Balsavimas baigėsi, pasigrožėkite margučiais!


Konkursas pasibaigęs

AB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; registruotos buveinės adresas: Kalvarijų g. 135, Vilnius) (toliau – Bendrovė arba Projekto organizatorius) organizuoja ir administruoja žaidimą-akciją „#ISNAMU“ (toliau – Projektas).

 

Projekto dalyviu tampa užpildžius Projekto anketą bei pateikus joje nurodytą informaciją bei duomenis. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Projekte, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Projekto dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

 

Visi Projekto vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Projekto dalyvio. Projekto vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, atvaizdas (jei naudojamas nuotraukoje, video). Dalyvaudamas Projekte, Projekto dalyvis yra informuotas ir sutinka, kad Projekto dalyvio pateiktą nuotrauką ar video atrinkus, Projekto organizatorius po Projektiniu įrašu paskelbia jo vardą ir pavardę. Projekto dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu kreiptis į Projekto organizatorių ir atsisakyti dalyvauti Projekte. Atsisakius dalyvauti Projekte, Projekto dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi Projekto vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti Projekte tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.

 

Projekto dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat Projekto dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu. Toks Projekto dalyvio pasitraukimas iš Projekto neturės įtakos iki Projekto dalyvio iki atitinkamo minėto Projekto dalyvio reikalavimo pateikimo Projekto organizatoriaus jau atliktam Projekto dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Projekto dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Projekto organizatorių el. paštu [email protected]

 

Pateikdamas nuotraukas/video (toliau – Turinys) Projektui, Projekto dalyvis patvirtina, kad yra Turinio autorius (arba turi jo suteiktas teises), kad turi teisę viešinti pateikimą Turinį bei atlikti kitus Taisyklėse numatytus veiksmus pateikiamo turinio atžvilgiu ir (ar) kad pateikiamas Turinys nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ir/ar trečiųjų asmenų teisių. Pateikdamas Turinį Projektui, Projekto dalyvis sutinka, kad Projekto tikslais komentaruose patalpintas Turinys (visos autorių turtinės teisės į Turinį) pereina Bendrovės nuosavybėn ir gali būti vėliau naudojamas Projekto organizatoriaus nuožiūra be atskiro dalyvio informavimo ir/ar sutikimo už tai dalyviui (tretiesiems asmenims matomiems Turinyje) neatlyginant. Dalyviai Projekto organizatoriui taip pat neatlygintinai suteikia teisę karpyti, montuoti ir kitaip keisti Projektui pateiktą turinį.

 

Jei dalyvių pateiktame Turinyje yra matomi kiti asmenys, dalyvis privalo turėti šių asmenų sutikimus dėl nuotraukos pateikimo Projektui ir jos viešinimo bei kitokio naudojimo pagal šias Taisykles. Jei įraše matomi nepilnamečiai vaikai, dalyvis privalo turėti vaikų tėvų ar teisėtų globėjų sutikimus. Visa atsakomybė už teisėtą autorių teisių saugomos medžiagos naudojimą taip pat tenka Projekto dalyviams. Bendrovė neatsako už dalyvių pateikto Turinio atitikimą teisės aktų reikalavimams ar dėl Turinio naudojimo atsiradusius nuostolius. Projekto organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Projekto dalyvio įspėjimo pašalinti iš Projekto jo temos neatitinkantį, nekokybišką, įžeidų, trečiųjų asmenų teises, viešąją tvarką ir/ar teisės aktų reikalavimus pažeidžiantį turinį.

 

Projekto organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie dalyvį ir/ar susijusius asmenis paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

 

Projekto organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Projektą be išankstinio įspėjimo.

 

Šios Taisyklės viešai skelbiamos Projekto organizatoriaus puslapyje: tv3.lt/isnamu.

MARGUČIŲ ČEMPIONATAS! Balsuokite už labiausiai patikusį margutį!

Odita, Šakiai (83)

83
Į viršų