Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro kom­pos­tu va­di­na­mos bios­kai­džios at­lie­kos į gre­ta esan­tį už­da­ro­mą žvy­ro kar­je­rą bu­vo ve­ža­mos su nei­rio­mis šiukš­lė­mis (nuotr. Balsas.lt)

Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro kom­pos­tu va­di­na­mos bios­kai­džios at­lie­kos į gre­ta esan­tį už­da­ro­mą žvy­ro kar­je­rą bu­vo ve­ža­mos su nei­rio­mis šiukš­lė­mis (nuotr. Balsas.lt)

Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras (ŠRATC) ra­do ge­nia­lų bū­dą, kaip iš­va­ly­ti Kai­rių są­var­ty­no ža­lių­jų at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę: vi­sas bios­kai­džias at­lie­kas, su­si­mai­šiu­sias su plas­ti­ko bu­te­liais, šiukš­lių mai­šais ir pa­dan­go­mis, iš­ga­ben­ti į pa­šo­nė­je už­da­ro­mą žvy­ro kar­je­rą.

Nau­jas šiukš­ly­nas?

Gre­ta Kai­rių są­var­ty­no esan­čia­me UAB „Žem­da“ eksp­loa­tuo­ta­me žvy­ro kar­je­re šiukš­lių kal­nai au­go ne vie­ną die­ną. Ra­tais nuo są­var­ty­no ža­lių­jų at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės iki už ke­lių šim­tų met­rų esan­čio žvy­ro kar­je­ro zu­jo trys sunk­ve­ži­miai ir trak­to­rius.

Pak­laus­ti, ką ve­žan­tys, vai­ruo­to­jai sa­kė iš­ve­žan­tys kom­pos­tą.

Žvy­ro kar­je­re au­gę ta­ria­mo kom­pos­to kal­nai ne­pa­si­ro­dė pa­na­šūs į per­pu­vu­sias ir trą­šų funk­ci­ją at­lie­kan­čias ža­lią­sias at­lie­kas.

Di­džiu­lė­se su­vers­to­se krū­vo­se iš to­lo bo­la­vo šiukš­lių mai­šai, plas­ti­ko bu­te­liai, lent­ga­liai, ne­sus­mul­kin­tos me­džių ša­kos, pa­dan­gos.

REKLAMA

Žvy­ro kar­je­ras pa­nė­šė­jo į nau­jai ku­ria­mą są­var­ty­ną.

Eko­lo­gei šiukš­lės – kom­pos­tas

ŠRATC eko­lo­gė Vi­li­ja Vi­soc­kie­nė pro­ble­mos ne­ma­tė. Esą bios­kai­džios at­lie­kos iš­ve­ža­mos, su­de­ri­nus su žvy­ro kar­je­rą eksp­loa­tuo­jan­čia UAB „Žem­da“ bei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais.

Ta­čiau V. Vi­soc­kie­nei ne­pa­vy­ko pa­slėp­ti su­sier­zi­ni­mo, pa­sa­kius, kad žur­na­lis­tai už­fik­sa­vo at­lie­kas, su­si­mai­šiu­sias su nei­rio­mis šiukš­lė­mis.

„Ko­kios ten šiukš­lės? Ten kom­pos­tas“, – ak­cen­ta­vo V. Vi­soc­kie­nė, vė­liau pri­si­pa­ži­nu­si, kad nei­rių me­džia­gų į kar­je­rą iš­ve­ža­mo­se at­lie­ko­se vis dėl­to ga­li bū­ti, mat įmo­nė ne­tu­rin­ti si­jo­tu­vo.

Spe­cia­lis­tė pra­bi­lo ir apie tai, kad kom­pos­to ty­ri­mai šioms į žvy­ro kar­je­rą iš­ve­ža­moms bios­kai­džioms at­lie­koms nė­ra at­lik­ti. Va­di­na­si, kom­pos­ta­vi­mo pro­ce­sas te­bė­ra ne­baig­tas.

ŠRATC eko­lo­gei keis­tas pa­si­ro­dė klau­si­mas apie su­vež­to­se krū­vo­se bo­luo­jan­čias pa­dan­gas. Gal­būt po­nia, va­di­nan­ti sa­ve eko­lo­ge, ir šias at­lie­kas va­di­na kom­pos­tu?

„Ko­kios pa­dan­gos? Gal jūs ne­ži­no­te, kad pa­dan­goms aikš­te­lė­je yra nu­ma­ty­ta ki­ta vie­ta, o ne prie ža­lių­jų at­lie­kų?,“ – ata­ka­vo įmo­nės po­nia, dar pa­bė­ru­si prie­kaiš­tų, ko­dėl žur­na­lis­tai do­mi­si šiuo rei­ka­lu.

Va­do­vas šo­ki­ruo­tas

UAB „Žem­da“ di­rek­to­rius Ros­val­das Bu­kan­tas nu­ste­bo su­ži­no­jęs, kad kar­tu su ta­ria­mu kom­pos­tu į kar­je­rą ve­ža­mi su­si­mai­šę plas­ti­ki­niai mai­šai su bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis, bu­te­liai, pa­dan­gos, ša­kos.

REKLAMA

Di­rek­to­rius „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no prieš ke­le­tą sa­vai­čių su ŠRATC va­do­vais su­ta­ręs dėl kom­pos­to, ku­ris yra rei­ka­lin­gas re­kul­ti­vuo­jant žvy­ro kar­je­rą.

Esą toks su­si­ta­ri­mas abi­pu­siai nau­din­gas. Ta­čiau va­do­vas ne­si­ti­kė­jo, kad už­da­ro­mą kar­je­rą ŠRATC pa­vers są­var­ty­nu.

Dar­bas – „ne iš to ga­lo“

Va­kar UAB „Žem­da“ di­rek­to­rius R. Bu­kan­tas už­da­ro­ma­me žvy­ro kar­je­re ap­si­lan­kė kar­tu su Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Šiau­lių ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­ju Egi­di­ju­mi Kva­saus­ku.

Pa­gal at­lie­kų tvar­ky­mo reg­la­men­tą, anot E. Kva­saus­ko, ŠRATC tu­ri lei­di­mą kom­pos­tui pa­nau­do­ti. Vie­na­me iš punk­tų yra nu­ma­ty­ta, kad kom­pos­tą ga­li­ma nau­do­ti šlai­tų per­den­gi­mui.

Gru­bi klai­da, anot ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko, bu­vo pa­da­ry­ta, kad ŠRATC neiš­va­lė iš­ve­ža­mo kom­pos­to aikš­te­lė­je, o su­ve­žė į re­kul­ti­vuo­ja­mą kar­je­rą ir jį už­ter­šė.

„ŠRATC daug ką da­ro „nuo ant­ro ga­lo“, – sa­kė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas. – Tu­rės vis­ką su­tvar­ky­ti – te­gul vaikš­to ir ran­kio­ja da­bar šiukš­les. Ant­raip už ap­lin­kos ter­ši­mą bus skir­tos bau­dos.“

Kom­pos­tas – vi­sai ne kom­pos­tas?

ŠRATC di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ga­my­bai Al­vy­das Put­riū­nas pri­pa­ži­no klai­dą ir pa­ža­dė­jo, kad į žvy­ro kar­je­rą su­vež­tas kom­pos­tas ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis bus su­tvar­ky­tas – plas­ti­ką, pa­dan­gas ir ne­sus­mul­kin­tas ša­kas dar­bi­nin­kai su­rink­sią bei iš­ve­šią.

REKLAMA

A. Put­riū­nas sa­kė, kad už­da­ro­mas žvy­ro kar­je­ras bu­vo už­terš­tas ne­są­mo­nin­gai. Esą tai nu­ti­ko dėl to, jog ŠRATC iki šio­lei ne­tu­rė­jo ža­lio­sioms at­lie­koms kom­pos­tuo­ti rei­ka­lin­gos įran­gos: nei smul­kin­ti, nei var­ty­tu­vo, nei si­jo­tu­vo.

Anot jo, ar­ti­miau­siu me­tu kom­pos­ta­vi­mo įran­ga bus su­komp­lek­tuo­ta ir ga­li­ma bus pa­ruoš­ti ko­ky­biš­ką kom­pos­tą.

Va­kar ry­tą „Šiau­lių kraš­tas“ dar kar­tą ap­si­lan­kė at­lie­kų už­terš­ta­me žvy­ro kar­je­re. Už­terš­tą ap­lin­ką tvar­kė dar­bi­nin­kai, at­lie­kas ly­gi­no trak­to­rius.

Edita KARKLELIENĖ

jola
2012-06-10 10:39:18
Nesu specialistė,bet kai perskaičiau,jog šiukšles suvertė į žvyro karjerą,ir plaukai pasišiaušė.Štai kaip dirba veltėdžiai,kurie gauna už ačiū pinigėlius!.MANAU,KAD REIKIA DARYTI ATVIRKŠČIAI:ATVAŽIAVO ŠIUKŠLIŲ MAŠINA,PASVĖRĖ MANO ŠIUKŠLES IR GAVO TIEK,KIEK PRIKLAUSO.KAS RENKA PLASTIKĄ,KAS MAKULATŪRĄ IR T.T.NEBEREIKS NEI AUKLĖTI TAUTOS.PATYS ŠIUKŠLININKAI IŠSIAUKLĖS.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
jola 2012-06-10 10:39:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nesu specialistė,bet kai perskaičiau,jog šiukšles suvertė į žvyro karjerą,ir plaukai pasišiaušė.Štai kaip dirba veltėdžiai,kurie gauna už ačiū pinigėlius!.MANAU,KAD REIKIA DARYTI ATVIRKŠČIAI:ATVAŽIAVO ŠIUKŠLIŲ MAŠINA,PASVĖRĖ MANO ŠIUKŠLES IR GAVO TIEK,KIEK PRIKLAUSO.KAS RENKA PLASTIKĄ,KAS MAKULATŪRĄ IR T.T.NEBEREIKS NEI AUKLĖTI TAUTOS.PATYS ŠIUKŠLININKAI IŠSIAUKLĖS.   ATSAKYTI

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
REKLAMA
Nekilnojamasis turtas Andrius Ufartas/Fotobankas
Lietuvoje praėjusiais metais buvo nupirkta butų ir gyvenamųjų namų už maždaug 2,1 mlrd. eurų sumą – 10,5 proc. daugiau nei 2018-aisiais. Registrų centro teigimu, tai ...
Klaipėdos jūrų uostas (Algirdas Kubaitis/Fotobankas)
Laivas su 80 tūkst. tonų norvegiškos naftos Baltarusijai į trečiadienį dėl blogų oro sąlygų neatplauks į Klaipėdą. Į uostą jis turėtų būti įvestas ketvirtadienio ...
Plastikas (nuotr. Fotodiena.lt/Dmitrijaus Radlinsko)
Per Vilniaus miesto šventes nebebus galima naudoti vienkartinio plastiko gaminių – tokį sprendimą trečiadienį priėmė Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Ji galutinai ...
Wizz Air (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Vengrijos oro bendrovė „WizzAir“ nuo kovo pabaigos  nutraukia skrydžius iš Vilniaus į Islandijos sostinę Reikjaviką ir Graikijos sostinę Atėnus.  Be to, rečiau ...
Stadiono statybos Kaune (nuotr. stop kadras)
Turkijos kompanija „Kayi Insaat“ teismui apskundė Kauno valdžios sprendimą nutraukti S. Dariaus ir S. Girėno stadiono statybų sutartį. Kauno apygardos teismo atstovė Milda ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
4 vaikų tėvas – areštinėje: pranešta apie spardytus vaikus, vienam sužalota galva
DABAR RODOMA
4 vaikų tėvas – areštinėje: pranešta apie spardytus vaikus, vienam sužalota galva
DABAR RODOMA
Panevėžio pataisos namų slaugytoja nesulaiko ašarų: patyčios darbe paguldė į patalą
DABAR RODOMA
Seime bręsta dar viena apkaltos istorija dėl Rozovos
DABAR RODOMA
Vilniaus apskrityje – kokliušo protrūkis: medikai įspėja, į ką atkreipti dėmesį
DABAR RODOMA
Narkevičiui nemokama vakarienė apkarto: komisija pareiškė, kad ministras pažeidė įstatymą
DABAR RODOMA
Išskirtiniai TV3 kadrai: naktį rastas slaptas vamzdis iš gamyklos Kėdainiuose
DABAR RODOMA
Orų kokteilis Vilniuje: pasipylė kruša, dangų skrodė žaibai, galiausiai pradėjo snigti
DABAR RODOMA
Detektyvas dėl politiko nušautos stumbro patelės tęsiasi: įtariama baisi versija
DABAR RODOMA
Gediminui Žiemeliui – nauji nemalonumai: su juo siejama įmonė tiriama dėl kontrabandos
DABAR RODOMA
Narkevičius sumanė viešai išvardyti, ką nuveikė per penkis mėnesius poste
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų