Šiau­lių po­li­ci­ja su­lai­kė du ne­pil­na­me­čius Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius. Jie įta­ria­mi api­plė­šę ma­ža­me­tį tos pa­čios įstai­gos gy­ven­to­ją.

Apsk­ri­ty­je pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis bū­ta ir dar ke­lių plė­ši­mų.

Abu įta­ria­mie­ji – pa­si­žy­mė­ję

16-me­tis ir me­tais vy­res­nis jo drau­gas tuo­jau po in­ci­den­to dviem pa­roms at­si­dū­rė po­li­ci­jos areš­ti­nė­je. Su­lai­ky­tie­siems pa­reikš­ti įta­ri­mai plė­ši­mu. To­kio nu­si­kal­ti­mo vyk­dy­to­jams gre­sia lais­vės atė­mi­mo baus­mės.

Abu įta­ria­mai­siais ta­pę Glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai po­li­ci­jai ži­no­mi. 17-me­čio at­žvil­giu jau bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl va­gys­tės. 16-me­tis ži­no­mas kaip vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dė­jas ir glo­bos įstai­gos vi­daus tai­syk­lių lau­žy­to­jas.

Apip­lėš­tas ko­ri­do­riu­je

Vy­res­nių­jų glo­bos įstai­gos gy­ven­to­jų ir ma­ža­me­čio konf­lik­tas bend­ro­jo nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je įvy­ko ket­vir­ta­die­nio prieš­pie­tę, apie 11 va­lan­dą.

Try­li­ka­me­tis apie sa­vo skriau­di­kus tuč­tuo­jau pa­pa­sa­ko­jo dar­buo­to­jai. Jo tei­gi­mu, vy­res­nie­ji, pa­nau­do­ję fi­zi­nį smur­tą, smū­giuo­da­mi į gal­vą, iš jo atė­mė mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną.

Nors išo­ri­nių smur­to žy­mių ant vai­ko kū­no dar­buo­to­ja ne­pas­te­bė­jo, vis dėl­to įta­rė jį ne­me­luo­jant. Apie smur­tą mo­te­ris ne­dve­jo­da­ma in­for­ma­vo po­li­ci­ją.

REKLAMA

Lau­kia at­sa­ko­my­bė

Šiau­lių glo­bos na­mų lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Kos­tas Ru­šins­kas va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad nu­skriaus­tam ber­niu­kui me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė, ta­čiau mo­ra­liai jis jau­čia­si pra­stai.

Vai­kas įstai­gos dar­buo­to­jams pa­pa­sa­ko­jo vy­res­nių­jų bu­vęs ap­stum­dy­tas ir ap­kumš­čiuo­tas.

K. Ru­šins­ko tei­gi­mu, tei­sė­sau­gai dėl įvy­ku­sio in­ci­den­to at­li­kus ty­ri­mą, skriau­di­kų at­sa­ko­my­bės klau­si­mas bus svars­to­mas ir glo­bos įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Tais at­ve­jais, kai įstai­gos gy­ven­to­jai gru­biai pa­žei­džia vi­daus tvar­ką, jiems tai­ko­mos įvai­rios draus­mi­nės nuo­bau­dos – įvai­rūs el­ge­sio ap­ri­bo­ji­mai.

„Smur­to nei bend­ruo­me­nė­je, nei už jos ri­bų nie­ka­da ne­to­le­ruo­si­me, – sa­kė K. Ru­šins­kas. – Ir apie bet ko­kį įvyk­dy­tą pa­žei­di­mą ar­ba nu­si­kal­ti­mą pra­ne­ši­me po­li­ci­jai. Vai­kams tai vi­sa­da ak­cen­tuo­ja­ma. Jie tu­ri jaus­ti at­sa­ko­my­bę.“

Įsib­rau­ta per bal­ko­ną

Ket­vir­ta­die­nį į Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­ją krei­pė­si 22 me­tų gy­ven­to­jas ir pra­ne­šė apie plė­ši­mą, įvyk­dy­tą jo nuo­mo­ja­ma­me bu­te Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je.

Anot ak­me­niš­kio, į Res­pub­li­kos gat­vė­je esan­tį nuo­mo­ja­mą bu­tą rugp­jū­čio 7 die­ną, 20 mi­nu­čių po 22 va­lan­dos, at­stū­mę bal­ko­no du­ris, įsi­bro­vė du vy­riš­kiai.

Gra­sin­da­mi smur­tu bei su­si­do­ro­ji­mu įsi­ver­žė­liai iš jo atė­mė mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną ir si­dab­ri­nę gran­di­nė­lę, o iš bu­te kar­tu bu­vu­sio pa­žįs­ta­mo – te­le­fo­ną ir laik­ro­dį.

Po smū­gio pra­ras­ta ran­ki­nė

Po­li­ci­jai pra­neš­ta ir dar apie vie­ną Šiau­liuo­se įvyk­dy­tą plė­ši­mą.

Anot nu­ken­tė­ju­sio 42 me­tų šiau­lie­čio, jis P. Vi­šins­kio gat­vė­je už­pul­tas rugp­jū­čio 7-osios va­ka­rą, apie 23 va­lan­dą.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų