Nuo 2013 m. sau­sio 1 d. įtei­si­nan­tys sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas as­me­nys pri­va­lės su­mo­kė­ti nu­sta­ty­to dy­džio įmo­ką, ku­ri ga­li siek­ti net pu­sę mi­li­jo­no. Nors dau­ge­lis tik­rai yra be jo­kių do­ku­men­tų su­si­ren­tę ga­ra­žiu­ką, ku­ris „to­bu­li­na­mas“ vir­to pir­te­le ar net nuo­sa­vu na­mu, įtei­sin­ti šių ne­le­ga­lių sta­ty­bų ar re­konst­ruk­ci­jų ne­sku­ba­ma. Iki Nau­jų­jų tri­jų mė­ne­sių ne­be­li­ko, bū­tent tiek, anot spe­cia­lis­tų už­trun­ka do­ku­men­tų tvar­ky­mas.

Tau­ti­nis bruo­žas?

Sta­ty­bos įsta­ty­me bu­vo nu­ma­ty­tas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis iki 2013-ųjų, kai už ne­le­ga­lios sta­ty­bos įtei­si­ni­mą ne­rei­kia mo­kė­ti įmo­kos. Ne­reik­tų pul­ti de­juo­ti, kad iki Nau­jų­jų ne­li­ko nė tri­jų mė­ne­sių – įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai priim­ti prieš dve­jus me­tus, tad lai­ko bu­vo į va­lias. Per šį dve­jų me­tų lai­ko­tar­pį as­me­nims, sie­kian­tiems sa­vo no­ru įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas, yra tai­ko­ma „am­nes­ti­ja“ – pri­si­pa­ži­nę jie įgy­ja ga­li­my­bę įtei­sin­ti ne­le­ga­lius sta­ti­nius be įtei­si­ni­mo įmo­kos. Tie­siog rei­kia kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, kur pra­šy­mas įtei­sin­ti sta­ti­nį bus svars­to­mas. Ne­pa­no­ru­siems „le­ga­li­zuo­tis“ vė­liau bus tai­ko­ma įmo­ka ar net ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos.

REKLAMA

Tai­gi įsta­ty­mo pa­tai­sos lei­džia pa­reng­ti sta­ti­nio pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją ir, nuo sau­sio 1 d. su­mo­kė­jus įsta­ty­me nu­sta­ty­tą įmo­ką už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą, gau­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą. Įmo­kos dy­dis pri­klau­sys nuo sa­va­va­liš­kai at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų, įskai­tant pa­nau­do­tus sta­ty­bos pro­duk­tus, są­nau­dų ver­tę. Įmo­ka ne­ga­lės bū­ti ma­žes­nė nei 300 Lt ir di­des­nė nei 500 tūkst.

Tai­gi, jei su­si­ren­tė­te vi­du­ti­nio dy­džio dvie­jų aukš­tų na­mu­ką, ku­rio sta­ty­bos dar­bų ver­tė yra 200 tūkst. Lt, įmo­kos dy­dis mū­sų pa­skai­čia­vi­mais bus... 40 tūkst. Lt.

Įtei­sin­ti ga­li­ma ne vis­ką

Kas gi ta sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba, dėl ku­rios tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti jų sa­vi­nin­kai? To­kia sta­ty­ba ta, ku­rios sa­vi­nin­kas ne­tu­ri sta­ty­bą lei­džian­čio do­ku­men­to. Sa­va­va­liš­ka lai­ko­ma ir ta sta­ty­ba, ku­riai lei­di­mas sta­ty­bai yra, ta­čiau sta­ti­nys pa­sta­ty­tas ar­ba sta­to­mas ne pro­jek­te nu­sta­ty­to­je vie­to­je, ne­si­lai­kant pro­jek­te nu­sta­ty­tų sta­ti­nio išo­rės mat­me­nų, lai­kan­čių­jų kost­ruk­ci­jų rei­ka­la­vi­mų.

Iki šiol pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą įtei­sin­ti ne­bu­vo ga­li­ma vi­siš­kai jo­kių ne­le­ga­lių sta­ty­bų, net kai­mo na­mo ve­ran­dos re­konst­ra­vi­mo ar re­mon­to, ku­riam rei­kė­jo sta­ty­bos lei­di­mo ar­ba su­de­rin­to pro­jek­to. Da­bar įsta­ty­mas lei­džia įtei­sin­ti daug ne­le­ga­lių sta­ty­bų, de­ja, o gal – ačiū Die­vui, ne vi­sas. Anot Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos, sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ga­li bū­ti įtei­si­na­mos lai­kan­tis prin­ci­po „ga­li bū­ti tik tai, kas ga­li bū­ti“. Ki­taip sa­kant, sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą ga­li­ma įtei­sin­ti tik tuo at­ve­ju, jei pa­sta­ty­tas sta­ti­nys ap­skri­tai ga­li bū­ti to­je vie­to­je pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus.

Siū­lo pa­gal­bą

Jei ki­lo klau­si­mų, gy­ven­to­jai vi­suo­met ga­li pa­si­kon­sul­tuo­ti su sa­vi­val­dy­bės, Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos, re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jų, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­nių sky­rių spe­cia­lis­tais, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo at­lik­ta sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba.

REKLAMA

„Rei­kia ras­ti žmo­gų, ku­ris brai­žo pla­nus (ar­chi­tek­tą – aut. pa­st.). Kiek­vie­nas toks tu­ri ma­sę pa­žįs­ta­mų, nes rei­kia ne­ma­žai lei­di­mų, – pa­sa­ko­jo ne­le­ga­lų sta­ti­nį – iš tvar­to nuo­sa­vu na­mu kie­me vir­tu­sį pa­sta­tą – pa­si­sta­čiu­si ra­jo­no gy­ven­to­ja Lai­ma. – Bū­na kad rei­kia lei­di­mų at­ga­li­ne da­ta. Te­ko su­si­dur­ti su tar­nau­to­jo­mis, ku­rios, pa­čios dirb­da­mos sa­vi­val­dy­bė­se, tei­kia to­kią do­ku­men­tų tvar­ky­mo pa­slau­gą. Joms per­bėg­ti per ke­le­tą ka­bi­ne­tų ir su­si­rink­ti rei­kia­mus pa­ra­šus la­bai pa­pras­ta.“

In­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti ir skel­bi­mų, kad tam tik­ra pro­jek­ta­vi­mo įmo­nė pa­ruo­šia vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus sa­va­va­liš­koms sta­ty­boms įtei­sin­ti, jei sta­ti­nys iš es­mės ati­tin­ka Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čias sta­ty­bos nor­mas ir tei­sės ak­tus. Vie­nos to­kių, vei­kian­čių Že­mai­ti­jo­je, va­do­vė Vi­li­ja Aus­tie­nė tei­gė, jog pa­gy­vė­ji­mo, kad žmo­nės no­ri įtei­sin­ti ne­le­ga­lias sta­ty­bas, nė­ra. „Ga­li bū­ti, kad jie su­si­zgribs pa­sku­ti­nę mi­nu­tę, gal lapk­ri­čio mė­ne­sį, nes toks jau lie­tu­vių bū­das. Ta­da jau bus ne­beį­ma­no­ma lai­ku su­si­tvar­ky­ti do­ku­men­tų. Vi­du­ti­niš­kai jie tvar­ko­mi tris mė­ne­sius. Jei žmo­gus da­bar pra­dė­tų tvar­ky­tis do­ku­men­tus, jis gal­būt dar spė­tų, aiš­ku, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kie do­ku­men­tai – pa­sta­tų, že­mės ar nuo­sa­vy­bės – nė­ra tvar­kin­gi.“

Anot spe­cia­lis­tės, žmo­gus tu­ri įtei­sin­ti net tai, kad iš­grio­vė na­mie sie­ną, ypač jei ji ne­šan­čio­ji. „Anuo­met ir da­bar dau­ge­lis pa­si­duo­da ma­dai iš­griau­ti sie­ną tarp vir­tu­vės ir kam­ba­rio. Bu­to re­mon­tas įtei­si­na­mas su­pap­ras­tin­ta tvar­ka, – sa­kė įmo­nės va­do­vė. – Tie­sa, ne­ma­nau, kad dėl sie­nos nu­grio­vi­mo bus bau­dos. Čia kal­ba­ma apie di­de­lius ne­le­ga­liai pa­sta­ty­tus ob­jek­tus – nuo­sa­vus na­mus, prie­sta­tus.“

Že­mai­tiš­ka tro­ba – ne kar­ka­si­nis na­mas

„Žmo­gus nu­si­per­ka re­gio­ni­nia­me par­ke skly­pą ir įsi­vaiz­duo­ja, kad jei skly­pas jo, jis ga­li da­ry­ti ką no­ri. Yra par­ko reg­la­men­tai, rei­ka­la­vi­mai sta­ti­niams, tar­ki­me, Že­mai­ti­jo­je yra nu­sta­ty­ta, kad sta­to­mas pa­sta­tas tu­ri ati­tik­ti že­mai­tiš­kos tro­bos prin­ci­pus. Ir sto­gas, ir fa­sa­das tu­ri ati­tik­ti rei­ka­la­vi­mus. Žmo­nės ne­sup­ran­ta, no­ri pa­gal sa­ve sta­ty­ti. Jiems sun­ku išaiš­kin­ti, kad nė­ra taip, kad ma­no že­mė, ma­no nuo­sa­vy­bė, to­dėl da­rau ką no­riu. Yra bu­vęs at­ve­jis, kad pa­lei ke­lią Kur­šė­nai-Pa­lan­ga žmo­gus pa­si­sta­tė na­mą ap­sau­gi­nė­je 70 met­rų ke­lio zo­no­je. Jam at­ro­dė, kad sa­vo že­mė­je ga­li elg­tis kaip no­ri“, – pa­sa­ko­jo V. Aus­tie­nė.

REKLAMA

Da­riaus Ra­man­čio­nio, Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to kraš­tot­var­ki­nin­ko, tei­gi­mu, kai par­ko te­ri­to­ri­jo­je ap­tin­ka­ma ne­le­ga­li sta­ty­ba ar sa­va­va­liš­ki sta­ti­niai, yra pra­ne­ša­ma Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Šiau­lių te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riui. „Jei kas nors tu­ri sa­vo že­mės skly­pe sta­ti­nių, pa­sta­ty­tų ne­tu­rint nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­to lei­di­mo, bet sta­ty­ba že­mės skly­pe ga­li­ma, ga­li pa­reng­ti ati­tin­ka­mus do­ku­men­tus ir juos įsi­tei­sin­ti, nes neaiš­ku, ka­da kas pa­skųs ir sta­ty­bos ins­pek­to­rius ap­si­lan­kys“, – sa­kė jis.

Kaip įtei­sin­ti?

Anot V. Aus­tie­nės, sta­ti­nio sa­vi­nin­kas, ne­lauk­da­mas, kol pas jį ap­si­lan­kys Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja ir bus su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, pa­ts tu­ri kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją. Kar­tu su pra­šy­mu iš­duo­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą sta­ty­to­jas tu­ri pa­teik­ti ir vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus: pro­jek­tą, bend­ra­tur­čių su­ti­ki­mus ir pan.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, nu­sta­čiu­si, kad to­kio sta­ti­nio sta­ty­ba yra ga­li­ma pa­gal tos te­ri­to­ri­jos pla­nus, pri­ta­rus pro­jek­tą tik­ri­nan­čioms ins­ti­tu­ci­joms, tu­ri ten­kin­ti pra­šy­mą iš­duo­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą, t. y. įtei­sin­ti šią sta­ty­bą. Šiuo at­ve­ju sta­ty­to­jas nau­do­ja­si „švel­niau­siu“ sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­du – jis tik ga­li bū­ti nu­baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ir tik tuo at­ve­ju, jei nė­ra pa­si­bai­gęs to­kios nuo­bau­dos sky­ri­mo se­na­ties ter­mi­nas. Ta­čiau net ir ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą šiuo at­ve­ju tai­ko­mos ma­žiau­sios bau­dos, ka­dan­gi sa­va­no­riš­kas krei­pi­ma­sis dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo lai­ko­mas švel­ni­nan­čia ap­lin­ky­be. Bū­tent šia itin pa­lan­kia sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo ga­li­my­be as­me­nys, sa­va­va­liš­kai vyk­dę sta­ty­bos dar­bus, ir ga­li pa­si­nau­do­ti iki 2012 m. gruo­džio 31 d.

REKLAMA

Net ir tuo at­ve­ju, jei iki šio ter­mi­no bū­tų su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, sta­ty­to­jui bus tai­ko­mos tam tik­ros leng­va­tos – jis per še­šis ar net de­vy­nis mė­ne­sius, jei esa­ma ne nuo jo pri­klau­san­čių truk­džių, tu­rė­tų tei­sę kreip­tis su pra­šy­mu iš­duo­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą. Tik šiuo at­ve­ju ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą (jei ne­suė­ju­si jos sky­ri­mo se­na­tis) jam ne­bū­tų tai­ko­ma švel­ni­nan­ti ap­lin­ky­bė.

nuo 2013 m. sau­sio 1 d. ne­be­bus ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti „švel­niuo­ju“ įtei­si­ni­mo bū­du – teks mo­kė­ti įmo­ką už to­kios sta­ty­bos įtei­si­ni­mą.

Vi­si šie sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­dai ga­li­mi tik tais at­ve­jais, kai sta­ti­nys iš­vis ga­li sto­vė­ti to­je vie­to­je. Jei sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas sa­va­va­liš­kai sta­ty­bai įtei­sin­ti ne­ga­li bū­ti iš­duo­tas, sta­ti­nį teks nu­griau­ti.

Ne­tu­ri duo­me­nų?

Ka­dan­gi no­rint įtei­sin­ti ne­le­ga­lią sta­ty­bą rei­kia kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pa­si­tei­ra­vo­me, kiek gy­ven­to­jų krei­pė­si to­kiu tiks­lu, nes pa­skam­bi­nę Šiau­lių te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riui bu­vo­me in­for­muo­ti, kad jis to­kios in­for­ma­ci­jos ne­kau­pia.

„Var­gu, ar Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­li at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą“, – su­lau­kė­me at­sa­ky­mo iš Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Anot šios sa­vi­val­dy­bės Kraš­tot­var­kos, pa­vel­do­sau­gos ir sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Ge­di­mi­no Kil­ti­na­vi­čiaus, šis sky­rius to­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri ir tu­rė­ti ne­ga­li. „Ne­le­ga­lias sta­ty­bas ku­ruo­ja Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Šiau­lių sky­riaus spe­cia­lis­tai“, – tei­gė jis.


Rašyti komentarą...
P
Petras
2012-10-06 09:38:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
Nelegalios statybos daugumoj atvejų vyksta dėl savivaldybių biurokratų noro gauti kyšius vilkinant statyboms leidimus. Neapsikentęs LR pilietis spjauna į tą biurokratų armiją ir stato kaip jam gaunasi ,kaip jam geriau .Atsakomybę turi prisiimti LR vyrausybė ir kontroliuoti ,bausti savivaldybių biurokratus ,nesprendusiems jiems priklausomų klausimų ,netarnavusiems žmogui ,o ėmusiems pinigus už darbo imitaciją. Valdžia nedirba žmogui ir tai yra LR sisteminė klaida, viskas suverčiama nešti eiliniam ir taip nuskurdintam piliečiui.
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų