KGB agentų bylos („Valstiečių laikraštis“/Klaudijaus Driskiaus nuotr.)

KGB agentų bylos („Valstiečių laikraštis“/Klaudijaus Driskiaus nuotr.)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2011 m. gegužę pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t. y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB), veiklą Lietuvoje.

„Svetainėje bus skelbiami archyviniai dokumentai, informuojantys apie KGB tikslus ir siekius, struktūrinių padalinių funkcijas, planus, ataskaitas, jiems vadovavusius asmenis, operatyvinius planus ir jų rezultatus, agentūrinį tinklą ir agentų verbavimo metodus. Bus siekiama išryškinti, kad kitaip negu Vakarų demokratinių valstybių slaptosios tarnybos, SSRS KGB pamindami žmogaus teises ir net sovietinę konstituciją, siekdami totaliai kontroliuoti valstybės, o ypač okupuotų kraštų, gyventojus, skverbėsi į beveik visas visuomenės gyvenimo sritis ir net į privatų asmenų gyvenimą. Pavyzdžiui, religinės bendruomenės, neformalūs jaunimo sambūriai, buvę politiniai kaliniai ar tremtiniai panaudojant agentus buvo akylai sekami, kompromituojami, supriešinami“, – rašoma apie interneto svetainę www. kgbveikla. lt.

REKLAMA

Joje pateikti dokumentai kupiūruoti tik prireikus apsaugoti asmenų privataus gyvenimo duomenis ir informaciją apie prisipažinusius bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis.

Tinklalapyje pateikiamų dokumentų originalai saugomi Lietuvos ypatingajame archyve.

1985-ieji Biržuose. KGB kadriniai darbuotojai

„Šiaurės rytai“ pirmiausiai supažindina su naujausia ataskaita, kurioje KGB Biržų skyrius atsiskaito už 1985-ųjų metų veiklą.

Tuo metu LSSR KGB Biržų rajono poskyriui vadovavo viršininkas Steponas Lesinskas, dirbęs nuo 1966 metų, o 1988–aisiais jį pakeitė nuo 1960 iki pat 1991 spalio 20 d. KGB tarnavęs Antanas Vytautas Jasinskas.

Iki 1991 metų sausio 15 d. KGB tarnavo vyresnysis operatyvinis įgaliotinis Algimantas Jankauskas, operatyvinio įgaliotinio pareigas pradėjęs eiti 1972–aisiais.

Paskutinis į KGB Biržų poskyrį 1988 metų liepą atėjo operatyvinis įgaliotinis Jonas Vasiliauskas, tarnavęs iki 1991 metų spalio ir veiklą represinėje struktūroje baigęs būdamas vyresniuoju operatyviniu įgaliotiniu.

1985 metų KGB poskyrio veiklos ataskaitoje pažymėta, kad aplinka Biržuose rami, ekstremistinių išpuolių ir neigiamų reiškinių – tik keli nežymūs. Į kunigus, bažnyčių komitetus ir „perspektyvius“ būsimus agentus besiorientavusios „biržetiškos“ KGB operatyvinėje aplinkoje atsirado naujas objektas - 13 žmonių krišnaistų grupė. Taip pat reikėjo sekti vaizdo aparatūrą įsigijusius ir „ideologiškai kenksmingus užsienietiškus filmus“ demonstravusius asmenis bei KGB akiratyje atsidūrusius žiūrovus.

REKLAMA

1985 metais KGB poskyris užverbavo 4 agentus, gavo sankciją dar vieno agento verbavimui. Didelis dėmesys skirtas idėjiniam – politiniam agentų auklėjimui bei kontržvalgybinių savybių formavimui. Taip buvo ugdomi jauni agentai „Uosis“, „Jonas“, „Vėlivis“, „Vytas“, „Gediminas“.

KGB analizavo, vertino agentų „Janis“, „Subačius“, „Kelmelis“ darbą. Išaiškintos papildomos galimybės pasinaudoti agentų „Vladas“ ir „Stačkūnas“ veikla. Ataskaitoje minima, kad abejota agento „Janio“ sąžiningumu tarnaujant KGB, iš agentų tinklo pašalintas „Kelmelis“.

Pagal planus „Kedras“, „Vektor 2“, „Sistema“ ir „Alfa“ buvo išaiškinti ir patikrinti 9 rajono gyventojai, susirašinėjantys ar susitinkantys su kapitalistinėse šalyse gyvenančiais giminaičiais. Rinkta medžiaga apie tuos žmones, kurie iš užsienio gaudavo pinigines perlaidas, siuntinius ar dovanas. Imta tikrinti 5 asmenis, susirašinėjančius su užsienio korespondentais. Domėtasi TSO, melioracijos montavimo – statybos valdybos, miškų pramonės ūkio darbuotojais. Priežastis – didelė šių įmonių kadrų kaita ir galimybė jose „bandyti legalizuoti užsienio agentų veiklą“.

KGB akiratyje – kunigai ir tikintieji

Stebint „ekstremistiškai“ nusiteikusio Papilio klebono Krumpliausko veiklą per agentą „Algis“ ir ypatingajam laikotarpiui verbuojamą Ja. D. J. gauta duomenų, kad pas kleboną renkasi jaunimas, rodomi religinės tematikos bei idėjiškai priešiški bei kenksmingi filmai. Dalis jaunimo grupės išaiškinta, renkami faktai apie kenksmingą Krumpliausko veiklą. Padedant agentui ir konspiracinio buto laikytojui „Kaziui“ nustatyti ir patikrinti klebono ryšiai Maskvoje ir Leningrade.

REKLAMA

Padedant patikimam asmeniui „Valeckas“ stebėtas Biržuose dirbęs kunigas Braukyla, dirbant naudotasi agentų „Kovalevskis“ ir „Putinas“ pagalba.

KGB nurodo, kad asmeniškai dirbta su kunigu Nykštu, įtikinėjant jį susilaikyti nuo „priešiškos veiklos“.

Sekta ir 1983 metais eucharistinei grupei vadovavusi Šukytė, kuri dingo iš Biržų ir KGB akiračio. Stengtasi nustatyti jos buvimo vietą.

Norėdami rasti asmenis, galimai prisidėjusius prie antisovietinių leidinių leidybos ir platinimo bei studijavimo bažnyčios aplinkoje, KGB darbuotojai naudojosi agentų „Putinas“, „Kovalevskis“, „Algis“, „Petras“, „Zabarauskienė“ paslaugomis.

Operatyvinio sekimo byla pradėta prieš Leivą, kuris, KGB žiniomis, iš kunigo Uždavinio įsigijo nelegalų leidinį. Šioje byloje dirbo agentai „Kovalevskis“ ir „Algis“.

Pranešama, kad užmegztas asmeninis kontaktas su kunigu Zakriu, tiriama galimybė jo užverbavimui. Palaikomi asmeniniai kontaktai su kunigu Glinda, turint tikslą jį panaudoti verbavimui. Bendradarbiauti su KGB buvo tikimasi pritraukti ir kunigą Miškinį.

1984 m. užverbuotas agentas „Bijūnas“, ketinantis stoti į kunigų seminariją. Pranešama, kad jis atlieka karinę tarnybą, o jo asmeninė byla persiųsta į KGB „Osobij otdel“, kuris informuotas apie į kunigų seminariją galintį stoti agentą.

REKLAMA

Religinės baptistų bendruomenės aplinką stebėjo agentas „Korespondentas“ ir patikėtinis K.

Sekti krišnaistai, kurie 1984 metais bandė organizuoti susirinkimą biržiečio Donato Varkalio bute, tačiau KGB pastangomis šis susibūrimas buvo nutrauktas. Gauta duomenų apie iš Kauno atvykusį krišnaistą Mindaugą Šibonį, apsigyvenusį B. Dauguviečio sodyboje – muziejuje. 1985 metais jį pakeitė į gimtinę iš Kauno atvykęs ir KGB stebėjimo objektu tapęs Vidas Vasilis. Jo ketinimas organizuoti „Dauguvietynėje“ krišnaistų susirinkimą nutrauktas, padedant milicijai ir visuomenės atstovams. Išaiškinti 28 dalyviai, paimta literatūra, atributika ir pasiaiškinimai. Iš V. Vasilio motinos gauta „medžiaga“ apie krišnaistų daromą neigiamą įtaką jos sūnaus sveikatai. Kolūkio valdybos iš darbo atleistas V. Vasilis vėl išvyko gyventi į Kauną.

Ataskaitoje rašoma, kad susirinkime dalyvavę biržiečiai yra psichiškai nesveiki žmonės (archyvas šios kategorijos pavardžių neviešina).

Informatoriai – ir bendražygiai

Rajono KGB 1985 metais turėjo 2 bylas dėl „priešiškų ir politiškai nesveikų apraiškų tarp iš įkalinimo vietos grįžusiųjų asmenų“.

Berniks, teistą už dalyvavimą „nacionalistinėje gaujoje“ Latvijoje, stebėjo agentas „Vitas“. Pažymima, kad šis agentas yra buvęs lageryje kartu su Berniks, o šiuo metu yra jo bendradarbis.

REKLAMA

Kita byla – buvusio „antivalstybinės organizacijos“ vadovo Urbšto, kuris 1980 metais KGB buvo užverbuotas kaip agentas. Jo slapyvardis buvo „Vilis“. Rašoma, kad su šiuo agentu dirbta stengiantis jį sulaikyti nuo priešiškos ir kenkėjiškos veiklos. „Ataskaitiniu laikotarpiu neigiamų provežių iš jo pusės nebuvo, pastaruoju metu į KGB veiklą jis žiūri teigiamai“, - rašoma 1985 m. ataskaitoje. KGB 1984 metų ataskaitoje yra įrašas, kad Urbštui „padėta įsigyjant automobilį“.

Stiprinta agentų veikla jaunimo, inteligentijos aplinkoje ir įmonėse

KGB raportuoja, kad siekiant stiprinti agentų veiklos pozicijas tarp jaunimo 1985 metais užverbuotas agentas „Gediminas“ (vidurinės mokyklos moksleivis), kurio tėvai teisti už antitarybinę veiklą, ir „Vaitkus“ (tarybinio ūkio – technikumo moksleivis). Parinktas kandidatas verbavimui inžinierius – mechanikas Lučinskas (tėvai tremti) ir mokytojas radijo mėgėjas Juška.

Iš patikėtinio T. gauta duomenų, kad „Pavasario“ kolūkyje į Erkio ir Garlinsko butus biržiečiai Vilis Grigaravičius ir Gintaras Šablickas atveždavo vaizdo aparatūrą ir už pinigus rodydavo filmus. Surinkta medžiaga perduota prokuratūrai. Taip pat gauta duomenų, kad panašia veikla užsiėmė Juodgudis, Natka, Mačys, Petrauskas. Tie asmenys sekti, kad būtų galima užfiksuoti filmų demonstravimo faktą.

REKLAMA

Kontržvalgybą agropramoniniame komplekse atliko 15 agentų. Atrinkti 2 kandidatai verbavimui, surasti 5 nauji KGB patikėtiniai.

Svarbiame ūkio objekte – naftos perpumpavimo stotyje „Družba“ kontržvalgybą atliko agentai „Stačkūnas“ ir „Petras“. Transporto objektuose dirbo agentai „Albertas“ ir „Kazys“.

Aviacijos sporto klube DOSAAF 1985 metais užverbuotas agentas „Aras“ (lakūnas – instruktorius).

Ar jie šiandien dirba valstybės tarnyboje?

KGB Biržų poskyrio 1985 metų ataskaitoje rašoma, kad „vykdant pavedimą rengti čekistų kadrus“, stebėti į rajoną atvykstantys jauni specialistai, iš karinės tarnybos demobilizuoti kariai ir vyresniųjų klasių moksleiviai.

„Ataskaitiniu laikotarpiu paruoštas ir operatyvinei veiklai įformintas rajono komjaunimo komiteto darbuotojas Zurba. Mokytis aukštuosiuose KGB kursuose Minske išsiųstas inžinierius Pelanis, tam parinktas ir studijuojamas inžinierius Leckas“, – užfiksuota KGB dokumente.

Baigtas kandidato į karininko tarnybą Lino Karoso parengimas ir stebėjimas. Atnaujinta asmeninė operatyvinio – kovinio būrio sudėtis, spalio mėnesį vyko karininkų ir seržantų mokymas ir įskaitinės šaudymo pratybos.

Alfreda GUDIENĖ

Niki
2012-10-12 13:19:04
Diel Snoro afioros pasijeskok kaltu kitur o ne pas Prezidente Grybauskaite ,nejieskok atpirkimo oziu o gal ir esi pats kaltas ka?????
Kaip tau kyla ranka taip kaltinti Prezidente Grybauskaite ,ar nevertietu pasidomieti VSD kas tu toks per persona esi ir ka rezgi????
JAV pil Niki
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Niki 2012-10-12 13:19:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Diel Snoro afioros pasijeskok kaltu kitur o ne pas Prezidente Grybauskaite ,nejieskok atpirkimo oziu o gal ir esi pats kaltas ka?????
Kaip tau kyla ranka taip kaltinti Prezidente Grybauskaite ,ar nevertietu pasidomieti VSD kas tu toks per persona esi ir ka rezgi????
JAV pil Niki   ATSAKYTI
APKALTA 2012-10-12 06:35:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Dėl SNORO aferos APKALTĄ D.Grybauskaitėi ir į kalėjimą!   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Per susitikimą su Zelenskiu blogai pasijuto Merkel
DABAR RODOMA
Per susitikimą su Zelenskiu blogai pasijuto Merkel
DABAR RODOMA
Šilauogių kaina pasiekė kosmines aukštumas
DABAR RODOMA
Kodėl lietuviai bene daugiausiai skęsta Europoje
DABAR RODOMA
Medikai skelbia pavojų – trūksta kraujo
DABAR RODOMA
Didžiūnaitytės žūties tyrimas
DABAR RODOMA
Kova su Sosnovskio barščiais
DABAR RODOMA
Kaip išsirinkti kokybišką medų
DABAR RODOMA
Glostyk Bobiką
DABAR RODOMA
Medikai skaičiuoja aukas
DABAR RODOMA
Tarybiniai karščiai Lietuvoje
REKLAMA
Melagingos žinios portale baltictimes.com
Įsilaužus į naujienų portalus, trečiadienį juose paskelbtos melagingos žinios apie Lietuvoje vykstančias karines pratybas. Portaluose valstietis.lt ir baltictimes.com lietuvių ...
Aurelijus Veryga (Fotodiena/Arnas Strumila)
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga stebisi Seimo valstiečio Algimanto Kirkučio sprendimu dalyvauti Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus konkurse. BNS ministras ...
Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
Alytuje gyvenanti 38-erių Laima (vardas pakeistas – aut. past.) parodė, kaip galima prisidaryti problemų lygioje vietoje. Moteris padarė keletą pažeidimų už kuriuos dabar ...
Stichinė sausra Lietuvoje (nuotr. stop kadras)
Jau trijose šalies savivaldybėse paskelbta stichinė sausra. Blogiausia padėtis Dzūkijoje ir Vilniaus apskrityje. Ūkininkai praneša, kad dalyje laukų žuvo net apie 80 procentų ...
Elvinas Jankevičius
Jau vos po pusantros savaitės Vilniaus centre neliks kalinių. Po ilgų dešimtmečių iš sostinės širdies Lukiškių bus iškeldintas kalėjimas. Tačiau ar po kitas įkalinimo įstaigas ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų