riu

Socialdemokratė liko ir be darbo, ir be mandato
Socialdemokratė liko ir be darbo, ir be mandato (1) 2012.11.15 15:08 Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) vie­toj į Sei­mą iš­rink­to so­cial­de­mok­ra­to Ar­vy­do Moc­kaus Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­re pa­tvir­ti­no so­cial­de­mok­ra­tų są­ra­še 15 vie­to­je bu­vu­sią Auš­re­lę Šal­kaus­kie­nę. Į at­si­lais­vi­nu­sią vie­tą pre­ten­da­vo dvy­lik­to­ji są­ra­še Da­nu­tė Ona Sta­tu­le­vi­čie­nė, bet pa­vė­la­vo pa­teik­ti pra­šy­mą.
Alkoholio surogatai – baisiau už kelių erelius
Alkoholio surogatai – baisiau už kelių erelius 2012.11.14 23:50 Vi­so­je Eu­ro­po­je pla­čiai nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja Če­ki­jo­je, kur ap­si­nuo­di­ję me­ta­no­liu mi­rė 23 žmo­nės, o dar 35 bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nes. Lie­tu­vo­je nuo ne­sai­kin­go al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ir jo su­ro­ga­tų kas­dien mirš­ta 2–3 žmo­nės, ne­pa­ly­gi­na­mai dau­giau nei žū­va ke­liuo­se.
Žagarė pretenduoja tapti Lietuvos kultūros sostine
Žagarė pretenduoja tapti Lietuvos kultūros sostine (1) 2012.11.14 10:09 Ža­ga­rės mies­tas (Jo­niš­kio ra­jo­nas) pre­ten­duo­ja 2015 me­tais tap­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. Trys pre­ten­den­tai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skelb­ta­me Kul­tū­ros sos­ti­nės 2014–2016 me­tais kon­kur­se pa­raiš­kas pa­tei­kė tik trys da­ly­viai: Ža­ga­rė, Pa­ne­vė­žys ir Tel­šiai. Ža­ga­rė Kul­tū­ros sos­ti­nės ti­tu­lu no­rė­tų pa­si­va­din­ti 2015 me­tais.
Prezidentės globotas renginys paliko skolų šleifą
Prezidentės globotas renginys paliko skolų šleifą (1) 2012.11.13 19:04 Nuo šie­met va­sa­rą mies­te or­ga­ni­zuo­tų TA­FI­SA pa­sau­lio spor­to vi­siems žai­dy­nių pra­bė­go be­veik ke­tu­ri mė­ne­siai. Jų or­ga­ni­za­to­riai sa­vo tiks­lą pa­sie­kė – žai­dy­nės or­ga­ni­zuo­tos, apie jas dar il­gai bus kal­ba­ma. De­ja, žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­riams pa­slau­gas tei­ku­sios įmo­nės vis gar­siau kal­ba apie neap­mo­kė­tas sko­las.
Ekstremalai darko Lietuvos piliakalnius
Ekstremalai darko Lietuvos piliakalnius (1) 2012.11.13 07:10 Nuo Sal­du­vės kal­no, esan­čio prie Šiau­lių, lei­džia­si dvi ne­le­ga­lios dvi­ra­čių tra­sos su tramp­li­nais. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai pra­re­gė­jo: kul­tū­ros pa­mink­lui pa­da­ry­ta ža­la ga­li bū­ti skai­čiuo­ja­ma de­šim­ti­mis tūks­tan­čių li­tų. Ženk­lais, drau­džian­čiais va­ži­nė­tis nuo kal­no, Sa­vi­val­dy­bė ne­pa­si­rū­pi­na. Čia nė­ra nė ženk­lo apie kul­tū­ros pa­mink­lą.
Brangiausias mandatas – už 700 tūkstančių litų
Brangiausias mandatas – už 700 tūkstančių litų 2012.11.12 07:05 Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui svars­tant Sei­mo rin­ki­mų tei­sė­tu­mą, vy­riau­sia­sis rin­ki­mų pri­žiū­rė­to­jas pa­reiš­kė, jog nau­jiems rin­ki­mams su­reng­ti rei­kė­tų 17 mi­li­jo­nų li­tų. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, kiek kai­nuo­ja pa­ti rin­ki­mų ko­va. Paaiš­kė­jo, kad „vals­tie­čiams“ pri­klau­so bran­giau­sias man­da­tas – už 700 tūks­tan­čių li­tų. Dau­giau­sia lė­šų pa­klo­jo val­dan­tie­ji kon­ser­va­to­riai – 2,5 mi­li­jo­no.
Pusiau emigrantas: Lietuvai ir Norvegijai vyras skiria po pusmetį
Pusiau emigrantas: Lietuvai ir Norvegijai vyras skiria po pusmetį (4) 2012.11.11 09:14 Lin­kai­čių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­jas Juo­zas Grei­čiū­nas sa­vo da­bar­ti­nį gy­ve­ni­mą da­li­na į dvi da­lis: pu­sę me­tų jis pra­lei­džia avi­nin­kys­tės ūky­je Nor­ve­gi­jo­je, ki­tą pu­sę – šal­tuo­ju me­tų lai­ku – Lie­tu­vo­je. Sa­vo­je ša­ly­je, gim­ta­ja­me kai­me jis dir­ba bib­lio­te­kos kū­ri­ku. Jau­nas vy­ras sa­ko, kad Nor­ve­gi­jo­je per sa­vai­tę ga­li už­dirb­ti dau­giau nei Lie­tu­vo­je per mė­ne­sį.
Nesibaigiantis TAFISOS skolų šleifas
Nesibaigiantis TAFISOS skolų šleifas 2012.11.11 10:17 Nuo šie­met va­sa­rą Šiauliuose or­ga­ni­zuo­tų TA­FI­SA pa­sau­lio spor­to vi­siems žai­dy­nių pra­bė­go be­veik ke­tu­ri mė­ne­siai. Jų or­ga­ni­za­to­riai sa­vo tiks­lą pa­sie­kė – žai­dy­nės or­ga­ni­zuo­tos, apie jas dar il­gai bus kal­ba­ma. De­ja, žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­riams pa­slau­gas tei­ku­sios įmo­nės vis gar­siau kal­ba apie neap­mo­kė­tas sko­las.
Cukrinis diabetas – ne liga, o gyvenimo būdas
Cukrinis diabetas – ne liga, o gyvenimo būdas (1) 2012.11.10 21:03 Cuk­ri­nis dia­be­tas yra spar­čiai plin­tan­ti lė­ti­nė nein­fek­ci­nė me­ta­bo­li­nė li­ga. Gar­su­sis ame­ri­kie­čių žur­na­lis­tas ir ra­šy­to­jas Er­nes­tas He­ming­vė­jus, taip pat sir­gęs šia li­ga, iš­ta­rė spar­nuo­tą fra­zę: „Dia­be­tas – ne li­ga, o gy­ve­ni­mo bū­das.“ Ši fra­zė iš­li­ko ak­tua­li iki šiol.
Ilgaamžės prekės – nebemadingos ar tiesiog nenaudingos gamintojams?
Ilgaamžės prekės – nebemadingos ar tiesiog nenaudingos gamintojams? (1) 2012.11.10 08:06 Ko­dėl jau tris­de­šimt me­tų tė­vų na­muo­se sto­vin­ti skal­bia­mo­ji ma­ši­na „Ry­ga“ dūz­gia iki šiol, o prieš sep­ty­ne­rius me­tus pirk­ta skal­bia­mo­ji ma­ši­na „Bosch“ jau iš­ke­lia­vo į są­var­ty­ną? Ko­dėl bliz­gan­tys nau­ju­tė­lai­čiai ba­tai po sa­vai­tės pa­virs­ta sku­du­ru, o prieš dvi­de­šimt me­tų kai­mo par­duo­tu­vė­je įsi­gy­ti ita­liš­ki ba­tai at­lai­ky­da­vo tris se­zo­nus? Šiais lai­kais įsi­gy­ti ko­ky­biš­ką il­gaam­žį daik­tą vis sun­kiau, bet tai ne­reiš­kia, kad ko...
Tušti pastatai virs plytų krūva
Tušti pastatai virs plytų krūva 2012.11.09 07:19 Šiau­lių mies­to vei­dą ima dar­ky­ti iš­tuš­tė­ję pa­sta­tai-vai­duo­liai. Už­da­rius mo­kyk­las jų tik pa­dau­gė­jo. Sa­vi­val­dy­bė tvir­ti­na, kad vai­duok­lių nie­kas ne­no­ri nei pirk­ti, nei nuo­mo­ti. Pa­tys val­di­nin­kai ne­tu­ri jo­kių idė­jų, to­dėl svars­to, kad pa­sta­tams su­ny­kus, teks juos nu­griau­ti.
Pastatų vaiduoklių Šiauliuose laukia liūdnas likimas
Pastatų vaiduoklių Šiauliuose laukia liūdnas likimas 2012.11.09 09:53 Šiau­lių mies­to vei­dą ima dar­ky­ti iš­tuš­tė­ję pa­sta­tai-vai­duo­liai. Už­da­rius mo­kyk­las jų tik pa­dau­gė­jo. Sa­vi­val­dy­bė tvir­ti­na, kad vai­duok­lių nie­kas ne­no­ri nei pirk­ti, nei nuo­mo­ti. Pa­tys val­di­nin­kai ne­tu­ri jo­kių idė­jų, to­dėl svars­to, kad pa­sta­tams su­ny­kus, teks juos nu­griau­ti.
Graužikų gajumas: žiurkės gali išgyventi ėsdamos cementą, plastiką
Graužikų gajumas: žiurkės gali išgyventi ėsdamos cementą, plastiką (3) 2012.11.08 21:45 Su­nai­ki­no 60 viš­čiu­kų „Ne­pa­ti­kė­si­te, bet žiur­kė ap­si­gy­ve­no net var­nė­nams skir­ta­me in­ki­le. Ke­lias sa­vai­tes ne­si­nau­do­jau au­to­mo­bi­liu, jos prie va­rik­lio liz­dą su­si­su­ko. Per­nai viš­čiu­kus iš­pjo­vė, į triu­šiu­kus kė­si­no­si. Tik­rai prieš ko­kias ne­gan­das jų tiek pri­vi­so ir jos to­kios ar­šios. Jau ir pe­lės tur­būt su žiur­kė­mis su­si­kryž­mi­no, kad dvi­gu­bai di­des­nės.
Prievartavimu ir žaginimu kaltinti keturi alytiškiai – išteisinti
Prievartavimu ir žaginimu kaltinti keturi alytiškiai – išteisinti (9) 2012.11.08 22:12 Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, tei­sė­ja Ra­mu­nė Kuz­mie­nė, pro­ku­ro­ras Ed­ga­ras Burz­džius, da­ly­vau­jant nu­ken­tė­ju­sia­jai Ne­rin­gai S., jos ad­vo­ka­tui An­ta­nui Pliau­gai, iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą dėl sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo ir ža­gi­ni­mo.
Su kaimynais(ne)reikia kariauti?
Su kaimynais(ne)reikia kariauti? 2012.11.08 09:00 „Kaip kiek­vie­na­me kai­me yra kvai­lys, taip kiek­vie­name dau­gia­bu­ty­je – triukš­ma­da­rys“, – laiš­ke re­dak­ci­jai ra­šo po­nia Ire­na. Triukš­min­gais, ne­tvar­kin­gais, au­gin­ti­nių ne­pri­žiū­rin­čiais kai­my­nais skun­džia­ma­si nuo­lat.
Pro valdžios langus kaimo žmogaus nematyti
Pro valdžios langus kaimo žmogaus nematyti (1) 2012.11.08 07:14 Rin­ki­mai bai­gė­si, po­li­ti­kai, kaip viš­čiu­kai, su­skai­čiuo­ti, tik į žmo­nių na­mus vil­ties ir ra­my­bės tai neat­ne­šė. Žmonės vėl pa­si­ju­to pa­že­min­ti net ir dau­ge­lio ger­bia­mos Pre­zi­den­tės. Kai­mo žmo­nės te­be­lau­kia, ka­da di­die­ji po­li­ti­kai pa­ga­liau at­si­gręš į ma­žų­jų gy­ve­ni­mus. Į atei­tį – su grėb­liu Šiau­lių ra­jo­nas, Bu­biai. Nuo skel­bi­mų sten­do prie par­duo­tu­vės jau nu­plė­šy­ti rin­ki­mų pla­ka­tai.
Antausis rinkėjams pakeliui į prezidentinį valdymą?
Antausis rinkėjams pakeliui į prezidentinį valdymą? (14) 2012.11.07 12:40 Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­kar su­si­ti­ku­si su So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ly­de­riu Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, at­si­sa­kė ver­tin­ti nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo ga­li­my­bes. Šian­dien ji kreip­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą dėl Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų.
Seimūnas keliamas arčiau dangaus
Seimūnas keliamas arčiau dangaus 2012.11.06 07:16 Ne­se­niai tre­čią­kart Sei­mo rin­ki­mus Ak­me­nės – Jo­niš­kio apy­gar­do­je lai­mė­ju­sio Sau­liaus Bu­ce­vi­čiaus pa­var­dė, iš­lie­ta ant Ak­me­nės baž­ny­čios var­po, bus pa­kel­ta į baž­ny­čios bokš­tą. Ar­čiau dan­gaus. Iš­lie­ta Sei­mo na­rio pa­var­dė Ak­me­nės Šv. Onos baž­ny­čio­je nu­spręs­ta įkel­ti du nau­jus var­pus, nes se­nų­jų po­ra pra­stai be­skam­bė­jo. Nau­jie­ji var­pai iš­lie­ti Len­ki­jo­je.
Šiauliuose iškilo paminklas popiežiui Jonui Pauliui II
Šiauliuose iškilo paminklas popiežiui Jonui Pauliui II (1) 2012.11.05 08:24 Va­kar Šiau­liuo­se, Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čios kie­me­ly­je, ati­deng­tas mo­nu­men­tas po­pie­žiui Jo­nui Pau­liui II. Skulp­tū­rą šven­ti­nę dva­si­nin­kai sa­kė įvy­kus ste­buk­lą – ant skulp­tū­ros sa­vai­me at­si­ra­do rau­do­na dė­mė. Ji pri­me­na tik­rą įvy­kį, kai čia be­si­mel­džian­tis po­pie­žius ne­ty­čia iš­si­te­pė rau­do­nais da­žais. Pri­mi­nė tik­rą įvy­kį Sek­ma­die­nį prieš mo­nu­men­to ati­den­gi­mo ir šven­ti­ni­mo iš­kil­mes Šv.
Šiaulietė į namus įsileidžia pasaulio keliautojus
Šiaulietė į namus įsileidžia pasaulio keliautojus (1) 2012.11.05 10:52 Rū­ta Ba­be­ly­tė bai­gu­si uni­ver­si­te­tą ap­si­dai­rė – dau­ge­lis drau­gų iš­va­žia­vo į ki­tus mies­tus ar­ba emig­ra­vo. Įsi­kė­lu­si į erd­vų bu­tą ji už­si­re­gist­ra­vo pa­sau­li­nia­me ke­liau­to­jų, nuo­ty­kių ieš­ko­to­jų tink­la­la­py­je „Couch­sur­fing“. Į mer­gi­nos du­ris ėmė bels­tis nau­ji drau­gai iš vi­so pa­sau­lio. Ji juos prii­ma ne­mo­ka­mai.
Batsiuvys: kokybiškus batus dėvi inteligentai ir emigrantai
Batsiuvys: kokybiškus batus dėvi inteligentai ir emigrantai (2) 2012.11.04 21:22 Pak­ruo­jie­tis ava­ly­nės tai­syk­los sa­vi­nin­kas Pra­nas La­pins­kas jau sep­ty­nio­li­ka me­tų ver­čia­si bat­siu­vio ama­tu. Bat­siu­vio žo­džiais, šiais lai­kais ko­ky­biš­kus ba­tus dė­vi in­te­li­gen­tai. Su to­kia ava­ly­ne į meist­ro dirb­tu­vė­lę už­su­ka ir ato­sto­gų į gim­ti­nę grį­žę emig­ran­tai... Be dar­bo ne­liks Tik pra­vė­rus ava­ly­nės tai­syk­los du­ris iš­kart užuo­di kli­jų, odos ir ace­to­no kva­pą, iš­girs­ti plak­tu­ko kauk­šė­ji­mą.
Lietuvių nepakantumas: mišrią porą gatvėje užgauliodavo net nepažįstami
Lietuvių nepakantumas: mišrią porą gatvėje užgauliodavo net nepažįstami (53) 2012.11.04 16:24 Netolerantiška aplinka naikino šeimą. Tuo nea­be­jo­ja Kris­ti­na (tik­ra­sis var­das re­dak­ci­jai ži­no­mas), ku­rios ke­liai su pen­kia­me­čio sū­ne­lio tė­vu, tam­siao­džiu po­rtu­ga­lu iš­si­sky­rė jos gim­tajame mieste. Ko­dėl vis dar esa­me to­kie ne­pa­kan­tūs „ki­to­kiems“? Stu­di­jos Por­tu­ga­li­jo­je bu­vo lem­tin­gos Kris­ti­na pa­gal mai­nų pro­gra­mą iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Por­tu­ga­li­ją.
Žvilgsnis į kaimynų pajūrį: lietuvių kolonija Papėje
Žvilgsnis į kaimynų pajūrį: lietuvių kolonija Papėje (4) 2012.11.04 08:20 Dau­ge­lis tau­tie­čių, užuo­t rin­kę­si poil­sį iš­tai­gin­guo­se, pra­šmat­niuo­se ku­ror­tuo­se, vis daž­niau dai­ro­si į Pa­pės pa­jū­rį Lat­vi­jo­je. Or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ro­vės, pa­vie­niai žmo­nės tvir­tai įsi­kū­rė čia nu­si­pir­kę se­nas so­dy­bas, pa­si­sta­tė poil­sia­vie­tes. Pui­kūs pa­plū­di­miai, jo­kio žmo­nių skruz­dė­ly­no, lau­ki­nė gam­ta. Tik­ras ro­jus meš­ke­rio­to­jams – gre­ta žu­vin­gas ka­na­las, Pa­pės eže­ras. Kaž­ka­da čia bu­vo jū­ros dug­nas.
D. Jarmalavičienė: kariuomenė man vyrą davė, kariuomenėje jį ir praradau
D. Jarmalavičienė: kariuomenė man vyrą davė, kariuomenėje jį ir praradau 2012.11.03 23:40 Kelias valandas netrukdomos ramiai šnekučiavomės su Afga­nistane žuvusio seržanto Arūno Jarmalavičiaus našle Danguole Jarmalavičiene. Sūnus Justas ir dukra Greta vakarą leido savo kam­bariuose, bendravo su draugais. Tik mopsas Čikis kartkartėmis šuniškais pomėgiais primindavo apie savo buvimą. „Galimybė nesitrinti pečiais, turėti savo erdves – tai vienas iš nuosavo namo privalumų.
Airijos jūroje lietuviai tapo didvyriais
Airijos jūroje lietuviai tapo didvyriais (1) 2012.11.03 11:02 Spa­lio 23-ąją du lie­tu­viai le­di­nė­je Ai­ri­jos jū­ro­je iš van­dens iš­trau­kė du ai­rius iš skęs­tan­čio žve­jų lai­vo. Gel­bė­to­jai – 28-erių jo­niš­kie­tis Ai­ri­das Gra­baus­kas ir Ku­žių (Šiau­lių raj.) gy­ven­to­jas Ri­man­tas Šid­laus­kas.
Po Vėlinių kapinės skendi šiukšlėse
Po Vėlinių kapinės skendi šiukšlėse 2012.11.03 11:15 Va­kar, per Vė­li­nes, dau­gu­ma Šiau­lių ka­pi­nių sken­dė­jo la­puo­se ir šiukš­lė­se. Žmo­nės pik­ti­no­si: nors per šven­tes su­tvar­ky­tų. Mies­to tvar­ky­to­jai sa­ko, kad šiukš­lių ir la­pų kal­nai dar pa­bus, kol žmo­nės nuo ka­pų nu­rinks gė­les. Tau­po. Gė­lės – tik iki tvo­ros Šiau­lie­tė Vik­to­ri­ja, pa­skam­bi­nu­si į „Šiau­lių kraš­tą“, pik­ti­no­si, jog se­no­sio­se ir K. Do­ne­lai­čio gat­vės ka­pi­nių pa­tvo­riai pil­ni šiukš­lių.
Kai išskiria mirtis
Kai išskiria mirtis 2012.11.01 07:26 Ga­li ti­kė­ti įvai­riais dva­si­niais mo­ky­mais, ta­čiau ar­ti­mo­jo mir­tis du­ria gi­liai ir skau­džiai. Ką da­ry­ti, kad skaus­mas at­lėg­tų grei­čiau? Kaip už­pil­dy­ti tuš­tu­mą? Pa­šau­kė Mi­rė vy­ras. Dau­ge­lis per lai­do­tu­ves šnabž­dė­jo­si: gra­žų gy­ve­ni­mą nu­gy­ve­no. Ga­lė­jo ir dar pa­gy­vent, bet, ma­tyt, žmo­na pa­si­kvie­tė. Ve­lio­nio mo­te­ris bu­vo mi­ru­si vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių. Iki tol abu bu­vo svei­ki.
Mokyklos saugo duonos kąsnį
Mokyklos saugo duonos kąsnį 2012.10.30 09:15 Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­nas – vėl po­li­ti­kų ran­ko­se. Dar­bo gru­pė pa­ren­gė per­tvar­kos pla­ną 2012–2015 me­tams. Jos ir mo­kyk­los di­rek­to­rių nuo­mo­nės su­si­kir­to: di­rek­to­riai siū­lo nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lų mo­ki­nių skai­čių, dar­bo gru­pė – pa­li­ko mi­ni­ma­lų orien­ty­rą. Kai ku­rios mo­kyk­los mi­ni­ma­lią ri­bą jau pa­sie­kė.
Atpildas žudiką pasivijo po dešimtmečio
Atpildas žudiką pasivijo po dešimtmečio (1) 2012.10.30 07:39 Va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį žmog­žu­dys­tės ir plė­ši­mo by­lo­je. Vie­nas tei­sia­ma­sis pri­pa­žin­tas kal­tu ir nu­teis­tas ka­lė­ji­mo baus­me. Ki­tas – iš­tei­sin­tas. Nuosp­ren­dis 42 me­tų Graž­vy­das Ko­cys, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu, už gro­tų pra­leis vie­nuo­li­ka me­tų. Ši baus­mė su­bend­rin­ta su anks­čiau įvyk­dy­tu nu­si­kal­ti­mu.
Vėlinių tradicijos: nuo pagonybės laikų iki krikščioniškojo tikėjimo
Vėlinių tradicijos: nuo pagonybės laikų iki krikščioniškojo tikėjimo (3) 2012.10.29 23:55 Lapk­ri­čio 1-ąją tra­di­ciš­kai lan­ko­mi ar­ti­mų­jų ka­pai ir už­de­ga­mos žva­kės. Šiau­lių uni­ver­si­te­to ka­pe­lio­nas Ri­man­tas Prans­kai­tis sa­ko, kad ap­lan­kius ka­pus, už­de­gus žva­kę rei­kia ne­pa­mirš­ti ir su­kal­bė­ti mal­dos, ant­raip ka­pų ap­lan­ky­mas bus la­biau gė­lių dar­že­lio tvar­ky­mas, o ne am­ži­no­sios ra­my­bės lin­kė­ji­mas mi­ru­siems.
Į viršų