Apie Šiaulių žydų getą papasakojęs Leiba Lipšicas (1925-2002 m.) nuo 1941-ųjų rugpjūčio kalėjo Šiaulių gete, iš kurio 1944-ųjų liepą buvo išvežtas į Dachau bei Štuthofo koncentracijos stovyklas.
(Lipsicas-Leiba). Atgavęs laisvę 1945-ųjų gegužę ir grįžęs į šiaulius Leiba aptiko belikęs vienui vienas iš gausios giminės.
(Redakcijos archyvo nuotr.)

Apie Šiaulių žydų getą papasakojęs Leiba Lipšicas (1925-2002 m.) nuo 1941-ųjų rugpjūčio kalėjo Šiaulių gete, iš kurio 1944-ųjų liepą buvo išvežtas į Dachau bei Štuthofo koncentracijos stovyklas. (Lipsicas-Leiba). Atgavęs laisvę 1945-ųjų gegužę ir grįžęs į šiaulius Leiba aptiko belikęs vienui vienas iš gausios giminės. (Redakcijos archyvo nuotr.)

Naujųjų laikų Šiaulių istorijoje nutikę tiek pačių įvairiausių nusikaltimų, kad visiems aprašyti neužtektų storos knygos. Tačiau pradėti, be abejo, reikia nuo paties žiauriausio Šiaulių istorijoje nusikaltimo. Nuo nusikaltimo, kurį įvykdyti padėjo ir kai kurie šiauliečiai – nuo tūkstančių žydų išžudymo 1941–1944 metais.

Kelis šimtus metų, iki pat Antrojo pasaulinio karo, Šiauliai buvo žydiškas miestas. Skaičiuokime – 1939 metų pradžioje Šiauliuose gyveno apie 32 000 žmonių. Iš jų buvo 8500 žydų, o tais pačiais metais šis skaičius padvigubėjo. Nes 1939-ųjų pavasarį Adolfas Hitleris be ceremonijų atsiplėšė Klaipėdos kraštą, tad dauguma šio krašto žydų ieškoti prieglobsčio suskubo į Šiaulius. Taigi kai 1940-ųjų birželį Raudonoji armija ant tankų Lietuvai atvežė „Stalino saulę“, Šiauliuose buvo jau 14 000 žydų.

Mes, lietuviai, po metų sovietų pradėtą žmonių trėmimą į Sibiro koncentracijos stovyklas vadiname sovietų vykdytu tautos genocidu, užmiršę, jog skaičiuojant santykinai, žydų buvo ištremta daugiau – 1 procentas. Dardėdami gyvuliniuose vagonuose žydai verkė nujausdami, jog Sibiro lageriuose daug jų žus. Niekas tada nė nenutuokė, jog išvengusieji trėmimo laime džiaugsis vos savaitę – prasidėjus karui bus išžudyti beveik visi ne tik Šiauliuose, bet visoje Lietuvoje gyvenantys 200 000 žydų.

REKLAMA

Pirmosios aukos

Lietuvai karas prasidėjo sekmadienį, 1941-ųjų birželio 22-ąją, o jau birželio 26-osios popietę vokiečių daliniai, baigiantys užimti visą Lietuvą, įžengė į Šiaulius.

Šiaulių žydai greitai suprato patekę į rimtą bėdą, nes šiame mieste įsikūrė vokiečių armijos įgula, karo lauko policija, saugumo tarnyba SD ir slaptoji Reicho policija – gestapas.

Žydų nedraugų sąrašą reiktų dar papildyti ir Lietuvos aktyvistų frontu (LAF), kurio vyrai, vos prasidėjus karui, išlindę iš pogrindžio dar spėjo pašaudyti Maskvos pusėn bėgantiems sovietų vadžios kolaborantams į nugaras.

Nespėjusieji pabėgti raudonieji, sovietų valdžios darbuotojai, jų šalininkai buvo per porą savaičių aktyvistų sugaudyti ir sušaudyti. Tarp jų buvo pirmosios žydų aukos – apie 1200 žmonių. Toli gražu ne visi šie žydai buvo sovietų valdžios rėmėjai, daugelio jų „kaltė“ tebuvo tautybė.

Per pirmąsias karo dienas suėmimo išvengę dauguma apolitiškų žydų – darbininkai, amatininkai, inteligentai, moksleiviai – nuščiuvę sėdėjo namie, naiviai tikėdamiesi, jog už tai, kad jie niekada nesivėlė į jokią politiką, okupantai jų nelies.

Skirtingi savanoriai

Jau 1941-ųjų liepą į Lietuvą atvyko specialiai žydams naikinti sukurtos grupės – „Einsatz A“ – kariškiai, kurie buvo gavę žodinį įsakymą „spręsti žydų klausimą“. Žodinį todėl, kad visi diktatoriai yra sentimentalūs ir bailūs, nemėgsta būti siejami su masinėmis žudynėmis. A. Hitleris niekur raštu nepasirašė jokio įsakymo žudyti žydus. Beje, Josifo Stalino raštuose irgi nerasime nė užuominos apie masinius Sovietų Sąjungos piliečių naikinimus, nors žmonių kaulais gausiai patręšta visa neparėpiama Rusijos žemė. Ir tik Vladimiras Leninas buvo prisipažinęs, kad „kontrrevoliucijai atsakysime negailestingu raudonuoju teroru“. Tiesa, vėliau sovietų istorikai perrašė V. Lenino raštus ir baisias užuominas apie caro šeimos sušaudymą, masinius žmonių, įkaitų žudymus ir apie pirmąsias pasaulyje koncentracijos stovyklas apdairiai išėmė.

REKLAMA

Taigi žydų naikinimo „Einsatz“ grupės kariškiai ne tik neturėjo raštiško įsakymo, bet ir patys ne itin troško teptis rankų žydų krauju. Šiam reikalui buvo pasitelkti Lietuvos apsaugos batalionų kariai savanoriai – per visą Lietuvą jų surinkta apie 8000. Tiesa, toli gražu ne visus juos tiktų vadinti tikrais savanoriais, nes kai kurie buvę Lietuvos kariškiai „savanoriais“ tapo po ultimatumo – arba velkiesi vokišką milinę ir tarnauji atėjūnui, arba nudvėsi karo belaisvių stovykloje. Bet nepaneigsi – į tuos apsaugos batalionus atėjo ir tikrų savanorių. Netrukus jie su pasimėgavimu šaudė žydus – net moteris ir vaikus...

Kai degtinė gelbėjo

Dar nebuvo spėjusi pasibaigti 1941-ųjų vasara, o jau visi Šiaulių žydai buvo suregistruoti, pažymėti geltonomis žvaigždėmis ir suvaryti į getą.

Visi žydai į vieną getą netilpo, tad teko aptverti dar vieną teritoriją netoli Talkšos ežero. Netilpo ne tik dėl skirtų mažų plotų, bet ir dėl to, kad matydami kaimų tamsuolių antisemitines nuotaikas, slėptis į Šiaulius atbėgo kai kurių artimiausių miestelių žydai. Tačiau tai visiškai nereiškė, kad liksi gyvas.

1941-ųjų rugsėjį į Šiaulių getą atvyko keli valdininkai lietuviai, nacių kolaborantai. Žydus jie tikrino pagal sąrašą ir išrašinėjo naujus geltonus pasus. Jų negavusieji buvo pasmerkti mirčiai.

Tai supratę geto vadovai sugebėjo komisiją nugirdyti. Tuo pasinaudojęs Šmulis Burginas iš Šiaulių burmistro pavaduotojo A. Stankaus portfelio pavogė per 500 pasų blankų – vėliau jais išgelbėta tiek pat žydų. Nes per 1000 žydų gete gyveno nelegaliai.

REKLAMA

Baimė vertė gyvuliu

Laimei, Šiauliuose būta ne tik sadistų, bet ir drąsių, kilnių žmonių. Politikų Venclauskių šeima ne tik savo namuose slėpė kelis žydus, bet ir įsteigė pirštinių siuvimo bei šepečių gamybos dirbtuves, kuriose įdarbino keliasdešimt žydų, daugiausiai moterų. Dirbtuvių valdytoja Danutė Venclauskaitė klastojo ataskaitas, iš santaupų mokėjo mokesčius už negautą pelną, kad tik išgebėtų būrelį žydų nuo mirties.

1942–1944 metais išlikę žydai buvo naudojami darbams, tad tuo metu bent jau masinių sušaudymų nevykdyta.

Naciai ne tik kai kuriuos mūsų tautiečius padarė budeliais – mirties baimė nužmogėti privertė ir kelis žydus. 1941-ųjų rudenį žydai kartu su rusais karo belaisviais remontavo Zoknių oro uosto pakilimo taką. Susimokę du belaisviai rusai kastuvu užmušė vokietį sargybinį, o tuo metu visas rusų būrys metėsi bėgti. Ir ne kas kitas, o kolonenfiureris žydas Nisonas Fromanas ėmė rėkti. Jį išgirdę subėgo vokiečiai ir iššaudė ne tik bėgusius, bet ir visus rusus belaisvius. Pasisekė tiems, kuriuos kulkos pakirto vietoje – įsiutę hitlerininkai sužeistiesiems kastuvais nukapojo galvas. Po to žydams buvo liepta lavonus nunešti ant pakilimo tako ir užlieti betonu. Tad Zoknių oro uostas stovi ant žmonių kaulų. Išvis dešimtyje Šiaulių vietų užkasta daugybė rusų kareivių – jų čia sušaudyta apie 23 000.

Atnešė savo vaiką

1943-iųjų lapkritį, kai Šiaulių geto kaliniai buvo išėję į darbą, vokiečiai su kolaborantais gete gaudė žydų vaikus iki 13 metų, pasmerktus sunaikinti. Pasak buvusio geto kalinio Leibos Lipšico, geto žydų policijos viršininkas Efraimas Gensas – gal kad parodytų pavyzdį, o gal priverstas – atnešė savo metų vaikutį ir pats įdėjo į sunkvežimį!

REKLAMA

Tądien 725 vaikai bei 92 nedarbingi žydai buvo išvežti į Osvencimo koncentracijos stovyklą. Vaikus savo noru išlydėjo geto tarybos narys Beras Kartūnas ir pediatras Uras Razovskis. Visi jie po savaitės buvo numarinti dujų kameroje ir sudeginti krematoriume.

1943-iųjų gegužės 31-ąją vokiečiai iškratė iš darbo grįžtančius žydus ir pas du – kepėją Bacoelį Mazoveckį ir muzikantę Leną Bajer – rado po gabaliuką duonos bei mėsos. Po ilgų maldavimų gebitskomisaras Hansas Gevekė sutiko moters pasigailėti, bet už tai žydams įsakė gete sukalti kartuves ir patiems B. Mazoveckį pakarti. Kartuves dar buvo kas pastato, tačiau pasitarnauti budeliais nesutiko nė vienas. Geto valdybai beliko už kelis tūkstančius reichsmarkių pasamdyti žydus Kerbelį ir Davidovičių.

Mirdamas atsiprašė

Birželio 6-ąją, sekmadienį, abiejų getų žydai buvo suvaryti stebėti egzekucijos. Atvyko ir H. Gevekė su svita karininkų. Vienas jų – štabo viršininkas Evaldas Bubas – paskelbė mirties nuosprendį ir pridūrė, jog visi žydai, mėginantys gauti maisto, sulauksią tokio paties likimo.

Kai B. Mazoveckiui ant kaklo buvo užnerta virvė, jis atsiprašė geto kalinių, kad pridarė jiems tiek nemalonumų ir, nelaukęs samdytų budelių pagalbos, pats nušoko nuo pakylos.

1944-ųjų liepą Raudonajai armijai artėjant prie Šiaulių, geto kaliniai buvo išvežti į Štuthofo ir Dachau koncentracijos stovyklas. Karui pasibaigus aptikta, kad iš Šiaulių gete kalėjusių žydų gyvi liko vos keli. Į Šiaulius ieškoti artimųjų grįžo tik Leiba Lipšicas. Čia jis sužinojo netekęs visų artimiausių giminaičių – 62 žmonių.

REKLAMA

O štai bėgančius karo belaisvius išdavęs kolonenfiureris N. Fromanas liko gyvas. Sovietų karo tribunolas jį nuteisė kalėti 25 metus.

Budeliai išsisuko

Išgyveno ir kurį laiką nuo atsakomybės slapstėsi žydų budeliai H. Gevekė su E. Bubu. Prieš teismą Vakarų Vokietijoje abu stojo tik 1969 metais. Liudyti vyko buvę Šiaulių geto kaliniai – Leiba Lipšicas bei pakartojo B. Mazoveckio žmonos sesuo.

E. Bubas teisme melavo, kad 1943 metais Šiauliuose jau nebebuvęs, o H. Gevekė tikino, esą B. Mazoveckį pakorę lietuviai, vokiečiams kone prieštaraujant. Prisiekusiesiems buvo rodomos vokiečių karių nuotraukos, kurias darydami jie, pasirodo, apdairiai į kadrą nelindo – fotografavo vien mūsų tautiečius lietuvius. Teismas kaltinimus dėl žydų genocido abiem atmetė, H. Gevekė buvo nuteistas kalėti puspenktų metų, o E. Bubas liko visai išteisintas.

Pokarinės sovietinės Lietuvos teismai buvo gerokai griežtesni, vis dėlto Maskva neleido kelti žydų genocido klausimo. Sovietų Sąjungos istorikai iš viso karą nušvietė ignoruodami tautines, užtai perdėm akcentuodami ideologines problemas. Lietuvos apsaugos batalionų kariai, žydšaudžiai buvo teisiami tik kaip nacistų kolaborantai, abstrakčių „tarybinių žmonių“ žudikai. Vadai ir aktyvesnieji buvo sušaudyti, o tie, kurių pasigailėta, ilgam iškeliavo į Sibiro lagerius.

Žuvusieji tebetampomi

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mūsų šalies istorija buvo dar kartą perrašyta. Šįkart akcentuoti kruvini komunizmo nusikaltimai, sovietų valdžios trėmimai, o Lietuvoje vykdytas holokaustas liko antrame plane, kartais net visai šešėlyje.

REKLAMA

Ne vienas lagerius išgyvenęs žydšaudys ėmė tikinti esąs nukentėjęs nuo sovietų režimo, lyg būtų užmiršęs savo kruvinus darbus karo metu. Patriotai prikiša Izraeliui dangstant kai kuriuos buvusius sovietų komisarus, kurie 1941 metais žudė ar į Sibirą trėmė Lietuvos piliečius. Savo ruožtu žydai jaučia nuoskaudą dėl keleto atsakomybės išvengusių budelių lietuvių, dėl nužudytų žydų atminimą įžeidžiančių kai kurių mūsų valdininkų bei politikų kalbų. Rusai pyksta, kad Lietuvoje negerbiami, okupantais vadinami jų eiliniai kariai, kritę kovodami su nacistais.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje iš viso žuvo 700 000 žmonių. Jiems bendro paminklo dar nėra, vis dar tampomi jų kaulai, nužudytieji vis dar skirstomi į savus ir svetimus.

Kitą šeštadienį portale „Balsas.lt“ skaitykite:

Apie nusikaltimus pokario socialistiniuose Šiauliuose – augančiame pramoniniame, užsieniečiams slaptame mieste

S. STASAITIS

aborigenas
2011-05-21 09:36:56
Be pagarbos stasaiti dar tokio smeizikisko uzsakomojo straipsnio nebuvau skaites. Kaltinami lietuviai, nors nera ne vienos zudiko pavardes, o tik kas gelbejo zydus, rasoma apie zydu nieksybes ir gerus darbus, apie vokiecius ir pagal straipsnyje nurodytus skaicius: zydu Lietuvoje buvo sunaikinta 200000, o viso Lietuvoje buvo iszudyta 700000, tai skirtumas 500000 kas buvo? Tai kodel zydai saukia holokaustas, o 500000 , ar tai ne kitu tautu holokaustas, tarp kuriu buvo ir daug lietuviu. Geda, kad lietuviska pavarde po smeizikisku straipsniu, juk Izraelyje pagal isgelbetu zydu skaiciu daugiausiai pasodinta medziu zmonems su lietuviskomis pavardemis.

Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Aldona 2011-06-09 20:57:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Bet taip tai spengia ausyse tas žydų karas. Jeigu iškilo poreikis padėti žydams, tai galima padovanoti maisto, drabužių ar dar ko nors. Deja krypstama į visuomeninį fondą, kuris sunaikintas, išvogtas. Priekaištas: žydai vagia vaikus, užsiima dirbtiniu apvaisinimu, sukelia savižudybes, konfliktus. Žydai turi adaptuotis visuomenėje ir atlikti atgailą už protėvius.    ATSAKYTI
bbd 2011-06-04 22:55:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
atsargiai su komentarais.bauda apie 1300,konfiskuoja PC.užtenka tik vieno blogo žodžio.   ATSAKYTI
Moishe 2011-06-02 09:12:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nu bet filadelfijaus intelektas tai pritrenkia   ATSAKYTI
Arūnas 2011-05-23 20:48:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kodėl teisėsauga neužsiima , kad kurstoma tautinė nesantaika?   ATSAKYTI
DZ 2011-05-23 10:06:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
PR?   ATSAKYTI
CHE 2011-05-22 14:19:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Stribiško raugo rašliava. Stilius - komuniakų agitpromo.   ATSAKYTI
Arūnas 2011-05-22 10:29:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Stasaiti, ar vėl prisiminei Šiaulių rajono parijos sekretoriaus kėdę?Nostalgija kankina?   ATSAKYTI
jhp 2011-05-21 23:33:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nori pavardziu uzteks vienos ,bet garsios-dailyde,labiausiai ieskomas karo nusikaltelis ,zinoma buvo tokie laikai ir daugelis komentatoriu ,dabar imtu ginklus ir saudytu,saudytu,SAUDYTU ,si istorija visada bus Lietuvos subineje rakstys,na o,kas liecia LAF,aktyvistus,tai jie vokiecius sutiko gelemis,poto rusus,o siaip man kaip ir visiems lietuviams nusisykt ant zydu    ATSAKYTI
jhp 2011-05-21 23:33:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nori pavardziu uzteks vienos ,bet garsios-dailyde,labiausiai ieskomas karo nusikaltelis ,zinoma buvo tokie laikai ir daugelis komentatoriu ,dabar imtu ginklus ir saudytu,saudytu,SAUDYTU ,si istorija visada bus Lietuvos subineje rakstys,na o,kas liecia LAF,aktyvistus,tai jie vokiecius sutiko gelemis,poto rusus,o siaip man kaip ir visiems lietuviams nusisykt ant zydu    ATSAKYTI
Dinius 2011-05-21 12:05:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O dabar žydai supirko visą Šiaulių miesto centrą.Autorius seną giesmę traukia.   ATSAKYTI
Simas 2011-05-21 12:02:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Skaičiau " Žydų istorija". Verta skaityti knyga. Deja, žydai negerbia krašto, kuriame gyvena. Pirmiausia išdavė maurams Ispanija,ir 15 amž. iš ten ištremti.   ATSAKYTI
Koks mėgėjiškas straipsnis 2011-05-21 11:12:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
G
ė
d
a.

   ATSAKYTI
aborigenas 2011-05-21 09:36:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Be pagarbos stasaiti dar tokio smeizikisko uzsakomojo straipsnio nebuvau skaites. Kaltinami lietuviai, nors nera ne vienos zudiko pavardes, o tik kas gelbejo zydus, rasoma apie zydu nieksybes ir gerus darbus, apie vokiecius ir pagal straipsnyje nurodytus skaicius: zydu Lietuvoje buvo sunaikinta 200000, o viso Lietuvoje buvo iszudyta 700000, tai skirtumas 500000 kas buvo? Tai kodel zydai saukia holokaustas, o 500000 , ar tai ne kitu tautu holokaustas, tarp kuriu buvo ir daug lietuviu. Geda, kad lietuviska pavarde po smeizikisku straipsniu, juk Izraelyje pagal isgelbetu zydu skaiciu daugiausiai pasodinta medziu zmonems su lietuviskomis pavardemis.

   ATSAKYTI

Top Video

Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
REKLAMA
Greitoji (nuotr. Fotodiena.lt)
Jonavos rajone penktadienį sužalota kartu su motociklininku važiavusi moteris. Policijos departamento duomenimis, eismo įvykis užfiksuotas apie aštuntą valandą vakaro ...
Liūdnas vyras (asociatyvi nuotrauka) (nuotr. 123rf.com)
Karantinas uždarė lietuvius į namus. Iš dalies jų – atėmė darbą, na, o kiti buvo priversti laiką leisti vieni, arba, patiems netikėtai, su šeimynykščiais, kurių tikrąjį veidą ...
Klaipėdoje sudaužytas prabangus „Mercedes-Benz“ (nuotr. stopkadras)
Avarija Klaipėdoje. 3 jaunuoliai, nesuvaldę prabangaus „Mercedes-Benz“ automobilio, rėžėsi į stulpą. Tuo metu Panevėžyje mirė elektriniu paspirtuku važiavęs ir su dviratininku ...
Perspėja dėl biologinio ginklo panaudojimo: teroristai gali pasimokyti iš pandemijos (nuotr. shutterstock.com)
Pasibaigus koronaviruso pandemijai, ar vienam iš jos etapų, gali išaugti ekstremistinių grupuočių biologinio ginklo panaudojimo galimybė, nes dabartinė situacija parodė ...
Tėvo dienos proga gėlininkai trina rankomis: negaili išleisti ne vieną dešimtinę (nuotr. stop kadras)
Nors visą pavasarį gėlių verslą kaustęs karantinas augintojams kėlė nemenką rūpestį ir baimę prarasti viską, prasidėjusi kalendorinė vasara pagaliau pripildė turgus būrius ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų