Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
5
Vaikas mokykloje (nuotr. 123rf.com)
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Vilniaus Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) įsteigta atgavus nepriklausomybę – 1996-aisiais. Pasak įstaigos vadovės Romos Vidos Pivorienės, svarbiausias tarnybos tikslas – padėti negalių, mokymosi sutrikimų turintiems vaikams, taip pat su jais dirbantiems pedagogams ir tėvams. 

5
Skaityk lengvai

Vilniaus Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) įsteigta atgavus nepriklausomybę – 1996-aisiais. Pasak įstaigos vadovės Romos Vidos Pivorienės, svarbiausias tarnybos tikslas – padėti negalių, mokymosi sutrikimų turintiems vaikams, taip pat su jais dirbantiems pedagogams ir tėvams. 

REKLAMA
Skaityk lengvai
REKLAMA

Konsultuojamų klientų per visus tarnybos darbo metus labai padaugėjo. Pirmaisiais metais konsultuota 400 vaikų, o 2018-aisiais – jau apie 2500. PPT direktorė pastebi, kad pastaruoju metu daugėja raidos sutrikimų turinčių vaikų, ypač gausėja autizmo atvejų. 

Pasak įstaigos vadovės, į PPT vaikus siunčia Vaiko raidos centro specialistai, Psichikos sveikatos centrų gydytojai, ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos. Pastaruoju metu daugėja vaikų iš ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Tėvai gali kreiptis ir savo iniciatyva. Vaikai įvertinami trimis kalbomis – lietuvių, rusų ir lenkų. 

REKLAMA
REKLAMA

Konsultuoja skirtingo amžiaus vaikus 

PPT specialistai daugiausia sulaukia mokyklinio amžiaus vaikų. Konsultuoti priimami mokiniai iki 21 metų, jeigu jie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. „Dalis specialiųjų ugdymosi poreikių išryškėja tik vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Mokytojai, pastebėję tam tikrus vaikų mokymosi sunkumus, siekdami suprasti jų priežastis, pataria tėvams kreiptis į mūsų tarnybą. Be abejo, būtinas tėvų sutikimas, jų žodis visada yra paskutinis“, – aiškina direktorė. 

Jos teigimu, mokyklose veikiančių vaiko gerovės komisijų specialistai turėtų nuolat bendradarbiauti su tėvais, aiškinti jiems, su kokiomis problemomis susiduria vaikas, kokių sunkumų kyla mokykloje, kodėl derėtų kreiptis į PPT. Gavusi tėvų ar globėjų sutikimą, mokykla rengia medžiagą apie vaiką, jo mokymąsi, elgesį, santykius su bendraamžiais, apibrėžia, kokią problemą kelia, dėl ko siunčia vaiką tarnybai įvertinti. 

REKLAMA
REKLAMA

Direktorė pasidžiaugia, kad tiek tėvai, tiek pedagogų bendruomenė mažiau nerimauja kreipdamiesi į PPT specialistus pagalbos. „Žinoma, šiek tiek nerimo išlikę. Tėvai kartais baiminasi, kad tarnybų įvertinimas pakenks jų vaikams. Vis dėlto tokių neteisingų interpretacijų nuolat mažėja, tėvai vis dažniau kreipiasi į PPT ir savo iniciatyva, kai vaikai susiduria su sunkumais mokykloje. Įstatymai leidžia jiems tai daryti, nors visada motyvuojame tėvus, kad jie pateiktų mums informacijos ir iš ugdymo įstaigos“, – teigia R. V. Pivorienė. 

Jei reikia, atvykusį į tarnybą vaiką ar paauglį vertina visa specialistų komanda – psichologas, logopedas, specialusis, socialinis pedagogas. Jei specialistai pastebi, kad problemos – rimtesnės, pavyzdžiui, vaikui galima įtarti autizmą ar kitokį sunkesnį sutrikimą, jis siunčiamas į polikliniką neurologo ar psichiatro konsultacijai. Tik šie specialistai diagnozuoja įvairiapusius raidos, emocijų, elgesio, dėmesio, aktyvumo sutrikimus. 

REKLAMA
REKLAMA

R. V. Pivorienė pabrėžia: PPT vertina ne vaiko sveikatos būklę – ji tik pateikia rekomendacijas apie tai, kaip organizuoti jo ugdymą, kokią švietimo pagalbą jam teikti, kad ugdymo įstaigoje vaikas jaustųsi geriau. Išvadas ir rekomendacijas PPT specialistai pateikia tik atlikę įvairiapusį vaiko vertinimą. 

Kuris garsus aktorius serga diabetu?
Prašome pasirinkti atsakymą!
Tomas Hanksas
Clintas Eastwoodas
Leonardas DiCaprio
BALSUOTI
REZULTATAI
Kuris garsus aktorius serga diabetu?
Tomas Hanksas
52.1%
Clintas Eastwoodas
28.7%
Leonardas DiCaprio
19.2%

REKLAMA
REKLAMA

Vertinami įvairūs aspektai 

Tarnyboje dirbantys specialistai atlieka pedagoginį psichologinį vaiko įvertinimą, po kurio nustatomos vaiko galios ir sunkumai, raidos ypatumai, asmenybės ir ugdymosi problemos, specialieji ugdymosi poreikiai ir jų lygis, tada skiria vaiko galias atitinkančias ugdymosi programas, taip pat specialistų – psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo – pagalbą. 

Specialistė sako, kad, vertinant vaiką, svarbi informacija apie jo šeimą, gyvenimo sąlygas namuose, bendravimą su tėvais, artimaisiais ir panašiai. Labai aktuali ir su vaiku dirbančių pedagogų, mokyklos specialistų nuomonė. Kai kuriais atvejais naudinga ir informacija iš neformaliojo ugdymo įstaigų: „Pavyzdžiui, vaikas lanko chorą, jam mokykloje negerai, bet per choro repeticijas jis jaučiasi puikiai. Tokia papildoma informacija padeda geriau identifikuoti vaiko problemas.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Jos teigimu, vaiko raidai ir sveikatai įtakos turi daugybė veiksnių. Tai – ir nėštumo, ir gimdymo eiga, ir pirmieji gyvenimo metai, todėl tėvai prašomi atsakyti į su tuo susijusius klausimus, kuriuos konsultantas užduoda žodžiu ar raštu, paprašęs užpildyti klausimyną. 

„Pasitaiko, kad tėvai suabejoja, ar anketos klausimai tikrai susiję su tikslais, kurių jie siekia atėję į tarnybą. Norėčiau pabrėžti: specialistams rūpi tik ta informacija apie vaiką ir jo aplinką, kuri turi reikšmės nustatant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, vertinant jo emocinę būklę ir panašiai. Tam naudojame tik standartizuotas ir Lietuvoje sertifikuotas metodikas, informacija apie vaiką yra konfidenciali, prieinama tik tiems specialistams, kurie dirba su vaiku, teikia jam pagalbą, o įvertinimo išvados atiduodamos tik tėvams“, – informuoja direktorė. 

Pasak įstaigos vadovės, tarnyba nesiekia padaryti vaiko ligoniu ar jam pakenkti, svarbiausias specialistų tikslas – identifikavus sunkumus, padėti vaikui geriau jaustis ugdymo įstaigoje, pritaikyti ugdymo programas, geriausiai atitinkančias jo poreikius. „Jei, pavyzdžiui, vaiko veiklos sparta lėtesnė, pedagogai, gavę mūsų rekomendacijas, gali skirti daugiau laiko užduotims atlikti. Jei mokiniui nustatomi skaitymo, rašymo sutrikimai, mokytojai žino, kad klaidas jis daro ne dėl nemokėjimo ar tingėjimo, bet dėl turimų sutrikimų, tai labai svarbu vaiko psichologinei gerovei ir mokymosi motyvacijai. Žinodami, kad vaikas turi objektyvių sunkumų gerai atlikti tam tikras užduotis, pedagogai jo nepelnytai nekritikuos, nebars dėl daromų klaidų ar negebėjimo skaityti“, – sako R. V. Pivorienė ir priduria, kad jau keletą metų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams sudaromos palankios sąlygos laikyti egzaminus – pritaikoma aplinka, gali būti pailginamas laikas užduotims atlikti ir kt. 

REKLAMA
REKLAMA

Rekomenduoja ugdymo įstaigą 

Įvertinę vaiką, tarnybos specialistai pasiūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, rekomenduoja, kokią teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, kokią ugdymo įstaigą lankyti. 

„Kai vaiko negalia ar specialieji ugdymosi poreikiai dideli ar labai dideli, informuojame tėvus, kokia mokykla labiausiai atitiktų jo poreikius – specialioji ugdymo įstaiga, specialioji klasė, grupė bendrojo ugdymo mokykloje, kur vaikai ugdomi taikant dalinį įtraukųjį ugdymą. Vaikas įtraukiamas į bendrąsias mokyklos veiklas ar į kai kurias pamokas bendrose klasėse“, – teigia direktorė. 

Vaikams PPT specialistai parenka ir geriausiai poreikius atitinkančią ugdymo programą, ji, priklausomai nuo specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti pritaikyta ar individualizuota. Galutinį sprendimą, kur mokytis jų vaikui, priima tėvai. 

REKLAMA
REKLAMA

Įstaigos vadovė pamini problemas, su kuriomis susiduria specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokyklose – vis dar trūksta pagalbą teikiančių specialistų: logopedų, specialiųjų pedagogų ir panašiai. Be to, mokytojai ne visada pasirengę prisiimti atsakomybę už specialiųjų poreikių turinčio vaiko ugdymą – mano, kad su juo dirbti turi tik specialistai. „Mokytojas, į kurio klasę ateina specialiųjų ugdymosi poreikių turintis vaikas, privalo ruoštis iš anksto, susipažinti su vaiku, jo mokymosi sunkumais ar sutrikimais. Pedagogams turi būti sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją“, – sako direktorė. 

Konsultuoja tėvus ir pedagogus 

Labai svarbus tarnybos tikslas – konsultuoti tėvus, globėjus, teikti metodinę pagalbą mokytojams, mokykloje dirbantiems specialistams. 

„Esant sudėtingesnei situacijai, susitinkame su mokyklos Vaiko gerovės komisija, Vaiko raidos centro specialistais, vaiką mokančiais mokytojais, jo tėvais. Kartais panašiuose susitikimuose dalyvauja ir atvejo vadybininkas, Tarpžinybinio koordinavimo skyriaus, vaiko teisių atstovai. Visi kartu kuriame pagalbos vaikui planą, sutariame dėl bendrų veiksmų, numatome, kas ką įsipareigoja atlikti, kaip spręsime iškilusias problemas, kokias pagalbos priemones taikysime. Jei sutartos neveikia, ieškome kitų, sprendžiame, kodėl nevyksta laukiami pokyčiai – ar metodas netikęs, ar jis netinkamai taikomas. Tokiais atvejais labai svarbus konstruktyvus tėvų bendradarbiavimas ir jų atsakomybė. Tai užima labai daug laiko, bet duoda gerų rezultatų“, – aiškina direktorė. 

REKLAMA
REKLAMA

PPT specialistai konsultuoja pedagogus aplinkos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams klausimais, taip pat rengia prevencijos programas, supažindinančias visuomenę su kitokiais vaikais, jų poreikiais. 

Stengiamasi kuo daugiau dėmesio skirti ir tėvų konsultavimui. „Skatiname tėvus geriau pažinti savo vaiką, suteikiame žinių apie psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ugdymą, pristatome ugdymo srities naujoves“, – pabrėžia direktorė.

Straipsnio autorė: Lina Jakubauskienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų