Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no krep­ši­nin­ko Dar­ju­šo Lav­ri­no­vi­čiaus su žmo­na Edi­ta Lav­ri­no­vič valdomo skly­po Pu­nios se­niū­ni­jo­je de­ta­lų­jį pla­ną. Skly­po že­mės ūkio pa­skir­tis pa­keis­ta į ko­mer­ci­nės te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je ga­li­ma pre­ky­bos, pa­slau­gų ir pra­mo­gų ob­jek­tų sta­ty­ba.

Skly­pą įsi­gi­jo prieš še­še­rius me­tus

D.Lav­ri­no­vi­čius vie­no hek­ta­ro že­mės skly­pą Pu­nios se­niū­ni­jo­je Vai­dau­gų kai­me prieš še­še­rius me­tus įsi­gi­jo iš pri­va­čių as­me­nų. Skly­pas yra maž­daug už sep­ty­nių ki­lo­met­rų nuo Aly­taus, prie kraš­to ke­lio An­ta­kal­nis–Jiez­nas–Aly­tus–Merki­nė. Ži­no­mo krep­ši­nin­ko įsi­gy­to skly­po vie­ta – ties šio ke­lio kryž­ke­le su va­di­na­muo­ju se­nuo­ju ke­liu į Aly­tų, ku­ris da­bar į Dzū­ki­jos sos­ti­nę ve­da pro „Dzū­ki­jos“ ir „Vy­tu­rė­lio“ so­dų ben­dri­jas.

Be­veik prieš dve­jus me­tus Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai lei­do reng­ti de­ta­lų­jį pla­ną D.Lavrinovičiaus ir E.Lav­ri­no­vič jung­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mam že­mės skly­pui Pu­nios se­niū­ni­jo­je. Pla­na­vi­mo tiks­las bu­vo pa­keis­ti skly­po pa­skir­tį iš že­mės ūkio į ko­mer­ci­nės pa­skir­ties, ku­rio­je bū­tų leis­ta pre­ky­bos, pa­slau­gų ir pramo­gų ob­jek­tų sta­ty­ba.

REKLAMA

Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je krep­ši­nin­ko šei­mos že­mės skly­po de­ta­lu­sis pla­nas pa­tvir­tin­tas.

Kaip sa­kė D.E.Lav­ri­no­vi­čių že­mės skly­po pla­na­vi­mo do­ku­men­tus tvar­kan­tys as­me­nys, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pe krep­ši­nin­kas pla­nuo­ja sta­ty­ti vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gą su ap­nak­vin­di­ni­mo vie­to­mis, gal ir du­jų ko­lo­nė­le automobiliams. Kraš­to ke­liu An­ta­kal­nis–Jiez­nas–Aly­tus–Mer­ki­nė va­sa­ros me­tu va­žiuo­ja daug tu­ris­tų, vyks­tan­čių prie Dzū­ki­jos eže­rų, į kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas, Drus­ki­nin­kus ar Gar­di­ną (Bal­ta­ru­si­ja), o mi­nė­tos pa­skir­ties ob­jek­tų nėra.

Krep­ši­nin­ko tiks­lai val­do­ma­me skly­pe pa­aiš­kės, kai bus pra­dė­tas reng­ti pa­sta­to ar ke­lių sta­ti­nių tech­ni­nis pro­jek­tas.

„Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, D.Lav­ri­no­vi­čius Aly­taus ra­jo­ne dar tu­ri na­mą ir že­mės skly­pą Kan­čė­nuo­se, esančiuo­se ne­to­li Dau­gų, ke­lis bu­tus Vil­niu­je, že­mės skly­pų sos­ti­nė­je, Drus­ki­nin­kuo­se ir Pa­lan­go­je, pa­tal­pų Druskininkuo­se ir Pa­lan­go­je.

Kar­je­rą pra­dė­jo Aly­tu­je

Len­kų kil­mės Lie­tu­vos krep­ši­nin­kas D.Lav­ri­no­vi­čius kar­je­rą 1996-ai­siais pra­dė­jo Aly­taus „Ali­tos“ krep­ši­nio klu­be. Čia žai­dė ir bro­lis dvy­nys Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius. 2003-iai­siais Dar­ju­šas bu­vo pa­kvies­tas į Kau­no „Žal­gi­rį“.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų