Ne visi emigrantai užsienyje randa laimę (nuotr. Organizatorių)

Ne visi emigrantai užsienyje randa laimę (nuotr. Organizatorių)

Vie­nas sū­nus, de­šimt me­tų są­ži­nin­gai dir­bęs pas Is­pa­ni­jos ūki­nin­ką, nu­si­žu­dė. Ki­tas kaip be­na­mis kla­jo­ja po Mad­ri­dą. Už tai 165 kar­tus bu­vo su­lai­ky­tas vie­tos po­li­ci­jos. To­kią šykš­čią in­for­ma­ci­ją apie sa­vo vai­kus tu­ri Ire­na Pa­na­siuk.

Mo­te­ris no­rė­tų iš­gel­bė­ti bent jau­nes­nį­jį sū­nų. Pa­sis­ko­lin­tų pi­ni­gų ir nu­siųs­tų ke­lio­nei į Lie­tu­vą. Ta­čiau nie­kas jai ne­pa­de­da su­si­siek­ti su sū­nu­mi. Tei­si­na­ma­si As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mu.

Ži­nia apie vy­riau­sio­jo sū­naus mir­tį

Prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų kra­žiš­kė (Kel­mės r.) Ire­na Pa­na­siuk li­ko naš­lė su pen­kiais vai­kais. Mo­te­ris sten­gė­si, kad du jos sū­nūs ir trys duk­ros bū­tų so­tūs ir ne­si­skir­tų iš bend­raam­žių.

Išau­gę sū­nūs Vik­to­ras ir Al­gir­das pa­trau­kė už­dar­biau­ti Is­pa­ni­jon. Vy­res­ny­sis Vik­to­ras ga­vo dar­bą Va­len­si­jo­je, pas ūki­nin­ką.

De­šimt me­tų sėk­min­gai dir­bo. Pa­lai­kė ry­šį su mo­ti­na. At­siųs­da­vo jai pi­ni­gų, kad bū­tų leng­viau iš­lai­ky­ti jau­nes­nes se­se­ris. Nie­kuo­met ne­si­skųs­da­vo, kad jam sun­ku ar kad ne­ga­luo­ja.

REKLAMA

Per­nai ru­de­nį Vik­to­ras nu­sto­jo skam­bin­ti. Gruo­džio 4-ąją į na­mus atė­jęs Kra­žių se­niū­nas pra­ne­šė, kad jos sū­nus mi­rė.

Esą prieš tai bu­vo gy­do­mas psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė­je. Iš­leis­tas iš li­go­ni­nės nu­si­žu­dė. At­pa­žin­tas pa­gal tu­rė­tus do­ku­men­tus.

Ži­nia su­krė­tė mo­ti­ną. Jai su­šlu­ba­vo svei­ka­ta. Iki tol kart­kar­tė­mis va­žiuo­da­vu­si už­dar­biau­ti į Vo­kie­ti­ją, mo­te­ris pa­lū­žo.

Mo­ti­nai ky­la daug klau­si­mų. Ko­dėl apie 31 me­tų jos sū­naus Vik­to­ro mir­tį pra­neš­ta tik tuo­met, kai jis jau bu­vo pa­lai­do­tas? Juk ūki­nin­kas, pas ku­rį dir­bo, tu­rė­jo jos te­le­fo­ną. Gal bū­tų nu­skri­du­si, pa­ma­čiu­si, bent įsi­ti­ki­nu­si, kad tik­rai ten jos sū­nus? Kaip jau­nas, tvir­tas vy­ras at­si­dū­rė psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė­je? Vik­to­ras nie­kuo­met ne­si­skun­dė svei­ka­ta.

Ire­na Pa­na­siuk ne­ga­li par­si­vež­ti ir sū­naus pa­lai­kų. Jų par­ga­be­ni­mas la­bai bran­giai kai­nuo­tų. O vals­ty­bės pa­ra­mos ne­ga­li gau­ti, nes Vik­to­ras bu­vo priė­męs Is­pa­ni­jos pi­lie­ty­bę. Mo­ti­na in­for­muo­ta, kad sū­nų pa­lai­do­jo vie­tos sa­vi­val­dy­bė.

Kla­jo­ja po Mad­ri­dą

Bro­liai Vik­to­ras ir Al­gir­das Pa­na­siuk iš pra­džių lai­kė­si vie­nas ki­to. Pas­kui Al­gir­das iš­va­žia­vo į Mad­ri­dą. Mo­ti­na ži­no tik tiek, kad ten gy­ve­no su ge­ro­kai už sa­ve vy­res­ne is­pa­ne.

I. Pa­na­siuk tu­rė­jo ir sū­naus ad­re­są bei te­le­fo­ną. Ten siųs­da­vo laiš­kus. O kar­tais su­si­skam­bin­da­vo su sū­nu­mi.

REKLAMA

Ta­čiau prieš po­rą me­tų ry­šys nu­trū­ko. Laiš­kas, ku­rį mo­ti­na Al­gir­dui siun­tė į Mad­ri­dą, grį­žo at­gal. I.Pa­na­siuk ban­dė skam­bin­ti anks­tes­niu te­le­fo­nu. Bu­te, kur anks­čiau su mo­te­ri­mi gy­ve­no jos sū­nus, at­si­lie­pia ki­ti žmo­nės.

Mo­ti­na krei­pė­si į po­li­ci­ją. Per­nai ko­vą pra­dė­ta Al­gir­do Pa­na­siuk paieš­ka. Bir­že­lio mė­ne­sį mo­ti­na ga­vo at­sa­ky­mą, kad jos sū­nus – gy­vas. Po­li­ci­ja jį ap­ti­ko Mad­ri­de. Kaip be­na­mis kla­jū­nas po­li­ci­jos su­lai­ky­tas jau 165 kar­tus.

Ar praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rį Al­gir­das Pa­na­siuk tik­rai bu­vo po­li­ci­jos su­ras­tas gy­vas ir svei­kas, ar Mad­ri­do po­li­ci­ja rė­mė­si anks­čiau apie jį tu­rė­ta in­for­ma­ci­ja, mo­ti­na ne­ži­no.

Jei­gu tik­rai bu­vo ras­tas kla­jo­jan­tis jos sū­nus, ko­dėl jam ne­pa­siū­ly­ta pa­skam­bin­ti be­si­rū­pi­nan­čiai ir pa­dė­ti ga­lin­čiai mo­ti­nai?

„Al­gir­das ne­skam­bin­da­vo taip daž­nai kaip Vik­to­ras, – pa­sa­ko­ja mo­ti­na. – Ta­čiau kai su­si­siek­da­vom, vi­suo­met bū­da­vo ma­lo­nus, švel­nus, nie­kuo­met nė­ra įžei­dęs ar pa­sa­kęs ką nors šiurkš­taus. Per pa­sku­ti­nį po­kal­bį jis bu­vo su­si­ti­kęs su se­se­ri­mi Jur­gi­ta. Abu kal­bė­da­mi su ma­ni­mi ver­kė. Ne­ti­kiu, kad jis ne­no­ri su ma­ni­mi kal­bė­tis. Grei­čiau­siai ne­tu­ri nei iš kur pa­skam­bin­ti, nei kaip grįž­ti na­mo. O gal pa­te­ko į ne­ge­rų drau­gų spąs­tus? Gal net ne jis kla­jo­ja po Mad­ri­dą, o kas nors ki­tas, pa­vo­gęs jo do­ku­men­tus?“

Įta­ri­mus pa­tvir­ti­na ir Kel­mės po­li­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja. Pa­si­ro­do, 2008 me­tais Al­gir­das Pa­na­siuk krei­pė­si į Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Is­pa­ni­jo­je dėl pra­ras­tų do­ku­men­tų.

REKLAMA

2011 me­tais vėl pra­ra­do as­me­ny­bę liu­di­jan­čius do­ku­men­tus. Krei­pė­si į am­ba­sa­dą. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas dar kar­tą iš­da­vė nau­jus do­ku­men­tus.

Pak­laus­tas, ar neį­ma­no­ma pa­dė­ti ne­ži­nią ken­čian­čiai mo­ti­nai Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Bra­ce­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, jog tai ne jų po­li­ci­jos jė­goms.

Jei­gu Al­gir­das Pa­na­siuk bū­tų pa­da­ręs ko­kį nors nu­si­kal­ti­mą Lie­tu­vo­je, tuo­met vals­ty­bė skir­tų pi­ni­gų par­vež­ti jį iš Is­pa­ni­jos.

„Vie­ną kar­tą dvie­se skri­do­me į Mad­ri­dą par­vež­ti įta­ria­mo pa­de­gė­jo, – sa­kė R.Bra­ce­vi­čius. – Vals­ty­bei tai kai­na­vo 12 tūks­tan­čių li­tų.“

Kal­tas Asmens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas?

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Pi­lie­čių ap­tar­na­vi­mo sky­riaus pir­ma­sis sek­re­to­rius Na­po­leo­nas Ba­ra­naus­kas re­dak­ci­jai tvir­ti­no, jog am­ba­sa­dos ga­li­my­bės ma­žes­nės už In­ter­po­lo ar Eu­ro­po­lo.

Jei­gu po­li­ci­jos su­ras­tas žmo­gus ne­pa­no­ro pa­skam­bin­ti sa­vo mo­ti­nai, va­di­na­si, ne­no­ri, kad ką nors apie jį ži­no­tų. „Mū­sų ga­li­my­bės ma­žes­nės už In­ter­po­lo, – sa­kė N.Ba­ra­naus­kas. – Jei žmo­gus ne­no­ri bend­rau­ti su ar­ti­mai­siais, mes ne­pri­ver­si­me. Jį sau­go As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas.“

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Is­pa­ni­jos ka­ra­lys­tė­je tre­čio­ji sek­re­to­rė Auš­ra Dir­žy­tė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog į am­ba­sa­dą jau yra krei­pu­sis pa­ti Ire­na Pa­na­siuk. Jai iš­siųs­tas at­sa­ky­mas. Ta­čiau sek­re­to­rė pa­ža­dė­jo dar kar­tą pa­si­gi­lin­ti į si­tua­ci­ją.

REKLAMA

Iš vi­sos mig­lo­tos mo­ti­nos ir re­dak­ci­jos tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos ky­la ne­ma­žai pa­grįs­tų klau­si­mų.

Ar iš tie­sų Al­gir­das Pa­na­siuk ne­pa­no­ro pa­skam­bin­ti mo­ti­nai, ar jam ne­bu­vo nė pa­siū­ly­ta? Ar tu­ri jis ga­li­my­bių pa­skam­bin­ti?

Ką iš tie­sų sau­go As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mas? Vai­kus nuo sa­vų mo­ti­nų?

Ne­dar­bo ir ki­tų so­cia­li­nių pro­ble­mų ve­ja­mi jau­ni žmo­nės pa­skli­do po pa­sau­lį. Tūks­tan­čiai mo­ti­nų pa­ti­ria pa­na­šias tra­ge­di­jas kaip I.Pa­na­siuk. Ne­jau­gi nė­ra jo­kios išei­ties joms pa­dė­ti? Kiek lai­ko lyg fi­gos la­pe­liu dangs­ty­si­mės As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mu?

Re­dak­ci­ja vi­lia­si, jog šį straips­nį in­ter­ne­te pa­skai­tys Mad­ri­de gy­ve­nan­tys lie­tu­viai. Gal­būt kas nors at­pa­žins lie­tu­vius? Gal apie jų li­ki­mą ką nors ži­no?

P. S.

Kai ra­ši­nys jau bu­vo pa­reng­tas spau­dai, re­dak­ci­ja ga­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to la­ko­niš­ką laiš­ką:

„At­sa­ky­da­mi į Jū­sų už­klau­są in­for­muo­ja­me, kad Lie­tu­vos am­ba­sa­dai Is­pa­ni­jo­je yra ži­no­ma Al­gir­do Pa­na­siuk bu­vi­mo vie­ta. A. Pa­na­siuk yra per­duo­ta ži­nia, kad jo ieš­ko ma­ma. Jam taip pat per­duo­ti am­ba­sa­dos at­sa­kin­gų pa­rei­gū­nų kon­tak­tai, ku­riais A. Pa­na­siuk ga­li kreip­tis dėl kon­su­li­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo.“

Regina MUSNECKIENĖ

tremendo
2012-11-27 21:10:48
Vienas niuansas neaiskus.Kaip jis gavo Ispanijos pilietybe,jeigu ji duodama tik perspektyviems polieciams?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Jurga 2012-11-29 15:43:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Būtų gerai, kad šiame straipsnyje būtų nors dalelė tiesos, o ne tik sukurtas serialas intrigoms kurstyti...   ATSAKYTI
tremendo 2012-11-27 21:10:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Vienas niuansas neaiskus.Kaip jis gavo Ispanijos pilietybe,jeigu ji duodama tik perspektyviems polieciams?   ATSAKYTI
Laima 2012-11-19 12:35:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ziauru ,( kaip visada nera pas mus kas padeda saviems...   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Kanye West (nuotr. SCANPIX)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį sakė, kad reperio Kanye Westo pareikšti ketinimai siekti prezidento posto yra „labai įdomūs“. Reaguodamas į K. Westo ...
Lietuva – tarp lyderių: JT ataskaitoje matyti, kas su pandemija tvarkėsi geriausiai (nuotr. shutterstock.com)
Nuo COVID-19 pandemijos pradžios šalys ėmėsi drastiškai skirtingų veiksmų. Remiantis naujuoju JT pranešimu, mes vis dar esame pradiniame šios krizės etape, tačiau kol kas ...
Aleksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Eiliniam perrinkimui nusiteikęs ilgametis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, jog mokesčių lengvatos naujiems užsienio investuotojams neturėtų būti ...
Kiaulės (nuotr. SCANPIX)
Latvijos veterinarijos tarnyba informavo apie pirmąjį afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkį, liepos 6 d. patvirtintą Kuldygos regione įsikūrusiame kiaulių ūkyje. Tai jau šešta ...
Donaldas Trumpas (nuotr. Scanpix)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį oficialiai pradėjo savo šalies pasitraukimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) procedūrą, įgyvendindamas grasinimus atimti iš ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų