Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) vie­toj į Sei­mą iš­rink­to so­cial­de­mok­ra­to Ar­vy­do Moc­kaus Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­re pa­tvir­ti­no so­cial­de­mok­ra­tų są­ra­še 15 vie­to­je bu­vu­sią Auš­re­lę Šal­kaus­kie­nę. Į at­si­lais­vi­nu­sią vie­tą pre­ten­da­vo dvy­lik­to­ji są­ra­še Da­nu­tė Ona Sta­tu­le­vi­čie­nė, bet pa­vė­la­vo pa­teik­ti pra­šy­mą.

Išė­jo iš dar­bo, bet į Ta­ry­bą ne­pa­te­ko

Į ku­rio­zi­nę pa­dė­tį pa­kliu­vu­si so­cial­de­mok­ra­tė Da­nu­tė Ona Sta­tu­le­vi­čie­nė ne­pa­no­ro įvy­kio ko­men­tuo­ti „Šiau­lių kraš­tui“: „Ne­no­riu nie­ko gir­dė­ti. Lin­kiu jums la­bai di­de­lės sėk­mės.“

Vie­ną kar­tą ji jau bu­vo at­si­sa­kiu­si Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to dėl pa­rei­gų, ne­su­de­ri­na­mų su Ta­ry­bos na­rio veik­la. D. O. Sta­tu­le­vi­čie­nė bu­vo il­ga­me­tė Šiau­lių lop­še­lio–dar­že­lio „Ban­ge­lė“ di­rek­to­rė. A. Moc­kų iš­rin­kus į Sei­mą, mo­te­ris pla­na­vo ei­ti į jo vie­tą Ta­ry­bo­je, to­dėl pa­si­trau­kė iš lop­še­lio–dar­že­lio di­rek­to­rės pa­rei­gų. Bet bu­vo per vė­lu – už­va­kar VRK po­sė­dy­je nau­ją­ja Ta­ry­bos nare pat­vir­ti­no Auš­re­lę Šal­kaus­kie­nę, ku­ri Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je dir­ba stra­te­gi­nio val­dy­mo di­rek­to­re.

REKLAMA

Tu­ri at­sta­ty­ti sa­vo pir­mu­mą ei­lė­je

„Pas mus vis­kas griež­tai reg­la­men­tuo­ta. Po­sė­dy­je iš Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rių iš­brau­kę A. Moc­kų tuš­čios vie­tos pa­lik­ti ne­ga­lė­jo­me, to­dėl pa­gal są­ra­šą žiū­rė­jo­me, kas yra ei­lė­je“, – aiš­ki­no VRK na­rė Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė.

Na­rės tei­gi­mu, D. O. Sta­tu­le­vi­čie­nė vie­ną kar­tą dėl ei­na­mų pa­rei­gų jau bu­vo at­si­sa­kiu­si Ta­ry­bos na­rio man­da­to. No­rė­da­ma grįž­ti į ei­lę ir tap­ti pir­mą­ja, sie­kian­čia man­da­to, D. O. Sta­tu­le­vi­čie­nė tu­rė­jo VRK pa­ra­šy­ti pra­šy­mą ir pri­dė­ti do­ku­men­tą, kad ji dau­giau ne­be­dir­ba dar­že­lio–lop­še­lio di­rek­to­re.

„Bet jos at­lei­di­mas iš pa­rei­gų yra va­kar die­nos, o VRK po­sė­džia­vo už­va­kar. D. O. Sta­tu­le­vi­čie­nė skam­bi­no ir prie­kaiš­ta­vo, ko­dėl mes ne­pa­lau­kė­me, bet mes ne­ga­li­me lauk­ti“, – „Šiau­lių kraš­tui“ tvir­ti­no Ž. Ver­by­lai­tė.

Jei­gu pre­ten­den­tė pra­šy­mą VRK bū­tų pa­tei­ku­si pir­ma­die­nį, bū­tų ta­pu­si pir­mą­ja prie man­da­to ir bū­tų pa­tvir­tin­ta Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­re.

Ter­mi­nas ap­si­spręs­ti – 15 die­nų

„No­rė­da­ma at­sta­ty­ti sa­vo pir­mu­mą ei­lė­je, D. O. Sta­tu­le­vi­čie­nė tu­ri į mus kreip­tis per 15 die­nų. Vė­liau mes šio klau­si­mo ne­bes­vars­ty­sim. Ar ji no­rės man­da­to, tu­ri ap­si­spręs­ti da­bar“, – aiš­ki­no Ž. Ver­by­lai­tė.


Rašyti komentarą...
V
VALIO
2012-11-17 15:18:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
Valio taip ir reikejo GOBSUOLE liko prie suskilusios geldos.Jug 72m.laikas i pensija,uzteks ir taip ilgai ja islaikem.
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų