Ne­kal­ty­bė iki ves­tu­vių. Pla­to­niš­ka mei­lė. Šai­po­ma­si, kad tai – bū­din­ga tik ne­vy­kė­liams, bet gal susilaikymas yra ge­riau­sia kont­ra­cep­ci­ja mo­der­nio­je vi­suo­me­nė­je? Skais­ty­bę iš­sau­go­ję žmo­nės džiau­gia­si tuo, jog yra vie­nin­te­liai ir pir­mie­ji sa­vo iš­rink­tie­siems.

Vie­nin­te­liai ir ne­pa­ly­gi­na­mi

Iš­vaiz­dus, iš­si­la­vi­nęs, ta­len­tin­gas 24-erių vy­ras san­tuo­ko­je gy­ve­na dve­jus me­tus. Žmo­na jo su nie­kuo ki­tu ne­ga­li pa­ly­gin­ti. Vy­ras jai – nei blo­ges­nis, nei ge­res­nis už kaž­ku­rį ki­tą, nes jis yra – pir­ma­sis ir vie­nin­te­lis. Ji jam – taip pat pir­mo­ji ir vie­nin­te­lė.

„Nuos­ta­bus jaus­mas, ska­ti­nan­tis dar la­biau steng­tis dėl šei­mos“, – sa­kė vy­ras.

Nie­kur jis ne­bu­vo iš­vež­tas ar izo­liuo­tas. Vaikš­čio­jo to­mis pa­čio­mis gat­vė­mis, kur į akis šo­ka pus­nuo­gės rek­la­mos, iš vi­sų pu­sių ata­kuo­ja – geisk, imk, var­tok.

Užuot su ban­da vai­kęsis „seks­re­vo­liu­ci­nių“ idė­jų, jau­nuo­lis mo­kė­si iš kny­gų.

Jis pa­sa­ko­jo apie vie­no ro­ma­no vei­kė­ją, ku­ris su­sap­na­vo sa­vo ves­tu­ves. Ten jau­ni­kis kar­tu su nuo­ta­ka at­si­sto­ja prie­šais ku­ni­gą ce­re­mo­ni­jai. Stai­ga ša­lia iš­si­ri­kiuo­ja pen­ke­tas gra­žių mo­te­rų ir jam mei­liai šyp­so­si. Nuo­ta­ka, nu­ste­bu­si pa­klau­sia – kas šios mo­te­rys? Jau­ni­kis nu­si­gan­dęs paaiš­ki­na, kad tai bu­vu­sios mer­gi­nos, ku­rioms bu­vo pa­sky­ręs po da­lį sa­vo šir­dies. Nuo­ta­ka klau­sia; „O man?“ „Tau, kas li­ko.“

REKLAMA

Po­žiū­rį į ne­kal­ty­bę for­ma­vo ir ti­kė­ji­mas Die­vu. Ka­ta­li­ky­bę pra­kti­kuo­jan­tis jau­nas vy­ras sek­so anaip­tol ne­nu­ver­ti­na, ne­lai­ko jo nuo­dė­me ar vel­nio pra­ma­nu. My­lė­ji­mą­si jis lai­ko Die­vo do­va­na ir sten­gia­si ja tin­ka­mai nau­do­tis, ne­su­ga­din­ti. „Pir­miau­sia, jis skir­tas iš­reikš­ti tar­pu­sa­vio mei­lę, ir tik pa­skui – pra­dė­ti vai­kus. O jų la­bai no­riu“, – sa­kė jau­nas vy­ras.

Po vie­nos nak­ties į dug­ną

20-me­tę mer­gi­ną iki šiol ly­di juo­das pri­si­mi­ni­mas apie tą nak­tį. Jai bu­vo 15. Drau­go gim­ta­die­nis, daug al­ko­ho­lio ir ma­ri­hua­nos. Jau se­niai ša­lia try­nė­si aš­tuo­niais me­tais vy­res­nis vai­ki­nas, azar­tiš­kai nu­si­tei­kęs „pa­tu­rė­ti ne­kal­tą mer­ge­lę“. Mer­gi­na be­veik nie­ko ne­pri­si­me­na, tik skaus­mą ry­te ir siau­bin­gą jaus­mą.

„Po šio įvy­kio vi­siš­kai nu­si­ri­tau, sa­vęs ne­be­ger­biau, pra­dė­jau bas­ty­tis per nak­tis. Ne­bep­ri­ta­pau jo­kio­je kom­pa­ni­jo­je. Ne­my­lė­jau sa­vęs, ne­my­lė­jo ir ki­ti“, – da­li­jo­si skau­džia pa­tir­ti­mi mer­gi­na.

Da­bar ji tik­ra – ne­kal­ty­bę rei­kia sau­go­ti iki ves­tu­vių ir – vie­nin­te­liam vy­rui.

At­ne­ša li­gas, abor­tus, ne­vai­sin­gu­mą

Šiau­lie­tė gy­dy­to­ja As­ta Dam­ku­vie­nė, il­gus me­tus dir­ban­ti mer­gai­čių gi­ne­ko­lo­ge, mo­kyk­lo­se skai­tan­ti pa­skai­tas apie ly­ti­nius san­ty­kius tei­gė, kad kas šeš­ta šei­ma Lie­tu­vo­je yra ne­vai­sin­ga.

Daž­nai ji su­lau­kia 16-me­čių, be­si­skun­džian­čių, kad sek­so me­tu ne­jau­čia ma­lo­nu­mo. O mo­kyk­lo­se mo­ki­niai pra­plium­pa juo­kais, iš­gir­dę apie ne­kal­ty­bę iki ves­tu­vių ar­ba sek­sua­li­nes pa­tir­tis tik su tuo vie­nin­te­liu.

A. Dam­ku­vie­nė ak­cen­tuo­ja, kad ly­ti­niai san­ty­kiai ap­skri­tai ne­ga­li bū­ti pra­de­da­mi iki 18 me­tų, nes iki tol vyks­ta ly­ti­nis bren­di­mas. Ji klau­sė – kaip vai­kui ga­li teik­ti ma­lo­nu­mą tai, kas pri­klau­so suau­gu­siam? Be ža­los anks­ty­vi san­ty­kiai nie­ko dau­giau neat­ne­ša.

Anot gy­dy­to­jos, mo­ters to­les­nis gy­ve­ni­mas la­bai pri­klau­so nuo pir­mų­jų ly­ti­nių san­ty­kių: „Jei­gu par­tne­ris bus gru­bus, gir­tas, jei­gu tai vyks ga­ra­že, par­ke, laip­ti­nė­je, tai iš­liks bai­sūs pri­si­mi­ni­mai.

REKLAMA

Mo­te­ris ga­li ap­skri­tai ne­no­rė­ti ly­ti­nių san­ty­kių, su­si­da­ry­ti apie vy­rus to­kią blo­gą nuo­mo­nę, kad nu­spręs ne­te­kė­ti, ne­tu­rė­ti vai­kų.“

Jau­ni­mas sa­vo pa­lai­dą el­ge­sį tei­si­na po­rei­kiu iš­ban­dy­ti par­tne­rį. Gy­dy­to­ja jų klau­sia: kiek kar­tų ban­dy­si­te – 15?

Ji aiš­ki­no, kad taip pri­si­ren­ka­ma ly­ti­niu ke­liu plin­tan­čių li­gų. Da­lis jų yra neiš­gy­do­mos, ki­tos su­ke­lia ne­vai­sin­gu­mą.

Dar vie­na pa­sek­mė – ne­pa­gei­dau­ja­mas nėš­tu­mas, nes jau­ni­mas ne­sup­ran­ta apie kont­ra­cep­ci­ją. Jų gal­vo­je yra neut­ra­li­zuo­jan­tis pla­nas – iš­va­ly­mas, abor­tas.

„Čia – ne iš­va­ly­mas, o mo­ters su­ža­lo­ji­mas fi­ziš­kai, psi­chiš­kai, dva­siš­kai. Nutraukus pirmąjį nėštumą, mo­te­ris daž­nai ne­be­pas­to­ja“, – sa­kė gy­dy­to­ja.

Ji žur­na­luo­se, te­le­vi­zi­jos lai­do­se, kur ap­stu sek­so pa­ta­ri­mų, pa­si­gen­da pa­mo­kų apie mei­lės me­ną, tik­rą­ją ro­man­ti­ką.

Pa­są­mo­nė pri­si­me­na

Lai­mės mo­ky­to­jas, eko­bend­ruo­me­nės na­rys Da­rius Ra­žaus­kas sa­vo pa­skai­to­se apie po­rų san­ty­kius su­lau­kia dau­gy­bės jau­nų klau­sy­to­jų.

Pak­laus­tas apie ry­šį, lie­kan­tį po ly­ti­nių san­ty­kių, jis pa­sa­ko­ja apie so­viet­me­čiu moks­li­nin­kų at­ras­tą te­le­go­ni­jos efek­tą. Mė­gi­nant su­kryž­min­ti ark­lį su zeb­ru ku­me­lė ne­su­lau­kė pa­li­kuo­nių, ta­čiau po ke­lių me­tų ap­vai­sin­ta ark­lio, ji at­ve­du­si pu­siau dry­žuo­tų ark­liu­kų.

Anot D. Ra­žaus­ko, šis ty­ri­mas bu­vo pri­skir­tas pseu­do­moks­lui, nes bu­vo ne­pa­lan­kus di­die­siems vers­lams, žmo­nes ska­ti­nan­tiems var­to­ti, lais­vai elg­tis.

Jo tei­gi­mu, bet ku­ris ark­lių ar šu­nų vei­sė­jas jau prieš 500 me­tų bū­tų paaiš­ki­nęs, jog ku­me­lė ar ka­lė nors vie­ną kar­tą gy­ve­ni­me su­si­po­ra­vu­si su ne­veis­li­niu ris­tū­nu ar ska­li­ku nie­ka­da neat­ves pa­li­kuo­nio, ati­tin­kan­čio vi­sus veis­lės bruo­žus.


Rašyti komentarą...
v
virgis
2012-10-02 11:25:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
pritariu straipsnio mintims, man su zmona irgi nereikejo jokiu bandymu iki vestuviu, ir aciu Dievui, nereikia lygint su kitom, seksas ir ivairus ir nenusibosta jau 17 metu, nieko nekeisciau, jei gyvenciau dar karta is naujo. Aisku jei butume skubeje i Metrikacija po keliu menesiu, tai ir ateitu po metu mintis, kad paskubeta, gal jau reikia pabandyt i sona, kaip skonis kitur. Bet jei vedi, apsisprendi , tada ieskai ne kitur, o ka pakeist santykiuos, jei kas ne taip.
Atsakyti
0

m
mano nuomone
2012-09-30 19:30:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
as gerbiu tuos, kurie islaukia, bet pati to nenoreciau, nes esu jau siek tiek maciusi gyvenimelio, ir man atrodo kad svarbu kas vyksta lovoje, jei buciau istekejusi uz pirmo vaikino, su kuriuo draugavau ir permiegojau po 3 menesiu budama pilnamete, tai gaileciausi visa gyvenima, tai buvo kancia nors atrodo mylejome vienas kita...bet visai nesigaudavo mum nieko lovoje, nesuderinami buvom visiskai. Aciu Dievuliui, susipazinau su vyru :) taip kad cia laimes dalykas, saugom nekaltybe, bet poto nezinom ant ko uzsiraunam, kaip kate maise :) ir gyvenam meileje, o miegam skirtingose lovos pusese
Atsakyti
-1

O
Ok,
2012-10-05 00:47:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
...pritariu tik vienam reikalui čia aprašytam: per ankstyvi santykiai blogai, visa kita BRIEDAS VISIŠKAS, pavyzdžiai lievi. Po šita AUTORE pasislėpę čia kunigai rašo matyt- "malda, tantra šmantra meditacija...cheracija. Būna tiesiog fizinių nesuderinamumų ir kitokių- tai ką, kankintis? O ir kaip galima sakyti, kai abu tik viens kitą turi, kad sexas tarp jūsų afigienas, kai palyginti negali? Juk žmonių sexualumas skiriasi (ir vyrų, ir moterų) kaip diapazonas tarp vežimo ir Maybacho. O TOPŲ TOPAS- "magnetizuota informacija" perduoda ten...vienžo, genetika gali eit miegot...Dar paburkit apie nekaltą prasidėjimą, atsikėlė ir nuėjo po 3 dienų, pamaitino 100000 žm su 2 žuvėkais, iš šonkaulio bobikę nulipdė, balabala blablabla...
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų