ŽAIDIMO „Geriausias pasirodymas“ TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. UAB All Media Lithuania (juridinio asmens kodas: 121393020; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį X Faktorius projekto žaidimą „Geriausias pasirodymas“ (toliau – Žaidimas).

2. Žaidimo rėmėjas – UAB UAB "Baltic Bet" OPTIBET (toliau – Rėmėjas).

3. Žaidimo „Geriausias pasirodymas“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.

4. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai).

5. Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu www.tv3.lt/x-faktorius/dalyviai pasirinkus norijmą konkurso dalyvio anketą, uzpildžius balsavimo formą ir paspaudus mygtuką “Dalyvauti” .

6. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. rugsėjo 14d.  iki 2020 m. lapkričio 15d. Dalyviai gali balsuoti už jiems patikusį pasirodymą kiekvieną dieną. Žaidimas vyks kiekvieną savaitės dieną iki paskelbtos Žaidimo pabaigos dienos.

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 

1. Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (www.tv3.lt/x-faktorius/dalyviai kiekvieno dalyvio anketoje atiduodant prieš atiduodant balsą ar dalyvaujant konkurse), joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir Žaidimo laimėtojų paskelbimui bei prizų įteikimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.

2. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Žaidime, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Žaidime yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.

4. Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą turės atsiimti tėvai (įtėviai, globėjai).

5. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

6. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).

 

ŽAIDIMO PRIZAS

 

1. Žaidimo prizas – dvigubas pakietimas į “X- faktoriaus. Žvaigždės” finalą.

2. Pasibaigus Žaidimui bus apdovanoti du žaidimo žaidimo dalyviai kurie bus išrinkti, burtų keliu.

3. Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

 

ŽAIDIMO EIGA 

 

1. Kiekvienas konkurso dalyvis norintis dalyvauti balsavimo konkurse gali atiduoti vieną balsą už vieną jiems patikusio “X- faktoriaus. Žvaigždės” dalyvio pasirodymą. Konkurso dalyviai gali balsuoti už keletą jiems patikusių dalyvių pasirodymus per dieną.

2. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai el. paštu, bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Žaidimo Dalyviai, laimėję Žaidimą sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

3. Laimėtojas bus atskleidas Lapkričio 16d.

 

ASMENS DUOMENYS

 

1. Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo, laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rėmėjo rinkodaros tikslais.

2. Dalyvis dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Žaidimo rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas.

3. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

4. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti, ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos, identifikuoti laimėtojo bei pateikti prizo.

5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojo neįmanoma pasiekti elektroniniu paštu, kurį Dalyvis, registruodamasis Žaidime, nurodė.

2. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

3. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

4. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir(arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt/x-faktorius/taisykles.

Į viršų