Rašyti komentarą...
Vilniuje jau ne kartą pasikartojo ta pati akivaizdi antilietuviška situacija - ruslenkiai "Lietuvos policininkai" visų pirma lietuvius primuša, o tik po to aiškinasi, kas dėl ko kaltas.

Kiekvienas Vilniuje gyvenantis lietuvis paauglys tai puikiai žino, ir todėl vengia susidurti su ruslenkių "policija".

Aš, pvz., pats kelis kartus buvau kviestas į Vilniaus trečiąjį policijos komisariatą į visokias apklausas, ir ten, peržiūrėjęs policininkų pavardžių ir vardų sąrašą, radau vos kelis lietuvius: ten kažkoks akivaizdus "homo sovietinis" ruslenkynas, o ne Lietuvių Tautos sukurtos Valstybės lietuviška teisėsaugos įstaiga, kurios esminė paskirtis yra ginti ir puoselėti Nepriklausomos Lietuvos Valstybės pamatus - Lietuvybę.

Po tų apsilankymų padariau ypatingai tvirtą išvadą - kada mes ateisime į valdžią Lietuvių Tautos sukurtoje Valstybėje reikės labai kruopščiai patikrinti visas šias "policines įstaigas" ir jas ypatingai nuosekliai išvalyti nuo visų antilietuviškų ir "homo sovietinių" elementų.
Policininkai davę įsakymą suimti jaunuolius, turi būti atleisti iš darbo ir nubausti už konstitucijos pažeidimą. Generalinis komisaras turėtų atsistatydinti. Tai labai rtimtas pažeidimas ir nusikaltimas prieš žmogaus teises ir Lietuvos konstituciją.
debiliškumui ribų nėra. Aš jau senai pamiršęs tą vėliavą, o jie vis dar su kažkuo kovoja. Tik įdomu su kuo? su praeitais šmėklom? Mes visi stebimės žydų tautos įnirtingu praeities šešėliu medžiojimu, tai tą patį galima pasakyti apie šituos tautininkus. Man tautiškumas yra kitkuo paremtas - švaros ir tvarkos palaikymu savo kieme, mieste, savo vaikų teisingu auklėjimu, mokesčių mokėjimu savo valstybei, kiek tai nesinorėtų daryti, o ne demonstracijomis ir viešosios tvarkos pažeidimais.
@aš lietuvis, o tu? Ilgai galvojai? :)
Bolševikiniai komentarai rodo,jog Lietuvą tiesiog gyvybiškai būtina labai kruopščiai išvalyti nuo visų "gomo sovietikų", kurie iki šiol teršia mūsų Tėvynę.

Deja, 1990-1993 m. mes to nepadarėme...

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

120 Kolaboravimas

Lietuvos Respublikos pilietis, okupacijos ar aneksijos sąlygomis padėjęs neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupaciją ar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arba kitaip talkinęs neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Genocidas prieš lietuvius ir dar gerą dešimtį "nepatikimų" tautų buvo vykdomas visoje Sovietų Sąjungoje.

Ir tai patvirtinta įvairiais dokumentais, kuriuose SSKP vadovybė svarsto, ką daryti su "fašistais" lietuviais, latviais, estais, ukrainiečiais ir dar daugeliu tautų.

LIETUVOS KOMPARTIJOS VADOVYBĘ APIE PRIIMTĄ POLITINĮ SPRENDIMĄ OFICIALIAI INFORMAVO SUSLOVAS 1945 METAIS: "LIETUVA BUS, BET BE LIETUVIŲ".

Visi lietuviai, latviai, estai ir vakarų ukrainiečiai turėjo būti ištremti į Sibirą, Kazachstaną, Vorkutą, ir ten apgyvendinami sumaišytuose nacionaliniu požiūriu lageriuose.

Lietuvos (ir kitų šalių) "išlietuvinimo" planą vykdė tokiais mastais, kiek pajėgė aprūpinti geležinkelio vagonais ir garvežiais.

Per keletą metų buvo ištremti iš sovietų užgrobtų valstybių keli milijonai žmonių - ir ypač daug ukrainiečių iš Ukrainos.

Trėmimai (masiniai) buvo sustabdyti tik po Stalino mirties.

TARPTAUTINĖ KOMISIJA NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMAMS TIRTI, 2008 05 09 20:12

a) Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių šeimų narių trėmimai.

Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių šeimų narių trėmimai, konfiskuojant visą turtą, vyko be tardymo ir teismo nuosprendžių nuo 1945 m. vasaros iki pat 1953 m. rugsėjo. Sprendimus dėl trėmimų priėmė SSRS NKVD ir SSRS Ministrų taryba. Daugelis tremtinių dėl to neteko sveikatos ar žuvo nuo bado ir ligų, patyrė gilias dvasines traumas.

b) Pasipriešinimo dalyvių kankinimai.

SSRS represinės struktūros (NKVD-NKGB-MGB-KGB) kovoje su partizanais gana plačiai nuo 1944 iki 1954 m. taikė žiaurius fizinius ir psichinius kankinimus. Kankinimai buvo kovos su pasipriešinimu organizavimo neatskiriama dalis, kurie sukėlė dideles kančias ar sunkių kūno ar sveikatos sužalojimų, ar mirtį. Fiziniai ir psichiniai kankinimai daugeliui pasipriešinimo dalyvių stipriai sugadino sveikatą, nemažai jų tapo invalidais. Neretai, neištvėrę smurto, kaliniai nusižudydavo arba susirgdavo sunkiomis psichikos ligomis.

c) Psichologinė prievarta.

Norėdami įbauginti pasipriešinimo dalyvius, atgrasinti gyventojus nuo paramos pogrindžiui, represinių struktūrų darbuotojai barbariškais būdais 1945–1950 m. viešai niekindavo žuvusių rezistencijos dalyvių palaikus, paskui slapta užkasdavo ar sunaikindavo.

d) Agentų smogikų naudojimas.

SSRS NKGB–MGB–KGB provokacinės specialiosios agentų smogikų grupės 1945–1959 m. buvo neatskiriama teroro sistemos dalis. Apsimesdami rezistencijos dalyviais, naudodami jų atributiką ir uniformas, MGB-KGB agentai-smogikai terorizavo civilius gyventojus, kankino ir žudė rezistencijos dalyvius ir jų rėmėjus. Tokiais metodais siekta demoralizuoti ginkluoto pasipriešinimo struktūras ir civilius gyventojus. Atsakomybė už specialiųjų grupių vykdytą pogrindžio dalyvių naikinimą, kankinimą, cheminių preparatų naudojimą teko LKP(b) CK, SSRS ir Lietuvos SSR MVD-MGB vadovybei.

e) Kariuomenės baudžiamosios akcijos.

NKVD-MGB kariuomenė, vykdydama baudžiamąsias akcijas, siekė sunaikinti stambiausius partizanų junginius. Iki karo stovio atšaukimo NKVD-MGB kariuomenei talkino ir okupacinės reguliariosios kariuomenės daliniai. NKVD-MGB kariuomenė Lietuvoje vykdė ypač brutalias baudžiamąsias akcijas. Kariuomenės baudžiamųjų akcijų prieš rezistencijos rėmėjus metu buvo sunaikinamos jų sodybos, traktuotos kaip kariniai įtvirtinimai. Tai skatino nuolatiniai komunistų partijos bei sovietinių represinių struktūrų vadovų raginimai greičiau palaužti pasipriešinimą ir sukurta skatinimo sistema. Kariniai daliniai, atlikę pagrindinį vaidmenį sunaikinti ginkluotą pasipriešinimą, sudarė sąlygas susiformuoti atvirai ir slapta su okupantais kolaboruojančių žmonių sluoksniui.
Sovietžmogiai verkia,kad po šia vėliava jų tėvai ir seneliai kariavo.Lygiai taip pat turi teisę verkti ir vokiečiai tada,bet kažkodėl to nedaro.Abu režimai buvo kruvini ir nusikalstami.Stalino "saulės" nešimas į Vakarus niekaip neatsveria indėlio į kovą su nacizmu.Po raudonu skuduru buvo vykdomos masinės žudynės ir prievartavimai Vokietijoje.Jau vien to pakanka,kad tas skuduras nuvalytų batus.
Bet kurios valstybės (esamos ar buvusios) vėliavą plėšyti negalima. Už tai turėtų būti griežtai baudžiama nežiūrint į sentimentus.
@102158 Važiuok į Kiniją.
Toliau svaiginkis rusiškais klijais "Moment" ir klausikis "Majako" iš radijo taško
Paleido sulaikytuosius galų gale iš daboklės ar dar vis laiko? Kuo remiantis, jeigu taip?

Tegul jaunuoliai rašo pareiškimus dėl sulaikymo ir elgesio su jais. Būtinai paviešinkite, kas ten dėjosi. Tegul interviu paskelbia apie elgesį milicijoje.
cia ribos,ar tautiskumas,jeigu kaip 30m atgal policija elgiasi,kaip sovietu milicija.Raudona skudura,okupacijos simboli isniekino?Ir vaikus gainiojasi,kaip nepilnaprociai,kuriems isties nusispjauti ant to skuduro.Teisingai pasielge jaunimas.
alkas.lt/2013/05/14/tautinis-jaunimas-piketavo-prie-vrm-pastato-nuotraukos-video/ PIKETO VIDEO

Skaitomiausios naujienos
Į viršų