Dar gruodžio viduryje surengtoje diskusijoje pacientų organizacijos kėlė kiek kurioziškai skambėti galinčią problemą. Pasirodo, į kokį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinį skyrių paskambinęs ir nemokėdamas paklausti, reikiamos pagalbos gali ir nesulaukti, mat paprasčiausiai pavartoji ne tokį terminą. Siekiant mažinti tokių nesusipratimų pateikiame, kada kokia negalia yra nustatoma. 

nuotr. Fotodiena.lt/Fotodiena.lt

nuotr. Fotodiena.lt/Fotodiena.lt

„Pavyzdžiui, žmogus klausia, kaip gali gauti neįgalumą. Tačiau tik sulaukia atsakymo: „Jūs esate suaugęs žmogus, neįgalumo gauti negalite“. Suvok, neįgalumas suteikiamas tik vaikams“, – tokia istorija dalindamasis Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentas Šarūnas Narbutas atkreipė dėmesį į šiuo metu egzistuojančius biurokratinius slenksčius siekiant nustatyti negalią.

Jis pabrėžė, kad terminologijos niuansai viso labo yra teisinė butaforija. 

„Taip, dabar žinome, jei yra vaikai – tai kalbame apie neįgalumą, jei darbingo amžiaus žmogus – apie netektą darbingumą, jei pensinis amžius – apie specialiuosius poreikius. Bet pasaulis kitaip jį įvardijus nepasikeičia. Mes turime neįgaliuosius vienijančias asociacijas, ne negalios ar netekto darbingumo. Jei kitaip pavadinsime dalyką, nuo to esmė nesikeičia. Jei karvę vadinsime drugeliu, ar karvė pradės skraidyti?“ – tuomet kalbėjo jis. 

REKLAMA

Kaip ir kada nustatomas neįgalumas?

Neįgalumo lygis, vadovaujantis sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ir švietimo ministrų įsakymu patvirtintais Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastą.

Neįgalumo lygio vertinimas atliekamas asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikim.

Vertinimas atliekamas dalyvaujant tik vaiko tėvams (įtėviams), globėjui ar rūpintojui, kai neįgalumo lygis vertinamas pakartotinai ir vaikas dėl organizmo funkcijų sutrikimo negali atvykti į NDNT ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo. 

NDNT teritoriniai skyriai sprendimą dėl neįgalumo lygio priima per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Gali būti nustatomas sunkaus, vidutinio arba lengvo neįgalumo lygis. Neįgalumo lygis gali būti nustatomas:

pusei metų, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui.

vieniems metams, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;

REKLAMA

dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius;

iki asmeniui sukaks 18 metų, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

Kaip nustatomas darbingumo lygis?

Darbingumo lygis yra nustatomas asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, kompleksiškai įvertinus medicininius (t. y. asmens bazinį darbingumą), ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Darbingumo lygis nustatomas asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmens prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–25 procentai ir jis dėl organizmo funkcijų sutrikimų negali atvykti į NDNT.

Lygis nustatomas asmeniui nedalyvaujant, kai jo darbingumo lygis vertinamas pakartotinai, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis darbingumas yra 0–15 procentų ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT;

Nebūtina dalyvauti ir kai darbingumo lygis nustatomas užsienyje gyvenančiam asmeniui. Tada dėl darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija.

Tuo atveju, kai asmuo, kurio darbingumo lygis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti darbingumo lygio vertinimo procedūroje, jo darbingumas nevertinamas. Apie tai asmuo informuojamas raštu.

REKLAMA

NDNT teritoriniams skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). 

Asmuo ir (ar) asmens atstovas parašu patvirtina, kad asmuo ir (ar) jo atstovas buvo supažindinti su darbingumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant darbingumo lygį, taip pat patvirtina, kad susipažino su atsakymais į klausimyno klausimus ir klausimyno rezultatai jam yra žinomi. 

Po užpildytu klausimynu taip pat pasirašo ir klausimus pateikęs ir atsakymus užrašęs NDNT specialistas.

Kai dėl darbingumo lygio nustatymo į NDNT kreipiasi asmuo, kuris mokosi ir yra iki 26 m. amžiaus, arba, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija klausimynas nepildomas (darbingumo lygis nustatomas, prilyginant jį baziniam darbingumui).

Darbingumas įvertinamas procentais, jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais.

NDNT teritorinis skyrius, asmeniui nustatęs 0–55 procentų darbingumo lygį, išduoda:

• darbingumo lygio pažymą ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą,

• neįgaliojo pažymėjimą,

• rekomendaciją dėl pagalbos poreikio,

• išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Pažyma išduodama ir tiems asmenims, kurių darbingumo lygis yra 60 procentų ir daugiau, kai darbingumo lygio priežastys yra šios:

• nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe;

• profesinė liga;

• liga (suluošinimas), įgyta tarnybos ar mokymų metu;

• liga (suluošinimas) dėl 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių;

REKLAMA

• liga (suluošinimas) dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio;

• liga (suluošinimas), įgyta dalyvaujant pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu;

• liga (suluošinimas), įgyta neteisėto kalinimo ir tremties metu;

• liga (suluošinimas), įgyta Antrojo pasaulinio karo metais tarnaujant antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ir junginiuose;

• liga (suluošinimas), įgyta būnant getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėse stovyklose;

• liga (suluošinimas), įgyta dirbant priverstinius darbus;

• liga (suluošinimas), įgyta vykdant piliečio pareigą;

• liga (suluošinimas) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu.

NDNT teritoriniai skyriai sprendimą dėl darbingumo lygio priima per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Kada nustatomi specialieji poreikiai?

Asmenims gali būti nustatomi šie specialieji poreikiai:

Nuolatinės slaugos:

• pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

• antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis

Nuolatinės priežiūros (pagalbos):

• Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,

• Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.

REKLAMA

Nustatant specialiuosius poreikius veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai įvertinami balais, užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.  

Asmens nuo 4 iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens klausimyną pokalbio su juo metu pildo NDNT darbuotojas, pensinio amžiaus asmens – asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas. 

Vaikų nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai yra pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, o vaikams iki 4 m. jis nepildomas.

Užpildyto klausimyno balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientui. Bazinį funkcionavimo lygmenį padauginus iš savarankiškumo koeficiento, gautas gaunamas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui.

Specialieji poreikiai nustatomi:

- asmeniui, išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusį asmenį, dalyvaujant NDNT. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Tarnybą, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;

- senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nedalyvaujant, kai pateikti specialiesiems poreikiams nustatyti būtini dokumentai nekelia abejonių dėl specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo;

- asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.

REKLAMA

Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai nustatomi tokiais terminais:

• 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir specialiųjų poreikių lygis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;

• vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;

• 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;

• neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.  

Lota
2020-01-21 07:36:53
Joo... Labai įdomu, kaip nustatomas darbingumo lygis, sergant onkologinėmis ligomis, ar klausimyno pagrindu? Kiek mačiau, žmonės po chemoterapijos iš paskutiniųjų jėgų plevėsuodami lekia į darbą, nes bijo prarasti darbo vietą. Žmonės, sirgdami sarkomomis, iš paskutiniųjų jėgų lekia į darbą, nes jie taigi ne pašalpiniai. Ir jie pašalpiniams turi uždirbti pinigus, kad anie galėtų drybsoti sveiki ant sofkutės.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Deezas 2020-01-22 08:13:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nera vaikams atskiro klausimyno, bent jau mes nagavom 2020 sausi.   ATSAKYTI
Agnė 2020-01-23 12:21:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Yra ir netgi trys klausimynai vaikams nuo 4-6 metų,7-13 ir 14-17 pagal metus Įsigaliojo nuo 2019 metų sausio mėnesio. Jeigu anksčiau gavote spec.poreikius kurių lygis jūsų netenkina, galite iš naujo persivertinti. Jeigu tik dabar tai yraneįgalumą nustatė, tai yra po 2019kreipkitės į NNDT pateikus laisvos formos prašymą įvertinti slaugos/priežiūros poreikius, ir gali pinigėliai būti grąžinami atbuline data  
Lota 2020-01-21 07:36:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Joo... Labai įdomu, kaip nustatomas darbingumo lygis, sergant onkologinėmis ligomis, ar klausimyno pagrindu? Kiek mačiau, žmonės po chemoterapijos iš paskutiniųjų jėgų plevėsuodami lekia į darbą, nes bijo prarasti darbo vietą. Žmonės, sirgdami sarkomomis, iš paskutiniųjų jėgų lekia į darbą, nes jie taigi ne pašalpiniai. Ir jie pašalpiniams turi uždirbti pinigus, kad anie galėtų drybsoti sveiki ant sofkutės.   ATSAKYTI

Top Video

Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Farai. Ne iš kelmo spirta pardavėja tapo didvyre – lietuvės gudrybė sustabdė vagišių
DABAR RODOMA
Farai. Vairuotojo elgesys pareigūnus išvertė iš koto: mašina nevažiavo, o vyras „vairavo“
DABAR RODOMA
Pasidalijo, ką mama išdarinėjo lėktuve: dukrai teliko rausti iš gėdos
DABAR RODOMA
Pamačius, kaip bandoma išvažiuoti iš automobilių aikštelės aplinkiniai susiėmė už galvų
DABAR RODOMA
Košmaras autobuse: nufilmuota, kas dėjosi viduje per siaubingą avariją
DABAR RODOMA
Internautai negali patikėti savo akimis: neatskiria, kuri yra dukra, o kuri – mama
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Po 12 metų kartu Dianos gyvenimas virto pragaru: istorija – pamoka kiekvienam
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Gimtadienio šventė porai virto pragaru: atėmė keturis vaikus, tarnybos reikalauja tūkstančių
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Skambinas įvardijo skyrybų su Krysko priežastį: galutinis taškas padėtas tik dabar
REKLAMA
Asociatyvi (nuotr. stop kadras)
Dėl koronaviruso tirto iš šiaurės Italijos grįžusio vyro mėginiai buvo neigiami, patvirtino sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis. „Visi mėginiai, kurie buvo ...
Pomidorai  (nuotr. 123rf.com)
Kaip ir žmogus, prabudęs netinkamu metu, jaučiasi sulūžęs ir sudirgęs, todėl augalai gali irgi jaustis prastai, jei yra pasodinti netinkamame etape. Sodininkai žino, kad ...
Oro uostas (nuotr. stop kadras)
Koronavirusui toliau sėjant mirtį Kinijoje, lietuviai masiškai atšaukia keliones ne tik į šią šalį. Gerokai mažiau, kaip sako kelionių organizatoriai, norinčiųjų vykti į ...
Priekabiavimu viešai kaltinamas profesorius: kaip aš turėsiu gyventi? (nuotr. stop kadras)
Bręsta dar vienas seksualinio priekabiavimo skandalas. Buvusi Vilniaus Gedimino technikos universiteto praktikantė tikina, kad darbą anksčiau laiko ten privertė nutraukti ...
Nerijus Mačiulis (nuotr. Organizatorių)
Koronavirusas smogia ne tik žmonėms, bet ir ekonomikai. Šio viruso pasekmes mes dar tik pajusime. Kadangi Kinija vadinama pasaulio fabriku, jau dabar daug kam pasaulyje pradeda ...
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų