tv3 TV Programa
02:00 Programos pabaiga
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis
08:25 Monsunas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Privati praktika
10:55 Narnijos kronikos. Aušros užkariautojo kelionė
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Aistra ir valdžia
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Apie mus ir Kazlauskus
21:00 Nuovada
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Apsukrios kambarinės
23:30 Kastlas
00:30 Pagrindinis įkaltis
01:25 Privati praktika
02:15 Agentūra S.K.Y.D.A.S.
tv6 TV Programa
03:40 Programos pabaiga
06:45 Teleparduotuvė
07:00 Jaunasis vilkolakis
08:00 Iš peties
09:00 Universitetai.tv
09:30 Kobra 11
10:30 CSI Majamis
11:30 Kaulai
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
13:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama
13:30 6 kadrai
14:00 6 kadrai
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Iš peties
16:00 Daktaras Hausas
17:00 Kobra 11
18:00 Kaulai
19:00 CSI Majamis
20:00 Univeras
20:30 Univeras
21:00 Naša Raša
21:30 Naša Raša
22:00 Ugniagesiai gelbėtojai
22:30 Farai
23:00 Paranormalūs reiškiniai 4
00:45 Izoliacija
02:20 Pavojingiausias karys
ltv TV Programa
06:37 Labas rytas, Lietuva
Populiariausia ir ankstyviausia Lietuvoje ryto informacinė laida kiekvieną darbo dienos rytą žiūrova...
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Orai
09:12 Sportas
09:20 Komisaras Reksas
10:10 Čikagos policija
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
11:30 Bėdų turgus
12:15 Savaitė
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai
16:20 Čikagos policija
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Šiandien
19:15 Sportas
19:18 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Teisė žinoti
22:25 Trumposios žinios
22:30 Moterys, kovojančios su džihadu
23:30 Trumposios žinios
23:35 Durys atsidaro
00:05 Gyvenimas
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro
lnk TV Programa
06:30 Dora ir draugai
(Dora & Friends) 2014 m. JAV. Animacinis serialas
06:55 Madagaskaro pingvinai
07:25 Rožinė pantera
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:45 Pagalbos skambutis
11:45 Nuo... Iki...
12:45 Bus visko
13:35 Svajonių princas
14:05 Svajonių princas
14:35 Juodieji meilės deimantai
15:30 Juodieji meilės deimantai
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose
00:20 Judantis objektas
01:10 Vampyro dienoraščiai
02:00 Strėlė
02:45 Programos pabaiga
10:40 Moterys prieš vyrus
12:30 Yra, kaip yra
00:50 Judantis objektas
01:40 Vampyro dienoraščiai
02:30 Strėlė
03:15 Programos pabaiga
11:55 Yra, kaip yra
13:05 Pričiupom!
00:10 Judantis objektas
01:00 Vampyro dienoraščiai
01:50 Strėlė
02:35 Programos pabaiga