Aktivitātes “VideoShot” noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. SIA All Media Latvia (turpmāk tekstā “Organizators”) noteikumi aktivitātei “VideoShot” (turpmāk tekstā – “Aktivitāte”) Skaties.lv portālā. 

1.2 Aktivitāte tapusi sadarbībā ar UAB All Media Lithuania (reģ.nr.: 121393020; adrese: P. Lukšio str. 23, Viļņa) un SIA “Samsung Electronics Baltics”, reģ. numurs 40003963909, juridiskā adrese: Rīga, Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija, turpmāk tekstā “Partneris”.

1.3. Aktivitātei ir tikai izklaidējoša funkcija (turpmāk – “Noteikumi”). 

1.4. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras iesniedz pieteikuma anketu un/vai tiek uzņemtas dalībai Aktivitātē. 

1.5. Reģistrācija Aktivitātei ir obligāta. Visi  Dalībnieki brīvprātīgi, precīzi aizpilda anketu un piekrīt Aktivitātes noteikumiem. 

1.6. Reģistrējoties dalībai Aktivitātē, Dalībniekam ir jānorāda norādītie personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese), kas tiks apstrādāti Aktivitātes organizēšanas, īstenošanas, uzvarētāju paziņošanas un balvu piešķiršanas nolūkos. Ja Dalībnieks neiesniedz šos datus, Organizators nevarēs identificēt Dalībnieku un Dalībnieks nevarēs piedalīties Aktivitātē. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas Dalībnieks augšupielādē videoklipu un/vai no fotoattēliem veidotu video stāstu (turpmāk tekstā ‘iesūtītais materiāls’) un piekrīt noteikumiem.

1.7. Gadījumos, ja persona anketu aizpilda citas personas vietā vai tās iesūtītajā materiālā redzama cita persona, tā apņemas informēt personu par šajos noteikumos noteikto un uzņemas pilnu atbildību, arī materiālo, pret personu, kuras datus un/vai privātās dzīves informāciju sniegusi, kā arī apņemas segt visus zaudējumus SIA All Media Latvia un/vai Partnerim.

1.8. Organizators nav atbildīgs par Dalībnieku izmaksām un/vai zaudējumiem, kas saistīti ar dalību Aktivitātē.

1.9. Piesakoties dalībai aktivitātē un aizpildot pieteikšanās formu tiešsaistes anketā portālā “Skaties.lv” (turpmāk – anketa), anketas iesniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un ir informēts un piekrīt, ka dati, video un/vai skaņu ieraksts, tiks izmantoti šajos Noteikumos norādītajos veidos. 

1.10. Organizators uzglabās anketas datus līdz 2021. gada 31. jūlijam, pēc kā dati tiks dzēsti. 

1.11. Organizators patur tiesības mainīt noteikumus un/vai izslēgt no Aktivitātes negodprātīgus Dalībniekus vai Dalībniekus, kas ar jebkādiem līdzekļiem, ar specializētām programmatūrām vai jebkādā citā krāpnieciskā veidā centušies ietekmēt aktivitātes rezultātu. Ja Organizators fiksēs jebkādu krāpniecisku iejaukšanos Aktivitātē, tajā skaitā - uz aizdomu pamata, Dalībnieka iesūtītais materiāls var tikt dzēsts un nepiedalās turpmākajā cīņā par balvām.

1.12. Ja aktivitāte kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta pieslēguma traucējumi, pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, Dalībnieks aktivitātes laikā aiziet uz citu lapu, aktivitātes laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) Dalībniekam pieteikšanās jāsāk no jauna. Aktivitātes organizators neuzņemas atbildību par iepriekš minētajiem pieteikšanās pārtraukšanas  apstākļiem.

1.13. Pretendēt uz balvu var Dalībnieki (un/vai pieteikt Dalībniekus) jebkādā vecumā. Ja balvas saņēmējs ir nepilngadīgs, tās saņemšanai nepieciešama vecāku vai likumisko pārstāvju atļauja.

1.14. Iesniedzot Aktivitātē videoklipu un /vai no fotoattēliem veidotu video stāstu, Dalībnieks apliecina, ka viņam pieder tiesības uz iesūtīto materiālu un piešķir Organizatoram neekskluzīvas tiesības, bez atlīdzības vai jebkādas citas kompensācijas, pārraidīt un publicēt iesūtīto materiālu Organizatora TV programmās, vietnē www.skaties.lv un Organizatora sociālajos kanālos (Facebook, Instagram, utt.). Kā arī piešķir tiesības izmantot iesūtīto materiālu Aktivitātes reklāmas nolūkos, raidījumos un publiskajos paziņojumos neierobežotā laika periodā un skaitā bez Organizatora atsevišķa paziņojuma un/vai Dalībnieka piekrišanas (attiecināms arī uz trešajām personām, kuras attēlotas iesūtītajā materiālā), kā arī piešķir tiesības iesūtīto materiālu pielāgot vai citādi apstrādāt bez atlīdzības vai jebkādas citas kompensācijas.

 

2. Aktivitātes noteikumi

2.1 Aktivitātes norises vieta: https://skaties.lv/videoshot/ (www.videoshot.lv).

2.2 Aktivitātes būtība: Dalībnieki tiek aicināti iesūtīt interesantākos savas dzīves video (vai no fotogrāfijām veidotus video stāstus) par jebkādu tēmu. Aktivitātes divos posmos Dalībnieki un citi lietotāji tiks aicināti balsot par video. Video, kuri iegūs visvairāk balsis iknedēļas balsojumā – cīnīsies par Partnera balvām (Samsung Galaxy Buds Pro bezvadu austiņām) un pretendēs uz vietu fināla balsojumā. Top 21 video, kuri iekļūs fināla balsojumā, cīnīsies par galveno partnera balvu - Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mobilo telefonu.

2.3. Aktivitātes organizators kopā ar Partneri izvēlēsies video, kuri tiks publicēti Aktivitātes lapā https://skaties.lv/videoshot/ (www.videoshot.lv). 

2.4. Dalībnieku video izvērtēšana, apstiprināšana un augšupielāde Aktivitātes lapā var ilgt līdz 24 stundām darba dienās un līdz 48 stundām brīvdienās vai svētku dienās.

2.5. Organizators patur tiesības pēc saviem ieskatiem nepublicēt visus Aktivitātei pieteiktos video.

2.6. Iesūtītā video materiālam jābūt tehniski sakārtotam: 

2.6.1. Tam jāatbilst augšupielādes anketā norādītajām prasībām - garums nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) minūtes un būt lielāks 1GB;

2.6.2. Video vēlams būt horizontālam, ar pareizu izšķirtspēju un skaņu (ja klipā tiek runāts, dziedāts utt.);

2.6.3. Pieļaujamie video formāti: mp4, mov.

2.6.4. Video var skanēt tikai latviešu un/vai angļu, krievu valoda.

2.6.5. Tehniski nepiemēroti video, kuriem nepieciešama papildu rediģēšana (pagriešana, videoklipi, kuros izmantots spoguļa efektu utt.), konkursā nepiedalās.

2.7. Iesūtītā video saturā nedrīkst:

2.7.1. parādīties personīga informācija (vārdi, uzvārdi, adreses, mašīnu numurzīmes utt.), kas apdraud personas datu aizsardzību;

2.7.2. būt negatīvi komentāri (apmelošana, iebiedēšana, uzmākšanās utt.), kas aizskar fiziskas vai juridiskas personas cieņu un godu;

2.7.3. parādīties ārējās saites un / vai komerciāla, politiska reklāma jebkurā formā;

2.7.4. mudināt uz vides aizsardzībai kaitīgu rīcību;

2.7.5. tieši vai netieši popularizēt produktus un/vai pakalpojumus, kuru reklamēšana ir aizliegta;

2.7.6. veicināt vai mudināt uz rīcību, kas apdraud cilvēka veselību, drošību un dzīvību;

2.7.7. ietvert, veicināt vai attaisnot vardarbību un nežēlību, kā arī cietsirdīgu vai bezatbildīgu cilvēka izturēšanos pret dzīvniekiem;

2.7.8. kurināt naidu un aicināt diskriminēt kādu personu vai personu grupu dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes, rases vai etniskās piederības, valstspiederības vai citu apstākļu dēļ;

2.7.9. reklamēt tabaku, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un smēķēšanu;

2.7.10. reklamēt maksas tālruņa pakalpojumus ar seksuālu raksturu vai seksuāla rakstura pakalpojumus;

2.7.11. attēlot personas seksuāli pazemojošā veidā;

2.7.12. fiziska vai psiholoģiska vardarbība, ietvertas asiņainas vai šausmu ainas, ar narkotiku lietošanu un seksuālām darbībām saistītas ainas vai kuros lietoti rupji vai nepieklājīgi izteicieni.

2.8. Dalībnieks nodrošina un garantē, ka iesniegtā video saturs un forma, un tā publicitāte atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un nepārkāpj citu personu mantiskās un / vai nemantiskās tiesības un likumīgās intereses. 

2.9. Dalībnieks uzņemas atbildību, ja videoklipā publicētais saturs vai forma pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasības. Šajā gadījumā Dalībnieks apņemas atlīdzināt Organizatoram un/vai Partnerim radušās izmaksas (ieskaitot soda naudas un visas citas izmaksas) sakarā ar minēto pienākumu neizpildi vai nepareizu izpildi/garantijas neizpildi vai nepareizu izpildi.

 

3. Aktivitātes norises laiks un konkursa balva

3.1. Aktivitāte noritēs no 08.03.2021. – 14.04.2021., vairākos posmos:

3.1.1. Video iesūtīšana un balsojums no 08.03.2021. – 07.04.2021.;

3.1.2. Top21 video - fināla balsojums no 07.04.2021. – 14.04.2021.;

3.1.3. Balsot pirmā posma balsojumā iespējams ne vairāk kā 10 reizes dienā.

3.1.4. Balsot fināla balsojumā iespējams ne vairāk kā vienu (1) reizi dienā par vienu video.

3.2. Balvu fonds:

3.2.1. Iknedēļas balvas – četras (4) Samsung Galaxy Buds Pro bezvadu austiņas;

3.2.2. Galvenā balva – viens (1) Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mobilais telefons.

3.2.3. Aktivitātei paredzētās balvas nevar apmainīt pret naudu vai citām balvām un netiks kompensētas nekādā citā veidā.

3.3. Lai piedalītos cīņā par iknedēļas balvām (laika posmā no 08.03.2021. – 07.04.2021.);

3.3.1. Dalībnieks var iesūtīt vienu vai vairākus video, kas var pretendēt uz iknedēļas balvu, bet viens un tas pats video nevar pretendēt uz vairākām iknedēļas balvām.

3.3.2. Nedēļas uzvarētājs būs tas Dalībnieks, kura video būs saņēmis visvairāk balsu. 

3.3.3. Tie Dalībnieku video, kas jau ieguvuši iknedēļas balvu, var turpināt piedalīties aktivitātē un pretendēt uz vietu fināla balsojumā.

3.3.4. Iknedēļas uzvarētāji (balstoties uz balsojuma rezultātiem) tiks noskaidroti: 15.03.2021., 22.03.2021., 29.03.2021. un 7.04.2021.

3.4. Lai piedalītos cīņā par galveno balvu:

3.4.1. Uz galveno balvu pretendēs tie Dalībnieki, kuri būs iekļuvuši TOP 21 finālistu video vidū. 

3.4.2. Top 21 finālisti tiks noteikti pēc visvairāk balsis ieguvušajiem video pirmā posma balsojumā.

3.4.3. Sākoties  Fināla balsojumam (no 07.04.2021. – 14.04.2021.), TOP 21 finālistu iepriekš iegūtās video balsis tiks dzēstas un cīņa sāksies no jauna. Iepriekšējo nedēļu balsojums Fināla balsojuma nedēļā netiks skaitīts klāt vai ņemts vērā uzvarētāja noskaidrošanā.

3.4.4. Galveno balvu saņems tas Dalībnieks, kura video Fināla nedēļā iegūs visvairāk balsu. Ja balsu skaits būs vienāds vairākiem video, par otru uzvaras kritēriju kalpos video skatījumu skaits, kas iegūts periodā no 7.04.21. – 14.04.2021.

3.4.5. Balsot fināla balsojumā iespējams ne vairāk kā vienu (1) reizi dienā par vienu video. Kā arī – lūdzam skatīt punktu 1.11.

3.5. Balvas nodrošina no SIA “Samsung Electronics Baltics”, reģ. numurs 40003963909, juridiskā adrese: Rīga, Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija

3.6. Lai piedalītos cīņā par balvām, nepieciešams izpildīt aktivitāti līdz galam, pareizi aizpildot nepieciešamos laukus ar lūgto informāciju (tai skaitā – kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, e-pasts) un piekrītot aktivitātes noteikumiem.

3.7. Par Aktivitātes rezultātu, balvas saņemšanas kārtību un laiku SIA All Media Latvia pārstāvis sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri būs ieguvuši balvas. Paziņojums par uzvaru tiks nodots uz anketā norādīto kontaktinformāciju. 

3.8. Ja ar uzvarētāju nevar sazināties, izmantojot anketā norādīto kontaktinformāciju vai uzvarētājs neatbild Organizatoram 7 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par balvas izņemšanas nosacījumiem, uzvarētājs zaudē tiesības uz balvu, un tiek noteikts cits uzvarētājs, atbilstoši noteikumiem.

3.9. Ja uzvarētājs neizņem balvu vai nenorāda adresi pēc Organizatora vai balvas izsniedzēja lūguma, balva paliek konkursa organizētāju rīcībā.

3.10. Aktivitātē nevar piedalīties TV3 Group darbinieki, pakalpojuma sniedzēji, kuri iesaistīti šīs Aktivitātes organizēšanā un viņu ģimenes locekļi.

 

4. Personu datu apstrādes noteikumi

4.1. Datu apstrādes noteikumi pieejami https://skaties.lv/noteikumi/ sadaļā 4.3.-4.8.punkts.

4.2. Piedaloties Aktivitātē, Dalībnieks piekrīt, ka Organizators apstrādā Dalībnieku personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi), lai organizētu, noformētu, paziņotu uzvarētājus un piešķirtu balvas Aktivitātes laikā un 3 mēnešus pēc Aktivitātes.

4.3. Piedaloties Aktivitātē, Dalībnieks piekrīt, ka Aktivitātes rezultātu publicēšanas nolūkos viņa / viņas vārds un uzvārds tiks publicēts Organizatora kanālos, piemēram, www.skaties.lv, sociālajos tīklos.

4.4. Piedaloties Aktivitātē, Dalībnieks piekrīt, ka Organizators apstrādā iesniegto materiālu Aktivitātes ietvaros un pašreklāmās.

4.5. Organizators nav atbildīgs par Dalībnieku iesniegtās informācijas saturu un iesniegšanas formu. Informācija, kas izpausta par Dalībnieku, ja attiecīgā informācija ir Dalībnieka sniegta, netiek uzskatīta par personas privātuma pārkāpumu.

4.6. Uzvarētāju personas dati var tikt nodoti Partnerim SIA “Samsung Electronics Baltics”, reģ. numurs 40003963909, juridiskā adrese: Rīga, Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija, tikai ar mērķi nodrošināt balvas saņemšanu un dokumentu noformēšanu balvu saņemšanai. Dalībnieka dati tiks apstrādāti atbilstoši Partnera Privātuma politikai.