Header
Į viršų

ŽAIDIMO „GalvOK“ TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; registruotos buveinės adresas: Kalvarijų g. 135, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį žaidimą „GalvOK (toliau – Žaidimas).

2. Žaidimo „GalvOK“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo ir laimėtojų atrinkimo tvarką.

3. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą)  su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai).

4. Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu www.tv3.lt/galvok.

5. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki kol bus paskelbta apie jo pabaigą. Dalyviai gali registruotis konkrečios dienos Žaidimui. Žaidimai vyks darbo dienomis ir šeštadieniais, išskyrus tik sekmadienį.

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

1. Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (www.tv3.lt/galvok), joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.

2. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.

3. Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą turės atsiimti tėvai (įtėviai, globėjai).

4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

5. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).

 

ŽAIDIMO PRIZAS

1. Nuo birželio 1d. žaidimai vyksta be prizų.

2. Norite įsteigti prizą, parašykite [email protected]

 

ŽAIDIMO EIGA IR LAIMĖTOJŲ/O NUSTATYMAS

1. Žaidimas prasideda 16 val.30 min. ir baigiasi 24 val. kasdien darbo dienomis, bei 19 val. 30 min. ir baigiasi 21 val. 00 min, šeštadieniais. Žaidimo Dalyviai turės atsakyti į realiu laiku paskelbiamus klausimus.

2. Taškai bus skaičiuojami teisingai atsakius į klausimus. Žaidimo prizais darbo dienomis bus apdovanoti 3 daugiausiai taškų surinkusių Žaidimo Dalyvių, o šeštadieniais - 10 Žaidimo Dalyvių. TOP 3 ir TOP 10 laimėtojai bus atrenkami pagal žaidimo klausimų atsakymų užbaigimą, pagal laiką. Laimėti galima vieną kartą per Žaidimą bei vieną kartą per savaitę.

3. Atsiimant prizą, laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

ASMENS DUOMENYS

1. Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo bei laimėtojų paskelbimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. Žaidimo prizų laimėtojų duomenys taip pat bus perduoti GO3 platformos valdytojui AS TV Play Baltics.

2. Dalyvis dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad laimėjimo atveju jo vardas, pavardė bus skelbiama Žaidimo laimėtojo paskelbimo tikslais.

3. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

4. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos ir identifikuoti laimėtojo.

5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojo neįmanoma pasiekti telefono numeriu ar elektroniniu paštu, kuriuos Dalyvis nurodė.

2. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

3. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

4. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt/galvok/taisykles.

Į viršų