ŽAIDIMO „PASITIKRINK SAVO FUTBOLO ŽINIAS“ TAISYKLĖS 

 

  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį žaidimą „PASITIKRINK SAVO FUTBOLO ŽINIAS“ (toliau – Žaidimas). 

2. Žaidimo „PASITIKRINK SAVO FUTBOLO ŽINIAS“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo ir laimėtojų atrinkimo tvarką. 

3. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, miestą, tel. nr.)  su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis / Dalyviai).  

4. Žaidimas vyksta nuo 2024 m. birželio 10 d. iki liepos 14 d.  

  

REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

1. Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą, joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir Žaidimo rezultatų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime. 

2. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka. 

3. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus. 

4. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.). 

  

ŽAIDIMO EIGA 

1. Žaidimo Dalyvis atsako į testo klausimus ir registruojasi žaidime.  

2. Iš viso numatyta 15 skirtingų testų, kurie atnaujnami kas savaitę viso Žaidimo laikotarpiu.  

3. Žaidimo Dalyvis viename teste gali dalyvauti tik vieną kartą.  

4. Pasibaigus žaidimui, Dalyvis, atsakęs į testo klausimus bei užsiregistravęs, gali laimėti šiuos prizus: 

4.1. Hummel futbolo kamuolys (HMLPRECISION MATCH 224987) iš viso bus galima laimėti 20 vnt.  

5. Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas kas savaitę, iki 16 val. (pvz., birželio 10 d. startavusio testo prizo nugalėtojas bus paskelbiamas birželio 17 d. iki 16 val.) www.tv3.lt portale.  

6. Prizų atsiėmimas ar pristatymas – iki 2024 m. rugsėjo 19 d. 

  

ASMENS DUOMENYS 

1. Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo bei Žaidimo rezultatų skelbimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. 

2. Dalyvis dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Žaidimo rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė.

3. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]. 

4. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos. 

5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes. 

6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. 

  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu. 

2. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės. 

3. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime. 

4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje. 

 

 Į viršų