Kapinės (Scanpix nuotr.)

Kapinės (Scanpix nuotr.)

Pa­ti iš­si­ka­su­si sau duo­bę, be­pla­nuo­da­ma įreng­ti nau­jas ka­pi­nes Dau­šiš­kiuo­se ir į tą duo­bę įme­tu­si net 9 mln. li­tų, Šiau­lių val­džia nau­jas ka­pi­nes ga­lės pa­siū­ly­ti ge­riau­siu at­ve­ju po dve­jų me­tų. Šiau­liuo­se kas­met vi­du­ti­niš­kai palaido­ja­ma 1,5 tūkst. žmo­nių, o vie­tų ka­pi­nė­se be­veik ne­bė­ra. Ko­dėl ne­pa­gal­vo­ja­ma apie al­ter­na­ty­vą – kolumbariu­mą? Klai­pė­do­je dar iki Vė­li­nių pra­dės veik­ti pir­ma­sis ša­ly­je pri­va­tus ko­lum­ba­riu­mas. Gin­kū­nų ka­pi­nių sie­na idea­liai tik­tų ur­noms lai­ky­ti, o kre­ma­to­riu­mas yra ne tik Ry­go­je – jis ati­da­ry­tas ir Kė­dai­niuo­se.

By­la grą­žin­ta nag­ri­nė­ti iš nau­jo

Va­sa­rą Gin­kū­nų ka­pi­nė­se be­bu­vo li­ku­sios 106 lais­vos dvi­vie­tės ka­pa­vie­tės, da­bar pla­ni­nių vie­tų ne­bė­ra. Prob­le­ma, kur lai­do­ti žmo­nes, spren­džia­ma ža­lių­jų plo­tų, me­džių są­skai­ta – jie nai­ki­na­mi ka­pa­vie­tėms. K. Do­ne­lai­čio ka­pi­nių pan­teo­ne, kur lai­do­ja­mi įžy­mūs žmo­nės, li­ku­sios 164 lais­vos vie­tos. Šio­se ka­pi­nė­se yra pa­ruoš­ta ir 781 dvi­vie­tė kapa­vie­tė, ta­čiau tai – re­zer­vas. Jo­se bus pra­dė­ta lai­do­ti tik iš­nau­do­jus vi­sas Gin­kū­nų ka­pi­nių lai­do­ji­mo vie­tas. O kas ta­da? Kur bus lai­do­ja­mi šiau­lie­čiai?

REKLAMA

Aki­vaiz­du, kad šie­met ru­de­nį pla­nuo­tų įreng­ti ka­pi­nių Dau­šiš­kiuo­se tik­rai ne­bus. Ka­pi­nės pa­sken­do skan­da­luo­se.

Nau­jų­jų Šiau­lių ka­pi­nių de­ta­lu­sis pla­nas teis­mo spren­di­mu pa­nai­kin­tas, nes nea­ti­ti­ko Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų. Įs­ta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad nau­jų ka­pi­nių plo­tas mies­tuo­se ne­tu­ri bū­ti di­des­nis nei 40 ha.

Dau­šiš­kių ka­pi­nių de­ta­lu­sis pla­nas bu­vo pa­reng­tas be­veik 60-iai hek­ta­rų, nes anks­čiau ka­pi­nių plo­tas ne­bu­vo riboja­mas. Įs­ta­ty­mas įsi­ga­lio­jo 2010 m. ko­vą, o de­ta­lu­sis ka­pi­nių pla­nas, reng­tas ke­le­tą me­tų, bu­vo pa­tvir­tin­tas po ke­lių mė­ne­sių.

Vi­sai ne­se­niai, rug­sė­jo 1-ąją, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra priė­mė nu­ta­ri­mą tęs­ti ty­ri­mą dėl Dau­šiš­kių ka­pi­nių. Toks nu­ta­ri­mas priim­tas po to, kai į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si Sei­mo na­riai Ed­var­das Ža­ka­ris, Va­le­ri­jus Si­mu­li­k, Jo­nas Juo­za­pai­tis ir Eval­das Le­men­taus­kas.

Pa­va­sa­rį Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­jo ap­lin­ky­bes dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so – dėl že­mės paėmi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir tei­siš­ko pa­grin­di­mo, dėl ne­pag­rįs­tai di­de­lio at­ly­gi­ni­mo žemės sa­vi­nin­kams už vi­suo­me­nės po­rei­kiams paim­tą že­mę. Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė kreip­tis į teismą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo.

„Į Sei­mo na­rius krei­pė­si pa­si­pik­ti­nę mies­to bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Pri­ta­ria­me jiems ir ma­no­me, kad Šiau­lių apygar­dos pro­ku­ra­tū­ra neat­siž­vel­gė į vi­sas ap­lin­ky­bes Dau­šiš­kių ka­pi­nių is­to­ri­jo­je, kad šio­je is­to­ri­jo­je yra pa­žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­sas ir įsta­ty­mai, to­dėl krei­pė­mės į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą“, – tei­gia krei­pi­mą­si pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai.

REKLAMA

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mą. „Nu­ta­ri­mas pa­nai­kin­tas ir me­džia­ga grą­žin­ta Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­pil­do­mam ty­ri­mui at­lik­ti, sie­kiant pa­tik­rin­ti vi­sų že­mės skly­pų paė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams (Šiau­lių mies­to ka­pi­nėms) Dau­šiš­kių kai­me pa­grįs­tu­mą bei tei­sė­tu­mą, at­krei­piant dė­me­sį į mi­nė­tų že­mės skly­pų ver­ti­ni­mą“, – tei­gia­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­me.Jei pa­pil­do­mo ty­ri­mo me­tu bus nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nu­ro­dė kreip­tis į teis­mą dėl res­ti­tu­ci­jos ga­li­my­bės – vi­sų san­do­rių panai­ki­ni­mo. Tai reikš­tų, kad vi­sos lė­šos – apie 9 mln. li­tų – bū­tų grą­žin­tos į Šiau­lių mies­to biu­dže­tą.

Al­ter­na­ty­va – ko­lum­ba­riu­mas?

Ko­dėl Šiau­lių mies­to val­džia ne­svars­to al­ter­na­ty­vos – ko­lum­ba­riu­mo įren­gi­mo? Gin­kū­nų ka­pi­nių tvo­ra idea­liai tiktų ur­noms.

Ko­lum­ba­riu­mas (lot. co­lum­ba­rium, pa­žo­džiui „kar­ve­li­dė“) – ur­nų su mi­ru­sio­jo pa­lai­kais lai­ky­mo pa­tal­pa, sta­ti­nys ar sa­lė. Pas­to­gė­se su ar­ko­mis ap­link ka­pi­nes yra pa­mink­li­nės len­te­lės. Lie­tu­vo­je val­diš­ki ko­lum­ba­riu­mai vei­kia Klai­pė­do­je, Kau­ne ir Vil­niu­je, o Klai­pė­do­je, Jo­niš­kės ka­pi­nė­se, dar iki Vė­li­nių tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti pir­ma­sis Lietuvo­je pri­va­tus ko­lum­ba­riu­mas.

„La­bai no­ri­me spė­ti iki Vė­li­nių. Ko­lum­ba­riu­mo po­rei­kis tik­rai yra – jau dvi­de­šimt žmo­nių iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą, regist­ruo­ja­me juos“, – sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ tei­gė pri­va­čios bend­ro­vės, sta­tan­čios ko­lum­ba­riu­mą ša­lia sa­vo lai­do­ji­mo na­mų ir ka­pi­nių tvo­ros, va­do­vė Vi­ta­li­ja Rum­bai­tie­nė.

REKLAMA

Ko­lum­ba­riu­me, įreng­ta­me dvie­jo­se ša­lia Jo­niš­kės ka­pi­nių esan­čio­se sie­no­se, bus 162 ir 260 krip­tų ur­noms sau­go­ti. Vie­no­je krip­to­je tilps iki še­šių ar net aš­tuo­nių ur­nų, tad krip­tos pui­kiai ga­li tap­ti šei­mos ka­pais.

Pir­mo­jo ko­lum­ba­riu­mo Lie­tu­vo­je, įreng­to 2007 m. Klai­pė­dos Lė­bar­tų ka­pi­nė­se, sta­ty­ba kai­na­vo dau­giau nei 320 tūkst. li­tų. Čia vie­ta ur­nai lai­ky­ti bū­da­vo su­tei­kia­ma ne­mo­ka­mai ir vos per dve­jus me­tus vi­sos 168 vie­tos šia­me kolum­ba­riu­me bu­vo už­pil­dy­tos, tad ur­nas klai­pė­die­čiams vėl te­ko lai­do­ti ka­puo­se ar­ba lai­ky­ti na­mie.

Bend­ro­vei min­tis kur­ti pri­va­tų ko­lum­ba­riu­mą ki­lo, kai bu­vo nu­spręs­ta re­mon­tuo­ti ša­lia lai­do­ji­mo na­mų esan­čią tvo­rą, ku­ri pa­si­ro­dė la­bai tin­ka­ma pa­sta­ra­jam.

„Pap­ras­ta ne­bu­vo. Te­ko il­gai de­rin­ti su sa­vi­val­dy­be de­ta­liuo­sius pla­nus. Prob­le­mos tik dėl do­ku­men­ta­ci­jos. Kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kiek ko­lum­ba­riu­mas kai­na­vo, nes dar­bai dar ne­baig­ti, ta­čiau iš­leis­ta su­ma – ne de­šim­tys tūkstan­čių, bet ir ne mi­li­jo­nai – ke­li šim­tai tūks­tan­čių“, – sa­kė V. Rum­bai­tie­nė.

Anot pa­šne­ko­vės, žmo­nės tam­pa vis to­le­ran­tiš­kes­ni kre­ma­vi­mui, ta­čiau ne­tu­ri kur lai­ky­ti ur­nų. Daž­niau­siai lai­ko jas na­mie. „Da­lis no­rės su­si­de­gin­ti, da­lis – ne, ta­čiau ko­lum­ba­riu­mo po­rei­kis yra. Jau da­bar su­lau­kia­me skam­bu­čių iš vi­sos Lie­tu­vos. Vie­tą už­si­sa­ko pa­gy­ve­nę, ar­ti­mų­jų ne­tu­rin­tys žmo­nės“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

REKLAMA

Ko­lum­ba­riu­mai at­si­ran­da ir ki­to­se ša­lies vie­to­vė­se. Per­nai 450 vie­tų ko­lum­ba­riu­mas įreng­tas Kre­tin­gos ra­jo­no Dar­bė­nų se­niū­ni­jos Balt­kal­nio kai­me. Vie­ta ur­noms su mi­ru­sių­jų kre­muo­tais pa­lai­kais lai­ky­ti bai­gia­ma įreng­ti ir Obe­liuo­se, Ro­kiš­kio ra­jo­ne. Ko­lum­ba­riu­mą ci­vi­li­nė­se ka­pi­nė­se esan­čio­je kop­ly­čio­je ke­ti­na įreng­ti ir Ne­rin­gos savival­dy­bė.

Ga­li tap­ti ir šei­mos ka­pais

Nau­jie­nų po­rta­las „Etap­lius.lt“ skai­ty­to­jų klau­sė, ar pa­sta­rie­ji no­rė­tų, kad po mir­ties jie ar jų ar­ti­mie­ji bū­tų kremuoti. Net 82 pro­cen­tai da­ly­va­vu­sių ap­klau­so­je žmo­nių į klau­si­mą at­sa­kė tei­gia­mai.

Vie­nų Šiau­lių lai­do­ji­mo na­mų va­do­vas Er­nes­tas Pil­ka sa­ko, kad Lie­tu­vo­je ir ap­skri­tai pa­sau­ly­je kre­ma­ci­ja populiarė­ja. Jo nuo­mo­ne, po de­šim­ties me­tų Lie­tu­vo­je bus kre­muo­ja­ma apie 20 pro­c. mi­ru­sių­jų.

„Daž­niau­siai žmo­nės pa­tys iš­reiš­kia no­rą, kad bū­tų kre­muo­ti po mir­ties. Jie ne­no­ri, kad ap­lin­ki­niai ma­ty­tų jų gendan­tį kū­ną“, – sa­kė E. Pil­ka. Vis dėl­to lai­do­ji­mo na­mų va­do­vas sa­kė ne­ma­nan­tis, kad Gin­kū­nų ka­pi­nių sie­na būtų tin­ka­ma vie­ta ko­lum­ba­riu­mui įreng­ti vien to­dėl, kad nuo se­no bu­vo įpras­ta, jog prie ka­pi­nių tvo­ros ar už jos bū­da­vo lai­do­ja­mi nu­si­kal­tė­liai, sa­vi­žu­džiai.

„Ko­lum­ba­riu­mas tvo­ro­je gal tik­tų tiems, ku­rie ne­tu­ri pi­ni­gų bū­ti iš­kil­min­gai pa­lai­do­ti. Pa­sau­ly­je tur­tin­gi žmo­nės turi at­ski­rus pa­sta­tus – ko­lum­ba­riu­mus, nuo­sa­vas ka­pi­nes, šei­mos ka­pi­nes. Ko­lum­ba­riu­mas sie­no­je – pi­gus variantas, bet juk lai­do­tu­vės – ne šiaip mi­ru­sio­jo už­ka­si­mas. Tai ir pa­gar­bos mi­ru­sia­jam iš­raiš­ka“, – sa­kė jis.

REKLAMA

E. Pil­ka sa­ko, kad kiek­vie­nam mies­tui tu­rė­ti ko­lum­ba­riu­mą yra ge­rai, ta­čiau ma­no, kad nuo­sa­vus ko­lum­ba­riu­mus ka­po skly­puo­se ga­li įsi­reng­ti kiek­vie­na šei­ma. Tai ga­lė­tų bū­ti ir sie­na ur­noms su­dė­ti, ir iš­be­to­nuo­ta an­ga su dang­čiu, pri­klau­so­mai nuo kiek­vie­no fan­ta­zi­jos. To­kiu at­ve­ju šei­mų na­riams ne­be­rei­kė­tų su­kti gal­vos dėl vie­tų ka­pi­nė­se. Vie­na­me skly­pe bū­tų vi­sų gi­mi­nės mi­ru­sių­jų ur­nos su pe­le­nais.

Bu­vo nu­ma­ty­tas

Ką tik Kė­dai­niuo­se baig­tas sta­ty­ti pir­ma­sis Lie­tu­vo­je kre­ma­to­riu­mas. Po mė­ne­sį truk­sian­čių ban­do­mų­jų de­gi­ni­mų ja­me bus pra­dė­ti kre­muo­ti mi­ru­sie­ji. Kre­ma­to­riu­me mi­ru­sy­sis pe­le­nais pa­virs per 45 mi­nu­tes, o Len­ki­jos ir Lat­vi­jos kre­ma­to­riu­muo­se, į ku­riuos kre­muo­ti pa­pras­tai ga­be­na­mi mū­sų kraš­to mi­ru­sie­ji, ši pro­ce­dū­ra trun­ka dvi­gu­bai ilgiau.

Kre­ma­to­riu­mas pa­sta­ty­tas Kė­dai­nių pra­mo­ni­nia­me par­ke, zo­no­je, kur per ge­rus tris ki­lo­met­rus nė­ra nė vie­no gyvena­mo­jo na­mo. Ja­me su­mon­tuo­ta vie­na kros­nis. Pa­lai­kai bus prii­ma­mi pa­šar­vo­ti, o grą­ži­na­mi – kap­su­lė­je. Miru­sio žmo­gaus ar­ti­mie­ji ga­lės pa­si­rink­ti, ką su ja da­ry­ti to­liau. Jei mi­ru­sy­sis į kre­ma­to­riu­mą bus at­vež­tas lavonmai­šy­je ir ne­pa­reng­tas lai­do­tu­vėms, kre­muo­ti bus at­si­sa­ko­ma, nes mi­ru­sia­jam tu­ri bū­ti ro­do­ma pa­gar­ba.

Ar Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­je ne­svars­to­ma ga­li­my­bė įreng­ti ko­lum­ba­riu­mą Gin­kū­nų ka­pi­nė­se? Ele­na Ja­kai­tie­nė, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, in­for­ma­vo, kad pirmaja­me ka­pi­nių Dau­šiš­kiuo­se pla­ne ko­lum­ba­riu­mas bu­vo nu­ma­ty­tas. „Ka­dan­gi ren­gia­mas nau­jas pla­nas, ši idė­ja tu­rė­tų iš­lik­ti“, – sa­kė ji.

REKLAMA

Ka­dan­gi vi­siš­kai neaiš­ku, ka­da ka­pi­nės Dau­šiš­kiuo­se dėl nag­ri­nė­ja­mų by­lų bus įreng­tos, ko­lum­ba­riu­mo teks palauk­ti. Ar ne­svars­to­ma ga­li­my­bė jį įreng­ti Gin­kū­nų ka­pi­nė­se? Anot E. Ja­kai­tie­nės, pa­gal įsta­ty­mą ka­pa­vie­tės tu­ri bū­ti ski­ria­mos ne­mo­ka­mai, to­dėl kil­tų klau­si­mų dėl pri­va­ti­nin­kų įreng­to ko­lum­ba­riu­mo val­diš­ko­se ka­pi­nė­se juridinio įtei­si­ni­mo. Val­di­nin­kai pa­tys to­kio va­rian­to ne­svars­tė.

Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: namuose vaizdas privertė aiktelėti
REKLAMA
Asociatyvi(nuotr. Broniaus Jablonsko)
Panevėžio rajone, Dembavos kaime, ketvirtadienio naktį žuvo žmogus.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budėtojas BNS informavo, kad šiuo metu baigiami ...
NATO viršūnių susitikimas Londone (nuotr. SCANPIX)
Vienas svarbiausių šios savaitės pasaulio įvykių prikaustęs daugelio pasaulio šalių dėmesį – NATO viršūnių susitikimas Londone. Dvi dienas trukusiame susitikime ...
Jaroslavas Narkevičius (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius sako, kad koncentruosis į darbus ir trauktis iš posto neketina.  „Yra ir kitų asmenų, kurie mato mano darbus. Visų nuomonė ...
Dmitrijus Medvedevas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Rusijos internautai ketvirtadienį skelbė internete lėktuvą vaizduojančius jaustukus ir piktus komentarus, kai žurnalistai ir televizijos žvaigždės neklausinėjo ministro ...
Manoma, kad BMW vairuotojas galėjo būti neblaivus. Kad ir kaip būtų keista, bet neblaivus buvo ir ekskavatoriaus, į kurį trenkėsi BMW, vairuotojas. / „Rinkos aikštės“ TV stop kadras
Kiekvieną dieną vartojami vaistai nuo depresijos, nedarbingumas ir lėtai slenkančios dienos – tokia šiuo metu yra Nerijaus, kurio vairuojamas BMW dar liepos 13-ąją Kėdainių ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
DABAR RODOMA
Paprasta diena Rusijoje: namuose vaizdas privertė aiktelėti
Pakaunėje – gyventojų ir darbininkų konfliktas: prireikė net medikų
DABAR RODOMA
Pakaunėje – gyventojų ir darbininkų konfliktas: prireikė net medikų
DABAR RODOMA
Streikas dėl algų Vilniaus universitete: štai sumos, kurias uždirba jo darbuotojai
DABAR RODOMA
Kolegos prabilo apie Panevėžyje nukritusį ir žuvusį kolegą
DABAR RODOMA
Prekybininkai apie naują mokestį – jis atsisuks kitu galu
DABAR RODOMA
Tėvai nemokamu vaikų maitinimu džiaugiasi, tik įžvelgia dar vieną problemą
DABAR RODOMA
Apžvalgininkas apie Seimo kartelės mažinimą: bus dar daugiau „balagano“
DABAR RODOMA
Medikai įspėja išsigandusius studentus, kaip saugotis užkrato
DABAR RODOMA
Literatūros ekspertas Šileris pasakė, kas lemia prastesnius moksleivių gebėjimus
DABAR RODOMA
Kraupi nelaimė Panevėžyje: žuvo nuo pastolių nukritęs statybininkas
DABAR RODOMA
Genialus pareigūno triukas padėjo akimirksniu apmauti ir rasti įtariamąjį
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų