Header | tv3.lt

Į viršų

 

ŽAIDIMO „GalvOK“ TAISYKLĖS

tęstinis žaidimas internetu

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį žaidimą „GalvOK (toliau – Žaidimas).

2. Žaidimo „GalvOK“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo ir dalyvių dalyvavimo tvarką.

3. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą)  su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai).

4. Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu www.tv3.lt/galvok.

5. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. sausio 2 d. iki kol bus paskelbta apie jo pabaigą. Dalyviai gali registruotis konkrečios dienos Žaidimui. Žaidimai vyks darbo dienomis ir šeštadieniais, išskyrus tik sekmadienį.

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

1. Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (www.tv3.lt/galvok), joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.

2. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.

3. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

4. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).

 

ŽAIDIMO PRIZAS

1. Internetinio žaidimo „GalvOK“ dalyviai kiekvieną šeštadienį laimės Xaomi Mi Band apyrankes. Žaidimo metu bus apdvovanotas 1-as geriausiai pasirodęs Žaidimo dalyvis, patvirtinęs savo el. pašto adresą. 

2. Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

 

ŽAIDIMO EIGA IR LAIMĖTOJŲ/O NUSTATYMAS

1. Žaidimas prasideda 16 val.30 min. ir baigiasi 24 val. kasdien darbo dienomis, bei 19 val. 30 min. ir baigiasi 21 val. 00 min, šeštadieniais. Žaidimo Dalyviai turės atsakyti į realiu laiku paskelbiamus klausimus.

2. Taškai bus skaičiuojami teisingai atsakius į klausimus. Žaidimo prizu bus apdovanotas 1 daugiausiai taškų surinkęs Žaidimo Dalyvis. Top 1 laimėtojas bus atrenkamas pagal Žaidimo klausimų teisingus atsakymus ir užbaigimo laiką. Laimėtojas privalo būti patvirtinęs savo el. pašto adresą. Iš vieno IP laimėti galima tik vieną kartą per visą laikotarpį. Žaidimo rezultatai skelbiami kiekvieną darbo dieną bei šeštadienį žaidimo metu.

3. Aptikus sukčiavimo atvejį, žaidėjas, nors ir atsidūręs rezultatų lentelės pirmoje vietoje, nebus apdovanojamas prizu, jis bus blokuojamas ir daugiau neturės galimybės į prizą. Pagal visas laimėtojų nustatymo taisykles, prizas atiteks sekančiai vietai, jei ši atitiks reikalavimus.

 

ASMENS DUOMENYS

1. Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo ir vykdymo bei Žaidimo rezultatų skelbimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. 

2. Dalyvis dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Žaidimo rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė https://www.tv3.lt/galvok/rezultatai.

3. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

4. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos.

5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

2. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

3. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt/galvok/taisykles.


 

Į viršų