KONKURSO TAISYKLĖS

 

BENDROS NUOSTATOS

 

1. Pagrindinės nuostatos:

1.1 Žaidimo pavadinimas (toliau – Žaidimas): „Pasinerk į Italiją“;

1.2 Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius): UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected] organizuoja ir vykdo internetinį Žaidimą;

1.3 Žaidimo rėmėjas (toliau – Rėmėjas): AB „Alita“; UAB „C&D style“;

1.4. Žaidimo trukmė: data 2021 m. gegužės 3 d. - 2021 m. birželio 14 d.;

1.5. Žaidimo laimėtojai renkami pasibaigus žaidimui.

1.6. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką. 

1.7. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie dalyvavo tv3.lt portale esančiame „Eurovizijos žaidimas“ konkurse ir pateikė nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. paštą) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai) ir varžytis dėl Žaidimo prizo.

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 

1. Dalyviai, kurie nori varžytis dėl Žaidimo prizo, savo noru dalyvavo www.tv3.lt portale esančiame „Pasinerk į Italiją“ konkurse, pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime varžantis dėl Žaidimo prizo.

2. Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.

3. Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą atsiima tėvai (įtėviai, globėjai).

4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

5. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

6. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) ir kilus kitų įtarimų.

7. Pateikdamas nuotrauką Konkurse, Dalyvis užtikrina, kad jam priklauso šios nuotraukos teisės bei suteikia Organizatoriui neišimtinę teisę viešai skelbti portale tv3.lt ir kt., Organizatoriaus bei Rėmėjo socialinių tinklų paskyrose („YouTube“, „Facebook“ ir/ar kt.), nuotrauką naudoti Konkurso reklaminiais tikslais be atskiro Dalyvio informavimo ir/ar sutikimo už tai Dalyviui (tretiesiems asmenims nuotraukoje) neatlyginant, taip pat teisę ją kitaip perdirbti.

8. Dalyvis privalo užtikrinti ir garantuoti, kad pateikiamos nuotraukos turinys ir forma bei jos viešinimas atitiks Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir nepažeis kitų asmenų turtinių ir/ar neturtinių teisių bei teisėtų interesų, garantuoti, kad jo pateikiamoje nuotraukoje klipe nebus jokios tiesioginės ar netiesioginės reklaminės informacijos, ir prisiims atsakomybę, jei viešinama nuotrauka, jos turinys ar forma pažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju Dalyvis įsipareigoja kompensuoti Organizatoriaus patirtas išlaidas (įskaitant baudas ir bet kokias kitas išlaidas) dėl paminėto įsipareigojimo/garantijos nevykdymo/neužtikrinimo ar netinkamo vykdymo.

9. Atsiųsdamas nuotraukas, Konkurso Dalyvis patvirtina, kad nuotraukose yra jo atvaizdas, jis turi teisę suteikti Organizatoriui šiose taisyklėse nurodytas teises į nuotrauką ir atvaizdą. Jei nuotraukoje yra trečiųjų asmenų, Konkurso Dalyvis patvirtina, kad visi tretieji asmenys yra pilnamečiai, arba dalyvis turi nepilnamečių asmenų atstovų sutikimą dėl nepilnamečių atvaizdų naudojimo, Dalyvis turi teisę suteikti Taisyklėse nurodytas teises į trečiųjų asmenų atvaizdus ir jas suteikia Organizatoriui. Jei bet kokie tretieji asmenys dėl nuotraukos ir/ar atvaizdo panaudojimo Organizatoriui pareikš pretenzijas, Dalyvis įsipareigoja teisės aktų leidžiamais atvejais prisiimti šias pretenzijas vietoj Organizatoriaus ir atlyginti visą dėl to Organizatoriaus patirtą žalą.

 

ŽAIDIMO EIGA 

 

1. Dalyvauti Žaidime galite apsilankę www.tv3.lt portale esančiame „Pasinerk į Italiją“, atsiuntus nuotrauką ir įvedus savo kontaktinius duomenis. Žaidime dalyvauti galima neribotą kiekį kartų.

2. Žaidimo „C&D style” kuponų Laimėtojai renkami atsitiktine tvarka, o nealkoholinio šampano Alita dėžių Laimėtojai bus renkami iš 20 daugiausiai balsų surinkusių nuotraukų. Vienas žmogus gali laimėti vieną prizą.

3. Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas pasibaigus žaidimui, www.tv3.lt portale. 

4. Prizų atsiėmimas ar pristatymas – iki 2021 m. rugpjūčio 15 d.

5. Žaidimo laimėtojai skelbiami Žaidimo www.tv3.lt tinklalapyje. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Žaidimo Dalyviai, laimėję Žaidimą sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui ir Rėmėjui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

6. Visi Žaidimo Dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami www.tv3.lt portale.

7. Žaidimo Rėmėjas rūpinasi Prizo siuntimu arba perduoda Prizą Organizatoriui, kuris rūpinasi Prizų pristatymu.

8. Nustačius sukčiavimo atvejį, pasiliekama teisė anuliuoti nesąžiningus balsus be perspėjimo.

 

ŽAIDIMO PRIZAI 

 

1. Visą Žaidimo laikotarpį bus galima laimėti Žaidimo Rėmėjo įsteigtus prizus (toliau – Prizas):

1.1. 1 vnt. „C&D style” 100 Eur vertės dovanų čekį;

1.2. 3 vnt. „C&D style” 30 Eur vertės dovanų čekius; 

1.4. 5 vnt. nealkoholinio Alita Chardonnay šampano dėžes;

2. Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.

3. Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjas. 

 

 

ASMENS DUOMENYS

 

1. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

2. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Žaidimo laimėtojo bei pateikti prizo.

3. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

4. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui. 

4. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

5. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

6. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

7. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt.

 


 

Į viršų