Alkoholis (Fotodiena.lt/A. Bagdono nuotr.)

Alkoholis (Fotodiena.lt/A. Bagdono nuotr.)

Neaiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“ žu­vo dar­buo­to­jas. Pa­si­bai­gus vai­šėms įmo­nės di­rek­to­riaus ka­bi­ne­te, 62 me­tų dar­bų sau­gos in­ži­nie­riaus Kle­men­so Bi­rie­tos kū­nas bu­vo ras­tas įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me prieš­gais­ri­nia­me van­dens tel­ki­ny­je.

Vai­šės di­rek­to­riaus ka­bi­ne­te

Tre­čia­die­nio ry­tą ant ko­jų bu­vo su­kel­ta Pak­ruo­jo po­li­ci­ja. Į ją krei­pė­si per nak­tį vy­ro ne­su­lau­ku­si žmo­na.

Pa­rei­gū­nai pa­gal din­gu­sio­ mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no vie­tą iš­siaiš­ki­no, kad jis yra te­ri­to­ri­jo­je, kur ir yra įmo­nė.

Po ke­lias va­lan­das tru­ku­sių paieš­kų il­ga­me­tis įmo­nės dar­buo­to­jo kū­nas bu­vo ras­tas už ke­lių de­šim­čių met­rų nuo ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to, prieš­gais­ri­nia­me van­dens tel­ki­ny­je. Toje vietoje vandens – iki 1,5 metro.

Me­džiais ir krū­mais apau­gu­sį tel­ki­nį juo­sia api­ru­si tink­li­nė tvo­ra, su­te­mus ši kie­mo da­lis nė­ra ap­švie­čia­ma.

REKLAMA

Iš ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to ve­lio­nis išė­jo ant­ra­die­nio va­ka­rą, kiek po 18 va­lan­dos.

Nors įmo­nė dėl lė­šų sto­kos yra su­trum­pi­nu­si dar­bo lai­ką ir pa­pras­tai dir­ba iki 16 va­lan­dos, tą va­ka­rą dar­buo­to­jai už­si­bu­vo il­giau.

„Bu­vo šven­čia­mas ma­no ju­bi­lie­jus“, – apie vai­šes su al­ko­ho­liu sa­vo ka­bi­ne­te sa­kė lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas einantis Al­girdas Baikš­tys. Tą die­ną jam su­ka­ko 55-eri.

„Bu­vo bu­te­lis šam­pa­no, tor­tas, miš­rai­nių. Iš­gė­rėm po tau­rę, pa­svei­ki­no ir vis­kas. Aš čia nie­ko neor­ga­ni­za­vau, švęs­ti ke­ti­nau sa­vait­ga­lį“, – tei­si­no­si ne­se­niai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Gri­go­nio įsa­ky­mu lai­ki­nuo­ju įmo­nės va­do­vu pa­skir­tas bu­vęs įmo­nės me­cha­ni­kas.

Prie vai­šių sta­lo neuž­si­bu­vo

Dar­bų sau­gos in­ži­nie­rius K. Bi­rie­ta po 16 va­lan­dos bu­vo įmo­nės au­to­mo­bi­liu at­vež­tas į di­rek­to­riaus ju­bi­lie­jaus va­ka­rė­lį.

Išei­da­mas iš na­mų jis žmo­nai sa­kė, kad įmo­nės va­ka­rė­ly­je ilgai neuž­si­bus ir, kaip įpras­ta, pa­skam­bins.

Po ge­ros va­lan­dos nuo vai­šių pra­džios ėmė skirs­ty­tis dar­buo­to­jai. Išė­jo ir in­ži­nie­rius, prie vai­šių sta­lo pa­li­kęs įmo­nės va­do­vus A. Baikš­tį bei di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją An­ta­ną Jas­naus­ką.

Apie 19 va­lan­dą in­ži­nie­riaus žmo­na, pa­skam­bi­nu­si vy­rui, iš­gir­do ry­šio ope­ra­to­riaus pra­ne­ši­mą, kad abo­nen­tas yra už ry­šio ri­bos.

Na­miš­kiai su­ne­ri­mo.

Prieš pu­siau­nak­tį žmo­na su­si­sie­kė su A. Jas­naus­ku ir su­ži­no­jo, kad va­ka­rė­lis bai­gė­si apie 20 va­lan­dą. Kur din­go ge­ro­kai anks­čiau iš di­rek­to­riaus ka­bi­ne­to išė­jęs K. Bi­rie­ta, A. Jas­naus­kas sa­kė ne­ži­nąs.

REKLAMA

Kad įvy­ko ne­lai­mė, ve­lio­nio ar­ti­mie­ji su­pra­to jo ne­su­lau­kę iki pat ry­to.

Mir­ties prie­žas­tį ti­ria eks­per­tai

Ko­kia Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės dar­buo­to­jo mir­ties prie­žas­tis, aiš­ki­na­si eks­per­tai.

Žū­ties ap­lin­ky­bes tu­rė­tų at­skleis­ti pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Ty­ri­mą at­lie­kan­čių pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ga­lė­jo įvyk­ti ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, žmo­gus pa­sken­do.

Ant ve­lio­nio kū­no išo­ri­nių smur­to žy­mių ne­pas­te­bė­ta.

„Di­de­lio va­ka­rė­lio ne­bu­vo“

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dėl šio įvy­kio, ro­dos, nie­kas ne­suk­ru­tė­jo.

„Kiek tu­riu in­for­ma­ci­jos, ten kaž­ko­kio di­de­lio va­ka­rė­lio ne­bu­vo, – apie tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sias iš­ger­tu­ves Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je įmo­nė­je sa­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gri­go­nis. – Fak­tas toks yra. Aš ir­gi tiek ži­nau, kaip ir vi­si ži­no“.

Ra­jo­no me­rė As­ta Ja­siū­nie­nė sa­kė tre­čia­die­nio va­ka­rą su­ži­no­ju­si apie ne­lai­mę nu­vy­ko į įmo­nę.

„Man tik pa­sa­kė, kad tai at­si­ti­ko po dar­bo, kad dar­buo­to­jai ieš­ko­jo. Apie va­ka­rė­lį man nie­kas ne­pra­ne­šė. Di­rek­to­rius šven­tė ju­bi­lie­jų? At­ro­do, mes jį ge­ro­kai anks­čiau svei­ki­no­me,“ – apie nu­si­sto­vė­ju­sias val­di­nin­kų tra­di­ci­jas svei­kin­tis as­me­ni­nių šven­čių pro­go­mis už­si­mi­nė A. Ja­siū­nie­nė.

Gal Sa­vi­val­dy­bė­je jau ap­tar­ta, kaip ko­vo­ti su iš­gė­ri­nė­ji­mų tra­di­ci­ja dar­bo vie­to­se?

„Apie tai dar ma­žai kal­bė­jo­mės, bu­vo čia vi­so­kiau­sių ren­gi­nių“,– sa­kė me­rė.

Janina VANSAUSKIENĖ

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Negalėjo nenufilmuoti: praeiviai stabtelėjo žiūrėti, ką moteris vedžioja lauke
DABAR RODOMA
Mama slapta užfiksavo šokiruojantį slaugės elgesį su jos negalią turinčiu sūnumi
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
REKLAMA
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Lapkričio mėnesį Klaipėdos mieste užregistruota nemažai pranešimų apie žaibiškas vagystes, kurių metu nepažįstamas vaikinas, prabėgdamas atimdavo rankines iš vyresnio amžiaus ...
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nusprendė, kad sankryžoje partrenktam ir sunkiai sužalotam dviračiu važiavusiam chirurgui turės būti atlygintos perkvalifikavimo ...
Temidė (nuotr. Fotodiena.lt)
Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) antradienį galutinai išteisino smurtu prieš pradinuką kaltintą Šiaulių progimnazijos mokytoją. LAT pranešė, kad teisėjų kolegija ...
Miške Varėnos r. automobilyje rastas sudegęs žmogus (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Pastaruoju metu į Šiaulių apskrities policiją padažnėjo kreipimųsi vyrų, internetu užmezgusių pažintis su moterimis ir nukentėjusių realių pasimatymų su jomis metu. Kuršėnuose ...
Neringa Venckienė, V. Girčės nuotr.
Antradienį teismas nutarė paleisti N. Venckienę iš Kauno tardymo izoliatoriaus ir skirti švelnesnes kardomąsias priemones. Netrukus ji išleista iš Kauno tardymo ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų