J. Sartauskas (ŠTV)

J. Sartauskas (ŠTV)

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė kre­ipsis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją dėl Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus Ro­mo Mik­šio. Agi­tuo­da­mas už plo­tus oro uos­to plėt­rai di­rek­to­rius nu­ty­lė­jo, jog ga­li tek­ti iš­pirk­ti jo bro­lio skly­pus.

Išk­vies­tas ant ki­li­mė­lio

Va­kar ry­tą R. Mik­šys bu­vo iš­kvies­tas į Sa­vi­val­dy­bę ir in­for­muo­tas, jog dėl jo el­ge­sio bus krei­pia­ma­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK). Di­rek­to­riui pa­siū­ly­ta ir pa­čiam svars­ty­ti, ar ga­li to­liau va­do­vau­ti įmo­nei.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je da­ly­va­vo vi­si Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas in­for­ma­vo, jog ap­si­spręs­ta ne tik kreip­tis į eti­kos sar­gus, bet ir at­lik­ti įmo­nės veik­los au­di­tą.

„Gal mes dar ne vis­ką ži­no­me“, – sa­kė J. Sar­taus­kas. Jis tvir­ti­no apie tris R. Mik­šio bro­lio skly­pus, ku­rie iš vi­so yra 4 hek­ta­rų, su­ži­no­jo ne iš uos­to di­rek­to­riaus, bet iš ka­riš­kių.

REKLAMA

„Per­nai su­ži­no­jau, kai ka­riš­kiai at­ne­šė de­rin­ti ren­gia­mą oro uos­to de­ta­lų­jį pla­ną, – sa­kė me­ras. – Skly­pai yra ša­lia įmo­nei pla­nuo­ja­mo skly­po, va­di­na­si, vers­lo plėt­ra bū­tų su­var­žy­ta ir rei­kė­tų juos iš­pirk­ti. Di­rek­to­rius nuo pir­mos die­nos pa­ts tu­rė­jo apie tuos skly­pus in­for­muo­ti.“

Šie skly­pai bu­vo grą­žin­ti sa­vi­nin­kui at­ku­riant nuo­sa­vy­bės tei­ses. R. Mik­šys „Šiau­lių kraš­tui“ yra sa­kęs, jog bro­lis juos įsi­gi­jo 2006 me­tais. Tais me­tais R. Mik­šys pra­dė­jo va­do­vau­ti Šiau­lių oro uos­to įmo­nei. Nuo 2006 me­tų ren­gia­mas ir Šiau­lių oro uos­to de­ta­lu­sis pla­nas, pa­gal ku­rį tu­ri bū­ti ati­da­ly­ta te­ri­to­ri­ja tarp ka­riš­kių ir ci­vi­lių.

Plėt­ra bro­lio skly­pų link

Po­li­ti­kai kaip akib­rokš­tą ver­ti­no R. Mik­šio vie­šą agi­ta­ci­ją už oro uos­to plėt­rą ir nu­ty­lė­ji­mą, kad su ta plėt­ra ga­li bū­ti su­si­ję jo bro­lio skly­pai. Pa­pik­ti­no ir R. Mik­šio ban­dy­mas mies­to Ta­ry­bo­je su­jauk­ti ke­lis stra­te­gi­nius pla­nus – lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos, lo­gis­ti­kos cent­ro, oro uos­to.

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog me­ras tuoj po šio Ta­ry­bos po­sė­džio pra­dė­jo svars­ty­ti ga­li­my­bę reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą R. Mik­šiu ir siū­ly­ti jam at­si­sta­ty­din­ti.

Praė­ju­sią sa­vai­tę mies­to Ta­ry­ba tvir­ti­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) ri­bas, ir R. Mik­šys pa­sku­ti­niu mo­men­tu ban­dė at­ko­vo­ti dau­giau plo­tų jo va­do­vau­ja­mai oro uos­to įmo­nei.

REKLAMA

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja bai­gia reng­ti oro uos­to de­ta­lų­jį pla­ną. Pa­gal jį tarp oro uos­to ir bū­si­mo Lo­gis­ti­kos cent­ro yra įsi­ter­pęs pa­ts di­džiau­sias R. Mik­šio bro­lio skly­pas – per 2 hek­ta­rų. Šia kryp­ti­mi di­rek­to­rius ir siū­lė plėt­rą.

Ki­ti du ma­žes­ni di­rek­to­riaus bro­lio skly­pai taip pat „pri­si­kli­ja­vę“ prie oro uos­to įmo­nei pla­nuo­ja­mo skly­po. Tik jie yra tarp įmo­nės ir ka­riš­kių te­ri­to­ri­jų.

Va­kar me­ras dar sy­kį pa­kar­to­jo, jog pla­nuo­ja­mos ci­vi­li­niam oro uos­tui te­ri­to­ri­jos – per 34 hek­ta­rų – už­teks iki 2050 me­tų. To­kią iš­va­dą tei­kia eks­per­tai iš Olan­di­jos kom­pa­ni­jos NA­CO, ren­gian­čios ci­vi­li­nio Šiau­lių oro uos­to iš­vys­ty­mo pla­ną.

Rūta JANKUVIENĖ

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
DABAR RODOMA
Vilniaus centre užpultas Anušauskas su žmona: ieško kaltininko
DABAR RODOMA
Gero vakaro šou. Sesutės Emilija ir Martyna pasakė, kuo užsiima jų tėtis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Mįslingas trenerio nužudymas: kūną paslėpė taip, kad nesuuodė net tarnybiniai šunys
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Kaimynė gyvenimą pavertė tikru pragaru: nufilmavo, kas vyksta rytą vakarą
DABAR RODOMA
Per Vyriausybės posėdį užsirūkusiam finansų ministrui – Skvernelio prašymas
REKLAMA
Vilius Šapoka (Tomas Lukšys/Fotobankas)
Šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje per kelerius metus mažėjo įspūdingai, teigia finansų ministras, siejantis šią pažangą su visuomenės sąmoningumo augimu. Tačiau Viliaus ...
Santaros klinikų medikai (nuotr. Vidmanto Balkūno)
Pusė naujų koronaviruso atvejų yra susiję su židiniu Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Per ...
Dalia Grybauskaitė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė iš esmės palankiai vertina Vyriausybės veiksmus koronaviruso krizės metu, tačiau perspėja nepasiduoti populistiniams ...
Algimantas Salamakinas, Kęstutis Glaveckas, Antanas Vinkus (nuotr. A. Pranculytės fotomontažas)
Valdžia prabilo, kad nors koronaviruso pirmoji banga suvaldyta, bent keletą metų teks gyventi naujoje realybėje, kurioje itin saugomi bus rizikos grupės asmenys. Vyresnio ...
Duris atveria Fabijoniškių baseinas Vilniuje, tačiau su ypatingais reikalavimais (nuotr. stop kadras)
Švelnėjant karantino sąlygoms po daugiau nei dviejų mėnesių pertraukos duris pravėrė Vilniaus Fabijoniškių baseinas. Lankytis jame gali visi ir profesionalai ir mėgstantys ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų