Zitos Stankevičienės nuotrNe­pil­na­me­tė aly­tiš­kė Jū­ra­tė per­nai va­sa­rą pa­gim­dė ber­niu­ką. Tė­vas vai­kui tik su­tei­kė pa­var­dę, o kar­tu be­veik ne­gy­ve­no. Mer­gina ga­vo ir vien­kar­ti­nę pa­šal­pą gi­mus vai­ke­liui, ir va­di­na­muo­sius vai­ko pi­ni­gus – be­veik šim­tą li­tų per mė­ne­sį iki Nau­jų­jų me­tų. Nuo pra­ėju­sio sau­sio, pa­si­kei­tus Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mui, vai­ko pi­ni­gai pra­dė­ti mo­kė­ti vai­ko tė­vui. Ka­dan­gi iš­ki­lo kon­flik­tas dėl šių pi­ni­gų grą­ži­ni­mo ma­mai, o tiks­liau, ma­žy­lio po­rei­kiams, tė­vas iš­mo­kų at­si­sa­kė. Pa­si­ro­do, ne­pil­na­me­tė ma­ma vai­ko pi­ni­gų ne­ga­li gau­ti, nes tai ne­nu­ma­ty­ta pa­gal pa­keis­tą mi­nė­tą įsta­ty­mą.

Pi­ni­gų la­bai rei­kia

Jū­ra­tei au­gin­ti vai­ke­lį šiuo me­tu pa­de­da mo­čiu­tė, pas ku­rią ji ir gy­ve­na. Pa­ti mer­gai­tė ka­bi­na­si į gy­ve­ni­mą, – mo­ko­si pro­fe­si­jos, nes be jos ne­pa­vyks su­si­ras­ti dar­bo, už­si­dirb­ti sau ir au­gan­čiam sū­nui. Pa­var­dę vai­kui su­tei­kęs tė­vas ne tik trum­pai gy­ve­no su sū­naus ma­ma, bet ir da­bar re­tai juo pa­si­do­mi. Net pa­že­ria prie­kaiš­tų dėl sa­vo tė­vys­tės.

Ka­dan­gi mo­čiu­tės pen­si­ja ma­ža – tik 570 li­tų, pa­ti Jū­ra­tė per mė­ne­sį gau­na vos dau­giau nei 60 li­tų sti­pen­di­ją, pi­ni­gų vai­kui iš­lai­ky­ti la­bai trūks­ta. Pi­ni­gų vien­kar­ti­niams vys­tyk­lams mo­te­rys pri­vers­tos sko­lin­tis iš gi­mi­nai­čių. Pa­sak Jū­ra­tės mo­čiu­tės Ja­ni­nos, kar­tais jau net gė­da pra­šy­ti.

REKLAMA

Vai­ko pi­ni­gai – 97 li­tai 50 cen­tų per mė­ne­sį – šiai šei­mai di­de­lės pa­ja­mos.

Iki Nau­jų­jų me­tų pi­ni­gus ga­vo pa­ti ma­ma. O nuo pra­ėju­sio sau­sio 1-osios vai­ko pi­ni­gus per vie­ną iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų, ku­rio­je gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vęs pil­na­me­tis vai­ko tė­vas, pa­si­im­da­vo bū­tent jis. Tai tru­ko iki rug­pjū­čio 1-osios. Nuo to lai­ko tė­vas vai­ko pi­ni­gų at­si­sa­kė, nes ne­pil­na­me­tė vai­ko ma­ma ir jos mo­čiu­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko teisių ap­sau­gos sky­riui pra­dė­jo skųs­tis, kad tė­vas ne­duo­da pi­ni­gų vai­kui.

Pi­ni­gus pa­no­ro gau­ti pa­ti ma­ma

Kai pa­ti Jū­ra­tė pa­no­ro gau­ti vai­ke­liui pri­klau­san­čius pi­ni­gus, net ne­pa­gal­vo­jo, jog teks su­si­dur­ti su to­kia ak­la­vie­te.

Mo­čiu­tės tei­gi­mu, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je jai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Jū­ra­tė vai­ko pi­ni­gus, kol jam su­kaks dve­ji me­tu­kai, tu­ri gau­ti, bet So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je jai aiš­ki­na­ma at­seit ki­taip – ne­pri­klau­so pa­gal įsta­ty­mus. „Ži­no­kit, už­bur­tas ra­tas, ir ne­ži­nau, kur kreip­tis“, – guo­dė­si „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si Jū­ra­tės mo­čiu­tė.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Vait­ke­vi­čie­nė sa­kė ge­rai ži­nan­ti Jū­ra­tę, dėl jos vai­kui rei­ka­lin­gų pi­ni­gų skam­bi­nu­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, kal­bė­jo­si su mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riais.

„Man at­ro­do, kad šią pro­ble­mą pa­vyks iš­spręs­ti, nors, kiek man aiš­ki­na, dėl vai­ko pi­ni­gų mo­kė­ji­mo ne­pil­na­me­tei mo­ti­nai ker­ta­si kaž­ko­kie įsta­ty­mai“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Vait­ke­vi­čie­nė.

Pir­mas toks at­ve­jis nuo sau­sio

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vi­dos Piš­či­kie­nės tvir­ti­ni­mu, nuo šie­me­čio sau­sio įsi­ga­lio­jus Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­soms, ne­pil­na­me­tės ma­mos yra įskai­to­mos į sa­vo tė­vų šei­mos su­dė­tį iki 18 me­tų, o iš­mo­ką ga­li gau­ti tik su jo­mis gy­ve­nan­tys pil­na­me­čiai as­me­nys. Kad ne­pil­na­me­tė ma­ma su vai­ku bū­tų skai­to­ma kaip šei­ma, ji tu­ri bū­ti eman­ci­puo­ta, tiks­liau – to­kią šei­mą tu­ri pri­pa­žin­ti teis­mas. Nors pa­gal Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mą šie pi­ni­gai ir pri­klau­so gau­ti.

REKLAMA

Iš­mo­ka vai­kui – 97 li­tai 50 cen­tų per mė­ne­sį, kol jam su­kaks dve­ji me­tai – pri­klau­so šei­mai, jei jos pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį ne­vir­ši­ja 525 li­tų.

To­kio at­ve­jo kaip Jū­ra­tės, ne­pil­na­me­tės ma­mos, pa­no­ru­sios gau­ti vai­ko pi­ni­gus, Aly­tu­je nuo sau­sio pa­si­kei­tus mi­nė­tam įsta­ty­mui dar nė­ra bu­vę.


Rašyti komentarą...
S
Silpnas Lietuvoje
2012-10-05 23:11:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
yra dar labiau trypiamas ir niekinamas. Taip su mamom, pensininkais, jaunimu pradedančiu savarnkišką gyvenimą, taip ir šiuo atveju. Atrodo kad turėtų užtenkti sveiko proto politikieriams Seime, kad ištaisytų tokią situaciją, bet manau, kad jie yra atbukę ir jiems tokie dalykai nesuvokiami.
Atsakyti
0

h
hierarchija
2012-10-05 22:33:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
tiesiog "nuostabi" lietuva, tie kurie turi, gauna dar daugiau (turiu omeny, jei moteris uzdirbs 4 tukstancius ir gaus beveik tiek, nesvarbu, kad vyras gali uzdirbti ir 10 tukstanciu) o tokios paprastos kaip jurates, nuo kurios dar pasiplove tevas, negauna nieko! isidemekit, tokia musu lietuva, o dar jie kovoja pries abortus.
baisu, manau, kad vienisa mama, tuo labiau nepilnamete turetu gauti maziausiai 800 litu per men, arba bent nemokamai pienuko ir pampersu vaikeliui, o sumazintos toms, kuriu pajamos kartu ir vyru siekia tukstancius! tai yra baisu, nesvarbu, kad vaikas nieko neturiu, bet kazkokie istatymo susikirtimai!!! sekmes Juratei ir teiskites is tevo, jei taip galima ji vadinti, alimentus, Jus neturite viena nesti to vargelio!
Atsakyti
-1

a
arvis
2012-10-06 02:10:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
pasityčiojimas iš mamu Lietuvoj.....ner žodžiu.....UK gyvenu....čia tokie dalykai neimanomi......
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų