū­si, gy­ve­ni­mo kie­ky­bę ir ko­ky­bę le­mia pi­ni­gai. Ta­čiau žmo­nės sa­ko, kad kri­zė jiems pa­dė­jo at­si­sto­ti ant ko­jų, nes už ne­su­mo­kė­tas sko­las ban­kas at­ėmė au­to­mo­bi­lius. Da­bar lie­tu­viai vis daž­niau pro­pa­guo­ja pa­šal­pų ga­vė­jų sta­tu­są, nors dar­bo jė­gos ak­ty­vu­mas ir už­dar­bis – svar­būs veiks­niai vy­rų ir mo­te­rų gy­ve­ni­me.

Mo­te­rų dar­bo jė­gos ak­ty­vu­mas (15–64 me­tų gy­ven­to­jų) 2005 me­tais bu­vo 64,9, o vy­rų – 72 pro­cen­tai. 2011 me­tais mo­te­rų 69,7, vy­rų – 74,3. Ta­čiau už­im­tu­mo ly­gis, de­ja, ne­adek­va­tus. 2005 me­tais mo­te­rų už­im­tu­mas sie­kė 59,4, vy­rų – 66 proc., o 2011 me­tais mo­te­rų 60,5, vy­rų – 60,9 pro­cen­to.

Už­dar­bis ir ne­ly­gy­bė moks­lo pa­sau­ly­je

Sa­ko, šykš­tus žmo­gus mo­ka du kar­tus, tur­būt to­dėl kiek­vie­nas no­rė­tų dirb­ti pas šykš­tų vir­ši­nin­ką. Ta­čiau kol šykš­tuo­lių šioj že­mėj stin­ga, žmo­nės gau­na dar­bo už­mo­kes­tį už skir­tin­gą dar­bą. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pa­tei­kia mė­ne­si­nio bru­to dar­bo už­mo­kes­tį pa­gal eko­no­mi­kos sek­to­rius. 2011 me­tais ša­lies ūky­je dir­bęs vy­ras ga­vo 2199 li­tus, vals­ty­bės sek­to­riu­je – 2522, o pri­va­čia­me – 2082. Ten pat dir­bu­sios mo­te­rys už­dir­bo ma­žiau: ša­lies ūky­je – 1903, vals­ty­bės sek­to­riu­je – 2105, pri­va­čia­me – 1728 li­tus. Mo­te­rys ma­žiau už­dir­ba, bet il­giau gy­ve­na. Gal vy­rai Lie­tu­voj in­ves­tuo­ja į deg­ti­nę, juk kur ki­tur gaus 40 pro­cen­tų?

REKLAMA

Vy­rai ge­res­ni ku­li­na­rai, o mo­te­rys – gė­li­nin­kės. Vy­rai ge­res­ni gy­dy­to­jai, o mo­te­rys – siu­vė­jos. Ir kiek­vie­nam šiam tei­gi­niui ga­li­ma pa­prieš­ta­rau­ti. Ly­giai taip pat ir moks­le – vy­rai ar mo­te­rys ge­res­ni mo­ky­to­jai, dės­ty­to­jai? Dėl ko­ky­bės ne­si­gin­či­ja­ma, ta­čiau kie­ky­bė įro­dy­ta. Pe­da­go­gų skai­čius 2010–2012 moks­lo me­tų pra­džio­je ge­ro­kai ski­ria­si. Pe­da­go­gi­nį dar­bą dir­bo 77,8 proc. mo­te­rų ir tik 22,2 proc. vy­rų. Ben­dro­jo la­vi­ni­mo, pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se ir ko­le­gi­jo­se do­mi­na­vo mo­te­rys, bet uni­ver­si­te­tuo­se vy­rai spar­čiau ren­gė aka­de­mi­nį jau­ni­mą: vy­rų – 50,3, o mo­te­rų – 49,7 pro­cen­to.

Vy­rai lin­kę la­biau nu­si­kals­ti

Vy­rai pir­mau­ja val­džio­je, sa­vo po­zi­ci­jų ne­ap­lei­džia ir nu­si­kals­ta­mo­je veik­lo­je. Vy­rų nu­si­kal­ti­mų skai­čius nuo 2009-ųjų pa­na­šus: nuo 21233 (2009) iki 21353 (2011). 2010 me­tais mo­te­rys bu­vo įta­ria­mos (kal­ti­na­mos) pa­da­riu­sios nu­si­kals­ta­mas vei­kas dau­giau ne­gu 2011-ai­siais: 2010-ai­siais – 3082 at­ve­jai, 2011-ai­siais – 2887. Ta­čiau tai anaip­tol ne­pri­lygs­ta vy­rų nu­si­kal­ti­mų skai­čiui.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų