Pieštukai (nuotr. SCANPIX) (nuotr. Balsas.lt)

Pieštukai (nuotr. SCANPIX) (nuotr. Balsas.lt)

Ba­lan­džio 19 die­ną Šiau­lių mies­to ta­ry­ba bal­suos dėl 2012 – 2015 me­tų mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pro­jek­to. Pas­ku­ti­nį kar­tą jis pri­sta­ty­tas šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me iš­plės­ti­nia­me Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je. „Ki­tos išei­ties nė­ra“,– apie neiš­ven­gia­mą mo­kyk­lų jun­gi­mą sa­kė Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Vio­le­ta Dams­kie­nė.

Ke­tu­rios mo­kyk­los – prieš

V. Dams­kie­nė tvir­ti­no, kad ren­giant pro­jek­tą da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, mo­kyk­lų va­do­vų, pro­fe­si­nių są­jun­gų, mo­ki­nių ir jų tė­vų, Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai.

Ko­vo 2 die­ną pro­jek­tas bu­vo pa­skelb­tas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir iš­siųs­tas vi­soms mo­kyk­loms. At­siž­vel­giant į pa­siū­ly­mus, pla­no pro­jek­tas bu­vo ko­re­guo­tas.

Anks­čiau siū­ly­ta, koks tu­rė­tų bū­ti mi­ni­ma­lus mo­ki­nių skai­čius mo­kyk­lo­se. Pra­di­nėms mo­kyk­loms brėž­ta 220, pro­gim­na­zi­joms – 380, gim­na­zi­joms – 450 mi­ni­ma­laus mo­ki­nių skai­čiaus ri­ba. Po dis­ku­si­jų su mo­kyk­lo­mis, nu­spręs­ta nu­sta­ty­ti ir mak­si­ma­lią mo­ki­nių skai­čiaus ri­bą. Pa­di­nė­je mo­kyk­lo­je – 330, pro­gim­na­zi­jo­je – 700, gim­na­zi­jo­je – 550 mo­ki­nių.

REKLAMA

Vie­nam mo­ki­niui ten­kan­tis mo­kyk­los pa­tal­pų plo­tas pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir pro­gim­na­zi­jo­je bū­tų 9 kvad­ra­ti­niai met­rai, gim­na­zi­jo­je – 11.

„Iš 39 mies­to bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų 35-ios pri­ta­rė pa­reng­tam pla­nui ir nu­ma­ty­tai jų mo­kyk­los per­spek­ty­vai. Tik ke­tu­rių pra­di­nių mo­kyk­lų ta­ry­bos – Tė­vo Be­ne­dik­to And­ruš­kos, Cent­ro, Lie­po­rių ir „Sau­lės“ – ne­pri­ta­rė pla­ne nu­ma­ty­tam reor­ga­ni­za­vi­mui“,– sa­kė V. Dams­kie­nė.

Ka­dan­gi ke­tu­rios pra­di­nės mo­kyk­los pla­nui ne­pri­ta­rė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma įver­tin­ti pa­reng­tą mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­no pro­jek­tą.

Iša­na­li­za­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ar­gu­men­tus, mi­nis­te­ri­ja pri­ta­rė nu­ma­ty­tam mi­nė­tų pra­di­nių mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mui nuo 2013 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos.

Pra­di­nių mo­kyk­lų ne­be­liks

Nuo šio rug­sė­jo 1 die­nos bus Aukš­ta­ba­lio pra­di­nė pri­jun­gia­ma prie „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos, Dai­nų pra­di­nė – prie Dai­nų pro­gim­na­zi­jos, Du­bi­jos pa­grin­di­nė – prie Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos.

Nuo 2013 me­tų trys pra­di­nės mo­kyk­los – Cent­ro, Lie­po­rių ir „Sau­lės“ pri­jun­gia­mos prie Jo­va­ro, Ge­gu­žių ir „Ro­mu­vos“ pro­gim­na­zi­jų, lai­ki­nai pa­lie­kant pri­jun­gia­mas pra­di­nes mo­kyk­las sa­vo pa­sta­tuo­se.

Pen­kios spe­cia­lio­sios mo­kyk­los – Sut­ri­ku­sios klau­sos, Vai­kų ug­dy­mo cent­ras „Rin­gu­va“, Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras, Lo­go­pe­di­nė ir Sa­na­to­ri­nė tam­pa re­gio­ni­nė­mis mo­ky­lo­mis – jos lė­šas ap­lin­kai gau­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to. Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ras tap­tų spe­cia­lią­ja iki­mo­kyk­li­ne įstai­ga vai­kams su re­gė­ji­mo ne­ga­lia.

REKLAMA

Nuo 2014 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos Tė­vo Be­ne­dik­to And­ruš­kos pra­di­nė tu­rė­tų per­si­tvar­ky­ti į ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nės mo­kyk­lą ar­ba bū­tų pri­jun­gia­ma prie ku­rios nors pro­gim­na­zi­jos ir iš­ke­lia­ma iš pa­sta­to.

2015 me­tais ne­be­rei­kės 8–9 pra­stų mo­kyk­lų pa­sta­tų. Šie­met apie 70 pro­cen­tų mo­ki­nių mo­ko­si re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se, 2015 me­tais to­kių bū­tų apie 90 pro­cen­tų.

V. Dams­kie­nė ak­cen­ta­vo mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ką esant neiš­ven­gia­mą – be­veik pu­sė Šiau­lių mo­kyk­lų ne­be­ga­li tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mo pro­ce­so. Krep­še­lio lė­šas nau­do­ja ne mo­ki­niams ug­dy­ti, o mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams ir „Sod­ros“ įmo­koms mo­kė­ti.

Esą po per­tvar­kos kla­sė­se bū­tų už­tik­rin­tas op­ti­ma­lus mo­ki­nių skai­čius, sau­ges­ni jaus­tų­si ir mo­ky­to­jai, nes tu­rė­tų sta­bi­lų dar­bo krū­vį.

Ar svar­biau­sia – pi­ni­gai?

Kas­met Šiau­liuo­se be­veik 1000 ma­žė­ja mo­ki­nių skai­čius.

„Ne­gi svar­biau­sia – pi­ni­gai, ar mo­kyk­los ne­pra­ras sa­vo iš­skir­ti­nu­mo, ar ne­bus su­ni­ve­liuo­ti mo­ki­niai?“ – klau­sė Sta­sys Tu­mė­nas.

„Mo­kyk­los ir po per­tvar­kos dirbs kū­ry­biš­kai, Jo­va­ro pro­gim­na­zi­jo­je iš­liks pa­gi­lin­tas šo­kių, „Ju­ven­to­je“ – mu­zi­kos, Ge­gu­žių – dai­lės mo­ky­mas“,– at­sa­kė V. Dams­kie­nė.

Po­li­ti­kai prie­kaiš­ta­vo, esą neat­siž­velg­ta į bend­ruo­me­nės pra­šy­mus pa­lik­ti pra­di­nes mo­kyk­las – ken­tės pra­di­nu­kų svei­ka­ta, vai­kams sun­ku bus pri­si­tai­ky­ti prie ki­tų mo­ky­mo­si są­ly­gų.

„Jei­gu pa­lik­si­me pra­di­nes, teks jung­ti ke­lias pa­grin­di­nes mo­kyk­las, o ten dir­ban­čių mo­ky­to­jų skai­čius kur kas di­des­nis. Be to, bai­gę pra­di­nę mo­kyk­lą mo­ki­niai ne­be­tu­rės kur ei­ti“, – at­sa­ki­nė­jo V. Dams­kie­nė.

Irena Budrienė

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: įvykiai parduotuvėje paplito visame pasaulyje
DABAR RODOMA
Milijonus sužavėjo gudrybė, padėsianti nulupti virtą kiaušinį akimirksniu
REKLAMA
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: įvykiai parduotuvėje paplito visame pasaulyje
DABAR RODOMA
Milijonus sužavėjo gudrybė, padėsianti nulupti virtą kiaušinį akimirksniu
Krauju paženklintas vakaras Šiaulių rajone – BMW vairuotojas mirtinai partrenkė žmogų
DABAR RODOMA
Krauju paženklintas vakaras Šiaulių rajone – BMW vairuotojas mirtinai partrenkė žmogų
DABAR RODOMA
Rasta vieta Garliavoje, kur slepiant žiaurų nusikaltimą užkasta auka
DABAR RODOMA
Policija apie ieškomos mergaitės bylą: įvykis buvo, pagrobimo – ne
DABAR RODOMA
Pareiškus įtarimus prabilo „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius
DABAR RODOMA
Prabilo ir į kariuomenę pašaukta Londone gyvenanti Zofija
DABAR RODOMA
Į pasiūlymą mažinti amžių į Seimą lietuviai žiūri skeptiškai
DABAR RODOMA
Politinėje padangėje toliau verda aistros: susitiko Nausėda ir Karbauskis
DABAR RODOMA
Maisto reformos neveikia: iš ligoninių plūsta pacientų nuotraukos
DABAR RODOMA
Šimašius įvardijo sritį, kurioje Vilnius yra čempionas visoje Europoje
DABAR RODOMA
Nufilmuota, kaip pasienyje su Rusija sunaikintas pavojingas sprogmuo
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų