Va­kar apie pie­tus kal­bų cent­ro „Gim­na­zi­ta“ pa­tal­pos Šiau­liuo­se bu­vo iš­tuš­tė­ju­sios (nuotr. Šiaulių kraštas)

Va­kar apie pie­tus kal­bų cent­ro „Gim­na­zi­ta“ pa­tal­pos Šiau­liuo­se bu­vo iš­tuš­tė­ju­sios (nuotr. Šiaulių kraštas)

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Šiau­liuo­se vei­kian­čio kal­bų mo­ky­mo cent­ro „Gim­na­zi­ta“, ku­rį val­do Vil­niu­je įsi­kū­ru­si UAB „Glo­ba­lis“, mo­ky­to­jos Re­da Gim­žū­nie­nė, Kris­ti­na Žu­kai­tė, Da­ly­tė Bik­nie­nė ir Auš­ra Ap­še­gai­tė. Mo­ky­to­jos skun­dė­si, kad už dar­bą joms ne­mo­ka­mos al­gos. Mo­ky­to­jos ste­bi­si, ko­dėl dėl ne­gau­tų at­ly­gi­ni­mų jų neap­gi­na vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos.

Dir­bo, bet li­ko be al­gų

K. Žu­kai­tė, A. Ap­še­gai­tė, D. Bik­nie­nė cent­re pra­dė­ju­sios dirb­ti nuo ge­gu­žės 21 die­nos jau spė­jo pra­ves­ti po dve­jus kur­sus. R. Gim­žū­nie­nė įsi­dar­bi­no vė­liau ir ve­dė vie­ne­rius kur­sus. Ta­čiau nė vie­na iš jų at­ly­gi­ni­mo dar ne­ga­vo.

Nuo ge­gu­žės dir­bu­sios mo­ky­to­jos ti­ki­no, kad joms at­ly­gi­ni­mai pa­gal su­tar­tį tu­rė­jo bū­ti iš­mo­kė­ti lie­pos 13 die­ną, vė­liau ter­mi­nas nu­kel­tas iki rugp­jū­čio 3 die­nos. Bet mo­ky­to­jos pi­ni­gų ne­ga­vo. Da­bar lau­kia pa­sku­ti­nio­jo duo­to ter­mi­no rugp­jū­čio 31 die­nos.

REKLAMA

Už vie­ne­rius kur­sus pa­gal pa­si­ra­šy­tas su­tar­tis mo­ky­to­jos tu­rė­jo gau­ti nuo 800 iki 900 li­tų. To­dėl kai ku­rioms kal­bų mo­ky­mo cent­ras už dve­jus kur­sus sko­lin­gas ma­žiau­siai po 1700 li­tų.

Mo­ky­to­jos tvir­ti­no, kad iš „Gim­na­zi­tos“ už ves­tus kur­sus at­ly­gi­ni­mų ne­ga­vo dar ma­žiau­siai pen­kios mo­ky­to­jos. Dviem at­ly­gi­ni­mai esą bu­vę su­mo­kė­ti, nes jos bū­tų at­si­sa­kiu­sios mo­ky­ti nau­jus cent­ro lan­ky­to­jus.

Di­džio­ji da­lis mo­ky­to­jų kal­bų cent­re dir­bo pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mus.

Nė­ra kam ap­gin­ti

Nors mo­ky­to­jos, li­ku­sios be at­ly­gi­ni­mų ėjo ir į Dar­bo ins­pek­ci­ją ir į Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bą, bet ten joms nie­kuo ne­ga­lė­jo pa­dė­ti.

„Dar­bo ins­pek­ci­jo­je at­si­sa­kė priim­ti pa­reiš­ki­mus, nes mums, dir­bant pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mus, dar­bo su­tar­tis pa­si­ra­šo­ma tik kur­sų lai­ku. Ka­dan­gi kur­sai bai­gė­si, va­di­na­si ir su­tar­tis bai­gė­si, to­dėl neiš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mai jau ne­be Dar­bo ins­pek­ci­jos rei­ka­las“, – ap­gai­les­ta­vo K. Žu­kai­tė.

„Bai­siau­sia, kad dir­ban­čių pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mus, pa­si­ro­do, nie­kas ne­gi­na. O mo­kes­čius mo­kė­ti rei­kia. Ne­te­kus šį pa­va­sa­rį dar­bo mo­kes­čius nuo išei­ti­nės pa­šal­pos at­skai­čia­vo. Dar dir­bu vie­no­je ko­mi­so par­duo­tu­vė­je, kur taip pat at­skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai. Tu­rė­siu su­mo­kė­ti mo­kes­čius ir už veik­lą pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mą. Va­di­na­si, mo­kes­čius vals­ty­bei mo­kė­siu tris­kart, o kai ma­ne rei­kia ap­gin­ti – ne­bė­ra kam“, – pik­ti­no­si D. Bik­nie­nė.

REKLAMA

Pa­reiš­ki­mai po­li­ci­jai dėl su­kčia­vi­mo

Mo­ky­to­jos dėl neiš­mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai Gai­los Smag­riū­nie­nės tei­gi­mu, mo­ky­to­jos pa­ra­šė pa­reiš­ki­mus, ku­riuo­se po­li­ci­jos pra­šo „iš­tir­ti dėl su­kčia­vi­mo, nes su jo­mis nė­ra at­si­skai­ty­ta pa­gal dar­bo su­tar­tį“.

G. Smag­riū­nie­nės tei­gi­mu, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jo­kių spren­di­mų dėl mo­ky­to­jų skun­dų dar ne­priė­mė.

Ne už­dar­bis, o nuo­sto­liai

D. Bik­nie­nė, ve­du­si kal­bų cent­re dve­jus ru­sų kal­bos kur­sus, „Gim­na­zi­to­je“ įsi­dar­bi­no ne­te­ku­si dar­bo už­da­ro­mo­je Šiau­lių Du­bi­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Ma­niu­si, kad taip už­si­dirbs pra­gy­ve­ni­mui.

„Kai dės­čiau pir­ma­jai gru­pei „Gim­na­zi­to­je“ ne­da­vė nei va­do­vė­lių, nei pra­ty­bų, nei mo­kė­jo už ko­pi­ja­vi­mo pa­slau­gas. Pir­kau už sa­vo pi­ni­gus ir ne­šiau į cent­rą. No­rė­jau dirb­ti. O pa­si­ro­do, ne už­dir­bau, o pa­ty­riau nuo­sto­lių“, – pa­sa­ko­jo D. Bik­nie­nė.

Mo­ky­to­ja pa­sa­ko­jo, kad jai iš kar­to su­kė­lė įta­ri­mų ne­di­de­lė kur­sų kai­na – 299 li­tai už 40 aka­de­mi­nių va­lan­dų.

„Pir­muo­se kur­suo­se tu­rė­jau 4 mo­ki­nius, ant­ruo­se – 6. Va­di­na­si, ad­mi­nist­ra­vi­mui ne­la­bai kas lik­tų, jei su mo­ky­to­jais at­si­skai­ty­tų“, – skai­čia­vo D. Bik­nie­nė.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­sie­kia­ma

Ke­lis kar­tus skam­bi­no­me „Gim­na­zi­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jai, va­do­vo Sta­sio Gar­bin­čiaus mo­bi­lio­jo te­le­fo­no nu­me­riu, bet nie­kas neat­si­lie­pė. Ne­ga­lė­jo­me pa­klaus­ti jų nuo­mo­nės apie tai, ko­dėl neiš­mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai.

REKLAMA

Mo­ky­to­jos ti­ki­no, kad va­do­vas ir į jų te­le­fo­ni­nius skam­bu­čius taip pat neat­si­lie­pia.

Pa­tal­pos Šiau­liuo­se, ku­rio­se vyks­ta kal­bų kur­sų už­siė­mi­mai, va­kar apie pie­tus bu­vo tuš­čios. Su­tik­ta vie­na dar­buo­to­ja at­si­sa­kė bet ką paaiš­kin­ti dėl ne­mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų, nes ti­ki­no ir pa­ti išei­nan­ti iš dar­bo dėl tos pa­čios prie­žas­ties.

Mo­ky­to­jos ti­ki­no in­ter­ne­te ra­du­sios ne­ma­žai nei­gia­mų at­si­lie­pi­mų apie „Gim­na­zi­tą“ ir jos va­do­vą Sta­sį Gar­bin­čių. In­ter­ne­te iš­ties ra­do­me nu­si­skun­di­mų šiuo cent­ru, ku­rio fi­lia­lai vei­kia Šiau­liuo­se, Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.

„Be­sis­kun­džian­čių „Gim­na­zi­ta“ ir jos va­do­vu, pa­si­ro­do, yra ne tik Šiau­liuo­se. Bet nie­kas nie­ko ne­da­ro ir jų veik­los ne­kont­ro­liuo­ja“, – ste­bė­jo­si D. Bik­nie­nė.

Rita ŽADEIKYTĖ

bedarbė
2012-08-15 13:31:02
o mane iš Darbo biržos primygtinai siuntė ten dirbti :-D
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
bedarbė 2012-08-15 13:31:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o mane iš Darbo biržos primygtinai siuntė ten dirbti :-D   ATSAKYTI

Top Video

Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: įvykiai parduotuvėje paplito visame pasaulyje
DABAR RODOMA
Milijonus sužavėjo gudrybė, padėsianti nulupti virtą kiaušinį akimirksniu
REKLAMA
Ligoninė (nuotr. BFL / A. Ufartas)
Policijos departamentas pranešė, kad Ukmergės ligoninėje mirė mažametis. Vaikas, gimęs 2012 m., iš Ukmergės r., Kurmėlių k. esančių namų į ligoninę buvo ...
Bankomatas (nuotr. stop kadras)
Pinigų upės iš emigrantų pamažu senka. Nors pernai piniginės perlaidos iš užsienio į Lietuvą, negalutiniais duomenimis, vėl viršijo milijardą eurų, rekordinių sumų, kaip buvo ...
Greitoji medicinos pagalba (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Kauno rajone sekmadienio naktį rasti mirę sutuoktiniai. Policijos departamento teigimu, 1957 metais gimusios moters kūnas su smurto žymėmis rastas apie pusę dviejų nakties ...
Žvakutės (Fotobankas)
Klaipėdoje sekmadienio rytą kilus gaisrui gyvenamajame name žuvo vyras. „Gesinant gaisrą iš jo buvo išneštas žmogus, medikai konstatavo mirtį, tai – vyras“, – BNS sakė ...
Peilis (nuotr. 123rf.com)
Pakruojyje, Saulėtekio g., šeštadienį, apie 20:50 val., namuose išgertuvių metu neblaivus (nusistatyti neblaivumo atsisakė) vyras, gimęs 1983 m., neblaiviam vyrui peiliu ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: įvykiai parduotuvėje paplito visame pasaulyje
DABAR RODOMA
Milijonus sužavėjo gudrybė, padėsianti nulupti virtą kiaušinį akimirksniu
Sprogimas netoli Elektrėnų – sugriuvo namas, yra sužeistų
DABAR RODOMA
Sprogimas netoli Elektrėnų – sugriuvo namas, yra sužeistų
DABAR RODOMA
Elgesys pašiurpino – Šiauliuose rado pakartą šunį
DABAR RODOMA
Nelaimė Kaune – vyrą partrenkė, kol taisė automobilį šalikelėje
DABAR RODOMA
„Peugeot“ salto sostinėje: atsitrenkęs į stulpą vertėsi aukštielninkas
DABAR RODOMA
Krauju paženklintas vakaras Šiaulių rajone: BMW vairuotojas apie partrenktą žmogų suprato ne iš karto
DABAR RODOMA
Krauju paženklintas vakaras Šiaulių rajone – BMW vairuotojas mirtinai partrenkė žmogų
DABAR RODOMA
Rasta vieta Garliavoje, kur slepiant žiaurų nusikaltimą užkasta auka
DABAR RODOMA
Policija apie ieškomos mergaitės bylą: įvykis buvo, pagrobimo – ne
DABAR RODOMA
Pareiškus įtarimus prabilo „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius
DABAR RODOMA
Prabilo ir į kariuomenę pašaukta Londone gyvenanti Zofija
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų