riu

Benamių gyvūnų globa: pigus gyvenimas ar brangi mirtis?
Benamių gyvūnų globa: pigus gyvenimas ar brangi mirtis? (2) 2012.11.28 23:31 „De­šimt die­nų pas mus gy­vens. Ta­da – kaip Die­vas duos. Ar­ba kas nors pa­siims, ar­ba pa­lei­si­me į miš­ką gy­ven­ti su žvė­riu­kais. Ne­dis­ku­tuo­siu.
Chuliganiški vaikų žaidimai
Chuliganiški vaikų žaidimai (2) 2012.11.28 07:45 Pir­ma­die­nį Šiau­liuo­se siau­tė­jo paaug­liai. Du sep­ty­nio­lik­me­čiai at­si­dū­rė areš­ti­nė­je, jau­nes­nie­ji per­duo­ti tė­vams bei glo­bė­jams. Po­li­ci­jo­je dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.
Spyris į veidą – tik nekaltas vaikų išdykavimas
Spyris į veidą – tik nekaltas vaikų išdykavimas (11) 2012.11.27 20:40 Aly­taus ra­jo­ne Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je Obel­nin­kų kai­me gy­ve­nan­ti Ire­na Nor­kū­nai­tė vie­na au­gi­na aš­tuon­me­tį sū­nų. Jis mo­ko­si Ku­me­čių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je tre­čio­je kla­sė­je.
Policininkai įtariami paėmę kyšį
Policininkai įtariami paėmę kyšį (1) 2012.11.27 14:13 Va­kar Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mas de­šim­čiai pa­rų lei­do suim­ti du Ra­sei­nių ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Jie įta­ria­mi iš vai­ruo­to­jo paė­mę 350-ies li­tų ky­šį. Po­li­ci­nin­kai įta­ria­mi rei­ka­la­vę ir paė­mę ky­šį už ne­tei­sė­tą ne­vei­ki­mą vyk­dant įga­lio­ji­mus.
Taupiausias vairuotojas sutaupo daugiau nei uždirba
Taupiausias vairuotojas sutaupo daugiau nei uždirba (4) 2012.11.27 07:00 Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas jau ki­tą­met vi­si lai­kan­tie­ji pra­kti­nį vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną tu­rės pa­de­monst­ruo­ti ir eko­vai­ra­vi­mo įgū­džius.
Sveikatos rėmimo lėšos – ir alkoholikams?
Sveikatos rėmimo lėšos – ir alkoholikams? 2012.11.27 07:52 Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­reng­ta pri­klau­so­my­bės nuo al­ko­ho­lio ma­ži­ni­mo pro­gra­ma 2013 me­tams bus fi­nan­suo­ja­ma iš ra­jo­no biu­dže­to. Tuo pa­čiu al­ko­ho­li­kai ga­li su­lauk­ti lė­šų ir iš svei­ka­tos rė­mi­mui skir­tos pro­gra­mos.
 Patriotas iš Skruzdėlynės vienkiemio: atsikratė stereotipų ir atrado sielos prabangą
Patriotas iš Skruzdėlynės vienkiemio: atsikratė stereotipų ir atrado sielos prabangą (2) 2012.11.26 20:17 „Kai su­lau­kiau pen­kias­de­šim­ties me­tų, pra­dė­jau mąs­ty­ti. Iki tol lė­kiau,“ – sa­ko at­si­sky­rė­lį pri­me­nan­tis se­no­je, prieš ke­lis šim­tus me­tų sta­ty­to­je tro­bo­je, vien­kie­my­je, gy­ve­nan­tis Že­mai­ti­jos ir Lie­tu­vos pa­trio­tas Ma­ri­jus Če­ka­vi­čius.
Priverstinė emigracija: kokia žmogaus vertė?
Priverstinė emigracija: kokia žmogaus vertė? (1) 2012.11.26 06:59 Iš Šiau­lių ki­lu­si ki­no re­ži­sie­rė Mar­ta Dau­liū­tė gy­ve­na Šve­di­jo­je, dir­ba ki­no pro­diu­se­re ir re­ži­sie­re, dės­to.
Kino muziejų įkūrė entuziastai
Kino muziejų įkūrė entuziastai 2012.11.26 09:39 „Ofi­cia­laus ati­da­ry­mo ne­bu­vo, nes ki­no mu­zie­jus te­be­ku­ria­mas. Pil­do­mas nau­jais eks­po­na­tais, bal­dais, tvar­ko­ma jo ap­lin­ka“, – sa­ko Šiau­lių ki­no me­no klu­bo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Gun­da­je­vas.
Ukmergiškio filme – žmogžudžių išpažintys
Ukmergiškio filme – žmogžudžių išpažintys (2) 2012.11.25 10:47 Te­le­vi­zi­jos ek­ra­nuo­se po Nau­jų­jų me­tų pa­si­ro­dys Aud­riaus Ju­zė­no, ki­no re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio, fil­mas „Nu­li­nio lai­ko zo­na“. Jo he­ro­jai – žmog­žu­džiai, baus­mę Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me at­lie­kan­tys iki gy­vos gal­vos.
Problemas kaimynai sprendžia kariaudami
Problemas kaimynai sprendžia kariaudami (1) 2012.11.25 08:53 Tarp kai­my­nų ky­lan­tys ne­su­ta­ri­mai mal­ši­na­mi ne vi­sa­da tai­kiais bū­dais. Tai ga­li virs­ti vi­sos gat­vės ka­ru su įžei­di­nė­ji­mais ir net muš­ty­nė­mis. Keis­čiau­sia, kai nuo­la­ti­nių rie­te­nų prie­žas­ti­mi tam­pa smul­kme­nos.
A. Nedzinskienė: Žuvinto rezervate praleidome gražiausius gyvenimo metus
A. Nedzinskienė: Žuvinto rezervate praleidome gražiausius gyvenimo metus 2012.11.25 08:03 Vy­tau­tas Ne­dzins­kas Žu­vin­to re­zer­va­tui va­do­va­vo be­veik 40 me­tų. Iki pat ne­ti­kė­tos mir­ties 2002-ųjų va­sa­rio 7-ąją. Ji gam­tos moks­lų dak­ta­rą ir ra­šy­to­ją už­klu­po pa­čia­me Žu­vin­te.
Dyzeliną pardavinėjo pasakiusiems slaptažodį
Dyzeliną pardavinėjo pasakiusiems slaptažodį (3) 2012.11.24 17:42 Mo­kes­čių ins­pek­to­riai kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ra­jo­ne ap­ti­ko so­dy­bą, ku­rio­je ne­le­ga­liai bu­vo pre­kiau­ja­ma dy­ze­li­nu. So­dy­bos sa­vi­nin­kai ku­ro par­duo­da­vo tik tiems, ku­rie pa­sa­ky­da­vo slap­ta­žo­dį.
Kur dingsta vyrai?
Kur dingsta vyrai? 2012.11.24 07:05 Kas­met Šiaulių kraš­te svei­ki­na­mi il­gaam­žiai. Šie­met net sep­ty­nio­li­ka šim­ta­me­čių šven­čia sa­vo gim­ta­die­nį. Iš jų – tik ke­tu­ri vy­rai. Kur dings­ta vy­rai? Žva­lus il­gaam­žis Ed­var­das Klik­na sa­ko, kad jį sau­go sai­kas, žmo­na ir lem­tis.
Valdžia migruoja į Indiją
Valdžia migruoja į Indiją 2012.11.24 07:35 Šiau­lių mies­to va­do­vai vėl mig­ruo­ja – šian­dien iš­skren­da į In­di­ją. Šį ru­de­nį jie kas mė­ne­sį trau­kia į eg­zo­tiš­kas Ry­tų ša­lis. Sa­ko, kad rek­la­muo­ti Šiau­lių pra­mo­ni­nio par­ko. Val­džios ke­lio­nių tu­ras jau kai­na­vo apie 100 tūks­tan­čių li­tų eu­ro­pi­nių ir mies­to biu­dže­to lė­šų.
NATO kroviniams matuojamas Šiaulių oro uostas
NATO kroviniams matuojamas Šiaulių oro uostas 2012.11.23 09:28  Va­kar Šiau­liuo­se po­sė­džia­vu­si ko­mi­si­ja da­vė na­mų dar­bų Šiau­lių val­džiai. Bū­ti­na kuo sku­biau at­sta­ty­ti ge­le­žin­ke­lio bė­gių at­ša­ką, ei­nan­čią pro Šiau­lių oro uos­tą.
Kūrikai nuodija save ir kitus
Kūrikai nuodija save ir kitus (4) 2012.11.23 07:50 Pra­si­dė­jus šil­dy­mui iš pri­va­čių na­mų rūks­tan­tys juo­di dū­mai Šiau­liuo­se nuo­di­ja orą, pa­vo­jin­gi suo­džiai nu­sė­da skly­puo­se ir pa­čių ter­šė­jų na­muo­se. Šie­met nu­sta­ty­ti du mir­ties at­ve­jai ap­si­nuo­di­jus smal­kė­mis.
„Alio, mama” keičia „Alio, FNTT”
„Alio, mama” keičia „Alio, FNTT” 2012.11.22 14:14 „Alio, ma­ma, aš pa­kliu­vau į ne­lai­mę, rei­kia ta­vo pa­gal­bos“ kei­čia „Alio, FNTT, ti­ria­me nu­si­kal­ti­mą, per jū­sų są­skai­tą plau­na­mi pi­ni­gai“. Te­le­fo­ni­niai suk­čiai tam­pa vis iš­ra­din­ges­ni ir įžū­les­ni - pri­sis­ta­to net tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nais.
Pateiktas saviveiklos naikinimo planas
Pateiktas saviveiklos naikinimo planas (2) 2012.11.22 06:57 Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Pat­ri­ci­ja Po­de­ry­tė siū­lo ap­mo­kes­tin­ti šo­kan­čius, dai­nuo­jan­čius ir gro­jan­čius sa­vi­veik­li­nin­kus. Mė­gė­jiš­kų ko­lek­ty­vų va­do­vai bi­jo, kad ap­mo­kes­ti­nus en­tu­zias­tus, jie iš­si­vaikš­čios.
Apklausa: kaip vertinate prezidentę?
Apklausa: kaip vertinate prezidentę? (25) 2012.11.21 22:25 Dienraštis „Šiaulių kraštas“ kalbino krašto žmonės ir bandė išsiaiškinti, kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė vertinama po Seimo rinkimų. Jo­nas ZIE­ME­LIS, šiau­lie­tis, mu­zie­ji­nin­kas: – Nei­gia­mai ver­ti­nu pa­sta­rų­jų sa­vai­čių Pre­zi­den­tės veiks­mus dėl vie­nos par­ti­jos.
Kaimyninių valstybių kalbų mokėjimas atneša sėkmę darbo rinkoje
Kaimyninių valstybių kalbų mokėjimas atneša sėkmę darbo rinkoje (1) 2012.11.21 06:37 Lat­vi­jos lie­tu­vių jau­ni­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas 27-erių ry­gie­tis To­mas Kai­ka­ris Šiau­liuo­se – daž­nas sve­čias. Bai­gęs sta­ty­bos in­ži­ne­ri­jos stu­di­jas Ry­go­je, dabar studijuoja Šiau­lių uni­ver­si­te­te.
Įstatymo, kuris draustų skleisti smarvę, nėra
Įstatymo, kuris draustų skleisti smarvę, nėra 2012.11.21 06:58 Jė­ga brau­tis į pri­va­čią val­dą – ne­va­lia. Ap­si­lei­du­sios se­nu­tės kai­my­nams svy­ra ran­kos su­pra­tus, kad Lie­tu­vos įsta­ty­mai ne­lei­džia nie­ko dau­giau pa­da­ry­ti, kaip tik gra­žu­mu pra­šy­ti ją ap­si­liuob­ti.
Išardytais bėgiais NA­TO kro­vi­niai nerieda
Išardytais bėgiais NA­TO kro­vi­niai nerieda (2) 2012.11.21 08:00 Per Šiau­lius ga­lė­tų bū­ti ga­be­na­mi NA­TO kro­vi­niai, bet pel­nin­gas san­do­ris nu­plau­kė į Lat­vi­ją. Ry­gos oro ir jū­rų uos­tai – gre­ta, o Šiau­lių oro uos­tas ne­su­jung­tas su ge­le­žin­ke­liu. Trūks­ta be­veik sep­ty­nių ki­lo­met­rų vė­žės. Bė­giai bu­vo išar­dy­ti ir neats­ta­ty­ti.
Išsivaduoti iš smurto – įmanoma?
Išsivaduoti iš smurto – įmanoma? 2012.11.20 06:45 Per de­šim­t šių me­tų mė­ne­sių Šiau­lių ap­skri­ty­je dėl smur­to šei­mo­se iš­kel­ta dau­giau nei tūks­tan­tis bau­džia­mų­jų by­lų. To­kia Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo sta­tis­ti­ka.
Tradicinis šiaudinis sodas laimina namus
Tradicinis šiaudinis sodas laimina namus (1) 2012.11.19 12:34 Šiau­lie­tė Bro­nė Gri­cie­nė 30 me­tų ve­ria šiau­di­nius so­dus, šio ama­to mo­ko ki­tus, ren­gia pa­ro­das. Anot tau­to­dai­li­nin­kės, se­no­vė­je ti­kė­ta, jog so­dai at­bai­do pik­tą­sias dva­sias. Kad ap­sau­ga bū­tų už­tik­rin­ta, rei­kia nors ke­lis šiau­dus su­ver­ti sa­vo ran­ko­mis. Lūš šiau­das – lūš gy­ve­ni­mas B. Gri­cie­nės bu­to pa­lu­bė­je sklan­do šiau­di­niai įvai­riau­sių geo­met­ri­nių fi­gū­rų so­dai. Ant ne­ma­to­mų siū­lų ple­vė­suo­ja paukš­te­liai, an­ge­liu­kai.
Susipykę vyrai santykius aiškinosi lazdomis ir pneumatiniu ginklu
Susipykę vyrai santykius aiškinosi lazdomis ir pneumatiniu ginklu 2012.11.19 09:33 Šiaulių rajone sekmadienio vakarą susikivirčiję du vyrai vienas kitam bandė suduoti lazdomis, vėliau vienas iš jų į kitą iššovė, įtariama, pneumatiniu ginklu. Konfliktas įvyko Aukštelkės kaime. Namo kieme 72-ejų metų V. A. ir 28-rių metų L. Č. mušėsi lazdomis. Vėliau tame pačiame kaime sankryžoje V. A. iš nenustatyto ginklo (įtariama, kad iš pneumatinio) kelis kartus šovė į jį pavijusį L. Č. Pastarasis dėl šautinės žaizdos rankose, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Alytaus pašonėje – 107 milijonų litų vertės įmonė
Alytaus pašonėje – 107 milijonų litų vertės įmonė 2012.11.18 10:52 Ver­tin­giau­sia 2011 me­tų ben­dro­ve in­ves­ti­ci­nis ban­kas „GILD Ban­kers“ pa­skel­bė AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Šia­me ver­tin­giau­sių įmo­nių šim­tu­ke pa­ste­bė­tos ir aly­tiš­kių ro­ki­ruo­tės: iš są­ra­šo iš­kri­to UAB „Al­kes­ta“, o 86-oje vie­to­je at­si­ra­do UAB „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“. Apie sis­te­min­go dar­bo sėk­mę ir įmo­nės pri­ori­te­tus kal­bė­jo­me su po­ro­lo­no ga­myk­los „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Vla­dis­la­vu ...
Neįprasta profesija... vyrui: darželio auklėtojas dėdė Mindaugas
Neįprasta profesija... vyrui: darželio auklėtojas dėdė Mindaugas (3) 2012.11.17 16:09 32-ejų Min­dau­gas Bra­žas – be­ne vie­nin­te­lis Šiau­liuo­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gu dir­ban­tis vy­ras. Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ auk­lė­to­ju jis dir­ba nuo per­nai va­sa­rio ir nea­be­jo­ja, tai nė­ra tik mo­te­riš­kas dar­bas. „Jį dir­ban­čių vy­rų tu­rė­tų at­si­ras­ti dau­giau“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas. Pir­mą kar­tą į dar­že­lį – tris­de­šim­ties Min­dau­gas pa­sa­ko­ja, kad į lop­še­lio-dar­že­lio dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vą įsi­lie­jo pa­laips­niui.
Nori automobilio už 250 Lt? Pirk konfiskuotą
Nori automobilio už 250 Lt? Pirk konfiskuotą (5) 2012.11.17 10:33 Ar ka­da nors su­si­mąs­tė­te, kur ke­liau­ja iš ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kon­fis­kuo­ti au­to­mo­bi­liai? Kur ir už kiek jie par­duo­da­mi? Ar tik­rai kai­na ati­tin­ka jų būk­lę ir ver­tę, ne­pai­sant to, kad kon­fis­kuo­tos trans­por­to prie­mo­nės daž­niau­siai bū­na pa­ty­ru­sios ava­ri­ją, ap­ga­din­tos, pra­stos būk­lės? To­kiais au­to­mo­bi­liais Šiau­lių ap­skri­ty­je pre­kiau­jan­ti bend­ro­vė pi­giau­siai au­to­mo­bi­lį par­da­vė už... 250 Lt.
Po vaišių direktoriaus kabinete – mirtina tragedija
Po vaišių direktoriaus kabinete – mirtina tragedija 2012.11.16 08:32 Neaiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“ žu­vo dar­buo­to­jas. Pa­si­bai­gus vai­šėms įmo­nės di­rek­to­riaus ka­bi­ne­te, 62 me­tų dar­bų sau­gos in­ži­nie­riaus Kle­men­so Bi­rie­tos kū­nas bu­vo ras­tas įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me prieš­gais­ri­nia­me van­dens tel­ki­ny­je. Vai­šės di­rek­to­riaus ka­bi­ne­te Tre­čia­die­nio ry­tą ant ko­jų bu­vo su­kel­ta Pak­ruo­jo po­li­ci­ja.
Į viršų