Bulvės (nuotr. SCANPIX)

Bulvės (nuotr. SCANPIX)

Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, vien pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę bul­vės pa­bran­go treč­da­liu. Ūki­nin­kai sa­ko, kad per mė­ne­sį su­pir­kė­jai kai­nas pa­kė­lė vos ne dvi­gu­bai. Ir di­di­na jas to­liau. Ga­li bū­ti, kad iki pa­va­sa­rio lie­tu­viš­kų bul­vių ne­be­liks, nes jos tie­siog iš­ke­liaus į Ru­si­ją.

Ly­gi­nant su 2009-ųjų der­liu­mi, bul­vės bran­go tris kar­tus ir jų su­pir­ki­mo kai­na pa­sie­kė 1,2 li­to. Ta­čiau kai ku­rie ūki­nin­kai ne­abe­jo­ja, kad sau­sio pa­bai­go­je su­pir­kė­jai už jas ga­li mo­kė­ti 1,5 li­to, o pa­va­sa­rį lie­tu­viš­kų bul­vių ki­log­ra­mo did­me­ni­nė kai­na ga­li pa­di­dė­ti ir iki 2 li­tų. Kai­nų ki­li­mo prie­žas­tis – ak­ty­vus jų eks­por­tas į Ru­si­ją.

14 hek­ta­rų plo­te bul­ves per­nai au­gi­nęs Uk­mer­gės ra­jo­no ūki­nin­kas An­ta­nas Ka­ma­raus­kas pa­sa­ko­ja be­veik kas­dien su­lau­kian­tis siū­ly­mų pirk­ti di­de­lius bul­vių kie­kius. Su­pir­kė­jai kas­dien gun­do vis di­des­nė­mis kai­no­mis. Šiuo me­tu kai­na jau pa­sie­kė 1,20 už ki­log­ra­mą.

REKLAMA

Pa­sak ūki­nin­ko, anks­čiau su­pir­kė­jai ne tik siū­lė ma­žes­nę su­pir­ki­mo kai­ną, bet ir kel­da­vo aukš­tus rei­ka­la­vi­mus: bul­vės tu­rė­jo bū­ti plau­tos ar bent jau la­bai šva­rios. Da­bar rei­ka­la­vi­mai itin su­ma­žė­jo. Li­ko svar­biau­sias – kiek ga­li­ma di­des­ni kie­kiai.

Ūki­nin­kas svars­to, kad pa­grin­di­nis su­pir­kė­jų tiks­las šian­dien – su­pirk­ti vi­są ūki­nin­kų pro­duk­ci­ją ir pas­kui stai­ga už­kel­ti kai­nas.

A. Ka­ma­raus­kas anks­čiau bul­ves iš­lai­ky­da­vo iki pa­va­sa­rio, ta­čiau da­bar svars­to, kad iki ko­vo, ba­lan­džio jų var­gu ar be­liks. Jei kai­na ir to­liau bus to­kia pa­lan­ki – par­duos vi­sas.

Aky­lai se­kan­tis rin­kos si­tu­a­ci­ją ūki­nin­kas ži­no, kad Ru­si­jo­je šiuo me­tu bul­vės kai­nuo­ja 2-3 kar­tus bran­giau nei pas mus. Bū­tent dėl to ir ki­lo ši­toks ne­re­gė­tas jų bu­mas. A. Ka­ma­raus­kas ne­nei­gia, kad au­gin­to­jus brangs­tan­ti pro­duk­ci­ja tik džiu­gi­na. Prie­šin­gu at­ve­ju šis ver­slas bū­tų pa­smerk­tas žlug­ti, juk per me­tus ši­taip iš­au­go ir dar­bo są­nau­dos, ypač ku­ras. La­bai pa­bran­go ir sėk­la. Šian­dien ser­ti­fi­kuo­tų sėk­li­nių bul­vių ki­log­ra­mas kai­nuo­ja 2 li­tus.

 

Ka­dan­gi bul­vei rei­kia ypač ge­ros že­mės, bet kur jos ne­pa­so­din­si, ūki­nin­kas yra nu­ta­ręs ki­tą­met plo­tų ne­di­din­ti ir lik­ti prie 14 hek­ta­rų.

Aky­lai da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją bul­vių rin­ko­je ste­bi ir Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė­je bul­vė­mis ir ki­to­mis dar­žo­vė­mis pre­kiau­jan­tis Ra­mū­nas Ska­pas.

REKLAMA

17 me­tų tuo be­si­ver­čian­tis ūki­nin­kas sa­ko, kad taip stai­ga bul­vės vi­dur­žie­mį pa­bran­go pir­mą kar­tą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę di­de­les bul­ves mai­šais jis par­da­vi­nė­jo po 1,2 Lt, ne­di­de­les – po li­tą, di­de­les bul­ves ma­žes­niais kie­kiais svė­rė po 1,5 Lt už ki­log­ra­mą.

Pats bul­ves au­gi­nan­tis ūki­nin­kas sa­kė, kad per mė­ne­sį su­pir­kė­jai bul­vių kai­ną pa­kė­lė vos ne dvi­gu­bai. Prieš nau­jus me­tus siū­lė už ki­log­ra­mą 80 cen­tų, o da­bar – 1,2 li­to.

Ūki­nin­kas kol kas ur­mu su­pir­kė­jams sa­vo bul­vių ne­par­duo­da. Ma­no, kad jos dar brangs. Ki­ta ver­tus, svars­to, kad šis stai­gus kai­nos šuo­lis ga­li bū­ti lai­ki­nas. Juk prie­žas­tis, jo ma­ny­mu, taip pat lai­ki­na – per­nykš­tės gam­tos sti­chi­jos Ru­si­jo­je. Bul­vių der­lius per­nai čia bu­vo itin pra­stas, tad jau ru­de­nį kai­nos ėmė aug­ti re­kor­di­niu grei­čiu.

Kad bul­vių trūks, ūki­nin­kai prog­no­za­vo jau ru­de­nį. Nes da­lis der­liaus dėl lie­taus su­ny­ko lau­kuo­se, da­lis su­pu­vo san­dė­liuo­se. Pa­na­ši pa­dė­tis bu­vo vi­so­je Eu­ro­po­je.

Yra ma­nan­čių­jų, kad at­ei­ty­je dras­tiš­ko au­gi­mo ne­bus. Esą bul­vių san­dė­liuo­se dar tu­ri olan­dai, bel­gai, pran­cū­zai. Be to, grei­tai pa­si­ro­dys ir anks­ty­vo­sios bul­vės iš Egip­to, Ma­ro­ko. Vis dėl­to be­veik ne­abe­jo­ja­ma, kad ir ki­tais me­tais bul­vių kai­na iš­liks aukš­ta.

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, per­nai ir šie­met bran­go ne tik bul­vės, bet be­veik vi­sos dar­žo­vės: mor­kos – dau­giau nei de­šim­ta­da­liu, bu­ro­kė­liai ir ko­pūs­tai – ke­liais pro­cen­tais.

- Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Parodė, kaip greitai, paprastai ir tobulai supakuoti dovanas
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
REKLAMA
Automobiliai
Valdantieji taršių automobilių mokestį siūlo įvesti ne nuo kitų metų balandžio, kaip numatyta Seimo po svarstymo penktadienį pritartame projekte, o nuo liepos. Pavėlinti ...
Eurai (nuotr. Fotodiena.lt)
Nors valdantieji džiaugiasi ką tik priimtu sprendimu labiau apmokestinti daugiausiai uždirbančius ir nuosaikiai didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį, tai tenkina ne visus. ...
Jonavos trąšų gamintoja „Achema“ (nuotr. Fotodiena.lt/Karolio Kavolėlio)
Po incidento „Achemoje“ ketvirtadienį atlikti papildomi tyrimai neparodė oro taršos Jonavoje ir Jonavos rajone, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). ...
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES) tikisi išsaugoti artimus ryšius užsienio ir saugumo ...
Vilius Šapoka (nuotr. Fotodiena.lt)
Finansų ministras Vilius Šapoka sako, kad bankų sektorius yra išskirtinis, nes jis vienintelis gali į sąnaudas įtraukti dalį atidėjimų blogoms paskoloms ir taip susimažinti ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Pamatę, ką veikia vairuotojas kitame automobilyje – vos galėjo patikėti
DABAR RODOMA
Parodė, kaip greitai, paprastai ir tobulai supakuoti dovanas
DABAR RODOMA
Plikledis vos netapo lemtingu: užfiksavo kraują stingdančią akimirką
DABAR RODOMA
Nepaklausęs tėčio vaikinas labai pasigailėjo: dabar juokiasi visas internetas
DABAR RODOMA
Tarp gyventojų kilo panika: kiemuose užfiksavo nevaldomą pavojų
DABAR RODOMA
Reporterė netvėrė pykčiu: vyro poelgis tiesioginio eterio metu sukėlė sąmyšį
DABAR RODOMA
Dietistas atskleidė, kodėl stengiasi nevartoti pieno produktų
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
Kauno policija sučiupo net dviejų nusikalstamų grupuočių narius
DABAR RODOMA
Kauno policija sučiupo net dviejų nusikalstamų grupuočių narius
DABAR RODOMA
Pabradėje žemę drebino ir orą virpino tankai: JAV kariuomenė pademonstravo galybę
DABAR RODOMA
Tradicijos: iki švenčių 12 dienų apspręs, kaip atrodys visi 12 kitų metų mėnesių
DABAR RODOMA
Kelmės kebabinės savininkas apie išpuolį: paskambino darbuotoja su isterišku baimės balsu
DABAR RODOMA
Budbergytė: tai ne taršos mokestis, o bauda
DABAR RODOMA
Nesustabdomas „Brexit“: ką po išstojimo planuoja daryti emigravę lietuviai
DABAR RODOMA
Nufilmavo merginos smurtą prieš berniuką Radviliškio gimnazijoje
DABAR RODOMA
Vilniuje nužudytas pensininkas – greičiausiai buvo sužalotas peiliu savo kieme
DABAR RODOMA
Nelaimė Vilniuje: žuvo po troleibuso ratais nukritęs žmogus
DABAR RODOMA
Ugniagesiai liko it musę kandę: gaus pinigų naujiems batams ir pirštinėms
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų