S. Gaidjurgis sugrįždavo prie lavonų užkasimo vietų ir juos iškasęs paslėpdavo kitur (Redakcijos archyvo nuotr.)

S. Gaidjurgis sugrįždavo prie lavonų užkasimo vietų ir juos iškasęs paslėpdavo kitur (Redakcijos archyvo nuotr.)

Gaidjurginių bei Tulpinių įvykdytų nužudymų pėdsakai mūsų teisėsaugininkus atvedė į Latviją. Čia abi grupuotės ir plėšikaudavo.

Prisipirko ginklų

Tuoj po Nauriaus Noreikos-Slidės nužudymo Alvydui Juodriui-Benui iš Latvijos paskambino Audrius Leščinskas, pravarde Leščius, ir pasakė, kad būtų galima apiplėšti tokį latvį, norintį pirkti kontrabandinio spirito.

Tiek A. Leščinskas, tiek A. Juodris buvo prieš kurį laiką išvaryti iš Šiaulių. Dar 1994 metais, kai Šiauliuose prevencine tvarka buvo sulaikyti keli Princai, jų gaujos iždininku buvo paskirtas iki tol šešėlyje nuolat išlikdavęs, bet gaujoje įtakingas Leščius. Kai po metų Princai vėl susirinko – kas iš belangės, kas iš pogrindžio, – paaiškėjo, kad iždas apytuštis. Kur dingę pinigai, A. Leščinskas bendrams dorai paaiškinti negalėjo. Manoma, kad jis kartu su A. Juodriu už tuos pinigus buvo pripirkęs ginklų. Vėliau teisėsaugai Šiaulių apylinkėse pavyko aptikti apie 250 kilogramų jūros mišinio, 11 prieštankinių reaktyvinių sviedinių paleidimo įtaisų ir pačių sviedinių, taip pat automatų ir įvairiausių kitokių ginklų, šovinių. Matyt, Benas ir Leščius už Princų pinigus nupirktus ginklus ketino panaudoti savo tikslams.

REKLAMA

Nepatenkinti Princai atėmė iš Leščiaus visą jo turtą, prabangius automobilius ir išvarė iš Šiaulių. Benas tuo metu jau gyveno Klaipėdoje ir veikė su Gaidjurginiais, o Leščius su savo sugyventine Neringa Kudžmaite įsikūrė už Rygos. Ten jis ėmėsi kontrabandinio spirito ir cigarečių prekybos, nevengė ir kitų juodų darbelių. Be to, bendradarbiavo ir su Gaidjurginiais, ir su Tulpiniais.

Pavydėjo turtingo gyvenimo

Taigi plėšti spirito pirkti norintį latvį iš Klaipėdos atvažiavo Sigitas Gaidjurgis, A. Juodris, Renatas Šadeikis, o iš Panevėžio – Virginijus Baltušis, Romualdas Čeponis, Saulius Janonis. Prie plėšimo dar prisidėjo Leščiaus draugas Batonas – Algimantas Čiapas.

Panevėžiečiai su klaipėdiečiais susitiko už 20 kilometrų nuo Lietuvos sienos, o tada visi kartu nuvažiavę į Jūrmalą apsistojo „Lielupės“ viešbutyje. Ten trumpam buvo užsukęs ir A. Leščinskas. Jis šnektelėjo su S. Gaidjurgiu ir išvažiavo.

Tada S. Gaidjurgis visus susikvietė ir ėmė kalbėti, kad jis nebepasitikįs A. Leščinsku, kad jį reikėtų nužudyti. „Leščių reikia užversti, nes jis apsišvietė ir policija gali jį suimti“, – sakė S. Gaidjurgis.

Tam iš pradžių nepritarė nei jo geriausias draugas A. Juodris, nei Tulpiniai. Pastariesiems A. Leščinskas buvo tikra aukso gysla, nes suorganizuodavo daug pelningų nusikaltimų. A. Juodris irgi buvo už A. Leščinską – juk abu buvo iš Šiaulių ir net draugavo šeimomis.

Kitos dienos ankstų rytą, apiplėšę tą latvį, visi susirinko viename Rygos viešbutyje. Pasidalinus pinigus S. Gaidjurgis vėl prabilo apie tai, kad, girdi, būtų laikas atsikratyti Leščiumi. Tiek R. Šadeikis, tiek A. Juodris, kurie arčiau pažinojo S. Gaidjurgį, suprato, kad A. Leščinską jis nori nudėti nebūtinai dėl to, kad jo ieško policija – Gaidjurginių vadeiva aiškiai pavydėjo jam sėkmės. Bet S. Gaidjurgį erzino ne tik turtingas A. Leščinsko gyvenimas. Kadangi šis draugavo su A. Juodriu, S. Gaidjurgis baiminosi, kad ta draugystė ilgainiui gali sukelti pavojų ir jam pačiam.

REKLAMA

Galiausiai S. Gaidjurgiui pavyko įtikinti Tulpinius, kad Leščius kelia pavojų, ir jis išdėstė planą, kaip jį nužudyti. Prieš tai dar paprašė S. Janonio nuvažiuoti į Lietuvą ir atvežti Albertą Lenckų – tam, kad šis padėtų nužudyti, susiteptų ir taip susisaistytų su gauja.

Dešimt šūvių į Leščių

Kai A. Lenckus jau buvo atvežtas, banditai susirinko pušyne netoli kelio Ryga–Jūrmala. Tamsiai žalios spalvos automobiliu BMW 740 latviškais numeriais atsisveikinti su sėbrais atvažiavo ir A. Leščinskas.

Visiems šnekučiuojantis, vienu metu S. Gaidjurgis davė ženklą... R. Šadeikis sugriebė Leščių už kaklo, o A. Juodris jam, savo draugui, trenkė plastmasiniu vandens buteliu per veidą. Tuoj pat prišoko R. Čeponis ir V. Baltušis, sučiupo Leščių už rankų ir partrenkė ant žemės. Tada jau pats S. Gaidjurgis užgulė jį keliais ir iš arti apie 10 kartų šovė iš pistoleto su duslintuvu į širdį. Po to lavoną nutempė į krūmus.

Maždaug už 160 metrų nuo nužudymo vietos S. Gaidjurgis surado vietą lavonui ir pats pirmas pradėjo kasti duobę. Toliau kasė visi pasikeisdami. Kol vieni kasė, kiti lavoną išrengė, o drabužius ir daiktus sudegino.

Užkasus lavoną, R. Šadeikis, V. Baltušis, R. Čeponis, S. Gaidjurgis ir A. Juodris sėdo į A. Leščinsko BMW ir nuvažiavo į Rygą. Visiems būnant automobilyje S. Gaidjurgis pasakė, kad reikia nužudyti ir Leščiaus sugyventinę N. Kudžmaitę... „Ji žino, kad Audrius išvažiavo į susitikimą su Benu ir manimi, todėl jam dingus, gali mus įduoti policijai“, – paaiškino S. Gaidjurgis.

REKLAMA

Niekas tam neprieštaravo. Tik A. Juodris pasakė, kad, girdi, tai padaryti būtina, tačiau jis pats nežudysiąs, nes Neringą seniai pažįstąs ir su ja gerai sutariąs. S. Gaidjurgis su tuo sutiko ir tuoj pat išdėstė planą, kaip nužudyti Leščiaus sugyventinę: visi nuvyksią pas ją į namus, susėsią už stalo ir duosią suprasti, kad laukia sugrįžtančio A. Leščinsko, o pasitaikius progai, S. Gaidjurgis galvos judesiu parodysiąs, kada N. Kudžmaitę pasmaugti. Tai padaryti buvo paskirta R. Šadeikiui.

Poilsis prie lavono

Jau temstant automobilis privažiavo prie namo Rygos priemiestyje, Saulkrastų gyvenvietėje, kur gyveno A. Leščinskas su N. Kudžmaite. Ši, nenujausdama nieko blogo, atvėrė kiemo vartus ir įleido į garažą.

Atvykėliai, susėdę už stalo, kalbėjosi. Po kurio laiko A. Juodris pasakė, kad veda pasivaikščioti šunį, ir išėjo iš kambario. Tuomet S. Gaidjurgis, kaip buvo sutarta, linktelėjo galva... R. Šadeikis, priėjęs iš nugaros, apkabino moteriai kaklą ir pradėjo ją smaugti. V. Baltušis laikė jos rankas, kad nesipriešintų. Po to jis apvyniojo kaklą virve, o kitą galą padavė R. Šadeikiui. Smaugikai timptelėjo, ir netrukus N. Kudžmaitė susmuko be gyvybės ženklų. Jos lavoną susuko į rudą vilnonį audeklą ir įmetė į automobilio bagažinę.

Po tokių darbų tiek Tulpiniai, tiek Gaidjurginiai jautėsi pavargę, todėl nuėjo pamiegoti.

Visus apie penktą ryto išbudino A. Juodris. Jis sėdo į „Golf'ą“ ir pirmas išvažiavo į Rygą. V. Baltušis, S. Gaidjurgis, R. Čeponis ir R. Šadeikis išvažiavo Leščiaus BMW. Kiek pavažiavę Rygos link, pasuko į miškelį. Čia banditai iškasė duobę, užkasė moters lavoną ir nuvažiavo į viešbutį Rygoje. Tą pačią dieną visi paliko Rygą ir grįžo į Lietuvą.

REKLAMA

Paslėpė kitoje vietoje

Prie nužudytųjų kai kuriems iš žudikų dar teko sugrįžti vėliau.

Jau ne kartą šiame pasakojimų apie S. Gaidjurgį cikle minėta, kad teisėsaugininkai taip ir nesurado kai kurių jo aukų lavonų. Kalbėta, kad S. Gaidjurgis sugrįždavo prie lavonų užkasimo vietų ir juos iškasęs paslėpdavo kitur. Kad taip būdavo iš tikro, matyti ir iš Leščiaus atvejo.

Po poros metų – 1999-ųjų rugsėjo 23-iąją – S. Gaidjurgis davė R. Šadeikiui 200 dolerių ir paliepė kartu su Arminu Graužiniu nuvažiuoti į Latviją ir paslėpti nužudytuosius į kitą vietą.

Atvažiavę į mišką, kur buvo užkastas A. Leščinsko lavonas, Gaidjurginiai pamatė, kad miške daug grybautojų ir uogautojų, todėl nusprendė atvažiuoti rytą. Pernakvoję Jūrmaloje, tame pačiame „Lielupės“ viešbutyje, abu sugrįžo į mišką ketvirtą valandą ryto. Greitai surado vietą, kur pakasę A. Leščinsko lavoną. Suirusio kūno negalėjo iškelti, tad A. Graužinis, paėmęs kirvį ir pjūklą, padalino jį į dvi dalis, tada sudėjo į du maišus ir sukrovė bagažinėn. Į kelią važiuoti nerizikavo – būgštavo, kad gali sutabdyti policija, – todėl važiavo gilyn į mišką. Maišus su A. Leščinsko lavonu dalimis užkasė palei keliuką skirtingose pusėse.

R. Šadeikis prie tų lavonų buvo sugrįžęs dar ne kartą – tik jau ne vienas, o su policijos pareigūnais. Tiek jis, tiek V. Baltušis parodė, kur buvo užkasti A. Leščinskas ir jo sugyventinė. Tik R. Šadeikis niekaip nesurado vietų, kur jis kartu su A. Graužiniu paslėpė supjaustytą auką. Užtat pirmoje duobėje kriminalistai surado dar kelis suirusio kūno fragmentus – kojų ir pėdų pirštų kaulus. N. Kudžmaitės lavonas buvo surastas ten pat, kur ir buvo užkastas. Ekspertai nustatė, kad tie kaulai ir plaukų liekanos priklauso A. Leščinskui bei N. Kudžmaitei.

REKLAMA

Versija be įrodymų

Pats S. Gaidjurgis pateikia kiek kitokią šių žudynių versiją. Jo teigimu, Leščių nužudę R. Šadeikis ir A. Juodris – esą dėl A. Lenckaus konflikto su A. Leščinsku. O tas konfilktas buvęs dėl pinigų. Esą Leščių nužudyti užsakęs A. Lenckus. Vėliau, kad nebūtų išaiškinti, jiedu esą nužudę ir A. Leščinsko sugyventinę. Už tai R. Šadeikis gavęs 30 000 dolerių.

Savo versijos S. Gaidjurgis jokiais įrodymais nepatvirtino. O apie tai, kad žudyta būtent jo nurodymu, papasakojo R. Šadeikis, V. Baltušis, parodymus davė ir A. Lenckus. Toje byloje esama ir įrodymų, kad tomis dienomis tiek Tulpiniai, tiek Gaidjurginiai kirto valstybinę sieną, gyveno Latvijos viešbučiuose.

Kitą šeštadienį portale Balsas.lt skaitykite:

M. Bendzalausko bei A. Simonavičiaus nužudymas

 

Žilvinas Vizgirda

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (1)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (2)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (3)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (4)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (5)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (6)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (7)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (8)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (9)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (10)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (11)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (12)

S. Gaidjurgis: monstras avinėlio veidu? (13)

s
2010-11-01 19:22:56
koki laipsni reikia turet,kad galetum laisvej kvepuot,nors esi dalyvaves keliose zmogzudystese kaip albertukas?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
ss 2011-01-27 14:24:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ar I. Laucius buvo S. Gaidjurgio „stogas“? LL šaltiniai teigia, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros vadovas I. Laucius, turi ką slėpti. Mat aiškėja, kad net ir garsiausias Klaipėdos galvažudys Sigitas Gaidjurgis turi jaustis dėkingas I. Lauciui. Gaidjurgio nusikaltimus ištyrė ne Klaipėdos apygardos prokuratūra, bet Generalinė prokuratūra, o Klaipėdos prokurorai ją buvo net nutraukę. - pasakojo LL šaltiniai, - Negana to, nutraukęs bylą S.Gaidjurgiui, I. Laucius leido su ja susipažinti „Respublikos“ žurnalistei, kuri pagal šios bylos medžiagą parašė labai teigiamą straipsnį apie Gaidjurgį, neva jis yra šeimos žmogus ir yra neteisingai apšmeižtas“. Kaip žinia, S. Gaidjurgio gaują demaskuoti padėjo vienas "tulpinių" gaujos lyderių Virginijus Baltušis. Kai prieš kelerius metus pareigūnai sulaikė S. Gaidjurgį ir jo artimiausią pagalbininką Renatą Šadeikį, iš pradžių mažai kas tikėjo, jog šį kartą pavyks įrodyti nors vieną S. Gaidjurgio nusikaltimą. Šis Klaipėdos mafijozas bene 15 metų buvo nesugaunamas, nors apie jį ir sklandė legendos. Tačiau šįkart pareigūnai buvo pasirengę: jie surinko pakankamai įkalčių, kad būtų galima prie sienos priremti ne tik S.Gaidjurgį, bet ir jo gaujos narius. Todėl nieko keisto, jog pajutęs gresiančią atsakomybę su teisėsauga sutiko bendradarbiauti bene artimiausias S. Gaidjurgiui žmogus – R. Šadeikis. Jam prabilus, atskleista net 17 žmogžudysčių.   ATSAKYTI
s 2010-11-01 19:22:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
koki laipsni reikia turet,kad galetum laisvej kvepuot,nors esi dalyvaves keliose zmogzudystese kaip albertukas?   ATSAKYTI
idomu 2010-10-31 06:17:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kad be vietiniu zinios buvo sprogdinami policija siauliuose,kaune nuovada ir t.t.,tai zurnalistas pasidomi gal ir siauliu mokesciu inspekcija yra to monstro darbas,nes nuteistas kibildis neige iki galo jog yra kaip nors susiijes su siuo nusikaltimu,be to teismas siam skyre tik 20m.uz si nusikaltima nusinesusi zmogaus gyvybe cia x-failai.   ATSAKYTI
idomu 2010-10-31 06:17:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kad be vietiniu zinios buvo sprogdinami policija siauliuose,kaune nuovada ir t.t.,tai zurnalistas pasidomi gal ir siauliu mokesciu inspekcija yra to monstro darbas,nes nuteistas kibildis neige iki galo jog yra kaip nors susiijes su siuo nusikaltimu,be to teismas siam skyre tik 20m.uz si nusikaltima nusinesusi zmogaus gyvybe cia x-failai.   ATSAKYTI
2010-10-31 00:23:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na jau ne! Į dangų neisiu už jokius pinigus - ten bus tas Gaidjurgis - dar papjaus.
   ATSAKYTI
pramogauja dar 2010-10-31 00:18:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Už keliolikos asmenų nužudymus bei įvairius sprogdinimus iki gyvos galvos nuteistam Klaipėdos nusikaltėliui Sigitui Gaidjurgiui antradienis buvo neeilinė diena – jį lankydamasis Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime pakrikštijo bei Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus suteikė Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Kartu su S. Gaidjurgiu sakramentai suteikti bei visos ankstesnės nuodėmės atleistos dar dviem kaliniams, iš kurių vienas taip pat įkalintas iki gyvos galvos.

Tradiciškai šv. Kalėdų laikotarpiu Lukiškėse lankęsis A. J. Bačkis susitiko su įstaigos darbuotojais ir nuteistaisiais, aukojo šv. Mišias nuteistiesiems iki gyvos galvos. Jose dalyvavo ir už dviejų sūnų nužudymą Lukiškėse kalinti vienintelė moteris Alma Bružaitė.

Kalinių krikšto tėvais tapo Bernardinų parapijos atstovai. A. J. Bačkio laikytų Mišių motyvu tapo mintis, kad „šviesa gali šviesti ir tamsoje“. Kardinolas nuteistiesiems linkėjo maldos, dvasios ramybės ir artimo meilės, žadėjo juos prisiminti maldose. Pakrikštytiems asmenims jis dovanojo po mišiolą - katalikų liturgijos knygą.

Prieš Mišias vykusiame A. J. Bačkio susitikime su kalėjimo darbuotojais ir nuteistaisiais kardinolo laukė staigmena – nuteistųjų Ruslano ir Pavelo nutapytas Vilniaus arkikatedros bazilikos paveikslas. Kūrinį atidengė patys autoriai.

Dovanai vietos Jo Eminencija žadėjo rasti erdvioje kurijos patalpoje.

„Mano nešama žinia – geroji naujiena – Evangelija. (...) Savo misiją pradėjęs Kristus sakė, kad atėjo išlaisvinti belaisvių, pagydyti aklųjų, raišų. Tai buvo pranašystė iš senų laikų – atėjimas pasauliui atnešti gera. Tas išlaisvinimas labiausiai nuo blogio, nuo nuodėmės, kad žmogus galėtų gyventi, kaip Dievas ir sąžinė liepia. Gal čia nėra tinkamiausia vieta laukti, kad žmonės staiga pasikeistų, bet, manau, svarbiausia, ką žmogus turi savo širdyje“, - žurnalistams sakė A. J. Bačkis.

Pasak kardinolo, yra žmonių, kurie Sibiro ir okupacijos laikais daug laiko praleido kalėjime, bet, nepaisant priespaudų, persekiojimo, buvo dvasiškai laisvi. Labiausiai Jo Eminencijai Evangelijoje patinka Kristaus pasakyti žodžiai „Tiesa padarys Jus laisvus“.

A.J.Bačkio teigimu, gyventi tiesoje – elgtis pagal sąžinę, teisingai - tik toks žmogus tikrai laisvas. Jo Eminencija sakė į kalėjimą ateinantis kalbėti apie dvasinę laisvę, mat kitos laisvės suteikti negali – ji priklauso nuo teisėjų, bendros tvarkos. „Tikiuosi, atnešu truputį vilties, gerą žodį, gerumo, kad galėtų tarp savęs pasidalyti ne tik kaliniai, bet ir jų prižiūrėtojai, kiti darbuotojai“, - kalbėjo kardinolas.

Šiuo metu Lukiškėse iš viso laikomi 1032 asmenys. 82 nuteisti iki gyvos galvos, tarp jų – viena moteris.

   ATSAKYTI
emigrant 2010-10-30 22:59:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Albertukas kaip visada issisuko.   ATSAKYTI
juozas 2010-10-30 22:52:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Čia ne gandai.Pirmuose straipsniuose apie gaidjurgį buvo parašyta   ATSAKYTI
he 2010-10-30 22:51:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai jį bačkis krikštijo?Neskleisk gandų   ATSAKYTI
juozas 2010-10-30 22:50:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Labai tinkamas vėlynių personažas-Bačkio pakrikštytas vampirasi Gaidjurgis   ATSAKYTI
2010-10-30 19:34:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
vadovavos vilku logika . kur lyderis visada turi dominuoti ir salinti konkurentus . dziaukis r , kad nebuvai papuoles ju tarpe . butu tave pasinaudoje ir kaip kandonu atsikrate (nes daug zinotum , konkuruotum , nereiktu dalintis)   ATSAKYTI
r 2010-10-30 19:16:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ot sanitaras. Tiek marozu patvarke, kad net medali pakabint reiketu. Net policija pavydet turetu, su kokiu entuziazmu gaidys jurgis visuomene nuo parazitu gelbejo. Ir uz ka ji,iki gyvos galvos nuteise?   ATSAKYTI
diesel 2010-10-30 18:32:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
bet protelis tai superinis--viesbuti pasieme lietuviai,lietuvius latvijoje zudo..mentai turejo susekti per kelias dienas kas tokie padare...   ATSAKYTI
T 2010-10-30 18:26:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gaidys.. nu ka noret,bet niekaip neina suvokt kaip galima bejege niekuom deta motery nuzudyt.   ATSAKYTI
LOL 2010-10-30 17:22:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
įdomi mintis.Matyt Jurgis kažkada gaidį buvo paturėjęs.   ATSAKYTI
logikai 2010-10-30 17:12:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai manai,kad ne vien Gaidjurgio gauja juos zude,tai tokia teorija galima,bet dabar tokie isvedziojimai niekam neidomus,o kad tokie zulikai kaip Bosas,Jacka ir kiti maziau zinomi, kazka nuzude tai aisku savaime...   ATSAKYTI
Banditas Bosas ir Gaidjurgis?! 2010-10-30 17:07:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Sakoma,kad ir Antanas Bosas buvo su Gaidjurgiu pazistami,ar tai Teisybe?    ATSAKYTI
BAUBAS 2010-10-30 16:21:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
BUTENT   ATSAKYTI
manau 2010-10-30 15:34:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
reiketu isigilinti i pavarde g a i d j u r g i s reiksme manau aiski idomu uz ka proseneliai buvo taip pavadinti?   ATSAKYTI
Nuomonė 2010-10-30 14:56:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Seime tokių daug.Jie visi nieko nesiskire   ATSAKYTI

Top Video

Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: įvykiai parduotuvėje paplito visame pasaulyje
REKLAMA
Lietuvoje gyvenančio vyro žarnyne medikai aptiko retą parazitą (nuotr. stop kadras)
Lietuvoje gyvenančio vyro žarnyne medikai aptiko retą parazitą – jautinį kaspinuotį. Specialistai sako, kad tokie parazitai pastaraisiais metais buvo retenybė, bet mėgstančių ...
S. Jurgelėnas ir V. Žala (nuotr. Organizatorių)
Ir geriausias, ir skaudžiausias Dakaras. Taip galima apibūdinti šiemetinį Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno pasirodymą. Lietuvos ekipažas tapo pirmuoju Baltijos šalių ...
Rytis Mykolas Račkauskas (nuotr. stop kadras)
Panevėžio savivaldybę vėl krečia STT. Po dviejų metų pertraukos pareigūnai įtarimus kyšininkavimu vėl pateikė miesto metrui Ryčiui Mykolui Račkauskui – šįkart miesto galva ...
Girtą naujagimį pagimdžiusios moters advokatas: negimęs kūdikis nėra žmogus (nuotr. stop kadras)
Į Klaipėdos teismą policijos atvesdinta girtą kūdikį, būdama neblaivi, pagimdžiusi moteris. Pernai balandį 2,02 promilių alkoholio kraujyje turėjusi telšiškė, pagimdė mergytę, ...
Kraupus radinys Kauno aerodrome: specialistai ieško kaltininkų (nuotr. stop kadras)
Kauno aplinkosaugininkai aiškinasi, kas Dariaus ir Girėno aerodromo teritorijoje atsikratė stirnos kailiu. Šviežiai nudirto gyvūno rūbas voliojosi matomoje vietoje. Spėjama, ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: įvykiai parduotuvėje paplito visame pasaulyje
Panevėžio meras: paramos reikia įvairios ir pastoviai
DABAR RODOMA
Panevėžio meras: paramos reikia įvairios ir pastoviai
DABAR RODOMA
Policija ramina: viešins trikojų vietas ir atskleidžia, kiek kilometrų leidžai viršyti
DABAR RODOMA
Kraupus radinys Kauno aerodrome: specialistai ieško kaltininkų
DABAR RODOMA
Lenkijoje sparčiai plintant paukščių gripui tikrina mėsą ir Lietuvoje: deja, pažeidimų apstu
DABAR RODOMA
800 naujagimių Lietuvoje dienos šviesą išvysta galimai paveikti alkoholio
DABAR RODOMA
Lietuvoje gyvenančio vyro žarnyne medikai aptiko retą parazitą
DABAR RODOMA
Girtą naujagimį pagimdžiusios moters advokatas: negimęs kūdikis nėra žmogus
DABAR RODOMA
Pranešama, kad galimai paaiškėjo Neries teršėjai
DABAR RODOMA
Po gaisrų – kita stichija: Australijoje iškrito neįtikėtino dydžio kruša
DABAR RODOMA
Internete paplito šokiruojantis visiškai nuogos sulaikytosios įrašas
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų