Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Kel­mės ra­jo­no Kiau­no­rių kai­mo pa­šo­nė­je vy­ku­si me­džiok­lė, ku­rio­je bu­vo pa­klo­ti tau­rie­ji el­niai, apau­go įta­ri­mais.

Vie­no­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je – bū­re­lis vie­tos me­džio­to­jų, o ki­to­je – Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Alvydas Stul­pi­nas. Tam­sus še­šė­lis kren­ta ir ant Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD).

Kri­to trys el­niai

Di­džio­ji sau­sio 28 die­ną Kiau­no­rių apy­lin­kė­se Ki­bu­čių miš­ke vy­ku­sios me­džiok­lės pa­slap­tis į vie­šu­mą ėmė lįs­ti „Šiau­lių kraš­tui“ su­ži­no­jus, kaip pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti vie­ną ga­lbūt ne­tei­sė­tos el­nių me­džiok­lės rei­ka­lą.

Žur­na­lis­tams ieš­kant „šio rei­ka­lo“ es­mės, iš, ro­dos, stip­riai už­riš­to mai­šo ėmė lįs­ti ylos.

Kiau­no­rių me­džio­to­jai at­vi­rai klo­jo, kas nu­ti­ko me­džiok­lė­je, ku­rio­je da­ly­va­vo Kiau­no­rių me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas ir val­dy­bos pir­mi­nin­kas, Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas bei „Pu­tokš­nio“ bend­ro­vės val­dy­bos pirmininkas Al­vy­das Stul­pi­nas. Vi­suo­me­nei pla­čiai ži­no­mas, įta­kin­gas ir tur­tin­gas žmo­gus.

Tą­dien bu­vo suor­ga­ni­zuo­ti du žvė­rių va­ry­mai. Ant­ra­sis va­ry­mas tar­si koks lo­te­ri­jos bi­lie­tas lai­min­gas bu­vo bū­re­lio va­do­vui A. Stul­pi­nui. Ka­ra­bi­nu su op­ti­niu tai­kik­liu pra­mo­ni­nin­kas pa­gul­dė du tau­riuo­sius el­nius.

REKLAMA

Ne tuš­čio­mis po ant­ro­jo va­ry­mo li­ko ir Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kas Ma­rius Stro­doms­kis, pa­klo­jęs vie­ną el­nią.

Su­ju­di­mas ki­lo, kai me­džio­to­jai iš­vy­do lai­mi­kius. Pa­sak vy­rų, ūki­nin­ko nu­šau­tas el­nias nea­be­jo­ti­nai bu­vo vai­kin­ga apie še­še­rių me­tų el­nio pa­te­lė.

A. Stul­pi­no nušau­ti gy­vū­nai me­džiok­liams taip pat su­kė­lė di­de­lį įta­ri­mą. Esą bu­vo aki­vaiz­du, kad vie­nas iš dvie­jų pramo­ni­nin­ko nu­šau­tų gy­vū­nų – taip pat vai­kin­ga el­nio pa­te­lė, maž­daug dve­jų me­tų.

Me­džio­to­jams ne nau­jie­na, kad el­nių pa­te­lių me­džiok­lė už­draus­ta.

Liu­di­nin­kai re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo apie ki­lu­sį bruz­de­sį: ką da­ryt, nes apie įvy­kį bū­ti­na pra­neš­ti gam­to­sau­gi­nin­kams. Tačiau tą­syk, anot vy­rų, pa­si­ta­rus nu­spręs­ta ty­lė­ti.

Ki­tas tau­ru­sis el­nias abe­jo­nių ne­su­kė­lė – tai bu­vo el­nio jau­nik­lis, me­džiok­lė leis­ti­na iki va­sa­rio 1 die­nos.

Vie­nas el­nias – deš­roms

Me­džio­to­jai lai­mi­kį – tris el­nius ir du šer­nus – at­ve­žė į gy­vū­nų iš­do­ro­ji­mo vie­tą. Žvė­rims nu­dir­tas kai­lis, mė­sa išdorota ir pa­da­ly­ta vi­siems no­rin­tiems.

Ta­čiau vie­no el­nio nu­spręs­ta ne­da­ly­ti, o iš jo mė­sos pa­ga­min­ti deš­rų. To dar­bo, pa­sak, re­dak­ci­jos šal­ti­nių esą ėmę­sis A. Stul­pi­nas.

Lai­mi­kio da­ly­bos jau ėju­sios į pa­bai­gą, kai į gy­vū­nų iš­do­ro­ji­mo aikš­te­lę įsu­ko ŠRAAD Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos inspek­ci­jos lai­ki­na­sis va­do­vas Rim­vy­das Stan­ke­vi­čius su ko­le­ga.

Gam­to­sau­gi­nin­kai pa­tik­ri­no li­cen­ci­jas, me­džiok­lės la­pą. Iš at­lie­kų duo­bės bu­vo paim­tos dvie­jų el­nių gal­vos, kad bū­tų iš­tir­ta, ar nu­šau­tie­ji gy­vū­nai nė­ra el­nio pa­te­lės.

Pa­te­lė vir­to jau­nik­liu

Prieš ke­lias die­nas Kiau­no­rių me­džio­to­jus pri­bloš­kė ži­nia: me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tai kons­ta­ta­vo, kad nu­šau­tie­ji gyvū­nai yra el­nių jau­nik­liai.

Ta­čiau vy­rai nu­spren­dė ne­ty­lė­ti. Jie įsi­ti­ki­nę, kad vai­kin­ga pa­te­lė vir­to jau­nik­liu ban­dant iš­veng­ti gre­sian­čios sankcijos: tūks­tan­ti­nės bau­dos, tei­sės me­džio­ti atė­mi­mo iki tre­jų me­tų, gink­lo kon­fis­ka­vi­mo.

REKLAMA

Gal­būt pa­ty­rę me­džio­to­jai su­kly­do, teig­da­mi ma­tę nu­šau­tas el­nio pa­te­les?

Po žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo per­ša­si iš­va­da, kad me­džio­to­jai ga­lė­jo ir ne­klys­ti.

Gal­vos pa­keis­tos?

„Šiau­lių kraš­tas“ pa­kal­bi­no me­džiok­lės die­ną Kiau­no­riuo­se kar­tu su ŠRAAD Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos lai­ki­nuo­ju va­do­vu R. Stan­ke­vi­čiu­mi at­va­žia­vu­sį spe­cia­lis­tą. Jo pa­sa­ko­ji­mas šo­ki­ra­vo.

Vy­ras už­tik­ri­no, kad vie­nas iš gy­vū­nų do­ro­ji­mo aikš­te­lė­je jo ap­žiū­rė­tų el­nių tik­rai bu­vo vai­kin­ga pa­te­lė. Jis spė­jęs paste­bė­ti, ko­kia šio gy­vū­no snu­kio for­ma, kai­lio spal­va, ma­tęs už­pa­ka­li­nius kum­pius.

Vė­liau, tei­gia re­dak­ci­jos šal­ti­niai, iš tos duo­bės bu­vo iš­trauk­ta vie­nos el­nės gim­da su vai­siu­mi jo­je.

Su­ži­no­jęs eks­per­tų iš­va­dą gam­to­sau­gi­nin­kas ket­vir­ta­die­nį nu­va­žia­vo pas R. Stan­ke­vi­čių ir pa­pra­šė leis­ti dar kar­tą apžiū­rė­ti šio pa­rei­gū­no au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je lai­ko­mas abie­jų gy­vū­nų gal­vas.

Pa­sak jo, bu­vo pri­blokš­tas: gal­vos vi­siš­kai sky­rė­si nuo ap­žiū­rė­tų­jų Kiau­no­riuo­se. Anot spe­cia­lis­to, sky­rė­si ne­tgi vie­no el­nio kai­lio spal­va – vie­nas bu­vo tam­sus, o šių gal­vos abi ru­dos. Sky­rė­si ir snu­kio for­ma.

„Įta­ri­mais, kad gy­vū­nų gal­vos bu­vo pa­keis­tos pa­si­da­li­jau su R. Stan­ke­vi­čiu­mi, – sa­kė gam­to­sau­gi­nin­kas. – O jis užtik­ri­no, kad tai neį­ma­no­ma. Sa­ko, gal ta tam­si gal­va bu­vo iš­tep­ta.“

Gam­to­sau­gi­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad, paė­mus gal­vas iš R. Stan­ke­vi­čiaus au­to­mo­bi­lio ir su­ly­gi­nus su duo­bė­je esan­čiais kai­liais, tei­sy­bė paaiš­kė­tų.

Iš­tai­sy­tas me­džiok­lės la­pas

Aiš­ku, kad eks­per­ti­zei bu­vo pri­sta­ty­tos dvie­jų el­nių gal­vos. Ta­čiau bu­vo nu­šau­ti ne du, o trys gy­vū­nai. Taip tei­gia ne vie­nas ir ne du liu­dy­to­jai.

Me­džio­to­jai sa­ko, kad deš­roms skir­ta el­nė A. Stul­pi­no au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je at­si­dū­rė dar iki at­vyks­tant aplinkosauginin­kams, todėl šie matė tik du elnius.

REKLAMA

Klaus­tu­kų ir abe­jo­nių ši­to­je me­džiok­lės vel­nia­vo­je dar la­biau pa­dau­gė­ja, kai „Šiau­lių kraš­tui“ pa­vyks­ta pa­ty­ri­nė­ti sausio 28 die­ną Kiau­no­riuo­se vy­ku­sios me­džiok­lės la­pą.

Aki­vaiz­du, kad jis tai­sy­tas. Iš pra­džių me­džiok­lės va­do­vas A. Poš­kus ja­me įra­šęs, kad du el­nius nu­šo­vė A. Stul­pi­nas ir vie­ną – ki­tas me­džio­to­jas. Pas­ta­ra­jam pa­nei­gus, kad gy­vū­nas kri­to nuo jo kul­kos, me­džiok­lės la­pe įra­šas apie vie­ną pa­klo­tą el­nią at­si­dū­rė prie M. Stro­doms­kio pa­var­dės, o ties A. Stul­pi­no pa­var­de skai­čius „du“ pa­tai­sy­tas į „vie­nas“.

Anot su „Šiau­lių kraš­tu“ kal­bė­ju­sio gam­to­sau­gi­nin­ko, me­džiok­lės va­do­vas, pa­pra­šy­tas pa­siaiš­kin­ti dėl pa­tai­sy­mų medžiok­lės la­pe, ėmė šne­kė­ti, kad jis su­kly­do už­ra­šy­da­mas, nes el­niai bu­vo tik du.

Tačiau medžioklėje dalyvavę vyrai tvirtina, kad nušauti trys elniai.

Šū­viai... į va­ro­vus

Ne­ge­ru kva­pu at­si­duo­dan­ti me­džiok­lė su va­ro­vais tu­ri dar ir ki­to­kių pa­slap­čių.

Vie­nas iš ke­tu­rių va­ro­vų pri­si­mi­nė, kad šio­je me­džiok­lė­je jiems bu­vo iš­ki­lu­si rea­li grės­mė bū­ti nu­šau­tiems.

Anot vy­ro, pra­ban­giu graižt­vi­niu šau­tu­vu su dus­lin­tu­vu me­džio­jęs A. Stul­pi­nas vie­ną gy­vū­ną pa­klo­jo to­liau nuo varovų, ta­čiau ki­ta kul­ka lė­kė į va­ro­vų pu­sę.

„Siau­bas, – vie­nu žo­džiu me­džiok­lė­je iš­gy­ven­tą emo­ci­ją api­bū­di­no va­ro­vo funk­ci­ją tą­dien at­li­kęs me­džio­to­jas. – Vaikš­čio­da­mi pa­miš­kė­je stai­ga pa­ma­tė­me už ke­lio­li­kos met­rų nuo mū­sų sto­vin­tį el­nią. Žvilg­te­lė­jau į to­lu­mo­je gro­bio ty­kan­tį A. Stul­pi­ną. Gink­las bu­vo nu­kreip­tas tie­siai į mus. Vi­suo­ti­nė pa­ni­ka, riks­mai, nuai­dė­jo šū­vis. Ačiū Die­vui, patai­kė į gy­vū­ną, ne į žmo­gų.“

Tre­čia­sis el­nias tar­si iš­ga­ra­vo

ŠRAAD Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos lai­ki­na­sis va­do­vas R. Stan­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė apie jo­kius šū­vius į va­ro­vų pu­sę ne­gir­dė­jęs. Esą jei šis fak­tas pa­si­tvir­tins, šau­liui grės nuo­bau­da už sau­gu­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą.

REKLAMA

Anot gam­to­sau­gi­nin­ko, dėl šios me­džiok­lės vyks­ta ty­ri­mas ir sun­ku kol kas pa­sa­ky­ti, kuo jis baig­sis.

„Pa­žei­di­mų ap­tik­ta ne­ma­žai. Eks­per­tai pa­tvir­ti­no, kad bu­vo nu­šau­ti du jau­nik­liai. Tre­čio­jo el­nio ne­ra­do­me ir ras­ti jį jau su­dė­tin­ga“, – taš­kus skan­da­lin­go­je is­to­ri­jo­je su šyp­se­na vei­de dė­lio­jo R. Stan­ke­vi­čius.

Ant šio pa­rei­gū­no dar­bo sta­lo – Kiau­no­rių me­džio­to­jų at­siųs­tos nuo­trau­kos, ku­rio­se gre­ta dvie­jų pil­vo­tų el­nių ir vie­no jau­nik­lio įsiam­ži­no me­džiok­lės da­ly­viai su me­džiok­lės va­do­vu A. Poš­ku­mi.

Ket­vir­ta­die­nį ŠRAAD-e po ap­klau­sos R. Stan­ke­vi­čiaus ka­bi­ne­te žur­na­lis­tų už­klup­tas A. Poš­kus at­sa­ky­ti į „Šiau­lių krašto“ klau­si­mus ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė.

Me­džiok­le su­si­do­mė­jo Vil­nius

ŠRADD di­rek­to­rius Vid­man­tas Sve­čiu­lis nei ty­ri­mo ei­gos, nei įta­ri­mų, kad el­nių gal­vos ga­lė­jo bū­ti pa­keis­tos, komentuo­ti ne­pa­no­ro.

„Yra žmo­nės, ku­rie at­lie­ka ty­ri­mą, aš ne­si­ki­šu į jų dar­bą. Jei bus nu­sta­ty­tas pa­žei­di­mas, kal­tie­ji at­sa­kys. Mums nė vieno jų įta­kin­gu­mas ne­rū­pi“, – sa­kė va­do­vas.

Anot V. Sve­čiu­lio, jei yra liu­dy­to­jų, kad el­nių gal­vos bu­vo pa­keis­tos, tuo­met de­rė­tų kreip­tis į tei­sė­sau­gą.

„Ta­da tai jau kri­mi­na­las, – tei­gę ŠRAAD di­rek­to­rius. – Te­gul aiš­ki­na­si ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Duo­dam ei­gą – ir tvar­koj.“

„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, Kiau­no­rių me­džiok­le su­si­do­mė­jo Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra. Šios ins­ti­tu­ci­jos pa­rei­gū­nams bu­vo iš­siųs­ta vi­sa tu­ri­ma me­džia­ga.

Vers­li­nin­kui aiš­ku ir be ty­ri­mo

Va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ pa­vy­ko pa­si­kal­bė­ti su be­ne pa­grin­di­niu vi­sos šios is­to­ri­jos he­ro­ju­mi A. Stul­pi­nu. Jo tei­gi­mu, „ty­ri­mas vyks­ta, duo­ti pa­ro­dy­mai, ten vis­kas aiš­ku“.

Kal­ti­ni­mus, esą pa­leis­ta kul­ka galėjo ­kliu­dyti ne­to­li nuo tai­ki­nio sto­vė­ju­sius va­ro­vus, A. Stul­pi­nas at­rė­mė sa­vo argumen­tu.

REKLAMA

„Čia kiek­vie­no nuo­mo­nė. To­kių da­ly­kų ne­ga­li bū­ti, nes kul­kos bu­vo pa­leis­tos į tai­ki­nius ir tie tai­ki­niai kri­to. Ir tai, ką jūs sa­ko­te, nea­ti­tin­ka rea­ly­bės“, – tei­gė Kiau­no­rių me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas.


Rašyti komentarą...
S
Susidomėjęs
2012-02-04 11:29:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
Įdomu, kas nugalės, tiesa ar...
Atsakyti
0

M
Mikelis
2012-02-04 13:10:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
Medž\iojame tris kartus per savaitę. Mat, tikriname plotus.Geriausia pasėdėti prie šėryklų.Patariu.
Atsakyti
0

B
Bigas
2012-02-04 13:11:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
Nejaugi sunku popierius užpildyti?
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų