Custom banner image

 

PROJEKTO „VIDEOSHOTAS” TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius) (toliau – Organizatorius) kartu su ALSO Lietuva UAB, kodas 110199943; adresas: Verslo g. 6, Kumpių k. LT- 54311) (toliau – Partneris) organizuoja ir vykdo projektą „Videoshotas“ (toliau – Projektas).

2. Projekto „Videoshotastaisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Projekto organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.

3. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą) bei vaizdo įrašą/klipą su tikslu dalyvauti Projekte (toliau – Dalyvis/Dalyviai).

4. Dalyviai registruotis dalyvauti Projekte gali internetu adresu www.tv3.lt/videoshotas.

5. Projektas vyksta nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki 2022 m. sausio 9 d. Dalyviai gali registruotis kiekvieną dieną.

6. Projekto metu Dalyviai Taisyklėse nustatyta tvarka teikia vaizdo klipus iki 5 min trukmės ir/ar ne didesnio kaip 1 GB dydžio, kuriuose užfiksuoti įdomūs, neįprasti gyvenimo įvykiai ir akimirkos. Projekto Organizatorius kartu su Partneriu atrenka nuotraukas bei klipus, kurie bus viešinami Projekto polapyje www.tv3.lt/videoshotas.

7. Organizatorius pasilieka teisę viešinti ne visus Projekte pateiktus vaizdo klipus.

8. Dalyvio vaizdo klipo patvirtinimas ir įkėlimas į projekto puslapį (www.tv3.lt/videoshotas) gali užtrukti iki 24 val. darbo dienomis ir iki 48 val. savaitgaliais ar švenčių dienomis.

 

PROJEKTO PRIZAI IR LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMO TVARKA

1. Projekto Dalyviai gali laimėti vieną iš 50 Projekto prizų. Prizų steigėjas yra projekto Organizatorius ir partneris ALSO Lietuva UAB.

2. Projekto metu bus išrenkama penkiasdešimt laimėtojų, kuriems  Projekto organizatorius bus išdalinta 50 prizų - Xiaomi Mi lite 5G NE telefonų. Dalyvių skaičius ir įkeltų video kiekis nėra ribojamas. Tas pats dalyvis gali įkelti vieną ir daugiau videoshotų ir mėginti laimėti vieną ar kelis prizus, tačiau vienas videoshotas gali laimėti tik vieną Projekto prizą.

3. Už Projekto Dalyvių vaizdo klipus galima balsuoti www.tv3.lt/videoshotas. Balsuoti galima po 1 kartą per parą už kiekvieną dalyvį. Nustačius sukčiavimo atvejį, pasiliekama teisė pašalinti dalyvį ir anuliuoti balsus be perspėjimo.

4. Su Projekto laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Projekto laimėtojai sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 7 dienas po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

5. Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

1. Registracija norint dalyvauti Projekte yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą www.tv3.lt/videoshotas, joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Projekte. Dalyvis, registruodamasis dalyvauti Projekte, privalo pateikti nurodytus asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas), kurie bus tvarkomi Projekto organizavimo, vykdymo, laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Dalyviui nepateikus šių duomenų, Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Projekte. Užpildęs registracijos anketą, Dalyvis įkelia vaizdo klipą. Vaizdo klipas turi būti techniškai tvarkingas: korektiškos rezoliucijos, atitikti įkėlimo formoje nurodytą vaizdo klipo dydžio reikalavimą, vaizdo klipas turi būti su girdimu garsu (jei klipe kalbama, dainuojama ar kt.).

2. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Dalyviai dėl jų asmens duomenų tvarkymo vykdant Projektą į Organizatorių gali kreiptis el. paštu [email protected]

3. Dalyviai, dalyvaudami Projekte, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) Projekto organizavimo, vykdymo, laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais Projekto vykdymo metu ir 3 mėnesius po Projekto pasibaigimo dienos. 

4. Dalyvis dalyvaudamas Projekte sutinka, kad Projekto rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė tv3.lt portale.

5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

7. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, patvirtina, kad jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.

8. Dalyvių skaičius projekte neribojamas. Dalyviai gali pateikti daugiau nei vieną vaizdo klipą, atitinkančius Taisykles.

9. Pateikdamas vaizdo klipą Projekte, Dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šio klipo teisės bei suteikia Organizatoriui neišimtinę teisę transliuoti vaizdo klipus Organizatoriaus televizijos programose, viešai skelbti video klipus portale tv3play.lt, tv3.lt ir kt., Organizatoriaus socialinių tinklų paskyrose („YouTube“, „Facebook“ ir/ar kt.), vaizdo klipus naudoti Projekto reklaminiais tikslais, neribojant transliacijų/viešo paskelbimo/padarymo viešai prieinamais skaičiaus ir termino Organizatoriaus nuožiūra be atskiro Dalyvio informavimo ir/ar sutikimo už tai Dalyviui (tretiesiems asmenims vaizdo klipe/nuotraukoje) neatlyginant, taip pat teisę jį adaptuoti ar kitaip perdirbti.

10. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamo vaizdo įrašo turinys ir forma bei jo viešinimas atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir nepažeis kitų asmenų turtinių ir/ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateiktame vaizdo klipe nebus jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, ir prisiims atsakomybę, jei viešinamas vaizdo klipo turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju Dalyvis įsipareigoja kompensuoti Organizatoriaus patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo/garantijos nevykdymo/neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.

11. Pateikdamas nuotrauką ar vaizdo klipą, kuriame yra trečiųjų asmenų atvaizdas, Dalyvis taip pat užtikrina ir garantuoja, kad visi tretieji asmenys yra pilnamečiai, arba Dalyvis turi nepilnamečių asmenų atstovų sutikimą dėl nepilnamečių atvaizdų naudojimo, Dalyvis turi teisę suteikti Taisyklėse nurodytas teises į trečiųjų asmenų atvaizdus ir jas suteikia Organizatoriui. Jei bet kokie tretieji asmenys dėl atvaizdo panaudojimo Organizatoriui pareikš pretenzijas, Dalyvis įsipareigoja teisės aktų leidžiamais atvejais prisiimti šias pretenzijas vietoj Organizatoriaus ir atlyginti visą dėl to Organizatoriaus patirtą žalą.

12. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Projekte, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

2. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. 

3. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Projekte.

4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt/videoshotas.

 

 Į viršų