Projekto „Muzika suartina“ atrankos ir dalyvavimo taisyklės

 

Bendrosios nuostatos:

 

 • UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, LT-09132, Vilnius) (toliau – Organizatorius) organizuoja projektą „Muzika suartina“ (toliau – Projektas).

 • Projektas rengiamas bendradarbiaujant su Projekto rėmėju – UAB „Norfos mažmena“ (toliau – Partneris).

 • Projekto tikslas: paramos lavinimo/ugdymo/švietimo veiklą vykdančioms įstaigoms/organizacijoms teikimas šiose Projekto taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 • Projektas vyksta: 2019 m. spalio 14 d. – 2019 m. gruodžio 22 d.
   

  Projektas vyksta trimis etapais:

  1. I etapas 2019 m. spalio 14 d.  – 2019m. gruodžio 3 d. (dalyvių anketų pildymas tv3.lt portale)

  2. II etapas iki 2019 m. gruodžio 3 d. (vyksta viešas balsavimas). Balsuoti galima tik iš lietuviško IP adreso 1 kartą per parą

  3. III etapas 2019 gruodžio 9-20 d. Paramos sutarties pasirašymas ir projekte teikiamos paramos suteikimas laimėtojo objekte.

 • Projekto laimėtojas bus informuojamas el. paštu, paskelbtas 2019 m. gruodžio 8d. tiesioginio laidos X faktorius eterio metu ir 2019 m. gruodžio 9 d. tv3.lt  „Muzika suartina“ rubrikoje.

 • Projekto dalyviais gali tapti viešieji juridiniai asmenys, galintys priimti paramą teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, bei turintys poreikį atnaujinti šiose Projekto taisyklėse nurodytas patalpas Partnerio teikiama parama. Projektas dalyviu tampa užpildžius Projekto anketą bei pateikus joje nurodytą informaciją bei duomenis (toliau – Dalyvis).

 • Anketas pildyti gali bet kuris asmuo, kuris pateikdamas anketą patvirtina, kad jis teikia anketą Projekto Dalyvio – paramos gavėjo vardu bei nurodo anketoje savo vardą ir pavardę.

 • Projekto taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja dalyvavimo Projekte sąlygas, Projekto organizavimo ir laimėtojo atrankos tvarką.

 • Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka užpildydamas anketą, pateikdamas nuotraukas/video ir savo asmens duomenis dalyvavimui Projekte, patvirtina, kad:

    - Anketos užpildymas ir pateikimas yra suderintas su anketoje nurodytu pilnamečiu Dalyvio atstovu;
    - Su anketoje nurodytu Dalyvio atstovu visais su Projektu susijusiais klausimais galės bendrauti Organizatorius ir Partneris.

 


Dalyvavimo Projekto atrankoje sąlygos:

 

 • Norint dalyvauti Projekte, reikia užpildyti anketą www.tv3.lt. Registruojantis būtina nurodyti duomenis: įstaigos/organizacijos pavadinimą, dalyvaujančią klasę/patalpą ar pan., Dalyvio klasę/patalpą ar pan. registruojančio asmens vardą ir pavardę, Dalyvio atstovo, atsakingo už Dalyvio dalyvavimą Projekte, vardą ir pavardę, galiojantį el. pašto adresą ir telefono numerį. Projekto Organizatorius pasilieka teisę susisiekti su Dalyvio atstovu ir negavus iš jo patvirtinimo dėl Dalyvio tolimesnio dalyvavimo Projekte, tokio Dalyvio toliau Projekte nebevertinti.

 • Projekte gali dalyvauti muzikos klasės/patalpos esančios mokslo/ugdymo įstaigoje ar kitoje lavinimo veiklą vykdančioje institucijoje ar organizacijoje.

 • Dalyvis sutinka, kad projekto metu surinktus duomenis Organizatorius naudos Projekto organizavimo, administravimo bei dalyvių atrankos tikslais. Dalyvis taip pat sutinka, kad atrankos metu gauti duomenys taip pat bus perduoti šiose Taisyklėse nurodytam Projekto Partneriui. Dalyvis sutinka, kad Projekto metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tiek Organizatoriaus, tiek Projekto Partnerio.
   

Dalyvaudamas Projekte Dalyvis patvirtina, kad:

 1. jis sutinka su šiomis Taisyklėmis;

 2. laimėjus Projektą ir sudarius paramos sutartį, jis bus teisėtas paramos gavėjas;

 3. jis sutinka arba užtikrins, kad būtų gauti visi reikalingi sutikimai, kad Dalyvio pateiktus su Dalyvių susijusių asmenų asmens duomenis Projekto Organizatorius tvarkytų Projekto organizavimo, vykdymo, administravimo ir dalyvių atrankos tikslais.

 4. Dalyvio atstovas – atsakingas asmuo privalo užtikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima visą atsakomybę dėl video/nuotraukų pateikimo atitikimo šioms Taisyklėms bei užtikrina visuotinai priimtų moralės ir etikos normų laikymąsi.

 

 • Jei Dalyvio pateiktoje medžiagoje (video/nuotraukoje) vaizduojami asmenys, Dalyvis atsako, kad prieš pateikiant nuotrauką Projekte būtų gautas šių asmenų sutikimas dėl tokios nuotraukos su asmens atvaizdu neatlygintino naudojimo Projekto laimėtojo atrinkimo bei Projekto viešinimo tikslais bei kitokio naudojimo pagal šias Taisykles tikslais. Jei bet kuris nuotraukoje/video vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo aukščiau nurodyto turinio raštiškas patvirtinimas. Visa atsakomybė už teisėtą autorių teisių saugomos medžiagos naudojimą taip pat tenka Projekto dalyviams.

 • Projekto Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Projekto dalyvio įspėjimo pašalinti iš Projekto bet kurį Projekto Dalyvį, dėl kurio Projekto Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Projekte ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, patalpų netinkamumu Projekto įgyvendinimui, duomenų tikrumu ir kt.).

 

 


Projekto laimėtojų išrinkimo tvarka ir teiktina parama:

 

 • Projekto laimėtojas bus atrinktas X Faktoriaus teisėjų ir interneto lankytojų balsavimo sprendimu, kuriame 50% bendro vertinimo sudaro interneto lankytojų balsai, o likę 50% bendro vertinimo – X Faktoriaus teisėjų  ir Partnerio balsai.

 • Projekto laimėtojas privalo turėti paramos gavėjo statusą.

 • Projekto laimėtojui – skiriama Projekto Partnerio parama, t.y. muzikos patalpos kosmetinis atnaujinimas/instrumentų nupirkimas. Maksimali skiriamos paramos vertė sieks iki 14 500 Eur.

 • Su Projekto laimėtoju bus pasirašyta atskira paramos sutartis, kurioje bus aptartos paramos suteikimo sąlygos bei Projekto laimėtojo – paramos gavėjo įsipareigojimai.

 • Remiamos veiklos (t.y. patalpos atnaujinimo, instrumentų pirkimo) įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. gruodžio 9-20 d. Projekto laimėtojas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas bei imtis būtinų veiksmų, reikalingų muzikos patalpų atnaujinimui nurodytu laikotarpiu.

 • Projekto laimėtojas bus kviečiamas atvykti į tiesioginį X faktoriaus filmavimą (gruodžio 22 d.).

 • Projekto laimėtojas turės viešinti informaciją apie įgyvendinamą Projektą ir Projekto ataskaitą savo interneto svetainėje (jei ji yra) ir/ar kitomis išorinės komunikacijos priemonėmis (pvz. socialinių tinklų paskyroje). Organizatorius ir Partneris turi teisę informaciją apie Projektą ir jo ataskaitą viešinti savo interneto svetainėje ir kitoje komunikacijoje.

 • Projekto laimėtojas įsipareigoja ant klasės/patalpos sienos palikti Projekto pavadinimą/rėmėjų logo ir jį išsaugoti mažiausiai 3 metus.

 

 

Baigiamosios nuostatos:

 

 • Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojo neįmanoma pasiekti elektroniniu paštu, kuriuos Dalyvis nurodė.​​​​​​

 • Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį ir/ar susijusius asmenis paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
  epranešus.

 • Bet kokios pretenzijos, nusiskundimai dėl Projekto bei projekto taisyklių, jų įgyvendinimo, yra reiškiami Organizatoriui.

 • Projekto Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus.

Į viršų