Rašyti komentarą...
Valstiečiai ir Anykštėnai sukčiai. Tokį šventą Lietuviams kraštą apdergė. Susidėjo su velniais. Pajus velniavą visi tie išgamos ir jų artimieji. Orkos savo padarė. Teks apeiti Anykįčių rajoną, jų žmones, jų verslininkus - kitaip prakeksmas palies su jais bendraujančius. Užkeiktas Anykščių rajonas ir valtiečių partija.
Pamąstymui: (gal skundas turėjo būti teikiamas kitu pagrindu?)
Šiuo metu, pagal galiojantį Vietos savivaldos įstatymą, meras yra ne tik savivaldybės atstovaujamosios institucijos – savivaldybės tarybos narys ir vadovas, bet ir atskira nuo savivaldybės tarybos vienasmenė savivaldybės institucija – savivaldybės, kaip įstatymo nustatyto valstybės teritorijos administracinio vieneto, vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus. Juokinga, kad teistam merui patarėju negali būti teistas asmuo.
Įstatyme nustatyta, kad savivaldybės taryba yra atstovaujamoji institucija, o savivaldybės meras – savivaldybės vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, t. y. vykdomoji institucija, tai yra meras ne tik politikas bet ir viešojo adm. funkcijas vykdantis asmuo, todėl turint teistumą jis pareigų negali vykdyti .
Išeina, kad pagal 2022 metais LR Seimo pakeisto Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės meras tapo ne tik politiku, bet ir pagal LR Viešojo administravimo įstatymo viešo administravimo įstatymo 7 str. 4 d., viešojo administravimo subjekto darbuotoju, kuriam yra pavesta atlikti šio straipsnio 1 dalyje nustatytas funkcijas, arba asmenims, pretenduojantiems tokias pareigas eiti, taikomi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos kvalifikaciniai reikalavimai, kurie užtikrintų tinkamą jiems pavestų funkcijų įgyvendinimą.
Gal teisingai būtų, kad išsipėtus mero įgaliojimams viešojo administravimo įstatymo taikymo srityje, jam privaloma laikytis minėto įstatymo taikomo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo mero įgaliojimų išplėtimo ribose. Kas be ko LR Vietos savivaldos įstatymo 19 str. 18.dalį Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Informacija apie asmenį, mero paskirtą jo visuomeniniu konsultantu (asmens vardas, pavardė, paskyrimo ir atšaukimo datos), nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Ar ne keista, kad teistam merui pagal įstatymą patarėju gali būti neteistas asmuo?

Skaitomiausios naujienos
Į viršų