Prievarta („Akistatos“ nuotr.)

Prievarta („Akistatos“ nuotr.)

Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, tei­sė­ja Ra­mu­nė Kuz­mie­nė, pro­ku­ro­ras Ed­ga­ras Burz­džius, da­ly­vau­jant nu­ken­tė­ju­sia­jai Ne­rin­gai S., jos ad­vo­ka­tui An­ta­nui Pliau­gai, iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą dėl sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo ir ža­gi­ni­mo. Kal­ti­na­mie­ji – aly­tiš­kiai: anks­čiau du kar­tus teis­tas Kęs­tu­tis Ba­ly­nas (g. 1982 m.), Ro­ber­tas Ja­va­raus­kas (g. 1977 m.), Man­gir­das Pac­ke­vi­čius (g. 1986 m.) ir Dei­vi­das Lu­ko­še­vi­čius (g. 1985 m.). Juos gy­nė ad­vo­ka­tai Gin­ta­ras Put­vins­kis, Ra­mū­nas Mi­kuls­kas, Ona Kli­na­vi­čie­nė ir Vy­tau­tas Tuč­kus.

Ant­ra­die­nį teis­mas pa­skel­bė iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas, ku­rį iš­gir­do pro­ce­so da­ly­viai, – kad nu­si­kals­ta­mos vei­kos grin­džia­mos vien nu­ken­tė­ju­sio­sios pa­ro­dy­mais, ku­rie ne­nuo­sek­lūs, prieš­ta­rau­jan­tys, su­kė­lė teis­mui daug abe­jo­nių, o šios aiš­ki­na­mos kal­ti­na­mų­jų nau­dai.

REKLAMA

Re­a­ga­vo skir­tin­gai

Iš­klau­sę nuosp­ren­dį iš­tei­sin­ti kal­ti­na­mie­ji ne­ro­dė jo­kių emo­ci­jų ir to­liau slė­pė sa­vo vei­dus, teis­me ne­už­si­bu­vo nė mi­nu­tės.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji Ne­rin­ga S. bu­vo su­tri­ku­si, ne­su­pra­to, kaip rei­kės to­liau gin­tis, su­si­rū­pi­no, ka­da į ran­kas gaus teis­mo spren­di­mą. Ją mo­ra­liš­kai pa­lai­kė tė­vai Ra­mu­nė ir Kęs­tu­tis S.

Nu­ken­tė­ju­sio­sios gy­nė­jas ad­vo­ka­tas A. Pliau­ga ne­abe­jo­jo sa­vo gi­na­mo­sios tei­su­mu ir sa­kė, kad bus ra­šo­mas ape­lia­ci­nis skun­das.

Pro­ku­ro­ras E. Burz­džius, surinkęs pakankamai įro­dymų, kad prievartiniai veiksmai buvo atlikti prieš merginos valią, kaltina­mie­siems siūlė skirti nuo 4 ir pusės iki 6 ir pusės metų laisvės atė­mimo bausmes. Išklausęs teismo verdiktą, šįkart prokuroras nuo išsa­mes­nių ko­men­ta­rų su­si­lai­kė ir sa­kė pri­im­sian­tis spren­­di­mą, kai su­si­pa­žins su jo pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų pa­nei­gi­mo mo­ty­vais.

Vė­liau kal­bin­ta vie­no kal­ti­na­mų­jų gy­nė­ja O. Kli­na­vi­čie­nė tei­gė, kad ki­to­kios šio teis­mo baig­ties ir ne­ga­lė­jo bū­ti.

Dve­jų me­tų se­nu­mo įvy­kiai ne­už­si­mir­šo

Ši kri­mi­na­li­nė is­to­ri­ja pri­mi­nė 2010 me­tų gruo­džio 26-osios įvy­kius. Ka­lė­dų an­trą die­ną apie 15 val. iš mo­čiu­tės na­mų Aly­tu­je Žu­vin­to gat­vė­je bu­vo prie­var­ta iš­temp­ta dvi­de­šimt­me­tė moks­lei­vė Ne­rin­ga S. Ke­tu­ri vy­rai mer­gi­ną įso­di­no į au­to­mo­bi­lį, nu­si­ve­žė į Aly­taus se­niū­ni­jos Mar­ga­ra­vos kai­mą. Bu­vo įta­ria­ma, kad ten vie­no vy­riš­kių tė­vo na­me­ly­je vi­si ke­tu­ri ją įvai­riais bū­dais sek­su­a­liai prie­var­ta­vo ir ža­gi­no. Vė­liau vie­nas prie­var­tau­to­jas nu­ken­tė­ju­- si­ą­ją nu­si­ve­žė į so­do na­me­lį „Vo­lun­gė­lės“ so­di­nin­kų ben­dri­jo­je Ne­mu­nai­čio kai­me ir to­liau prie­var­ta su ja san­ty­kia­vo.

REKLAMA

Tuo­met ir bu­vo su­lai­ky­ti bei ap­klaus­ti ke­tu­ri Aly­taus gy­ven­to­jai – K.Ba­ly­nas, R. Ja­va­raus­kas, M.Pac­ke­vi­čius ir D.Lukoševičius. Jiems ir pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl mer­gi­nos ža­gi­ni­mo ir sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo.

Duk­ters ieš­ko­jo tė­vai

Įvy­kio liu­di­nin­kė Žu­vin­to gat­vės gy­ven­to­ja Ja­ni­na L., ku­ri ma­tė, kaip iš na­mų per prie­var­tą bu­vo iš­temp­ta kai­my­nės vai­kai­tė, ir pa­si­sten­gė, kad apie tai iš­kart su­ži­no­tų ar­ti­mie­ji.

Kai gruo­džio 26-ąją 15.55 val. Ja­ni­na L. pa­skam­bi­no po­li­ci­jai ir pra­ne­šė, kas da­ro­si, pa­rei­gū­nai įvy­kio vie­to­je ne­pa­si­ro­dė. Ta­da po ke­lių mi­nu­čių mo­te­ris apie iš­vilk­tą iš na­mo vai­kai­tę mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu pra­ne­šė ir jos mo­čiu­tei Li­li­jai M. Ši su­si­sie­kė su Ne­rin­gos tė­vais Ra­mu­ne ir Kęs­tu­čiu S. Jie iš Ven­ciū­nų at­va­žia­vo į Aly­tų ir ke­ti­no duk­rą par­si­vež­ti na­mo.

Žu­vin­to gat­vė­je jiems bu­vo per­duo­tas lif­te ras­tas duk­ters te­le­fo­nas. Tė­vai Ne­rin­gos ieš­ko­jo Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no pre­ky­bos cen­truo­se, ki­to­se vie­to­se, li­go­ni­nė­je ir po­li­ci­jo­je. Be­je, su­ži­no­jo, kad pa­ieš­ka ga­li bū­ti pa­skelb­ta tik jai ne­at­si­ra­dus po tri­jų die­nų.

Ki­tą­dien su­tuok­ti­niai nu­ė­jo į mo­ti­nos bu­tą ir apie 14 val. ra­do duk­rą dre­ban­čią ir ver­kian­čią.

Tė­vai tą­syk žur­na­lis­tams aiš­ki­no: „Mes Ne­rin­gos ne­ver­tė­me ra­šy­ti po­li­ci­jai pa­reiš­ki­mo, bet ją pa­drą­si­no­me, kad ne­nu­ty­lė­tų to­kio at­ve­jo: su ja pa­si­elg­ta ne­žmo­niš­kai.“

REKLAMA

Tė­vų tei­gi­mu, pas juos į na­mus Ven­ciū­nuo­se bu­vo at­va­žia­vu­sios Ne­rin­gos pa­žįs­ta­mos, vie­ną die­ną vie­na, ki­tą die­ną dvi. Jie su­pra­to, kad duk­ros skriau­di­kų ar­ti­mie­ji už ty­lė­ji­mą siū­lo pi­ni­gų.

Kai­my­nai liu­di­jo: mer­gi­na iš na­mų iš­ves­ta prie­var­ta

Žur­na­lis­tams Ja­ni­na L. pa­sa­ko­jo: „Aš bu­vau juo­da kaip že­mė. Pa­ti­kė­ki­te, iš­si­gan­dau. Mes su vy­ru lif­tu pa­ki­lo­me iš ket­vir­to aukš­to į de­šim­tą, kur yra mū­sų bu­tas. Pa­ma­tė­me tris vy­rus, ku­rie, mū­sų nuo­mo­ne, bu­vo ne­blai­vūs, vie­nas ran­ko­je lai­kė ati­da­ry­tą bu­te­lį alaus. Jie no­rė­jo iš­si­temp­ti Ne­rin­gą S., ku­ri at­si­sa­kė ei­ti drau­ge. Ji bu­vo pa­stum­ta ir tren­kė­si gal­va į sie­ną. Ma­no vy­ras juos griež­tai su­ba­rė, ką jie čia da­ro, pa­kvie­tė Ne­rin­gą į sa­vo bu­tą, bet at­ei­viai jai už­sto­jo ke­lią. Ma­no vy­ras – dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­nin­kų ben­dri­jos pir­mi­nin­kas Juo­zas L. – pa­sa­kė, kad skam­bins po­li­ci­jai. Mer­gi­na gy­nė­si, spie­gė ir prie­var­ta de­šim­to aukš­to fo­jė bu­vo įstum­ta į lif­tą, – pa­sa­ko­ja įvy­kio liu­di­nin­kė. – Kai­my­nės vai­kai­tės riks­mas gir­dė­jo­si ir lif­te.“

Mo­te­ris iš­kart su­sku­bo skam­bin­ti te­le­fo­nu 112 ir pa­pra­šė su­jung­ti su Aly­taus po­li­ci­ja. At­si­lie­pė bu­dė­to­jas. „Aš jam grei­tai su­sa­kiau ad­re­są ir kas čia vyks­ta, kad Žu­vin­to gat­vė­je iš 7 na­mo prie­var­ta iš­temp­ta mer­gi­na“, – dės­to Ja­ni­na L.

REKLAMA

Triukš­mą, spie­gi­mą ir kly­ki­mą gir­dė­jo ir ki­ta aukš­to gy­ven­to­ja Dai­va L. Ji pa­gal­vo­jo, kad vyks­ta muš­ty­nės, to­dėl taip pat pa­skam­bi­no po­li­ci­jai.

Kai mer­gi­na su vy­rais nu­si­lei­do lif­tu že­myn, apie še­še­tas na­mo gy­ven­to­jų iš­lė­kė į bal­ko­ną ir ma­tė, kaip du vy­rai iš šo­nų, o vie­nas prie­ky­je Ne­rin­gą nu­si­ve­dė Žu­vin­to gat­vės 9 na­mo link, kur bu­vo pa­sta­ty­tas jų au­to­mo­bi­lis.

Ne­at­si­sa­kė sa­vo pa­ro­dy­mų

Po įvy­kio pra­ėjus dau­giau kaip dviem mė­ne­siams, į re­dak­ci­ją at­ėju­sias Žu­vin­to gat­vės 7 na­mo gy­ven­to­jas Ja­ni­ną ir Dai­vą pa­klau­siau, ar ga­lė­jo Ne­rin­ga S. tik dėl akių šauk­ti ir spieg­ti. Mat po­li­ci­jos ty­rė­jai ma­no, kad mer­gi­na šau­kė ir spie­gė tik „ne­no­rė­da­ma su­ga­din­ti prieš kai­my­nus sa­vo ge­ros re­pu­ta­ci­jos“, bet ne­šau­kė „gel­bė­ki­te“.

„Esu vis­ko gy­ve­ni­me pa­ty­ru­si, daug me­tų dir­bau pa­tai­sos na­muo­se, ži­nau, kas yra smur­tas, – kal­bė­jo Ja­ni­na L. – Aiš­kiai ma­tė­si, kad vy­rai jau­čia­si ne­bau­džia­mi. Jei­gu ne­bū­tų bu­vę mū­sų, liu­di­nin­kų, ka­žin ar mer­gi­na ne­bū­tų bu­vu­si pri­vers­ta nu­ty­lė­ti apie įvy­kį, kam nors skųs­tis. Jos gi nie­kas ne­gi­na.“

Po įvy­kio na­mo gy­ven­to­jai lif­te ra­do Ne­rin­gos S. te­le­fo­ną, fo­jė – plau­kų lan­ke­lį. Su­ra­do ir nuo fo­jė du­rų nu­plėš­tą tvir­tos me­džia­gos ran­ke­ną, į ku­rią bu­vo įsi­ki­bu­si Ne­rin­ga.

REKLAMA

Liu­dy­to­jai ne­at­si­sa­kė sa­vo pa­ro­dy­mų nei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, nei teis­me.

Bu­vo gra­si­na­ma

Nu­ken­tė­ju­sio­ji Ne­rin­ga S. prieš dve­jus me­tus žur­na­lis­tams pa­kar­to­jo sa­vo pa­sa­ko­ji­mą, kad bu­vo prie­var­ta iš­ves­ta iš na­mų, prieš ją pa­var­to­tas psi­cho­lo­gi­nis smur­tas, bu­vo ver­čia­ma ten­kin­ti vy­rų sek­su­a­li­nius po­rei­kius. Jai bu­vo gra­si­na­ma: „Ne­no­rė­jai su dviem, tai da­ry­si su ke­tu­riais“, jei jų ne­ten­kins, tai „plauks ant le­do ly­čių“. Šiuos žo­džius ji su­pra­to kaip gra­si­ni­mą bū­ti nu­žu­dy­tai ar nu­skan­din­tai Ne­mu­ne. Tvir­ti­no, kad ne mi­ne­ra­li­nį van­de­nį vy­rai gė­rė, o deg­ti­nę ir alų. Pra­šė­si na­mo, bet jos ne­iš­lei­do. Vie­nas vy­riš­kis net į lau­ko tu­a­le­tą ją ly­dė­jo ir ne­nu­lei­do akių.

Neringai S. ir tė­vams su­si­da­rė įspū­dis, kad ne ji, o prie­var­tau­to­jai nu­ken­tė­jo.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas stri­go

Dau­giau kaip du mė­ne­sius vy­kęs ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas. To­kį spren­di­mą 2011-ųjų ko­vo 4-ąją pri­ėmė pro­ku­ro­ras Ry­tis Kir­kliaus­kas, ne­įžvel­gęs įta­ria­mų­jų kal­tės: „Nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bau­džia­mo­jo­je by­lo­je nu­sta­čius, kad ne­su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­grin­džian­čių įta­ria­mų­jų kal­tę dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo.“

Toks pro­ku­ro­ro spren­di­mas pa­pik­ti­no nu­ken­tė­ju­sio­sios tė­vus, vi­suo­me­nę. Aly­taus mies­to mo­te­rų kri­zių cen­tro di­rek­to­rė An­ge­lė Ba­raus­kie­nė pa­ren­gė krei­pi­mą­si į Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­si­ą­jį pro­ku­ro­rą Sta­sį Ka­siu­lį. Pri­ta­ri­mą krei­pi­mui­si pa­tvir­ti­no per tris­de­šimt Lie­tu­vos mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­jų ir pa­vie­nių as­me­nų.

REKLAMA

Pro­ku­ro­ro spren­di­mą aukš­tes­nia­jam pro­ku­ro­rui ap­skun­dė ir nu­ken­tė­ju­sio­ji Ne­rin­ga S.

Jis bu­vo pa­nai­kin­tas, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko pro­ku­ro­ras E.Burz­džius, ir bau­džia­mo­ji by­la pa­sie­kė teis­mą.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­at­li­ko sa­vo pa­rei­gų

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lik­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas „dėl po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ne­pa­kan­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo". Iš­ties ko­dėl net dviem mo­te­rims, pra­ne­šu­sioms po­li­ci­jai apie įvy­kį Žu­vin­to gat­vės 7 na­me, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­pa­si­ro­dė?

Jau da­bar ži­no­ma, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sau at­sa­kė į šį klau­si­mą.

Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Val­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tė Si­mo­na Lu­da­vi­čiū­tė in­for­ma­vo, kad šis pa­rei­gū­nų ne­vei­ki­mas tu­rė­jo pa­da­ri­nių.

Trims Bu­dė­to­jų ope­ra­ty­vi­nio sky­riaus val­dy­mo dar­buo­to­jams tai­ky­tos nuo­bau­dos: dėl ne­tin­ka­mo tar­ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mo pa­reikš­ti griež­ti pa­pei­ki­mai, apie jų tin­ka­mu­mą tar­ny­bai bu­vo spren­džia­ma ne­ei­li­nė­je ates­ta­ci­jo­je. Vie­nas iš tri­jų nu­baus­tų pa­rei­gū­nų iš­ėjo iš tar­ny­bos, ki­tas per­kel­tas į ki­tas pa­rei­gas, ma­žiau­siai kal­tas pa­lik­tas dirb­ti sky­riu­je.

Jurgis KOCHANSKAS

Eugenijus
2012-11-08 22:32:48
Toks jusu visu likimas,mieli tautieciai avinai.Esate ir busite pisami per visus galus ir bijosite pasiskusti,nes liksite kalti,kad blogai padavinejot.Buciuokit toliau siknas konservams,Grybei.Atsikaskit Usa ir nucmokinkit jam bybi,nes jis juk kankinys.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
a 2012-11-10 14:04:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Dievo teismas visus pasieks ir uz visus blogus darbus reiks atsakyt   ATSAKYTI
apskusti 2012-11-09 19:59:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Apskusti toki teismo sprendima..!!!!!.Nenorejo ,ir nerado ikalciu...Nenorejo.O ,gal gerais pinigeliais paplauta teisesauga...O gal..??? Patarciau mergaitei su tevais nenuleisti ranku,kreiptis finansines pagalbos per Spauda..,eiti i telev.laidas,ir butinai samdytis gerus advokatus is Vilniaus..Ir tuos parazitus sodinti,,.Tyrima atnaujinti.!.Cia gi Alytus..visi savi.   ATSAKYTI
Alytiškis 2012-11-09 13:47:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kai perskaitau panašius teismo sprendimus, kai išteisinami tokie "vyrai", man kyla toks klausimas, o jei tą pačią teisėją išprievartautų per visas skyles, ką ji tada jaustų, ir kaip su tuo gyventų????? o gal jai tai patiktų ir ji paprašytų pakartot????? manau atsakymo nesulauksim..... norėtusi kad ji sapnuotų tos mergaitės patirtus košmarus.....   ATSAKYTI
Evelina 2012-11-09 12:33:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
matyt, gerai sumokejo tie slikstynes ir teisejai, ir prokurorui....Ar gerai dabar jauciates parazitai?!!!!!
Ateis jusu dienai!!!!!!Iskrypeliai!!!!!ta kur teistas, matyt, per mazai i uzpakali dare kalejime!!!!!

Kaip teiseja budama moteris galejo toki nuosprendi duoti???Kosmaras kazkoks....   ATSAKYTI
Teisejai 2012-11-09 09:06:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O ką teisėja darys su savo sažinę? Jog grauš kirminas iki mirties...   ATSAKYTI
sss 2012-11-09 08:57:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
teisesauga... va cia tai teisesauga... issaudyt tokius ir vardo neklaust.   ATSAKYTI
Sicilija 2012-11-09 02:17:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
DELFI taip pat straipnis yra. Sitie "didvyriai" facebooke profilius berods turi... Siprybes merginai! Gerai, kad bent ziniasklaida nelieka abejinga... na ir lygis musu teisesaugos.   ATSAKYTI
Eugenijus 2012-11-08 22:32:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Toks jusu visu likimas,mieli tautieciai avinai.Esate ir busite pisami per visus galus ir bijosite pasiskusti,nes liksite kalti,kad blogai padavinejot.Buciuokit toliau siknas konservams,Grybei.Atsikaskit Usa ir nucmokinkit jam bybi,nes jis juk kankinys.   ATSAKYTI
jooooooooooooooooooooooooo 2012-11-08 23:48:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kaip cia pasakius ,o juk ten prisidirbo ir buve policininkai ar policininku suneliai -va teipos ---matyt vargse neturtingu tevu vaikas ir tokie isgamos ''ale drasius''-jauciasi nebaudziami ---smagu kad paviesintos ju pavardes ----motinos dziaukites savo suneliai rurokais -snargliuoti uteletei apeje sasais ir susna normaliai mergu neprisipraso --tad reikia pakisus peili po kaklu sekso issireikjalauti   
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Paskutiniai keturi „Žalgirio“ kirčiai Tel Avive – tai nuskandino „Maccabi“
DABAR RODOMA
Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Kuriamas naujas planas šeimoms: žada rojų, bet, kaip bus išties?
DABAR RODOMA
Radžis sukritikavo sparčiai populiarėjantį Džeilandą
DABAR RODOMA
Tragiškas gaisras Šilutėje – ugniagesiai vos privažiavo
DABAR RODOMA
Stano siunčia žinutę apie vėžį: įsiklausyti verta visiems
DABAR RODOMA
Kaunietis sėda į teisiamųjų suolą: kūdikį spardė ir mušė
DABAR RODOMA
Naujas ginklas kovoje su šešėliu: konfiskuoti turtą bus paprasčiau
DABAR RODOMA
Dobrovolskio nužudymo byloje – blogos žinios nuteistiesiems
REKLAMA
Muštynės Vilniuje prie „Mados“  (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktį į sekmadienį Vilniaus policijai teko raminti įsiaudrinusius barų lankytojus, kilo bent trys didesnės muštynės. Bene pačios didžiausios įvyko apie antrą valandą nakties ...
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šeštadienio rytą neblaivi kliente bare Klaipėdoje buteliu trenkė baro darbuotojai per galvą. Klaipėdos policija pranešė, kad incidentas 6.43 val. įvyko Naujojo Sodo gatvėje ...
Ozo g. „Audi“ rėžėsi į stulpą – vairuotojas įpūtė 3,2 prom.  (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Sekmadienį apie 1 val. nakties Vilniuje, Ozo gatvėje, visai girtas „Audi“ vairuotojas sukėlė didelę avariją – rėžėsi į stulpą ir užtvėrė eismą. Atvažiavus policijai paaiškėjo, ...
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šeštadienį Vilniuje nužudyta moteris, policija sulaikė įtariamąjį. Policijos departamento duomenimis, 1979 metais gimusios moters kūnas Šv. Stepono gatvėje esančiame bute ...
Pristatyti nauji greitosios medicinos pagalbos automobiliai (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Šeštadienį Rokiškio rajone, Uljanavos kaime, susižalojo motociklininkas. Bendrasis pagalbos centras pranešimą apie įvykį gavo 13.41 val. Pirminėje informacijoje teigta, ...
REKLAMA

Top Video

Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Paskutiniai keturi „Žalgirio“ kirčiai Tel Avive – tai nuskandino „Maccabi“
DABAR RODOMA
Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Kuriamas naujas planas šeimoms: žada rojų, bet, kaip bus išties?
DABAR RODOMA
Radžis sukritikavo sparčiai populiarėjantį Džeilandą
DABAR RODOMA
Tragiškas gaisras Šilutėje – ugniagesiai vos privažiavo
DABAR RODOMA
Stano siunčia žinutę apie vėžį: įsiklausyti verta visiems
DABAR RODOMA
Kaunietis sėda į teisiamųjų suolą: kūdikį spardė ir mušė
DABAR RODOMA
Naujas ginklas kovoje su šešėliu: konfiskuoti turtą bus paprasčiau
DABAR RODOMA
Dobrovolskio nužudymo byloje – blogos žinios nuteistiesiems

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų