Pa­ti iš­si­ka­su­si sau duo­bę, be­pla­nuo­da­ma įreng­ti nau­jas ka­pi­nes Dau­šiš­kiuo­se ir į tą duo­bę įme­tu­si net 9 mln. li­tų, Šiau­lių val­džia nau­jas ka­pi­nes ga­lės pa­siū­ly­ti ge­riau­siu at­ve­ju po dve­jų me­tų. Šiau­liuo­se kas­met vi­du­ti­niš­kai palaido­ja­ma 1,5 tūkst. žmo­nių, o vie­tų ka­pi­nė­se be­veik ne­bė­ra. Ko­dėl ne­pa­gal­vo­ja­ma apie al­ter­na­ty­vą – kolumbariu­mą? Klai­pė­do­je dar iki Vė­li­nių pra­dės veik­ti pir­ma­sis ša­ly­je pri­va­tus ko­lum­ba­riu­mas. Gin­kū­nų ka­pi­nių sie­na idea­liai tik­tų ur­noms lai­ky­ti, o kre­ma­to­riu­mas yra ne tik Ry­go­je – jis ati­da­ry­tas ir Kė­dai­niuo­se.

By­la grą­žin­ta nag­ri­nė­ti iš nau­jo

Va­sa­rą Gin­kū­nų ka­pi­nė­se be­bu­vo li­ku­sios 106 lais­vos dvi­vie­tės ka­pa­vie­tės, da­bar pla­ni­nių vie­tų ne­bė­ra. Prob­le­ma, kur lai­do­ti žmo­nes, spren­džia­ma ža­lių­jų plo­tų, me­džių są­skai­ta – jie nai­ki­na­mi ka­pa­vie­tėms. K. Do­ne­lai­čio ka­pi­nių pan­teo­ne, kur lai­do­ja­mi įžy­mūs žmo­nės, li­ku­sios 164 lais­vos vie­tos. Šio­se ka­pi­nė­se yra pa­ruoš­ta ir 781 dvi­vie­tė kapa­vie­tė, ta­čiau tai – re­zer­vas. Jo­se bus pra­dė­ta lai­do­ti tik iš­nau­do­jus vi­sas Gin­kū­nų ka­pi­nių lai­do­ji­mo vie­tas. O kas ta­da? Kur bus lai­do­ja­mi šiau­lie­čiai?

REKLAMA

Aki­vaiz­du, kad šie­met ru­de­nį pla­nuo­tų įreng­ti ka­pi­nių Dau­šiš­kiuo­se tik­rai ne­bus. Ka­pi­nės pa­sken­do skan­da­luo­se.

Nau­jų­jų Šiau­lių ka­pi­nių de­ta­lu­sis pla­nas teis­mo spren­di­mu pa­nai­kin­tas, nes nea­ti­ti­ko Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų. Įs­ta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad nau­jų ka­pi­nių plo­tas mies­tuo­se ne­tu­ri bū­ti di­des­nis nei 40 ha.

Dau­šiš­kių ka­pi­nių de­ta­lu­sis pla­nas bu­vo pa­reng­tas be­veik 60-iai hek­ta­rų, nes anks­čiau ka­pi­nių plo­tas ne­bu­vo riboja­mas. Įs­ta­ty­mas įsi­ga­lio­jo 2010 m. ko­vą, o de­ta­lu­sis ka­pi­nių pla­nas, reng­tas ke­le­tą me­tų, bu­vo pa­tvir­tin­tas po ke­lių mė­ne­sių.

Vi­sai ne­se­niai, rug­sė­jo 1-ąją, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra priė­mė nu­ta­ri­mą tęs­ti ty­ri­mą dėl Dau­šiš­kių ka­pi­nių. Toks nu­ta­ri­mas priim­tas po to, kai į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si Sei­mo na­riai Ed­var­das Ža­ka­ris, Va­le­ri­jus Si­mu­li­k, Jo­nas Juo­za­pai­tis ir Eval­das Le­men­taus­kas.

Pa­va­sa­rį Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­jo ap­lin­ky­bes dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so – dėl že­mės paėmi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir tei­siš­ko pa­grin­di­mo, dėl ne­pag­rįs­tai di­de­lio at­ly­gi­ni­mo žemės sa­vi­nin­kams už vi­suo­me­nės po­rei­kiams paim­tą že­mę. Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė kreip­tis į teismą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

„Į Sei­mo na­rius krei­pė­si pa­si­pik­ti­nę mies­to bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Pri­ta­ria­me jiems ir ma­no­me, kad Šiau­lių apygar­dos pro­ku­ra­tū­ra neat­siž­vel­gė į vi­sas ap­lin­ky­bes Dau­šiš­kių ka­pi­nių is­to­ri­jo­je, kad šio­je is­to­ri­jo­je yra pa­žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­sas ir įsta­ty­mai, to­dėl krei­pė­mės į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą“, – tei­gia krei­pi­mą­si pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai.

REKLAMA

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mą. „Nu­ta­ri­mas pa­nai­kin­tas ir me­džia­ga grą­žin­ta Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­pil­do­mam ty­ri­mui at­lik­ti, sie­kiant pa­tik­rin­ti vi­sų že­mės skly­pų paė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams (Šiau­lių mies­to ka­pi­nėms) Dau­šiš­kių kai­me pa­grįs­tu­mą bei tei­sė­tu­mą, at­krei­piant dė­me­sį į mi­nė­tų že­mės skly­pų ver­ti­ni­mą“, – tei­gia­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­me.Jei pa­pil­do­mo ty­ri­mo me­tu bus nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nu­ro­dė kreip­tis į teis­mą dėl res­ti­tu­ci­jos ga­li­my­bės – vi­sų san­do­rių panai­ki­ni­mo. Tai reikš­tų, kad vi­sos lė­šos – apie 9 mln. li­tų – bū­tų grą­žin­tos į Šiau­lių mies­to biu­dže­tą.

Al­ter­na­ty­va – ko­lum­ba­riu­mas?

Ko­dėl Šiau­lių mies­to val­džia ne­svars­to al­ter­na­ty­vos – ko­lum­ba­riu­mo įren­gi­mo? Gin­kū­nų ka­pi­nių tvo­ra idea­liai tiktų ur­noms.

Ko­lum­ba­riu­mas (lot. co­lum­ba­rium, pa­žo­džiui „kar­ve­li­dė“) – ur­nų su mi­ru­sio­jo pa­lai­kais lai­ky­mo pa­tal­pa, sta­ti­nys ar sa­lė. Pas­to­gė­se su ar­ko­mis ap­link ka­pi­nes yra pa­mink­li­nės len­te­lės. Lie­tu­vo­je val­diš­ki ko­lum­ba­riu­mai vei­kia Klai­pė­do­je, Kau­ne ir Vil­niu­je, o Klai­pė­do­je, Jo­niš­kės ka­pi­nė­se, dar iki Vė­li­nių tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti pir­ma­sis Lietuvo­je pri­va­tus ko­lum­ba­riu­mas.

„La­bai no­ri­me spė­ti iki Vė­li­nių. Ko­lum­ba­riu­mo po­rei­kis tik­rai yra – jau dvi­de­šimt žmo­nių iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą, regist­ruo­ja­me juos“, – sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ tei­gė pri­va­čios bend­ro­vės, sta­tan­čios ko­lum­ba­riu­mą ša­lia sa­vo lai­do­ji­mo na­mų ir ka­pi­nių tvo­ros, va­do­vė Vi­ta­li­ja Rum­bai­tie­nė.

REKLAMA

Ko­lum­ba­riu­me, įreng­ta­me dvie­jo­se ša­lia Jo­niš­kės ka­pi­nių esan­čio­se sie­no­se, bus 162 ir 260 krip­tų ur­noms sau­go­ti. Vie­no­je krip­to­je tilps iki še­šių ar net aš­tuo­nių ur­nų, tad krip­tos pui­kiai ga­li tap­ti šei­mos ka­pais.

Pir­mo­jo ko­lum­ba­riu­mo Lie­tu­vo­je, įreng­to 2007 m. Klai­pė­dos Lė­bar­tų ka­pi­nė­se, sta­ty­ba kai­na­vo dau­giau nei 320 tūkst. li­tų. Čia vie­ta ur­nai lai­ky­ti bū­da­vo su­tei­kia­ma ne­mo­ka­mai ir vos per dve­jus me­tus vi­sos 168 vie­tos šia­me kolum­ba­riu­me bu­vo už­pil­dy­tos, tad ur­nas klai­pė­die­čiams vėl te­ko lai­do­ti ka­puo­se ar­ba lai­ky­ti na­mie.

Bend­ro­vei min­tis kur­ti pri­va­tų ko­lum­ba­riu­mą ki­lo, kai bu­vo nu­spręs­ta re­mon­tuo­ti ša­lia lai­do­ji­mo na­mų esan­čią tvo­rą, ku­ri pa­si­ro­dė la­bai tin­ka­ma pa­sta­ra­jam.

„Pap­ras­ta ne­bu­vo. Te­ko il­gai de­rin­ti su sa­vi­val­dy­be de­ta­liuo­sius pla­nus. Prob­le­mos tik dėl do­ku­men­ta­ci­jos. Kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kiek ko­lum­ba­riu­mas kai­na­vo, nes dar­bai dar ne­baig­ti, ta­čiau iš­leis­ta su­ma – ne de­šim­tys tūkstan­čių, bet ir ne mi­li­jo­nai – ke­li šim­tai tūks­tan­čių“, – sa­kė V. Rum­bai­tie­nė.

Anot pa­šne­ko­vės, žmo­nės tam­pa vis to­le­ran­tiš­kes­ni kre­ma­vi­mui, ta­čiau ne­tu­ri kur lai­ky­ti ur­nų. Daž­niau­siai lai­ko jas na­mie. „Da­lis no­rės su­si­de­gin­ti, da­lis – ne, ta­čiau ko­lum­ba­riu­mo po­rei­kis yra. Jau da­bar su­lau­kia­me skam­bu­čių iš vi­sos Lie­tu­vos. Vie­tą už­si­sa­ko pa­gy­ve­nę, ar­ti­mų­jų ne­tu­rin­tys žmo­nės“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

REKLAMA

Ko­lum­ba­riu­mai at­si­ran­da ir ki­to­se ša­lies vie­to­vė­se. Per­nai 450 vie­tų ko­lum­ba­riu­mas įreng­tas Kre­tin­gos ra­jo­no Dar­bė­nų se­niū­ni­jos Balt­kal­nio kai­me. Vie­ta ur­noms su mi­ru­sių­jų kre­muo­tais pa­lai­kais lai­ky­ti bai­gia­ma įreng­ti ir Obe­liuo­se, Ro­kiš­kio ra­jo­ne. Ko­lum­ba­riu­mą ci­vi­li­nė­se ka­pi­nė­se esan­čio­je kop­ly­čio­je ke­ti­na įreng­ti ir Ne­rin­gos savival­dy­bė.

Ga­li tap­ti ir šei­mos ka­pais

Nau­jie­nų po­rta­las „Etap­lius.lt“ skai­ty­to­jų klau­sė, ar pa­sta­rie­ji no­rė­tų, kad po mir­ties jie ar jų ar­ti­mie­ji bū­tų kremuoti. Net 82 pro­cen­tai da­ly­va­vu­sių ap­klau­so­je žmo­nių į klau­si­mą at­sa­kė tei­gia­mai.

Vie­nų Šiau­lių lai­do­ji­mo na­mų va­do­vas Er­nes­tas Pil­ka sa­ko, kad Lie­tu­vo­je ir ap­skri­tai pa­sau­ly­je kre­ma­ci­ja populiarė­ja. Jo nuo­mo­ne, po de­šim­ties me­tų Lie­tu­vo­je bus kre­muo­ja­ma apie 20 pro­c. mi­ru­sių­jų.

„Daž­niau­siai žmo­nės pa­tys iš­reiš­kia no­rą, kad bū­tų kre­muo­ti po mir­ties. Jie ne­no­ri, kad ap­lin­ki­niai ma­ty­tų jų gendan­tį kū­ną“, – sa­kė E. Pil­ka. Vis dėl­to lai­do­ji­mo na­mų va­do­vas sa­kė ne­ma­nan­tis, kad Gin­kū­nų ka­pi­nių sie­na būtų tin­ka­ma vie­ta ko­lum­ba­riu­mui įreng­ti vien to­dėl, kad nuo se­no bu­vo įpras­ta, jog prie ka­pi­nių tvo­ros ar už jos bū­da­vo lai­do­ja­mi nu­si­kal­tė­liai, sa­vi­žu­džiai.

„Ko­lum­ba­riu­mas tvo­ro­je gal tik­tų tiems, ku­rie ne­tu­ri pi­ni­gų bū­ti iš­kil­min­gai pa­lai­do­ti. Pa­sau­ly­je tur­tin­gi žmo­nės turi at­ski­rus pa­sta­tus – ko­lum­ba­riu­mus, nuo­sa­vas ka­pi­nes, šei­mos ka­pi­nes. Ko­lum­ba­riu­mas sie­no­je – pi­gus variantas, bet juk lai­do­tu­vės – ne šiaip mi­ru­sio­jo už­ka­si­mas. Tai ir pa­gar­bos mi­ru­sia­jam iš­raiš­ka“, – sa­kė jis.

REKLAMA

E. Pil­ka sa­ko, kad kiek­vie­nam mies­tui tu­rė­ti ko­lum­ba­riu­mą yra ge­rai, ta­čiau ma­no, kad nuo­sa­vus ko­lum­ba­riu­mus ka­po skly­puo­se ga­li įsi­reng­ti kiek­vie­na šei­ma. Tai ga­lė­tų bū­ti ir sie­na ur­noms su­dė­ti, ir iš­be­to­nuo­ta an­ga su dang­čiu, pri­klau­so­mai nuo kiek­vie­no fan­ta­zi­jos. To­kiu at­ve­ju šei­mų na­riams ne­be­rei­kė­tų su­kti gal­vos dėl vie­tų ka­pi­nė­se. Vie­na­me skly­pe bū­tų vi­sų gi­mi­nės mi­ru­sių­jų ur­nos su pe­le­nais.

Bu­vo nu­ma­ty­tas

Ką tik Kė­dai­niuo­se baig­tas sta­ty­ti pir­ma­sis Lie­tu­vo­je kre­ma­to­riu­mas. Po mė­ne­sį truk­sian­čių ban­do­mų­jų de­gi­ni­mų ja­me bus pra­dė­ti kre­muo­ti mi­ru­sie­ji. Kre­ma­to­riu­me mi­ru­sy­sis pe­le­nais pa­virs per 45 mi­nu­tes, o Len­ki­jos ir Lat­vi­jos kre­ma­to­riu­muo­se, į ku­riuos kre­muo­ti pa­pras­tai ga­be­na­mi mū­sų kraš­to mi­ru­sie­ji, ši pro­ce­dū­ra trun­ka dvi­gu­bai ilgiau.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų