Da­nu­tė Vit­kie­nė ir Gin­ta­ras Gri­ga­liū­nas  (nuotr. Šiaulių kraštas)

Da­nu­tė Vit­kie­nė ir Gin­ta­ras Gri­ga­liū­nas (nuotr. Šiaulių kraštas)

Tris­de­šimt trejų me­tų Ly­gu­mų mies­te­lio (Pak­ruo­jo rajonas) gy­ven­to­ja Aud­ra Gri­ga­liū­nie­nė lie­pos 30-ąją ti­kė­jo­si išei­ti gim­dy­mo ato­sto­gų. Rugp­jū­čio 1-ąją gim­dy­vė mi­rė. Me­di­kai, pra­dė­ję gy­dy­ti ge­liu nuo nu­ga­ros skaus­mo, iš­gel­bė­jo tik kū­di­kį.

Gim­dy­vė mi­rė Kau­ne

Ži­nia iš li­go­ni­nės Kau­ne apie gim­dy­vės mir­tį ar­ti­mie­siems su­kė­lė šo­ką. Žmo­nės iki šiol ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad mo­ters gy­vy­bė už­ge­so dėl me­di­kų klai­dos.

Mir­ties liu­di­ji­me įra­šy­ta, kad gim­dy­vė mi­rė nuo krau­jo už­krė­ti­mo.

Dėl ne­pa­ke­lia­mų skaus­mų nu­ga­ro­je ir du­sulio grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą du kar­tus kvie­tu­si mo­te­ris, ku­rį lai­ką bu­vo gy­dy­ta nuo tarp­šon­kau­li­nių ner­vų už­de­gi­mo.

Po gim­dy­mo Šiau­liuo­se, Kau­no kli­ni­kų me­di­kai be­veik pa­rą rea­ni­ma­vę sun­kiai ser­gan­čią gim­dy­vę, ko­vą dėl jos gy­vy­bės pra­lai­mė­jo. Ly­gu­mie­tė mi­rė rugpjūčio 1-osios ry­tą.

Pa­ta­rė nu­si­pirk­ti ge­lio

Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro do­ku­men­tuo­se už­fik­suo­ta, kad pir­mą kar­tą grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą Gri­ga­liū­nai kvie­tė lie­pos 25-osios nak­tį.

REKLAMA

„Žmo­na ne­ga­lė­jo mie­go­ti, jai skau­dė­jo nu­ga­rą, du­si­no. Kvie­tė­me grei­tą­ją, iš­ve­žė į Šiau­lius“, – pri­si­me­na ve­lio­nės vy­ras Gin­ta­ras.

Dvi­de­šimt de­vy­ne­rių vy­ras nu­ste­bo, kai ry­tą iš­gir­do grį­žu­sios žmo­nos bel­di­mą. Ją ap­žiū­rė­jęs Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos gy­dy­to­jas ry­tą ją iš­lei­do na­mo.

Šei­ma ne­tu­ri au­to­mo­bi­lio, to­dėl sun­kiai ser­gan­ti mo­te­ris į Ly­gu­mus grį­žo marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais.

Iš Šiau­lių at­va­žia­vu­si iki Pak­ruo­jo, ligonė sto­ty­je au­to­bu­so į Ly­gu­mus lau­kė apie po­rą va­lan­dų. Per tą lai­ką nu­si­pir­ko jai gy­dy­to­jo re­ko­men­duo­tų vais­tų – Ibu­me­ti­no ge­lio.

„Gy­dy­to­jas jai pa­ta­rė trin­ti nu­ga­rą kas ant­rą die­ną, sa­kė, jog jai tarp­šon­kau­li­nio ner­vo už­de­gi­mas, nuo tų vais­tų praeis“, – žmo­nai duo­tą re­ko­men­da­ci­ją, kaip gy­dy­tis, pri­si­mena naš­lys.

Ta­čiau vais­tas gim­dy­vei ne­pa­dė­jo. Skaus­mai di­dė­jo.

Grei­tą­ją kvie­tė dar kar­tą

Ki­tos die­nos va­ka­rą gim­dy­vė jau­tė­si dar blo­giau. Jai ėmė kil­ti tem­pe­ra­tū­ra, skun­dė­si, kad trūks­ta oro. Nu­ga­ro­s skaus­mus ken­tė sė­dė­da­ma at­si­rė­mu­si į pa­gal­vę. Mo­te­riai ar­ti­mie­ji vėl kvie­tė grei­tą­ją.

Ant­rą kar­tą pas Gri­ga­liū­nus at­va­žia­vu­si Pak­ruo­jo grei­to­sios pa­gal­bos fel­če­rė li­go­nio la­pe įra­šė anks­tes­nią­ją diag­no­zę – tarp­šon­kau­li­nio ner­vo už­de­gi­mas ir spė­ja­mą dar vie­ną – pneu­mo­ni­ja (pa­pras­tai va­di­na­mą plau­čių už­de­gi­mu).

Gim­dy­vė vėl bu­vo nu­ga­ben­ta į Šiau­lių mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką. Ją ap­žiū­rė­jo aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas ir ta pa­čia grei­tą­ja pa­cien­tę iš­siun­tė į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių. Mo­te­ris bu­vo pa­gul­dy­ta į Vi­daus li­gų sky­rių.

REKLAMA

Pa­ža­dė­jo per­švies­ti

„Ket­vir­ta­die­nį, penk­ta­die­nį bend­ra­vo­me te­le­fo­nu, ji kal­bė­jo, kad gy­dy­to­jai pa­sa­kė, jog jai – plau­čių už­de­gi­mas: lei­džia pe­ni­ci­li­ną, da­vė kvė­puo­ti de­guo­nies“, – pri­si­me­na po­kal­bius su žmo­na vy­ras.

O sek­ma­die­nį ji na­miš­kiams te­le­fo­nu pra­ne­šė, kad svei­ka­ta blo­gė­ja – nuo plau­čių trau­kia van­de­nis.

Vy­ras, pa­kvie­tęs kar­tu va­žiuo­ti žmo­nos drau­gę, pir­ma­die­nį au­to­bu­su iš­vy­ko į Šiau­lius jos lan­ky­ti.

„Kai pa­ma­tė­me ją, iš­si­gan­do­me. Aud­ra bu­vo vi­sa gel­to­na, ma­žai be­kal­bė­jo, pa­mė­lu­siais pirš­tais. Vie­na slau­gy­to­ja mums pa­sa­kė: žiū­rė­ki­te ją, nes ir nu­mirs taip gu­lė­da­ma“, – pri­si­me­na ap­si­lan­ky­mą li­go­ni­nė­je bu­vu­si ve­lio­nės bend­ra­dar­bė Da­nu­tė Vit­kie­nė.

Ta­da Gin­ta­ras su Da­nu­te nuė­jo į gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tą ir, tvir­ti­na, griež­tai pa­rei­ka­la­vę, kad gim­dy­vę ne­del­siant ap­žiū­rė­tų.

„Tik tuo­met ją pa­ža­dė­jo per­švies­ti“, – sa­kė mo­te­ris.

Li­go­nė ne­tru­kus bu­vo per­kel­ta į Rea­ni­ma­ci­jos sky­rių. „Ten dir­bu­si gy­dy­to­ja mums pa­sa­kė, jog li­go­nės būk­lė la­bai sun­ki – gy­dy­mas pa­vė­luo­tas, ne­bu­vo tin­ka­mai at­lik­ti ty­ri­mai“, – pri­si­me­na Da­nu­tė.

At­ve­žė per vė­lai

Ki­tą die­ną po vi­du­die­nio G. Gri­ga­liū­nui pa­skam­bi­no iš Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos. „Svei­ki­na­me, jūs ta­po­te tė­ve­liu“, pri­si­me­na vy­ras jį nu­ste­bi­nu­sią nau­jie­ną. Pir­ma­die­nį lan­ky­da­mas žmo­ną iš ją ap­žiū­rė­ju­sio gy­dy­to­jo bu­vo gir­dė­jęs, jog „paanks­tin­tas gim­dy­mas ne­gre­sia, vai­siui vis­kas ge­rai“.

REKLAMA

„Kai pa­klau­siau apie žmo­ną, man pa­sa­kė, kad ji jau iš­vež­ta į Kau­ną, – pa­sa­ko­ja naš­lys. – Ta­da kar­tu su kai­my­ne te­le­fo­nais skam­bi­nė­jo­me po Kau­no li­go­ni­nes ir ieš­ko­jo­me, kur ji. O kai su­ra­do­me ir pa­sa­kė­me, kad skam­bi­na gim­dy­vės se­suo ir vy­ras, gy­dy­to­jas su­ti­ko pa­sa­ky­ti apie jos būk­lę“.

Ve­lio­nės vy­ras įsi­dė­mė­jo Kau­no kli­ni­kų Cent­ri­nės rea­ni­ma­ci­jos In­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus gy­dy­to­jo lie­pos 31-ąją jam pa­sa­ky­tus žo­džius: „Ją mums at­ve­žė per vė­lai. Da­ro­me, kas nuo mū­sų pri­klau­so, bet, pa­tys su­pras­ki­te, vis­kas už­dels­ta ir už­leis­ta“.

Iš Šiau­lių į Kau­no kli­ni­kas A. Gri­ga­liū­nie­nė bu­vo iš­vež­ta ne­tru­kus po gim­dy­mo. Naš­liui iš­duo­to­je me­di­kų pa­žy­mo­je apie kū­di­kio gi­mi­mą nu­ro­do­ma, kad A.Gri­ga­liū­nie­nė gim­dė na­tū­ra­liai, 30 sa­vai­čių ne­šio­tą kū­di­kį.

A. Gri­ga­liū­ni­enė gim­dy­ti į Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką bu­vo at­ga­ben­ta iš rea­ni­ma­ci­jos pa­la­tos. Tas fak­tas kai ku­riuos re­dak­ci­jos kal­bin­tus gy­dy­to­jus ver­čia grieb­tis už gal­vos: ne­gi to­kios būk­lės mo­te­ris bu­vo pri­vers­ta gim­dy­ti pa­ti?

Kaip vy­ko gim­dy­mas, kas jį priė­mė, ko­kie gy­dy­to­jai gy­dė A.Gri­ga­liū­nie­nę, iki šiol ne­ži­no ir naš­lys. Vy­ras ren­gia­si at­si­tie­sęs po ne­tek­ties smū­gio dėl žmo­nos mir­ties kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą.

Kū­di­kio gy­vy­bė – me­di­kų ran­ko­se

Ko­dėl dėl krau­jo už­krė­ti­mo ir plau­čių li­gos mi­ru­si gim­dy­vė bu­vo gy­do­ma nuo tarp­šo­nkau­li­nio ner­vo už­de­gi­mo ir lai­ku ne­ga­vo rei­kia­mos me­di­ci­nos pa­gal­bos, ko­kie gy­dy­to­jai mo­te­rį gy­dė?

REKLAMA

Nuo šio re­dak­ci­jos klau­si­mo gim­dy­vę gy­džiu­sios me­di­ci­nos įstai­gos at­si­tvė­rė ty­los sie­na.

Su Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vais re­dak­ci­jai su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko – ato­sto­gų me­tas, o li­go­ni­nės va­do­vus kei­čian­tys me­di­kai nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais neat­si­lie­pė.

Šiau­lių mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos di­rek­to­rius Li­nas Ro­vas tvir­ti­no, to­kios in­for­ma­ci­jos ne­ga­lįs teik­ti ir pa­ta­rė jos ieš­ko­ti per li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cial­i­stę.

„In­for­ma­ci­jos teik­ti ne­ga­li­me, ne­bent ją gau­ti tu­rė­tu­mė­te ve­lio­nės vy­ro įga­lio­ji­mą“, – apie for­ma­lu­mus, ku­rių kol kas ne­tu­ri jė­gų im­tis naš­lys, sa­kė li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Zi­ta Kat­kie­nė.

Kau­no kli­ni­kų at­sto­vė spau­dai Mil­da Damb­raus­kie­nė sa­kė, kad apie iš Šiau­lių at­vež­to­s rea­ni­muo­ti ir mi­ru­sios gim­dy­vės bu­vu­sią svei­ka­tos būk­lę kal­bė­ti ne­ga­li: „Tik­riau­siai dėl jos mir­ties bus at­lie­ka­mas ty­ri­mas, to­dėl kol kas apie tai kal­bė­ti dar ne­tu­rė­tu­me“.

Naš­lys šiuo me­tu pa­lai­ko ry­šį su Kau­no kli­ni­kų me­di­kais, be­si­rū­pi­nan­čiais jo per anks­ti gi­mu­sio sū­ne­lio svei­ka­ta ir yra ap­si­spren­dęs jį pa­siim­ti au­gin­ti pa­ts.

„Ki­taip ne­ga­lė­čiau. To­kią do­va­ną pa­li­ko man žmo­na. Nie­kam nea­ti­duo­siu“, – su aša­romis aky­se kal­bė­jo vy­ras.

Janina VANSAUSKIENĖ

Siaubas !
2012-08-10 07:01:08
pasodinti reikia tokius "daktarus", jauna moteris mirė, o vaikelis augs našlaitis. Parazitai.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
hz 2012-08-10 15:15:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kol kysio negauna, paprastai, daktarai ir seseles uzkampiuose nieko nedaro. Matyt ir siuo atveju nesumokejo, tai ir gavo rekomendacija pasitepti tepaliuku.   ATSAKYTI
Makena 2012-08-10 09:02:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O čia jau kas nors išsiaiškino kas dėl tos mirties kaltas? Panašu, kad to išsiaiškinimo niekam nereikia.Todėl siūlantys kažką sodinti ar šaudyti atlieka nusikalstamą veiką. Tokiu būdu vyksta atvira diskriminacija prieš tam tikrą žmonių grupę ir skatinama agresija prieš juos.   ATSAKYTI
Siaubas ! 2012-08-10 07:01:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pasodinti reikia tokius "daktarus", jauna moteris mirė, o vaikelis augs našlaitis. Parazitai.   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Alkoholikės mama kreipėsi į politikus: maldauja dukrą gydyti priverstinai
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Maldeikienė parodė jautriausią savo pusę: prakalbo apie tėčio mirtį
REKLAMA
Pasienyje su Lenkija – vilkikų eilės (nuotr. stop kadras)
Vis garsiau pasigirsta nuomonės, kad koronaviruso sukeltos krizės akivaizdoje, Europos Sąjunga parodė neveiklumą ir negalėjimą dorotis su šia situacija. Kritikai pirštu beda ir ...
Koronavirusas (nuotr. scanpix)
Ukrainoje oficialiai patvirtintų užsikrėtimo koronavirusu SARS-CoV-2 atvejų per pastarąsias keturias paras beveik padvigubėjus, jų skaičius artėja prie tūkstančio. Per ...
Remigijus Šimašius (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Nors koronaviruso atvejų Lietuvoje ir daugėja, Vilniaus miesto savivaldybės meras pasidalijo, kokie pokyčiai laukia sostinės gyventojų, tačiau pabrėžė, kad vis dar kyla ...
Linkevičius susitiko su Lenkijos užsienio reikalų ministru (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Pervežant kovai su koronavirusu reikalingus medicinos reikmenis ir įrangą, turėtume sulaukti NATO orlaivių pagalbos, sako užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. „Man ...
Žvakutės (nuotr. Fotodiena.lt)
Ketvirtadienį Londono policija paviešino peiliu mirtinai subadyto žmogaus tapatybę: tai – jaunas lietuvis. Tragedija pasibaigęs nusikaltimas įvykdytas vėlų antradienio vakarą. ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų