Į Akmenės–Joniškio rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ją ir po­li­ci­ją krei­pė­si žmo­gus, pa­si­pik­ti­nęs, kad Ža­ga­rės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ma­rius Dyg­lys baž­ny­čio­je po Mi­šių agi­ta­vo ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re bal­suo­ti už konk­re­tų kan­di­da­tą – Zo­fi­ją Pau­li­kie­nę.

Ku­ni­gas ra­gi­no bal­suo­ti už so­cial­de­mok­ra­tę?

Teig­ta, kad li­kus sa­vai­tei iki ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro Ža­ga­rė­je į mi­šias pa­si­mels­ti su­si­rin­kę žmo­nės iš­gir­do pa­ra­pi­jos kle­bo­no Ma­riaus Dyg­lio agi­ta­ci­nę kal­bą.

Esą ku­ni­gas ra­gi­no bal­suo­ti už Akmenės–Joniškio rin­ki­mų apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­čią so­cial­de­mok­ra­tę Zo­fi­ją Pau­li­kie­nę, ku­ri pa­ti da­ly­va­vo pa­mal­do­se, bei siū­lė su ja šven­to­riu­je pa­bend­rau­ti, pa­spaus­ti ran­ką.

Nu­si­žen­gi­mo ne­nus­ta­tė

Akmenės–Joniškio rin­ki­mų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Gied­rius Bal­čiū­nas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no trum­puo­ju in­for­ma­ci­niu nu­me­riu ga­vęs pra­ne­ši­mą apie ku­ni­go agi­ta­ci­ją, bet jo elg­se­no­je nu­si­žen­gi­mo neįž­vel­gia.

„Pra­ne­ši­me sa­ko­ma, kad kle­bo­nas bend­ra­dar­biau­ja su so­cial­de­mok­ra­tais ir agi­tuo­ja už jų at­sto­vę Zo­fi­ją Pau­li­kie­nę. Kri­mi­na­lo aš ne­ma­tau. Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja dar ne­bu­vo pa­si­bai­gu­si. Čia gal tik eti­kos da­ly­kai, kad to­kio­je vie­to­je, baž­ny­čio­je,“ – ko­men­ta­vo Gied­rius Bal­čiū­nas.

REKLAMA

Apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas su pra­ne­ši­mą pa­tei­ku­siu as­me­niu su­si­sie­kė ir pa­pra­šė skun­dą pa­ra­šy­ti konk­re­čiau.

Dėl ku­ni­go agi­ta­ci­jos bu­vo in­for­muo­tas ir Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Penk­ta­die­nį Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Sta­sys Rakš­tys „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad ne­nus­ta­ty­ta, jog ku­ni­gas bū­tų pa­žei­dęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus. As­muo, ku­ris apie tai in­for­ma­vo, pa­ts Mi­šio­se ne­bu­vo, o iš da­ly­va­vu­sių­jų no­rin­čių liu­dy­ti neat­si­ra­do.

Loreta RIPSKYTĖ


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų