REKLAMA

naujienų portalas tv3.lt

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Praė­ju­sio šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę Kel­mės ra­jo­ne, Mei­žių kai­me, ras­tas ant lau­ko tį­san­tis nu­šau­tas brie­dis. Kiek to­liau – jau iš­mė­si­nė­to brie­džio gal­va, kai­lis ir ko­jos.

REKLAMA
REKLAMA

Pė­daž­sa­kus pa­ro­dė krank­liai

Šeš­ta­die­nį, apie 17 va­lan­dą, bra­ko­nie­rių pa­klo­tus brie­džius ra­do Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos pirmi­nin­kas Gin­tau­tas Bar­čiaus­kas.

REKLAMA

Jis va­žia­vo me­džio­ti drau­ge su sa­vo klu­bo „Tau­ras“ na­riais į sa­vo me­džiok­lės plo­tus.

Ka­dan­gi tie­siai nu­va­žiuo­ti ne­ga­lė­ję, nes rei­kė­jo per­va­žiuo­ti Šim­šės upę, pa­su­kę per Kiau­no­rių me­džio­to­jų bū­re­lio medžiok­lės plo­tus.

„Va­žiuo­da­mi ke­liu ant lau­ko pa­ma­tė­me la­bai daug krank­lių. Jie taip su­puo­la tik ant mai­tos. Sus­to­jo­me, – pa­sa­ko­jo Gin­tau­tas Bar­čiaus­kas. – Krank­liai purp­te­lė­jo į me­džius. Pa­ma­tė­me ant snie­go kaž­ką juo­duo­jant. Priė­jau ar­čiau ir nu­stė­rau. Ant snie­go mė­tė­si brie­džio gal­va, kai­lis ir ko­ja. Už ko­kių pen­kias­de­šim­ties met­rų tį­so­jo dar neiš­mė­si­nė­tas brie­dis. Abu pa­ti­nai. Jau nu­me­tę ra­gus.“

REKLAMA
REKLAMA

Ka­dan­gi žvė­rys nu­šau­ti Kiau­no­rių bū­re­lio me­džiok­lės plo­tuo­se, G. Bar­čiaus­kas pa­skam­bi­nęs Kiau­no­rių bū­re­lio va­dui Al­vy­dui Stul­pi­nui ir po­li­ci­jai.

Bra­ko­nie­rių dar­bas

„Ma­tyt, bra­ko­nie­rius kas nors iš­gąs­di­no. Gal pro ša­lį va­žia­vo koks au­to­mo­bi­lis? O gal tie­siog už­te­ko vie­no brie­džio mė­sos? Gal išau­šo be­do­ro­jant gro­bį? – svars­tė G.Bar­čiaus­kas. – Žvė­rys nu­šau­ti va­ka­re ar­ba nak­tį. La­bai drą­su gro­bį do­ro­ti tie­siog ant lau­ko, ne­to­li ke­lio. Ga­li bū­ti, jog vie­ni mė­si­nė­jo brie­dį, ki­ti sau­go­jo, nes ap­link žvė­ris la­bai iš­tryp­ta.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pa­sak me­džio­to­jo, brie­dį nu­šau­ti bra­ko­nie­riams vie­ni juo­kai. Šie žvė­rys ne­bi­jo žmo­nių. Jie – smal­sūs. Ty­ri­nė­ja pravažiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. Nes­ku­ba slėp­tis ne­tgi tuo­met, kai vie­ną iš ban­dos nu­šau­na.

Me­džio­to­jai bu­vo pa­ste­bė­ję, jog Kiau­no­rių bū­re­lio plo­tuo­se, ne­si­slaps­ty­da­mi vaikš­ti­nė­ja trys brie­džiai.

REKLAMA

Ne­ma­žai brie­džių ir ša­lia esan­čio „Tau­ro“ me­džio­to­jų klu­bo plo­tuo­se.

Iš vi­so Kel­mės ra­jo­no miš­kuo­se, me­džio­to­jų at­lik­tos ap­skai­tos duo­me­ni­mis, per­nai bu­vo 184 brie­džiai.

Šių miš­kų ga­liū­nų gau­są pa­ste­bi ir bra­ko­nie­riai. Bra­ko­nie­rių ap­link Kiau­no­rius, me­džio­to­jų tei­gi­mu, taip pat netrūksta.

REKLAMA

Ras­ta kul­ka

Kel­mės ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­ja Ire­na Si­ru­sie­nė in­for­ma­vo, kad bra­ko­nie­rių ne­spė­tą iš­mė­si­nė­ti žvė­rį pasiė­mė Kiau­no­rių bū­re­lio me­džio­to­jai. Dėl ne­tei­sė­tos me­džiok­lės pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Už ne­tei­sė­tą brie­džio pa­ti­no su­me­džio­ji­mą ten­ka at­ly­gin­ti 1860 li­tų ža­lą. Jei­gu tai pa­da­rė me­džio­to­jas, jam už pažeidimą ati­ma­ma tei­sė me­džio­ti 1–3 me­tams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei­gu žvė­rį nu­šo­vė tei­sės me­džio­ti ne­tu­rin­tis žmo­gus, jis tu­ri su­mo­kė­ti 2–4 tūks­tan­čių li­tų bau­dą. Be to, konfiskuojami me­džiok­lės įran­kiai ir prie­mo­nės.

Ne­tei­sė­tas me­džio­ji­mas ar žve­jo­ji­mas ar­ba ki­toks lau­ki­nės gy­vū­ni­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mas ga­li už­trauk­ti ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

REKLAMA

Tas, kas me­džio­jo ar žve­jo­jo už­draus­tu lai­ku, už­draus­to­se vie­to­se ar drau­džia­mais bū­dais, įran­kiais, prie­mo­nė­mis arba ki­taip ne­tei­sė­tai nau­do­jo ar nai­ki­no lau­ki­nės gy­vū­ni­jos iš­tek­lius ir pa­da­rė di­de­lės ža­los gy­vū­ni­jai, bau­džia­mas bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės atė­mi­mu iki dve­jų me­tų.

REKLAMA

Pa­rei­gū­nai re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad ne­su­do­ro­to brie­džio kū­ne pa­vy­ko ras­ti da­lį kul­kos. Bus at­lie­ka­ma jos tra­so­lo­gi­nė eks­per­ti­zė.

Siau­tė­ja ne tik bra­ko­nie­riai

Kiau­no­rių me­džio­to­jų bū­re­liui pri­klau­san­čiuo­se me­džiok­lės plo­tuo­se pa­sta­ruo­ju me­tu siau­tė­ja ne tik bra­ko­nie­riai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sau­sio pa­bai­go­je į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­te­ko ir pa­tys šio bū­re­lio me­džiok­liai: bū­re­lio va­do­vas ir val­dy­bos pir­mi­nin­kas, Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas bei „Pu­tokš­nio“ bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas A. Stul­pi­nas ir Kelmės ra­jo­no ūki­nin­kas Ma­rius Stro­doms­kis.

REKLAMA

Su­rink­ta duo­me­nų, kad vy­ku­sios me­džiok­lės me­tu vers­li­nin­kas nu­šo­vė du el­nius, o ūki­nin­kas – vie­ną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų