Degalinė (ELTA nuotr.)

Degalinė (ELTA nuotr.)

Lie­tu­vo­je įve­dus pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ko ap­ri­bo­ji­mus, ne­ma­žai maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių pa­kei­tė sa­vo vei­klos po­bū­dį į vie­šo­jo mai­ti­ni­mo ir pri­si­deng­da­mos ja įgi­jo tei­sę pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vi­są pa­rą. Bet daug ir ap­skri­tai nu­trau­kė sa­vo veik­lą. Ki­tos, gal­būt ieš­ko­da­mos įsta­ty­mo spra­gų, jau spė­jo pa­da­ry­ti pa­žei­di­mų.

Tik var­to­ti vie­to­je

Lie­tu­vo­je įve­dus pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko ap­ri­bo­ji­mus nuo 8 iki 22 val., ne­ma­žai maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių bu­vo pa­kei­tu­sios sa­vo vei­klos po­bū­dį į vie­šo­jo mai­ti­ni­mo veik­lą ir taip įgi­jo tei­sę pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vie­to­je ir iš­si­neš­ti­nai vi­są pa­rą. Tuo­met pri­vi­so ga­ly­bė va­di­na­mų­jų pseu­do­ba­rų. Šių me­tų sau­sio pir­mą­ją jiems bu­vo su­duo­tas, at­ro­dy­tų, mir­ti­nas smū­gis – įsi­ga­lio­jus priim­toms LR Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, nuo 2012 m. sau­sio 1 d. ne­bė­ra ga­li­ma iš vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų nuo 22 iki 8 val. iš­si­neš­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus nuo 22 iki 8 val., t. y. nak­tį, ga­li­ma var­to­ti tik vi­du­je.

REKLAMA

Pat­vir­tin­ta ir nau­ja pa­vil­jo­no są­vo­ka. Pa­gal ją nu­ma­to­ma, kad ja­me tu­ri bū­ti vi­du­je įreng­ta pre­ky­bos sa­lė pir­kė­jams ap­tar­nau­ti. Toks pa­tiks­li­ni­mas, ma­no­ma, už­kirs ke­lią kios­kams pa­si­va­din­ti pa­vil­jo­nais ir to­liau tęs­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Šiau­liuo­se yra apie 100 kios­kų, lei­di­mų pre­ky­bai ne­pra­si­tę­sė 14 pro­c. Spė­ja­ma, kad tie, ku­rių pa­grin­di­nę pel­no da­lį su­da­rė pre­ky­ba al­ko­ho­liu, iš­vis nu­trau­kė veik­lą.

Tie­sa, gai­la, kad prie są­vo­kos „pa­vil­jo­nas“ nė­ra nu­ro­dy­tas bent mi­ni­ma­lus rei­ka­lau­ja­mas pre­ky­bos sa­lės plo­tas ir bū­ti­ny­bė įreng­ti vie­šą­jį tua­le­tą.

Pa­tai­sos ap­ri­bo­jo ir pre­ky­bą al­ko­ho­liu de­ga­li­nė­se – įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se nu­ro­dy­ta, kad nuo 2012 m. sau­sio 1 d. jo­se bus lei­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vyk­dant tik maž­me­ni­nės pre­ky­bos veik­lą, to­dėl nuo 22 val. iki 8 val. al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų įsi­gy­ti de­ga­li­nė­je ne­bus ga­li­my­bės, o nuo 2016 m. bus vi­siš­kai drau­džia­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kiau­ti sta­cio­na­rio­se de­ga­li­nė­se.

Nai­vu­mas ar gud­rus vers­lo pla­nas?

Įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mo pa­tai­soms, mies­te jau už­fik­suo­ta pa­žei­di­mų. Sa­vait­raš­čio „Šiau­liai plius“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė skai­ty­to­jo laiš­kas ir pra­šy­mas pa­si­do­mė­ti įdo­mia Til­žės gat­vė­je esan­čios de­ga­li­nės „Vi­de­ra“ nak­ti­ne veik­la.

„Tri­jų ka­ra­lių va­ka­rą prieš pat vi­dur­nak­tį su­sto­jau va­žiuo­da­mas au­to­mo­bi­liu pro „Vi­de­ros“ de­ga­li­nę. Nus­te­bau, kad į jos te­ri­to­ri­ją bu­vo ap­skri­tai sun­ku įva­žiuo­ti, nes sto­vė­jo ga­ly­bė au­to­mo­bi­lių. Įė­jęs į pa­sta­to vi­dų vėl nu­ste­bau: jau­ni­mas ar­ba var­to­jo al­ko­ho­lį sė­dė­da­mas prie sta­le­lio, ar­ba nu­si­tvė­ręs bu­te­lius ri­kia­vo­si prie ka­sos. De­ga­li­nės ka­si­nin­kėms dar­bo bu­vo į va­lias, vie­toj vie­nos prie ka­sos sto­vė­jo ne­tgi dvi. Tarp­du­ry sto­vė­jo ir ap­sau­gi­nin­kas, ku­rio anks­čiau čia ne­ma­ty­da­vau. Ma­tyt, pre­ky­ba al­ko­ho­liu nak­ti­mis duo­da di­de­lį pel­ną, kad de­ga­li­nės sa­vi­nin­kai ga­li sau leis­ti priim­ti į dar­bą pa­pil­do­mai žmo­nių, – laiš­ke ra­šo šiau­lie­tis. – To­liau de­ga­li­nė­je bu­vo dar įdo­miau: kaž­koks gir­tuok­lis nu­si­pir­ko šam­pa­no bu­te­lį, ma­tyt, sa­vo da­mai. Ka­si­nin­kė jį vie­toj ati­da­rė, už­mo­vė ant kak­liu­ko plas­ti­ki­nę stik­li­nę. Vy­ras už bu­te­lio ir tie­siai pro ap­sau­gi­nin­ką per gat­vę. Aš taip pat pro ap­sau­gi­nin­ką pra­si­ne­šiau ati­da­ry­tą skar­di­nę alaus.“

„Jū­sų mi­nė­ta „Vi­de­ros“ de­ga­li­nė li­cen­ci­jos vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­liu nuo šių me­tų pra­džios iš­vis ne­tu­ri. Sau­sio

12 d. Pie­ti­nės po­li­ci­jos nuo­va­dos pa­rei­gū­nai tik­ri­no, ar de­ga­li­nės lai­ko­si įsi­ga­lio­ju­sių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mų. Jie už­fik­sa­vo „Vi­de­ros“ de­ga­li­nės at­lie­ka­mus veiks­mus. Da­bar yra ren­ka­ma me­džia­ga ir nu­sta­čius pa­žei­di­mą de­ga­li­nės va­do­vams bus pri­tai­ky­tos san­kci­jos“, – tei­gia Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai Gai­la Smag­riū­nie­nė.

Tai tu­ri ar ne­tu­ri de­ga­li­nė tą li­cen­ci­ją? Anot te­le­fo­nu kal­bin­tos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­jos Auk­sės Tut­ku­tės, sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mo pa­tai­soms, įmo­nė tu­rė­jo at­vyk­ti pa­keis­ti li­cen­ci­ją, bet to ne­pa­da­rė, va­di­na­si, dir­ba su se­na ne­be­ga­lio­jan­čia. Tą pa­tį pa­tvir­ti­no ir G. Smag­riū­nie­nė.

REKLAMA

Sa­vaip in­terp­re­tuo­ja?

Va­kar už­su­ko­me per pie­tus į de­ga­li­nę nu­si­pirk­ti alaus. Įsi­gi­jo­me be pro­ble­mų. Pak­laus­ta, ar bus ga­li­ma va­ka­re po de­šim­tos at­va­žiuo­ti alaus, ka­si­nin­kė pa­ti­ki­no, kad taip, tik per­spė­jo, kad al­ko­ho­lį tu­rė­si­me var­to­ti vie­to­je.

Apie tai iš­kart in­for­ma­vo­me Šiau­lių AVPK at­sto­vę. „Ne­są­mo­nė! Ne­ga­li bū­ti, – ste­bė­jo­si ji. – Įmo­nė sa­vaip in­terp­re­tuo­ja – ma­no, kad li­cen­ci­ja vis dar ga­lio­ja, nors taip nė­ra. Šis sa­vo­tiš­kas su­vo­ki­mas neat­lei­džia jos nuo at­sa­ko­my­bės. Juk įsi­ga­lio­jus nau­jam įsta­ty­mui se­no­ji tvar­ka ne­ten­ka ga­lios.“ Pak­laus­ta, kaip ko­le­gos po­li­ci­nin­kai ke­ti­na rea­guo­ti, G. Smag­riū­nie­nė tei­gė, kad jų toks el­ge­sys ne­ste­bi­na: „Ši įmo­nė ne vie­nin­te­lė to­kia. Kaip ir deg­tin­da­riai – gau­na bau­dą, bet ir to­liau va­ro na­mi­nę ma­ny­da­mi, kad jų nie­kas ne­be­kont­ro­liuos.“

Do­vi­lė Lau­ži­kie­nė, Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja eko­no­mi­kai, tei­gia, kad kont­ro­liuo­ti, ar lai­ko­ma­si įsta­ty­mo, pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ga­li Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ir po­li­ci­ja.

Gran­dio­zi­niai pla­nai?

Tie­sa, ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry de­ga­li­nė Sa­vi­val­dy­bė­je už­si­sa­kė „eks­po­zi­ci­nį plo­tą“ – pa­kar­to­ti­nai bus pri­sta­ty­ti bend­rą­ja tvar­ka pa­reng­to de­ta­lio­jo pla­no pa­tiks­lin­ti spren­di­niai. Ke­ti­na­ma su­jung­ti že­mės skly­pus Gi­ru­lių g. 1 ir 1A, nu­sta­ty­ti su­for­muo­to že­mės skly­po tvar­ky­mo ir nau­do­ji­mo re­ži­mus. Tai­gi no­ri­ma re­konst­ruo­ti esa­mą pa­sta­tą – įreng­ti ko­mer­ci­nes ir ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas, ne­di­di­nant de­ga­li­nės pa­jė­gu­mų. Ar tik ne ka­vi­nu­kę ke­ti­na­ma įreng­ti? Ta­da, at­lie­kant vie­šo­jo mai­ti­ni­mo funk­ci­ją (tu­rint mais­to tvar­ky­mo pa­žy­mė­ji­mą ir pre­ky­bos al­ko­ho­liu li­cen­ci­ją), al­ko­ho­liu bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti kiau­rą pa­rą.

REKLAMA

Ki­ti pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mai

Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad nuo 2012 m. sau­sio 1 d. bus drau­džia­ma al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus var­to­ti ir spor­to ren­gi­nių me­tu sa­lė­se, ku­rio­se jie vyks­ta. Mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad spor­tas sie­ja­mas su svei­ka gy­ven­se­na, o ne psi­choak­ty­vių­jų me­džia­gų var­to­ji­mu.

Be to, įsi­ga­lio­jus priim­toms Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, nuo 2013 m. sau­sio

1 d. maž­me­ni­nė­se pre­ky­bos vie­to­se bus drau­džia­ma par­duo­ti alų, sid­rą, alaus mi­ši­nius su neal­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, al­ko­ho­li­nius kok­tei­lius, iš­pils­ty­tus į di­des­nę nei 1 lit­ro ta­rą, bei par­duo­ti sid­rą, alų ir alaus mi­ši­nius, ku­rių tū­ri­nė eti­lo al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja yra di­des­nė nei 7,5 pro­c.

Pirk­da­mas „bam­ba­lį“, tu­rėk sa­vo kamš­te­lį?

Pa­gal nau­ją­jį Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ty­mą nak­tį ap­skri­tai ne­be­ga­li­ma nu­si­pirk­ti al­ko­ho­lio iš­si­neš­ti­nai. O jei pir­kė­jas nu­si­pirk­tų „bam­ba­lį“ alaus, ka­si­nin­kė nu­suk­tų jo kamš­te­lį, o pir­kė­jas iš ki­še­nės iš­si­trauk­tų sa­vo ir už­suk­tų ant pra­da­ry­to bu­te­lio?

Pa­kal­bin­ti mies­tie­čiai tvir­ti­na, kad to­kie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai tė­ra „žai­di­mai“. „Yra įsta­ty­mas, yra ir bū­dai, kaip jį apei­ti. Nie­kas neužd­raus man po 22 val. iš­si­neš­ti pra­da­ry­to al­ko­ho­lio bu­te­lio. Var­to­ti al­ko­ho­lio vie­šo­je vie­to­je ne­ga­li­ma, o ne­štis su­pa­kuo­to nie­kas ne­drau­džia, – svars­tė šiau­lie­tis. – Ki­ta ver­tus, al­ko­ho­lį var­to­ti ap­skri­tai ne­svei­ka, tad nė­ra rei­ka­lo po nak­ti­nius „taš­kus“ šlais­ty­tis ir lak­ti iki že­mės grai­by­mo. Su­si­lai­ky­mas – do­ry­bė.“

Po­vi­las LUN­GĖ

xxx
2012-01-23 22:40:51
geras istatymas as tik uz tik gaila kad kogero nebus viskas taip kaip planuota
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Nerijus 2012-01-27 14:04:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Duos pora litui pardavejui ir issines :)   ATSAKYTI
0_o 2012-01-25 20:08:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kažin ar labai dama, jei naktį reikia alkoholio papildyt lėkt?    ATSAKYTI
Elvis 2012-01-25 18:11:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Manau derėtų griežtesnes bausmes už poelgius būnant girtam skirti, o ne tokiom priemonėmis gert draust.   ATSAKYTI
kazkas 2012-01-25 01:58:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tegul dar kvepuot lietuvoj uzdraudzia..dar milijonas isvaziuos i anglija airija ar skandinavojos salis, saunuoliai lietuviai spauskit smulkiuosius verslus ;)   ATSAKYTI
blaiv 2012-01-24 10:28:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
laikas mest lietuviams gert. tikrai laikas, gal tada ir tarnus seime geresnius turesime.   ATSAKYTI
Rima 2012-01-24 09:42:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
jeigu jau vyrukui nuskilo pasimatymas su tikra dama, tai jis, budamas tikras dzentelmenas, is anksto turi buti pasiruoses ir sampano, ir roziu, ir viso ko, ko gali tokiu atveju prireikti. I "lariokus" dzentelmenai nebegineja,o jeigu begineja, tai, deja, ne damu siunciami...   ATSAKYTI
Kęstutis 2012-01-23 23:24:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kurgi tau nebus kaip planuota: - atsigaus pilstukinė mafija, ir pratekės milijonų dešimtys greta biudžeto į mafijos kišenes.
Duokit suaugusiems darbo, vaikams pramogų, nemokamų būrelių, sporto sekcijų, o kas visada gėrė visada ir gers tik nepriveskim prie nevilties naujų tautiečių.
Šis įstatymas galbūt papirktų(arba tiesiog bukų) populistų žaidimas.   ATSAKYTI
xxx 2012-01-23 22:40:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
geras istatymas as tik uz tik gaila kad kogero nebus viskas taip kaip planuota   ATSAKYTI

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
REKLAMA
Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)
Paskelbtos geriausiai apmokamos profesijos Lietuvoje. „Sodros“ pateikto sąrašo viršuje – skrydžių vadovai, kurių vidutinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių, daugiau nei 4 ...
Nekilnojamasis turtas Andrius Ufartas/Fotobankas
Lietuvoje praėjusiais metais buvo nupirkta butų ir gyvenamųjų namų už maždaug 2,1 mlrd. eurų sumą – 10,5 proc. daugiau nei 2018-aisiais. Registrų centro teigimu, tai ...
Klaipėdos jūrų uostas (Algirdas Kubaitis/Fotobankas)
Laivas su 80 tūkst. tonų norvegiškos naftos Baltarusijai į trečiadienį dėl blogų oro sąlygų neatplauks į Klaipėdą. Į uostą jis turėtų būti įvestas ketvirtadienio ...
Plastikas (nuotr. Fotodiena.lt/Dmitrijaus Radlinsko)
Per Vilniaus miesto šventes nebebus galima naudoti vienkartinio plastiko gaminių – tokį sprendimą trečiadienį priėmė Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Ji galutinai ...
Wizz Air (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Vengrijos oro bendrovė „WizzAir“ nuo kovo pabaigos  nutraukia skrydžius iš Vilniaus į Islandijos sostinę Reikjaviką ir Graikijos sostinę Atėnus.  Be to, rečiau ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
4 vaikų tėvas – areštinėje: pranešta apie spardytus vaikus, vienam sužalota galva
DABAR RODOMA
4 vaikų tėvas – areštinėje: pranešta apie spardytus vaikus, vienam sužalota galva
DABAR RODOMA
Panevėžio pataisos namų slaugytoja nesulaiko ašarų: patyčios darbe paguldė į patalą
DABAR RODOMA
Seime bręsta dar viena apkaltos istorija dėl Rozovos
DABAR RODOMA
Vilniaus apskrityje – kokliušo protrūkis: medikai įspėja, į ką atkreipti dėmesį
DABAR RODOMA
Narkevičiui nemokama vakarienė apkarto: komisija pareiškė, kad ministras pažeidė įstatymą
DABAR RODOMA
Išskirtiniai TV3 kadrai: naktį rastas slaptas vamzdis iš gamyklos Kėdainiuose
DABAR RODOMA
Orų kokteilis Vilniuje: pasipylė kruša, dangų skrodė žaibai, galiausiai pradėjo snigti
DABAR RODOMA
Detektyvas dėl politiko nušautos stumbro patelės tęsiasi: įtariama baisi versija
DABAR RODOMA
Gediminui Žiemeliui – nauji nemalonumai: su juo siejama įmonė tiriama dėl kontrabandos
DABAR RODOMA
Narkevičius sumanė viešai išvardyti, ką nuveikė per penkis mėnesius poste
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų