Reklamos paslaugų teikimo sąlygos

 

Sąvokos

 

  1. Televizija – UAB All Media Lithuania, juridinio asmens kodas 121393020, buveinė P. Lukšio g. 23, LT-09132 Vilnius.
  2. Užsakovas – reklamos paslaugas įsigyjantis klientas ar reklamos agentūra.
  3. TRP reklama – pagal TRP sekundes apmokama reklama.
  4. GRP reklama - pagal GRP sekundes apmokama reklama.

 

Reklamos užsakymas ir transliavimas bei reklaminės medžiagos tvarkymas

 

  1. Televizija parduoda reklamos transliavimo pozicijas tik Televizijos nurodomuose reklamos blokuose/pozicijose. Reklaminį bloką/poziciją parenka Televizija, remdamasi Užsakovo užsakyme nurodytu reklamos transliavimo laiku.
  2. Užsakovas įsipareigoja pateikti reklamos užsakymą, arba patvirtintų užsakymų pakeitimus, arba patvirtintų užsakymų anuliavimą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki reklamos pirmosios transliacijos/talpinimo pradžios, o užsakant, keičiant arba anuliuojant TRP reklamą arba išskirtines reklamos transliavimo pozicijas – ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki reklamos pirmosios transliacijos pradžios. Jeigu Užsakovas pateikia užsakymą, patvirtinto užsakymo pakeitimą arba patvirtinto užsakymo anuliavimą nesilaikydama šiame punkte nurodytų terminų, o taip pat jei Užsakovas pateikia ne tą ar ne tos trukmės reklamos medžiagą, Televizija turi teisę savo pasirinkimu:
   1. atsisakyti priimti pavėluotai pateiktą užsakymą;
   2. keičiamas patvirtintame užsakyme nurodytas reklamos transliavimo pozicijas arba transliuojamą ne tą ar ne tos trukmės reklamą papildomai apmokestinti 20% (dvidešimties procentų) reklamos transliavimo vertės atitinkamoje pozicijoje antkainiu;
   3. anuliuojamas pozicijas arba neištransliuotą ne tą ar ne tos trukmės reklamą (kai ištransliuoti buvo neįmanoma dėl patvirtinto užsakymo pakeitimų) įvertinti pagal Televizijos planuojamus reitingus 20% (dvidešimčia procentų) šių pozicijų kainos.
  3. Skirtingiems reklamos klipams (reklamos medžiagai) teikiami atskiri reklamos užsakymai. Nemokamų transliacijų užsakymai (kompensuojant transliacijas pagal planuojamų GRP pirkimo sistemą arba dėl nekokybiško transliavimo) išskiriami į atskirus užsakymus. Užsakymai pateikiami skirtingoms reklamoms (skirtingiems prekių ženklams ar paslaugoms) visada yra išskiriami į atskirus užsakymus ir laikomi atskiromis reklamos kampanijomis.
  4. Jeigu Užsakovas užsako kelias reklamos kampanijas, tarp kurių yra ne daugiau kaip 3 (trijų) dienų skirtumas, ir kuriose transliuojama ta pati reklamos medžiaga, šios kampanijos traktuojamos kaip viena ištisinė kampanija.
  5. Reklamos užsakymas pateikiamas Televizijos patvirtintos formos, elektroniniu paštu.
  6. Televizijos atsakingas darbuotojas, gavęs Televizijos patvirtintos formos Užsakovo užsakymą, elektroniniu paštu, kuriuo buvo pateiktas užsakymas, patvirtina šio užsakymo gavimą ir užsakytų reklaminių pozicijų rezervavimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos, bet ne anksčiau kaip prieš 5 darbo dienas iki kalendorinio mėnesio, kuriame yra užsakyta reklama, pradžios.
  7. Esant perpildytiems reklamos blokams/užimtoms reklamos pozicijoms, Televizija turi teisę netransliuoti reklamos Užsakovo užsakytu laiku/vietoje. Šiuo atveju Televizija informuoja apie tai Užsakovą ir suderinusi su Užsakovu, patalpina užsakytą reklamą į artimiausią laisvą reklamos bloką toje pačioje programoje/vietą toje pačioje platformoje, jeigu Televizija ir Užsakovas nesutaria kitaip.
  8. Jei atsiranda iš anksto nenumatyti programos pasikeitimai, Televizija įsipareigoja apie šiuos pasikeitimus informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas ir suderinti su Užsakovu tiek Užsakovui, tiek Televizijai priimtiną kitą reklamos transliavimo laiką/poziciją.
  9. Užsakovas įsipareigoja prieš 3 (tris) darbo dienas iki reklamos pirmos transliacijos pradžios/numatytos reklamos talpinimo datos pateikti Televizijai reklamos medžiagą, atitinkančią techninius reikalavimus, skelbiamus tinklalapyje www.tv3.lt. Tuo atveju, jeigu Užsakovas nesilaiko šiame punkte nustatytų reklamos medžiagos pateikimo terminų, Televizija turi teisę atsisakyti priimti pavėluotai pateikiamą reklamos medžiagą, o Užsakovas bet kuriuo atveju turi pareigą sumokėti Televizijai 20% (dvidešimties procentų) užsakytos reklamos vertės (pagal Televizijos planuojamus reitingus) baudą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.
  10. Užsakovas garantuoja reklamos techninę kokybę, prisiima visišką atsakomybę už reklamos turinį ir pateikimo formą, autorių bei gretutinių teisių subjektų teises ir teisėtus interesus, asmens duomenų apsaugą bei atitikimą Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimams. Užsakovas įsipareigoja, kad transliavimui pateiktoje reklamos medžiagoje jokia forma nebus reklamuojamos visuomenės informavimo priemonės, tiesiogiai arba netiesiogiai konkuruojančios su Televizijos valdomomis ar kitaip su ja susijusiomis visuomenės informavimo priemonėmis. Išimtys įmanomos tik gavus išankstinį Televizijos vadovų sutikimą raštu.
  11. Jeigu reklamos medžiagoje yra reklamuojama trečioji šalis, jos gaminama produkcija arba teikiamos paslaugos, šios trečiosios šalies pavadinimas, gaminamos produkcijos arba teikiamų paslaugų pavadinimas turi būti papildomai nurodyti Televizijai pateikiamoje reklamos medžiagoje (nurodyti elektroninės bylos pavadinime) ir reklamos užsakymuose.
  12. Jeigu reklamos medžiaga prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ ar neatitinka Televizijos techninių bei kokybinių reikalavimų, Televizija įsipareigoja apie tai informuoti Užsakovą per 2 (dvi) darbo dienas po tokio fakto paaiškėjimo, nurodydama reklamos medžiagos trūkumus ir terminą šiems trūkumams pašalinti. Šiuo atveju užsakymas yra laikomas sustabdytu nuo atitinkamo pranešimo pateikimo Užsakovui momento iki nebus išspręstas reklamos medžiagos trūkumų ištaisymo klausimas.

 

Reklamos internete pardavimo ypatumai

 

  1. Reklamos internete pardavimui taikomos šiame dokumente reklamai televizijoje nustatytos taisyklės bei šiame skyriuje nustatytos taisyklės.
  2. Užsakovas, pateikdamas užsakymą interneto reklamai, jame privalo nurodyti vieną ar daugiau pasirinktų reklamos formų, kampanijos laikotarpį, pageidaujamą reklamos parodymų ir/ar paspaudimų skaičių ir reklaminio klipo trukmę.
  3. Interneto reklamos apskaita vykdoma pagal rinkoje pripažįstamų trečiųjų šalių (AdForm, Gemius, Media Minds, DoubleClick), kurių paslaugos naudojamos kampanijų priežiūrai, duomenis. Tokiu atveju Užsakovas privalo iki reklamos kampanijos pradžios suteikti Televizijai prisijungimo prie tokių sistemų duomenis (publisher login). Jei trečiosios šalies paslaugomis nėra naudojamasi, apskaita vykdoma pagal transliavimo sistemą, kurią naudoja Televizija.
  4. Televizija įsipareigoja vykdyti kampanijos priežiūrą, t.y. savalaikiai planuoti parodymus ir įgyvendinti kitas užsakyme nurodytas sąlygas. Televizija įsipareigoja kartą per savaitę tikrinti kampaniją, o esant nesklandumams nedelsiant informuoti Užsakovą ir suderinti problemos sprendimo būdus ir terminus.
  5. Užsakovas įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną nuo reklamos kampanijos pradžios patikrinti patalpintos reklamos atitikimą užsakymui, reklamos funkcijų (įskiepių, nuorodų ir pan.) veikimą ir apie pastebėtus neatitikimus nedelsiant informuoti Televiziją. Užsakovui to nepadarius, Televizija neatsako už reklamos veikimo trūkumus, jeigu tokių būtų.

 

Reklaminio laiko kaina, jos apskaičiavimas ir apmokėjimas

 

  1. Užsakovo perkamas reklamos laikas įkainojamas pagal reklamos užsakymo metu galiojančius Televizijos oficialius įkainius – reklamos pardavimo sistemas arba paketinės reklamos pardavimo pagal tikslines grupes įkainius – reklamos pardavimo sistemą, kurios skelbiamos tinklalapyje www.tv3.lt.
  2. Perkant TRP arba GRP reklamą, vadovaujamasi UAB „TNS LT“ duomenimis. Auditorijos dalies paskaičiavimas vykdomas vadovaujantis 15 min. (penkiolikos minučių) laiko intervalo vidutiniu reitingu. Jeigu užsakymų vykdymo metu pasikeis UAB „TNS LT“ (Kantar TNS) duomenų matavimo, apskaičiavimo ir teikimo metodika ir dėl šių pasikeitimų keisis Televizijos parduodamų tikslinių grupių respondentų imties dydžiai, visoms tikslinėms grupėms, kurių imties dydis nukris žemiau 150 respondentų, paslaugų įkainiai bus didinami 7 (septyniais) proc. Įkainiai bus pakeičiami praėjus 30 dienų nuo UAB „TNS LT“ duomenų apskaičiavimo metodikos pakeitimų, apie tai raštu (el.paštu) informuojant Užsakovą. Padidintas įkainis bus taikomas iki naujų Televizijos įkainių įsigaliojimo.
  3. UAB „TNS LT“ duomenys apima ir atidėto TV žiūrėjimo televizijos auditorijos duomenis. Apskaičiuojant bendrus apmokestinamus reitingus įtraukiami ir trijų dienų atidėto žiūrėjimo reitingai (3 Days Coded Playback reitingai). Atidėto TV žiūrėjimo reitingai yra apmokestinami įprastais įkainiais taikomais linijinio (tiesioginio) žiūrėjimo reitingų apmokestinimui, t.y. taikant tuos pačius TRP ir GRP įkainius, laiko zonos ir kainų indeksus ir kt.
  4. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui arba Televizijai atlikus Užsakovo užsakytas reklamos paslaugas, priklausomai nuo to kas įvyksta anksčiau, Televizija išsiunčia Užsakovui ataskaitą apie suteiktas reklamos paslaugas arba jų dalį su apskaičiuota jų verte. Užsakovas patikrina ataskaitoje pateikiamus duomenis ir patvirtina ją arba susiderina su Televizija galimus nesutapimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo ataskaitos gavimo iš Televizijos dienos. Negavus iš Užsakovo patvirtinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį bus laikoma, kad ataskaita yra abipusiai suderinta ir patvirtinta. Abipusiai suderintos ir patvirtintos ataskaitos pagrindu Televizija Užsakovui išrašys sąskaitą faktūrą už suteiktas reklamos paslaugas.
  5. Televizija įsipareigoja informuoti Užsakovą apie įkainių pokytį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki naujų įkainių taikymo pradžios.
  6. Sąskaitas faktūras Televizija siunčia Užsakovui tik elektroniniu paštu. Apie elektroninio pašto adreso pakeitimą Užsakovas įsipareigoja informuoti Televiziją iš anksto raštu, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki tokio pakeitimo. Užsakovui to nepadarius, sąskaitos faktūros bus laikomos Televizijos išsiųstomis tinkamai ir laiku.
  7. Suteiktų reklamos paslaugų ataskaitos suderinimas šiame skirsnyje numatyta tvarka ir sąskaitos faktūros išrašymas laikomas tinkamu reklamos paslaugų suteikimo patvirtinimo ir joks papildomas dokumentas, patvirtinantis paslaugų suteikimą (pvz. perdavimo-priėmimo akto) nėra pasirašomas.
  8. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Televizijos pateiktas sąskaitas per jose numatytą terminą, jei nėra susitariama kitaip.
  9. Numatytos sumos sumokėjimo diena laikoma Užsakovo sumokėtos sumos įskaitymo į Televizijos banko sąskaitą diena.
  10. Užsakovui laiku nesumokėjus, už kiekvieną pradelstą atsiskaityti kalendorinę dieną bus skaičiuojami 0,04 % (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo pirmos uždelsimo atsiskaityti dienos Užsakovui apie tai atskirai nepranešant, tačiau Televizija turi teisę nereikalauti mokėti delspinigių.
  11. Delspinigiai skaičiuojami nuo dienos, einančios po dienos, kurią prievolė turėjo būti įvykdyta, iki tos dienos, kurią prievolė tinkamai įvykdoma. Užsakovas delspinigius sumoka kartu su laiku nesumokėtomis sumomis.
  12. Visi Užsakovo mokėjimai, nepriklausomai nuo nurodytos jų paskirties, pirmiausiai bus užskaitomi netesyboms (delspinigiams, baudoms) padengti, o visiškai padengus netesybas pirmiausiai bus dengiamos seniausiai išrašytos sąskaitos faktūros, neatsižvelgiant į Užsakovo mokėjimo dokumentuose nurodytas pastabas.
  13. Užsakovas įsipareigoja kompensuoti tiesiogines išlaidas, susijusias su nesavalaikio apmokėjimo administravimu bei išieškojimu.

 

Reklamos neištransliavimas ar netinkamas ištransliavimas

 

  1. Kai dėl techninių kliūčių ar dėl Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais reglamentuotų sprendimų reklamos medžiagos transliavimo laikas keičiamas (Televizija už tai neatsako), reklama netransliuojama arba ištransliuojama netinkamai, Televizija įsipareigoja informuoti Užsakovą ir suderinti naują reklamos medžiagos transliavimo planą.
  2. Dėl Televizijos kaltės neištransliavus arba ištransliavus nekokybiškai, ne tos trukmės, ne tą reklamą, Televizija turi pareigą, gavusi rašytinę Užsakovo pretenziją (ir iš anksto suderinusi su Užsakovu reklamos transliavimo poziciją bei laiką, pertransliuoti tą pačią reklamą lygiavertėje pozicijoje (mokama reklama) ir papildomai ištransliuoti tinkamai ir laiku pateiktą tą pačią reklamą lygiavertėje pozicijoje (nemokama reklama).
  3. Jei dėl Televizijos kaltės ištransliavus reklamą ne laiku, t.y. su 45 min. paklaida (išskyrus filmus, sporto ir specialias programas) nuo patvirtintame užsakyme nurodyto suderinto reklamos transliavimo laiko, tačiau tą pačią dieną, kaip buvo užsakyta, Televizija turi pareigą, gavusi rašytinę Užsakovo pretenziją ir iš anksto suderinusi su Užsakovu reklamos transliavimo poziciją bei laiką, pertransliuoti tą pačią reklamą lygiavertėje pozicijoje (mokama reklama), o jeigu Televizija reklamą ištransliuoja kitą dieną negu kad buvo užsakyta, tuomet Televizija turi pareigą papildomai ištransliuoti vieną Užsakovo tinkamai ir laiku pateiktą tą pačią reklamą lygiavertėje pozicijoje (nemokama reklama).
  4. Jeigu reklama buvo transliuota nekokybiškai arba ne laiku dėl pateiktos reklamos medžiagos neatitikimo techniniams reikalavimams ar pateikimo Televizijai ne laiku, laikoma, kad reklamos medžiaga buvo ištransliuota kokybiškai ir laiku.
  5. Televizija turi teisę reklamos netransliuoti arba nutraukti transliavimą, jeigu reklamos turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, pažeidžia autorių teisių ar gretutinių teisių subjektų teises bei teisėtus interesus arba reklamos kokybė neatitinka techninių reikalavimų. Šiuo atveju Televizija nekompensuoja Užsakovui netransliuotos ar nekokybiškai ištransliuotos reklamos.
  6. Televizija turi teisę reklamos netransliuoti, jei užsakomoje programoje reklaminiai blokai yra užpildyti ar užsakoma reklamos vieta yra užimta, ir Televizija apie tai laiku informavo Užsakovą.
  7. Užsakovas susipažino su Bitės Grupės Tiekėjų Elgesio Kodeksu ir įsipareigoja laikytis šiame kodekse išdėstytų principų. Bitės Tiekėjų Elgesio kodeksą galima rasti: https://www.bitegroup.net/files/Supplier-Code-of-Conduct_LT.pdf.

 

Atnaujinta 2023-01-26

Į viršų