Kapinės (Scanpix nuotr.)

Kapinės (Scanpix nuotr.)

Pa­ti iš­si­ka­su­si sau duo­bę, be­pla­nuo­da­ma įreng­ti nau­jas ka­pi­nes Dau­šiš­kiuo­se ir į tą duo­bę įme­tu­si net 9 mln. li­tų, Šiau­lių val­džia nau­jas ka­pi­nes ga­lės pa­siū­ly­ti ge­riau­siu at­ve­ju po dve­jų me­tų. Šiau­liuo­se kas­met vi­du­ti­niš­kai palaido­ja­ma 1,5 tūkst. žmo­nių, o vie­tų ka­pi­nė­se be­veik ne­bė­ra. Ko­dėl ne­pa­gal­vo­ja­ma apie al­ter­na­ty­vą – kolumbariu­mą? Klai­pė­do­je dar iki Vė­li­nių pra­dės veik­ti pir­ma­sis ša­ly­je pri­va­tus ko­lum­ba­riu­mas. Gin­kū­nų ka­pi­nių sie­na idea­liai tik­tų ur­noms lai­ky­ti, o kre­ma­to­riu­mas yra ne tik Ry­go­je – jis ati­da­ry­tas ir Kė­dai­niuo­se.

By­la grą­žin­ta nag­ri­nė­ti iš nau­jo

Va­sa­rą Gin­kū­nų ka­pi­nė­se be­bu­vo li­ku­sios 106 lais­vos dvi­vie­tės ka­pa­vie­tės, da­bar pla­ni­nių vie­tų ne­bė­ra. Prob­le­ma, kur lai­do­ti žmo­nes, spren­džia­ma ža­lių­jų plo­tų, me­džių są­skai­ta – jie nai­ki­na­mi ka­pa­vie­tėms. K. Do­ne­lai­čio ka­pi­nių pan­teo­ne, kur lai­do­ja­mi įžy­mūs žmo­nės, li­ku­sios 164 lais­vos vie­tos. Šio­se ka­pi­nė­se yra pa­ruoš­ta ir 781 dvi­vie­tė kapa­vie­tė, ta­čiau tai – re­zer­vas. Jo­se bus pra­dė­ta lai­do­ti tik iš­nau­do­jus vi­sas Gin­kū­nų ka­pi­nių lai­do­ji­mo vie­tas. O kas ta­da? Kur bus lai­do­ja­mi šiau­lie­čiai?

REKLAMA

Aki­vaiz­du, kad šie­met ru­de­nį pla­nuo­tų įreng­ti ka­pi­nių Dau­šiš­kiuo­se tik­rai ne­bus. Ka­pi­nės pa­sken­do skan­da­luo­se.

Nau­jų­jų Šiau­lių ka­pi­nių de­ta­lu­sis pla­nas teis­mo spren­di­mu pa­nai­kin­tas, nes nea­ti­ti­ko Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų. Įs­ta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad nau­jų ka­pi­nių plo­tas mies­tuo­se ne­tu­ri bū­ti di­des­nis nei 40 ha.

Dau­šiš­kių ka­pi­nių de­ta­lu­sis pla­nas bu­vo pa­reng­tas be­veik 60-iai hek­ta­rų, nes anks­čiau ka­pi­nių plo­tas ne­bu­vo riboja­mas. Įs­ta­ty­mas įsi­ga­lio­jo 2010 m. ko­vą, o de­ta­lu­sis ka­pi­nių pla­nas, reng­tas ke­le­tą me­tų, bu­vo pa­tvir­tin­tas po ke­lių mė­ne­sių.

Vi­sai ne­se­niai, rug­sė­jo 1-ąją, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra priė­mė nu­ta­ri­mą tęs­ti ty­ri­mą dėl Dau­šiš­kių ka­pi­nių. Toks nu­ta­ri­mas priim­tas po to, kai į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si Sei­mo na­riai Ed­var­das Ža­ka­ris, Va­le­ri­jus Si­mu­li­k, Jo­nas Juo­za­pai­tis ir Eval­das Le­men­taus­kas.

Pa­va­sa­rį Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­jo ap­lin­ky­bes dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so – dėl že­mės paėmi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir tei­siš­ko pa­grin­di­mo, dėl ne­pag­rįs­tai di­de­lio at­ly­gi­ni­mo žemės sa­vi­nin­kams už vi­suo­me­nės po­rei­kiams paim­tą že­mę. Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė kreip­tis į teismą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

„Į Sei­mo na­rius krei­pė­si pa­si­pik­ti­nę mies­to bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Pri­ta­ria­me jiems ir ma­no­me, kad Šiau­lių apygar­dos pro­ku­ra­tū­ra neat­siž­vel­gė į vi­sas ap­lin­ky­bes Dau­šiš­kių ka­pi­nių is­to­ri­jo­je, kad šio­je is­to­ri­jo­je yra pa­žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­sas ir įsta­ty­mai, to­dėl krei­pė­mės į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą“, – tei­gia krei­pi­mą­si pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai.

REKLAMA

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mą. „Nu­ta­ri­mas pa­nai­kin­tas ir me­džia­ga grą­žin­ta Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­pil­do­mam ty­ri­mui at­lik­ti, sie­kiant pa­tik­rin­ti vi­sų že­mės skly­pų paė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams (Šiau­lių mies­to ka­pi­nėms) Dau­šiš­kių kai­me pa­grįs­tu­mą bei tei­sė­tu­mą, at­krei­piant dė­me­sį į mi­nė­tų že­mės skly­pų ver­ti­ni­mą“, – tei­gia­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­me.Jei pa­pil­do­mo ty­ri­mo me­tu bus nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nu­ro­dė kreip­tis į teis­mą dėl res­ti­tu­ci­jos ga­li­my­bės – vi­sų san­do­rių panai­ki­ni­mo. Tai reikš­tų, kad vi­sos lė­šos – apie 9 mln. li­tų – bū­tų grą­žin­tos į Šiau­lių mies­to biu­dže­tą.

Al­ter­na­ty­va – ko­lum­ba­riu­mas?

Ko­dėl Šiau­lių mies­to val­džia ne­svars­to al­ter­na­ty­vos – ko­lum­ba­riu­mo įren­gi­mo? Gin­kū­nų ka­pi­nių tvo­ra idea­liai tiktų ur­noms.

Ko­lum­ba­riu­mas (lot. co­lum­ba­rium, pa­žo­džiui „kar­ve­li­dė“) – ur­nų su mi­ru­sio­jo pa­lai­kais lai­ky­mo pa­tal­pa, sta­ti­nys ar sa­lė. Pas­to­gė­se su ar­ko­mis ap­link ka­pi­nes yra pa­mink­li­nės len­te­lės. Lie­tu­vo­je val­diš­ki ko­lum­ba­riu­mai vei­kia Klai­pė­do­je, Kau­ne ir Vil­niu­je, o Klai­pė­do­je, Jo­niš­kės ka­pi­nė­se, dar iki Vė­li­nių tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti pir­ma­sis Lietuvo­je pri­va­tus ko­lum­ba­riu­mas.

„La­bai no­ri­me spė­ti iki Vė­li­nių. Ko­lum­ba­riu­mo po­rei­kis tik­rai yra – jau dvi­de­šimt žmo­nių iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą, regist­ruo­ja­me juos“, – sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ tei­gė pri­va­čios bend­ro­vės, sta­tan­čios ko­lum­ba­riu­mą ša­lia sa­vo lai­do­ji­mo na­mų ir ka­pi­nių tvo­ros, va­do­vė Vi­ta­li­ja Rum­bai­tie­nė.

REKLAMA

Ko­lum­ba­riu­me, įreng­ta­me dvie­jo­se ša­lia Jo­niš­kės ka­pi­nių esan­čio­se sie­no­se, bus 162 ir 260 krip­tų ur­noms sau­go­ti. Vie­no­je krip­to­je tilps iki še­šių ar net aš­tuo­nių ur­nų, tad krip­tos pui­kiai ga­li tap­ti šei­mos ka­pais.

Pir­mo­jo ko­lum­ba­riu­mo Lie­tu­vo­je, įreng­to 2007 m. Klai­pė­dos Lė­bar­tų ka­pi­nė­se, sta­ty­ba kai­na­vo dau­giau nei 320 tūkst. li­tų. Čia vie­ta ur­nai lai­ky­ti bū­da­vo su­tei­kia­ma ne­mo­ka­mai ir vos per dve­jus me­tus vi­sos 168 vie­tos šia­me kolum­ba­riu­me bu­vo už­pil­dy­tos, tad ur­nas klai­pė­die­čiams vėl te­ko lai­do­ti ka­puo­se ar­ba lai­ky­ti na­mie.

Bend­ro­vei min­tis kur­ti pri­va­tų ko­lum­ba­riu­mą ki­lo, kai bu­vo nu­spręs­ta re­mon­tuo­ti ša­lia lai­do­ji­mo na­mų esan­čią tvo­rą, ku­ri pa­si­ro­dė la­bai tin­ka­ma pa­sta­ra­jam.

„Pap­ras­ta ne­bu­vo. Te­ko il­gai de­rin­ti su sa­vi­val­dy­be de­ta­liuo­sius pla­nus. Prob­le­mos tik dėl do­ku­men­ta­ci­jos. Kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kiek ko­lum­ba­riu­mas kai­na­vo, nes dar­bai dar ne­baig­ti, ta­čiau iš­leis­ta su­ma – ne de­šim­tys tūkstan­čių, bet ir ne mi­li­jo­nai – ke­li šim­tai tūks­tan­čių“, – sa­kė V. Rum­bai­tie­nė.

Anot pa­šne­ko­vės, žmo­nės tam­pa vis to­le­ran­tiš­kes­ni kre­ma­vi­mui, ta­čiau ne­tu­ri kur lai­ky­ti ur­nų. Daž­niau­siai lai­ko jas na­mie. „Da­lis no­rės su­si­de­gin­ti, da­lis – ne, ta­čiau ko­lum­ba­riu­mo po­rei­kis yra. Jau da­bar su­lau­kia­me skam­bu­čių iš vi­sos Lie­tu­vos. Vie­tą už­si­sa­ko pa­gy­ve­nę, ar­ti­mų­jų ne­tu­rin­tys žmo­nės“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

REKLAMA

Ko­lum­ba­riu­mai at­si­ran­da ir ki­to­se ša­lies vie­to­vė­se. Per­nai 450 vie­tų ko­lum­ba­riu­mas įreng­tas Kre­tin­gos ra­jo­no Dar­bė­nų se­niū­ni­jos Balt­kal­nio kai­me. Vie­ta ur­noms su mi­ru­sių­jų kre­muo­tais pa­lai­kais lai­ky­ti bai­gia­ma įreng­ti ir Obe­liuo­se, Ro­kiš­kio ra­jo­ne. Ko­lum­ba­riu­mą ci­vi­li­nė­se ka­pi­nė­se esan­čio­je kop­ly­čio­je ke­ti­na įreng­ti ir Ne­rin­gos savival­dy­bė.

Ga­li tap­ti ir šei­mos ka­pais

Nau­jie­nų po­rta­las „Etap­lius.lt“ skai­ty­to­jų klau­sė, ar pa­sta­rie­ji no­rė­tų, kad po mir­ties jie ar jų ar­ti­mie­ji bū­tų kremuoti. Net 82 pro­cen­tai da­ly­va­vu­sių ap­klau­so­je žmo­nių į klau­si­mą at­sa­kė tei­gia­mai.

Vie­nų Šiau­lių lai­do­ji­mo na­mų va­do­vas Er­nes­tas Pil­ka sa­ko, kad Lie­tu­vo­je ir ap­skri­tai pa­sau­ly­je kre­ma­ci­ja populiarė­ja. Jo nuo­mo­ne, po de­šim­ties me­tų Lie­tu­vo­je bus kre­muo­ja­ma apie 20 pro­c. mi­ru­sių­jų.

„Daž­niau­siai žmo­nės pa­tys iš­reiš­kia no­rą, kad bū­tų kre­muo­ti po mir­ties. Jie ne­no­ri, kad ap­lin­ki­niai ma­ty­tų jų gendan­tį kū­ną“, – sa­kė E. Pil­ka. Vis dėl­to lai­do­ji­mo na­mų va­do­vas sa­kė ne­ma­nan­tis, kad Gin­kū­nų ka­pi­nių sie­na būtų tin­ka­ma vie­ta ko­lum­ba­riu­mui įreng­ti vien to­dėl, kad nuo se­no bu­vo įpras­ta, jog prie ka­pi­nių tvo­ros ar už jos bū­da­vo lai­do­ja­mi nu­si­kal­tė­liai, sa­vi­žu­džiai.

„Ko­lum­ba­riu­mas tvo­ro­je gal tik­tų tiems, ku­rie ne­tu­ri pi­ni­gų bū­ti iš­kil­min­gai pa­lai­do­ti. Pa­sau­ly­je tur­tin­gi žmo­nės turi at­ski­rus pa­sta­tus – ko­lum­ba­riu­mus, nuo­sa­vas ka­pi­nes, šei­mos ka­pi­nes. Ko­lum­ba­riu­mas sie­no­je – pi­gus variantas, bet juk lai­do­tu­vės – ne šiaip mi­ru­sio­jo už­ka­si­mas. Tai ir pa­gar­bos mi­ru­sia­jam iš­raiš­ka“, – sa­kė jis.

REKLAMA

E. Pil­ka sa­ko, kad kiek­vie­nam mies­tui tu­rė­ti ko­lum­ba­riu­mą yra ge­rai, ta­čiau ma­no, kad nuo­sa­vus ko­lum­ba­riu­mus ka­po skly­puo­se ga­li įsi­reng­ti kiek­vie­na šei­ma. Tai ga­lė­tų bū­ti ir sie­na ur­noms su­dė­ti, ir iš­be­to­nuo­ta an­ga su dang­čiu, pri­klau­so­mai nuo kiek­vie­no fan­ta­zi­jos. To­kiu at­ve­ju šei­mų na­riams ne­be­rei­kė­tų su­kti gal­vos dėl vie­tų ka­pi­nė­se. Vie­na­me skly­pe bū­tų vi­sų gi­mi­nės mi­ru­sių­jų ur­nos su pe­le­nais.

Bu­vo nu­ma­ty­tas

Ką tik Kė­dai­niuo­se baig­tas sta­ty­ti pir­ma­sis Lie­tu­vo­je kre­ma­to­riu­mas. Po mė­ne­sį truk­sian­čių ban­do­mų­jų de­gi­ni­mų ja­me bus pra­dė­ti kre­muo­ti mi­ru­sie­ji. Kre­ma­to­riu­me mi­ru­sy­sis pe­le­nais pa­virs per 45 mi­nu­tes, o Len­ki­jos ir Lat­vi­jos kre­ma­to­riu­muo­se, į ku­riuos kre­muo­ti pa­pras­tai ga­be­na­mi mū­sų kraš­to mi­ru­sie­ji, ši pro­ce­dū­ra trun­ka dvi­gu­bai ilgiau.

Kre­ma­to­riu­mas pa­sta­ty­tas Kė­dai­nių pra­mo­ni­nia­me par­ke, zo­no­je, kur per ge­rus tris ki­lo­met­rus nė­ra nė vie­no gyvena­mo­jo na­mo. Ja­me su­mon­tuo­ta vie­na kros­nis. Pa­lai­kai bus prii­ma­mi pa­šar­vo­ti, o grą­ži­na­mi – kap­su­lė­je. Miru­sio žmo­gaus ar­ti­mie­ji ga­lės pa­si­rink­ti, ką su ja da­ry­ti to­liau. Jei mi­ru­sy­sis į kre­ma­to­riu­mą bus at­vež­tas lavonmai­šy­je ir ne­pa­reng­tas lai­do­tu­vėms, kre­muo­ti bus at­si­sa­ko­ma, nes mi­ru­sia­jam tu­ri bū­ti ro­do­ma pa­gar­ba.

Ar Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­je ne­svars­to­ma ga­li­my­bė įreng­ti ko­lum­ba­riu­mą Gin­kū­nų ka­pi­nė­se? Ele­na Ja­kai­tie­nė, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, in­for­ma­vo, kad pirmaja­me ka­pi­nių Dau­šiš­kiuo­se pla­ne ko­lum­ba­riu­mas bu­vo nu­ma­ty­tas. „Ka­dan­gi ren­gia­mas nau­jas pla­nas, ši idė­ja tu­rė­tų iš­lik­ti“, – sa­kė ji.

REKLAMA

Ka­dan­gi vi­siš­kai neaiš­ku, ka­da ka­pi­nės Dau­šiš­kiuo­se dėl nag­ri­nė­ja­mų by­lų bus įreng­tos, ko­lum­ba­riu­mo teks palauk­ti. Ar ne­svars­to­ma ga­li­my­bė jį įreng­ti Gin­kū­nų ka­pi­nė­se? Anot E. Ja­kai­tie­nės, pa­gal įsta­ty­mą ka­pa­vie­tės tu­ri bū­ti ski­ria­mos ne­mo­ka­mai, to­dėl kil­tų klau­si­mų dėl pri­va­ti­nin­kų įreng­to ko­lum­ba­riu­mo val­diš­ko­se ka­pi­nė­se juridinio įtei­si­ni­mo. Val­di­nin­kai pa­tys to­kio va­rian­to ne­svars­tė.

Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Negalėjo nenufilmuoti: praeiviai stabtelėjo žiūrėti, ką moteris vedžioja lauke
DABAR RODOMA
Mama slapta užfiksavo šokiruojantį slaugės elgesį su jos negalią turinčiu sūnumi
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
REKLAMA
Stirninas (nuotr. stop kadras)
Veterinarijos gydytojų rankose Kaune stipriai sužalotas stirninas. Jo istorija jaudinanti. Atvirą kojos lūžį patyrusį vargšą gyvūną vidury kelio Žemaitijoje pastebėjo į teismo ...
Pažintys suagusiems (nuotr. stop kadras)
Internetinė pažintis su moterimi druskininkiečiui baigėsi visai ne romantiškai ir netgi skausmingai. Į pasimatymą kitoje Lietuvos pusėje nuvykęs vyriškis buvo sumuštas, ...
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Seime vykstant ginčams dėl kartelės partijoms ir jų koalicijoms patekti į Seimą, prezidentas Gitanas Nausėda remia 4 proc. ir 6 proc. ribas. Šioms kartelėms pritarė Seimo ...
Lietuvos kariuomenė (nuotr. kam.lt)
Jau antrą savaitę vykstančiose Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo organizuojamose kibernetinio saugumo pratybose „Gintarinė migla 2019“ tobulinamas tarpinstitucinis ir ...
Ugniagesių protestas (nuotr. stop kadras)
Savivaldybėms priklausančių ugniagesių gelbėtojų, panašu, kad laukia itin skurdžios Kalėdos. Iš biudžeto šiemet jie gavo beveik trimis milijonais mažiau, nei buvo numatyta, tad ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų