tv3 TV Programa
03:25 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas
08:25 Ponas Jangas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Susikeitę broliai
11:05 Pono Poperio pingvinai . Komedija, JAV, 2011.
13:00 Kempiniukas
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Kerštinga meilė
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Apie mus ir Kazlauskus
21:00 Nuovada
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kerštas
23:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę
00:30 Detektyvas Bekstriomas
01:25 Aferistas
02:15 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto
02:40 Lujis
tv6 TV Programa
02:35 Programos pabaiga
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Kobra 11
08:00 Išlikimas
09:00 Universitetai.tv
09:30 Kobra 11
10:30 CSI kriminalistai
11:30 Pelkė
12:30 Agentūra S.K.Y.D.A.S.
13:30 Saša ir Tania
14:00 Saša ir Tania
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Išlikimas
17:00 Kobra 11
18:00 Pelkė
19:00 CSI kriminalistai
20:00 Saša ir Tania
20:30 Saša ir Tania
21:00 Naša Raša
21:30 Naša Raša
22:00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai
23:00 Lemtingas posūkis 5 . Siaubo, JAV, 2012.
00:50 Būk kietas . Komedija, JAV, 2005.
02:46 Vilfredas
ltv TV Programa
04:10 Eurovizija 2016. Nacionalinė atranka
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas
10:05 Komisaras Štolbergas
11:05 Kaip atsiranda daiktai
11:30 Bėdų turgus
12:15 Savaitė
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:10 Komisaras Štolbergas
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas "Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida
19:15 Sportas
19:18 Orai
19:20 Saugaus eismo pamokos visiems
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija "Perlas"
21:30 Teisė žinoti
22:25 Trumposios žinios
22:30 Teroro aktai Paryžiuje. Valdžios pozicija
23:50 Trumposios žinios
23:55 Durys atsidaro
00:25 Trumposios žinios
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
lnk TV Programa
06:25 Dienos programa
06:30 Džiumandži
06:55 Denis Vaiduokliukas
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Diagnozė - žmogžudystė
10:45 Milijonas šventinių lempučių
12:25 Stebuklų namai
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:25 Ištark sudie
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios. Verslas
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Sukčiai
00:20 Persekiotojas
01:10 Juodasis sąrašas
01:55 Strėlė
02:40 Programos pabaiga