Ką partijos keistų teisėsaugoje: nebaustų prostitučių ir imtųsi paskaitų seksualiniams nusikaltėliams

Jei laimėtų rinkimus, partijos gana stipriai pakeistų Lietuvos teisėsaugą – atsirastų tarėjai, prisiekusiųjų teismas, mažiau nusikaltėlių keliautų į kalėjimus, o daugiau atliktų viešuosius darbus. Yra ir išskirtinių pažadų – panaikinti administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija bei įsteigti taikos teisėjų instituciją, kuri spręstų kaimynų ginčus.

Naujienų portalas tv3.lt kviečia susipažinti su partijų programiniais pasiūlymais Seimo rinkimuose. Šįkart – teisėsaugos srityje.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)

Valdantieji savo programos nėra paskelbę. Kaip teigė valstiečių kandidatas ir Vyriausybės vicekancleris Lukas Savickas, LVŽS programa remsis trimis Vyriausybės priimtais strateginės reikšmės dokumentais – 2021–2030 metų nacionalinės pažangos planu, Lietuvos ateities DNR planu ir Nacionalinės energetikos ir klimato srities veiksmų planu.

Apie teisėtvarką daugiausiai galime rasti neseniai patvirtintame Nacionalinės pažangos plane iki 2030 m. Jame numatyta didinti teisingumo sistemos efektyvumą, veiksmingumą, teisingumo prieinamumą ir visuomenės pasitikėjimą teismais.

Valstiečiai žada atsisakyti teismams nebūdingų funkcijų ir kartu mažinti ir balansuoti teismų darbo krūvį, užtikrinti operatyvų teisingumo grandinės darbą, skatinti alternatyvių ginčų sprendimo būdų naudojimą, stiprinti pasitikėjimą vartotojų apsaugos sistema ir užtikrinti vartotojų ir verslo interesų pusiausvyrą.

Plane taip pat numatyta mažinti neproporcingai didelį realia laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų skaičių ir užtikrinti tinkamas, nacionaliniuose ir tarptautiniuose standartuose nustatytas įkalintų asmenų laikymo sąlygas, taikyti pažangias resocializacijos priemones.

Valstiečiai viliasi į teisės sistemą integruoti korupcijos prevencijos priemones, siekti mažesnio korupcijos lygio teisingumo sistemoje.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

Socialdemokratai pasižada, kad jei rinkėjai patikės jai, teismai bus greitesni, skaidresni ir kokybiškesni. Partija žada tobulinti teisėjų kvalifikacijos kėlimo bei jos priežiūros tvarką.

„Skaidresniam bei kokybiškesniam teisingumo vykdymo procesui užtikrinti įvesime vaizdo įrašų procesų metu fiksavimą, tam, kad būtų užtikrinta vykdomų procesų tvarka, taip pat teismo bei proceso dalyvių teisių ir pareigų vykdymas. Įvesime teisėjų rotaciją, atsižvelgiant į teisėjų darbo krūvius bei poreikį stiprinti teisingumo vykdymą regionuose“, – rašoma LSDP programoje.

Pagal socialdemokratų viziją, siekiant pagreitinti korupcinių bylų nagrinėjimą, bus formuojamos specializuotos teisėjų kolegijos, griežtinamos sąlygos proceso dalyviams vilkinti teismų procesus.

LSDP žada ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos reformą.

„Įdiegsime antrinės teisinės pagalbos teikimo galimybę informacinių technologijų pagalba elektroniniame tinkle. Sujungsime teisinės pagalbos poreikio, galimų jos vykdymų subjektų, apimties kontrolės bei apmokėjimo procedūras į vientisą valstybės elektroninių paslaugų teikimo procesą“, – teigiama programoje.

REKLAMA

Socialdemokratai sieks sumažinti kalinių skaičių. Kad visi prasižengusieji nesėstų į kalėjimą, socialdemokratai siūlys kitokią bausmių sistemą.

Pirmą kartą už nesunkių nusikalstamų veikų įvykdymą socialdemokratai įteisins būtinąją baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų darbų atlikimą, atlyginant vykimo į tokį darbą bei maitinimosi sąnaudas.

Už smurtinių nusikalstamų veikų įvykdymą pirmą kartą, socialdemokratai žada parinkti viešųjų darbų visuomenės labui bausmę, pavyzdžiui, juos atliekant socialinės reabilitacijos įstaigose, senelių namuose, slaugos ligoninėse, bei taikys baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus, pavyzdžiui, tvarkant viešąsias erdves.

Už nusikaltimus, susijusius su seksualine prievarta, socialdemokratai žada papildomai numatyti, kad nusikaltėlis išklausytų asmens kultūros ir lytinio švietimo programą.

LSDP taip pat žada atskirti pirmą kartą nuteistų realia laisvės atėmimo bausme asmenis nuo pakartotinai jau teistų asmenų.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS)

Liberalai tikina, kad jų buvimas valdžioje garantuos teismų ir teisėjų nepriklausomumą ir nešališkumą.

„Skatinsime teismų atvirumą visuomenei, objektyvios informacijos apie teismų darbą skleidimą. Teismų sprendimai turi būti aiškiai argumentuoti ir suprantami visuomenei“, – įsitikinę liberalų programos rengėjai.

Liberalų sąjūdis planuoja didinti teisėjų atrankos, vertinimo ir skyrimo skaidrumą.

Užtikrinsime adekvačias, aukščiausios kvalifikacijos bei atsakomybės poreikį atitinkančias visų grandžių teismuose dirbančių teisėjų ir valstybės tarnautojų darbo sąlygas bei ekonomines ir socialines garantijas“, – rašoma LRLS programoje.

Liberalai žada siekti, kad teisėjų darbo krūvis būtų optimalus ir tolygus. Kaip ir valstiečiai, liberalai ragins teismus atsisakyti jiems nebūdingų funkcijų.

„Plėsime neteisminių ginčų sprendimo būdų taikymą, tokių, kaip mediacija, arbitražas“, – žada liberalai.

REKLAMA

Kaip ir socialdemokratai, LRLS pasirengęs tobulinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą.

„Pakelsime advokatams taikytinų profesinės etikos standartų kartelę tam, kad žmogaus teises turintys užtikrinti advokatai patys būtų nepriekaištingos reputacijos. Tobulinsime teismo proceso reguliavimą, užtikrinant bylinėjimosi proceso operatyvumą, ekonomiškumą, skatinsime teismų veikloje pasitelkti informacines technologijas“, – savo viziją teisinėje sistemoje piešia Liberalų sąjūdis.

Partija žada atgaivinti Nacionalinės nusikaltimų prevencijos tarybos veiklą, o nusikaltimų prevenciją ir visuomenės saugumą liberalai tikisi iškelti kaip vieną iš valstybės veiklos prioritetų.

„Nusikaltimų prevencija – tai ne vien teisėsaugos institucijų ir atsakingų už šią sritį ministerijų rūpestis. Ji yra bendras visuomenės interesas, kuriame turi dalyvauti ir savivalda, ir bendruomenės, ir nevyriausybinės organizacijos. Politika šioje srityje turi būti formuojama visų suinteresuotų dalyvių, pasitelkiant mokslines žinias ir tyrimus, kad būtų efektyvi“, – įsitikinę liberalai.

LRLS tikina, kad užtikrins probacijos veiksmingumą, siūlys nuteistuosius įdarbinti viešųjų darbų vykdymui.

„Nustatysime teisės pažeidimams adekvačiai proporcingas bausmes. Sieksime, kad teisingumo sistema būtų orientuota ne į keršto jausmo patenkinimą, o žalos nuketėjusiems ir visuomenei atlyginimą, nes ne bausmės dydis, o bausmės neišvengiamumas lemia nusikalstamumo lygį“, – rašoma LRLS programoje.

Liberalai žada modernizuoti laisvės atėmimo vietos, iškeldinti kalėjimus iš miesto centrų ir pritraukti privačių investicijų infrastruktūrai gerinti.

„Senas pataisos įstaigas, skirtas „atbūti bausmę kuo sunkesnėmis sąlygomis“, keisime moderniomis, saugiomis ir socializacijos procesui pritaikytomis įstaigomis“, – žada LRLS.

Darbo partija

Darbiečiai siūlo įteisinti tarėjų institutą, už etikos ir teisinio proceso pažeidimus šalinti teisėjus iš užimamų pareigų. Vienas iš abstraktesnių darbiečių pažadų – suteikti atskiriems piliečiams ir grupėms teisę ginti viešąjį interesą teismuose. Darbo partija taip pat planuoja plėsti mediacijos taikymo galimybes.

REKLAMA

Darbo partija žada įvertinti ikiteisminio tyrimo sistemos būklę, jos efektyvumą, terminus, profesionalumą, darbo krūvius, organizuoti kvalifikuotą tyrėjų rengimą, didinti jų darbo užmokestį, sureguliuoti darbo krūvius, keisti šios profesijos įvaizdį.

Partija žada permainų ir policijoje. Darbiečiai tikina sieksiantys, kad policija labiau atsižvelgtų į vietos bendruomenės poreikius ir lūkesčius, aktyviau bendradarbiautų su visuomeninėmis organizacijomis. Policijos pareigūnams darbiečiai žada užtikrinti „deramą atlyginimą, socialinį saugumą, normalių darbo sąlygų sudarymą“.

Darbo partija taip pat žada siekti kad vaizdo stebėjimo sistemos būtų plačiau diegiamos ir kaimuose.

Kovai su korupcija Darbo partija žada pasitelkti ir dirbtinį intelektą, kuris padėtų nustatyti korupcijos rizikos veiksnius.

Darbiečiai taip pat pasiryžę įvesti giminystės ryšių viešą skelbimą valstybinėje ir savivaldybių įstaigose bei įmonėse, nenurodant asmens duomenų.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

„Teisėsaugos institucijų veikimas turi būti nukreiptas kompleksiškam piliečių, jų turto, teisėto veikimo saugumui užtikrinimui, efektyviai neatidėliotinai pagalbai.

Teisėsaugos institucijos turi gauti būtiną jų funkcijoms atlikti finansavimą, turėti galimybę įsigyti moderniausią techniką, aprūpinti pareigūnus visoms būtinomis priemonėmis, užtikrinti pareigūnų socialines garantijas.

Būtina užbaigti bausmių vykdymo sistemos pertvarką, ryžtingiau diegti probacijos, pusiaukelės namų priemones“, – savo programoje rašo „Laisvės ir teisingumo“ nariai.

„Trijų muškietininkų“ partija praminta politinė jėga įsitikinusi, kad Lietuvoje per daug kriminalizuotų veikų, lyginant su kitomis valstybėmis, todėl ir kalinių Europoje nepateisinamai daug. „Laisvės ir teisingumo“ nuomone, reikia peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą ir atitinkamas veikas dekriminalizuoti.

Laisvės partija

Aušrinės Armonaitės vedama politinė jėga žada inicijuoti Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus, panaikinant administracinę atsakomybę už vertimąsi prostitucija.

REKLAMA

„Siūlysime atskirame teisės akte bei programiniame dokumente įtvirtinti psichologinės, socialinės, praktinės ir kitokios reikalingos pagalbos sistemą, padedančią asmenims lengviau išeiti iš prostitucijos ir integruotis į visuomenę“, – savo programoje žada Laisvės partija.

Taip pat Laisvės partija žada panaikinti baudžiamąją atsakomybę už narkotinių medžiagų įsigijimą ir jų laikymą be tikslo jas platinti bei administracinę atsakomybę už narkotinių medžiagų vartojimą.

„Sumažinsime neproporcingas bausmes už disponavimą nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų su tikslu jas platinti. Nukreipsime teisėsaugos resursus kovoti su pavojingu organizuotu nusikalstamumu, platinant didelius kiekius narkotinių medžiagų“, – rašoma programoje.

Laisvės partija pasirengusi užkirsti kelią nepilnamečių patekimui į baudžiamojo teisingumo sistemą.

„Sutelksime šios srities ekspertus bei suinteresuotas institucijas ir parengsime Nepilnamečių justicijos įstatymą bei naują Nepilnamečių justicijos programą. Įstatyme bei programoje numatysime teisines, socialines ir kitas priemones, padėsiančias sukurti veiksmingą, visa apimančią nepilnamečių justicijos sistemą, orientuotą į prevenciją ir ankstyvąją intervenciją bei paremtą geriausių vaiko interesų principu“, – žada Laisvės partija.

A. Armonaitės vadovaujama politinė jėga sieks keisti kalinimo kultūrą ir užtikrinti tinkamas kalinimo sąlygas, plės ir kurs naują laisvės atėmimo infrastruktūrą.

„Gerinsime tiek nuteistųjų kalinimo, tiek kalėjimų sistemoje dirbančiųjų darbo sąlygas, leisiančias kurti kitokią, žmogaus orumą gerbiančią kalinimo kultūrą.

Stiprinsime resocializacijos programas, gerindami jų kokybę ir veiksmingumą. Plėsime pusiaukelės namų tinklą, investuosime į probacijos sistemą ir didinsime probacijos sistemos efektyvumą. Skatinsime į kalėjusius asmenis orientuotą socialinį verslą.

Inicijuosime Baudžiamojo kodekso pakeitimus, mažinant laisvės atėmimo bausmes už nesmurtinius ir mažiau pavojingus nusikaltimus“, – tokius darbus įgyvendinti savo programoje nusimačiusi Laisvės partija.

REKLAMA

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)

„Kalbos apie Gerovės valstybę liks tuščios, jeigu neįgyvendinsime teisinės valstybės principų“, – tvirtina „socialdarbiečiai“.

Savo programoje LSDDP daug konkrečių pažadų, kaip galėtų patobulinti teisinę sistemą, nepateikia, veikiau išryškina jos problemas ir apgailestauja, kad nepavyko teismuose įsteigti tarėjų instituto.

„Pasiūlėme įvesti teismų tarėjų institutą, tačiau pasiūlytos Konstitucijos pataisos ir Tarėjų įstatymo projekto priėmimas tebevilkinamas Seime. Tai rodo, kad teismai bijo atsiverti visuomenei ir įsileisti visuomenės atstovus į teisingumo vykdymą. Demokratinių valstybių patirties ignoravimas žlugdo žmonių pasitikėjimą teismais ir trukdo įveikti teisėjų korupciją“, – rašoma socialdemokratų programoje.

LSDDP žada siekti suaktualinti ir įgyvendinti žmogaus teises į orų gyvenimą, į darbą ir kūrybą, į mokslą, į socialinį aprūpinimą, jas susieti su pareigų tautai ir tėvynei vykdymu.

„Mūsų manymu, žmogus, nedalyvaujantis pagal galimybes gerovės kūrime, neturi teisės reikalauti visuomenės dėmesio ir paramos sau. Mes esame už solidarumą ir piliečių teisių ir pareigų darną“, – rašoma socialdarbiečių programoje.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)

„Apie sąžiningumą ne tik kalbame – visų pirma vadovaujamės juo“, – tvirtinama LLRA-KŠS programoje.

Lenkų rinkimų akcija tvirtina, kad sprendimai bylose turi būti priimami greičiau, o vietos korupcijai viešajame gyvenime – nėra.

„Su korupcija būtina kovoti ne žodžiais, o realiais veiksmais. Esame giliai įsitikinę, kad privalu atskirti verslą nuo politikos. Tęsime įstatyminės bazės kūrimą, nukreiptą ne tik į kovą su korupcijos atvejais, bet visų pirma į korupcijos priežasčių šalinimą. Taikysime griežčiausias baudžiamąsias priemones korumpuotiems tarnautojams ir politikams“, – žadama partijos programoje.

LLRA-KŠS siūlo įsteigti taikos teisėjų instituciją, kuri nagrinėtų nedidelio masto ir nesudėtingas civilines ir komercines bylas, jei ieškinio suma neviršytų 2,5 tūkst. eurų.

REKLAMA

„Siūlome, kad taikos teisėjai nagrinėtų kelių eismo taisyklių pažeidimo bylas ir spręstų smulkius kaimynų ginčus“, – teigiama Lenkų rinkimų akcijos programoje.

Partija taip pat norėtų įkurti Lietuvoje prisiekusiųjų teismą, kuris, anot LLRA-KŠS, „puikiai veikia išsivysčiusiose demokratinėse šalyse ir efektyviai vykdo visuomenės švietimą“.

„Prisiekusiųjų teismo institucija padidintų visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis“, – įsitikinę Lenkų rinkimų akcijos nariai.

Teisinė sistemos ir teisėsaugos sritys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų programoje nėra išskirtos.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 d.


Rašyti komentarą...
B
Bevardis
2020-10-05 16:48:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
Manau visi pradetu tiketi teisesauga tada kada ji pradetu veikti nes kiek teko matyti visos garsiai prasidejusios bilos labai greita nutyla ir kaltu nebelieka
Atsakyti
0

x
xxx
2020-10-05 17:15:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
Tralla la , cha, cha.Yra tokia sovietine daina-apie visiskai apsimelavusi personaza..Prabegom perskaiciau(nieko kitko ir nesitikejau)..Mes pazadam,mes...Nes po laiko ir vel sakysit, mums trukde:). Nesakau, kad kai kuriu is tu pazadu nebutu imanoma igyvendinti..Bet gi tai yra eilinis blefas-jus gi patis sau ir savo patarejams algas nustatot(neatsiklausius jusu rinkeju..jie gi jus isrinko-darau ka noriu)..Bet dar fenomenoliu melagiu uzmaciau-Svarscikas tuoj prades rupintis policijos gerove rupintis(keista, kaip zmogysta-kuris 30-metu pirko visa teisesauga ir temide, taip susirupino ju socialiniu statusu)..Ir pabaigai(pralesiu tokias partijeles su linkevicium, bernatoniu -irgi politiniai isverstaskuriai ir turetu jau seniai but lavonais)..kokia ten partija?? Zuokas, Paulauskas ir mr.x..Sitie taip ir sako-nu nieko nemoku, darbo duokit ir kad nieko dirbt nereiketu..Visiski idiotai(apie Paulauska tyliu), na bet Zuokas, kazkada toks kreatyvnas buvo..Nejau negali suprast, kad max daugiau nei 1,5 procento jus net negausit
Atsakyti
0

N
Nuomonė
2020-10-05 17:00:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
NETEISINGAI MĄSTO ŠITOS PARTIJOS!!! TEISĖSAUGĄ BŪTINA KEISTI IŠ PAGRINDŲ, IR PRADĖTI NUO TEN DIRBANČIŲ ŽMONIŲ!!! NES VIRŠŪNĖLĖS VISOS NE TIK KORUMPUOTOS, BET IR PATYS DIDŽIAUSI NUSIKALTĖLIAI!!! UŽ SUSITELKIMO PARTIJĄ!!!!
Atsakyti
-1

SKAITYTI KOMENTARUS (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų