Spanguolės padeda saugotis ligų

Pa­sak Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do jau­nes­nio­sios moks­lo dar­buo­to­jos dr. Au­re­li­jos Mal­ciū­tės, span­guo­lės pa­gal che­mi­nę su­dė­tį ir gy­do­mą­sias sa­vy­bes yra vie­nos iš ver­tin­giau­sių lau­ki­nių uo­gų mū­sų ša­ly­je.

Tin­ka dau­ge­liui li­gų gy­dy­ti

Mū­sų se­no­liai šio au­ga­lo uo­go­mis gy­dy­da­vo­si per­ša­li­mo li­gas, de­zin­fe­kuo­da­vo žaiz­das, nau­do­da­vo gy­dydami ma­žak­rau­jys­tę. Span­guo­lė­se gau­su vi­ta­mi­nų, fruk­to­zės, gliu­ko­zės ir pek­ti­nų, ku­rie pa­si­žy­mi an­ti­bak­te­ri­nė­mis sa­vy­bė­mis. Uo­gos stab­do dan­te­nų li­gas. Span­guo­lių sul­tys tin­ka li­go­nių troš­ku­lį mal­šin­ti, to­ni­zuo­ja or­ga­niz­mą, di­di­na dar­bin­gu­mą, ge­ri­na ape­ti­tą ir virš­ki­ni­mą, pa­de­da su­ma­žė­jus skran­džio rūgš­tin­gu­mui, ser­gant hi­per­to­ni­ja, sti­mu­liuo­ja ka­sos sek­re­ci­ją.

Span­guo­les ga­li­ma var­to­ti iš­ti­sus me­tus be per­trau­kos, toks var­to­ji­mas yra sau­gus ir efek­ty­vus. Šios uo­gos re­ko­men­duo­ja­mos li­go­niams, var­to­ju­siems di­des­nį kie­kį an­ti­bio­ti­kų, žar­ny­no mik­rof­lo­rai at­kurti.

Var­to­jant span­guo­les kar­tu su an­ti­bio­ti­kais grei­čiau iš­gy­do­ma in­fek­ci­ja, nes bak­te­ri­jos, ne­žu­vu­sios dėl an­ti­bio­ti­kų, yra neut­ra­li­zuo­ja­mos span­guo­lė­se esan­čių proan­to­cia­ni­di­nų.

REKLAMA

Kai li­go­niams ski­ria­ma die­ta be drus­kos, span­guo­lė­mis ga­li­ma ska­nin­ti mais­tą ir be­veik pa­keis­ti drus­ką.

„Sun­ku ir iš­var­din­ti vi­sas šių au­ga­lų nau­din­gą­sias sa­vy­bes“, – sa­ko A. Mal­ciū­tė. Ji pri­me­na, kad span­guo­lių uo­gos dar ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je bei krau­jo spau­di­mą.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų