„Facebook“  (nuotr. SCANPIX)

„Facebook“ (nuotr. SCANPIX)

In­ter­ne­to pla­ty­bė­se tar­si žu­vys plau­kio­jan­tys su­kčiai ne­beap­si­ri­bo­ja elekt­ro­ni­nių duo­me­nų vi­lio­nė­mis. Prieš ke­lias die­nas Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jai pra­neš­ta apie su­kčia­vi­mus per so­cia­li­nio tink­lo svetainę „Fa­ce­book“. Ana­lo­giš­ką ty­ri­mą ką tik pra­dė­jo ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­rei­gū­nai.

Gal­vo­jo pa­dė­ję

Į po­li­ci­ją krei­pė­si pi­ni­gus pra­ra­dęs rad­vi­liš­kie­tis. Jis pra­ne­šė per „Fa­ce­book“ su­lau­kęs pra­šy­mo su­teik­ti fi­nan­si­nę pa­gal­bą.

Vy­ras ne­dve­jo­da­mas į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 590 li­tų.

Sup­ra­tęs ap­ga­vys­tę, rad­vi­liš­kie­tis krei­pė­si į po­li­ci­ją. Dėl su­kčia­vi­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, įta­ria­ma­sis kol kas ne­nus­ta­ty­tas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, su­kčius pa­si­nau­do­jo 31-erių D. K. var­du su­kur­ta an­ke­ta ir jos duo­me­ni­mis so­cia­li­nėje svetainėje „Fa­ce­book“. Mo­ters drau­gams ir pa­žįs­ta­miems bu­vo iš­pla­tin­tas pra­šy­mas su­teik­ti pa­gal­bą.

REKLAMA

Ana­lo­giš­kas su­kčia­vi­mas praė­ju­sią sa­vai­tę įvyk­dy­tas Ak­me­nės ra­jo­ne.

Gy­ven­to­ja per „Fa­ce­book“ ga­vo esą drau­gės pra­šy­mą pa­sko­lin­ti pi­ni­gų.

Ne­pa­siaiš­ki­nu­si, ko­kiam tiks­lui pi­ni­gai rei­ka­lin­gi, mo­te­ris juos per­ve­dė į „Fa­ce­book" nu­ro­dy­tą są­skai­tą. Vė­liau, su­si­sie­ku­si su drau­ge, su­pra­to, jog bu­vo ap­gau­ta.

Suk­čiai fan­ta­zi­jos ne­sto­ko­ja

Ga­li bū­ti, kad afe­ris­tai vėl su­ra­do nau­ją bū­dą, kaip nau­do­tis pa­tik­lių gy­ven­to­jų pi­ni­gi­ne ir sėk­min­gai lob­ti.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos at­sto­vė spau­dai Ra­sa Sta­siu­lai­tie­nė in­for­ma­vo, kad šiais me­tais ra­jo­ne siau­tė­jo pa­čias įvai­riau­sias le­gen­das su­si­kū­rę ap­ga­vi­kai.

Va­sa­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jams su­kčiai bu­vo pa­mė­gę pri­si­sta­ty­ti FNTT pa­rei­gū­nais. Iš­gąs­din­ti skam­bi­nu­sio­jo in­for­ma­ci­jos, jog per as­me­ni­nes są­skai­tas ne­va yra plau­na­mi pi­ni­gai, žmo­nės, ypač vy­res­nio am­žiaus, ne­dve­jo­da­mi pa­vie­šin­da­vo sa­vo as­me­ni­nius duo­me­nis: ban­ko są­skai­tų nu­me­rius, slap­ta­žo­džius ir kt.

Pas­kui Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne iš­po­pu­lia­rė­jo skam­bu­čiai, ku­riais bū­da­vo pra­ne­ša­ma apie su­si­ža­lo­ju­sius ar­ti­muo­sius, ku­riems ne­del­siant rei­kia pi­ni­gų.

Lie­pos pa­bai­go­je po­li­ci­ja pri­čiu­po vy­rą, ku­ris ra­jo­no gy­ven­to­jams siū­lė įvai­rias pa­slau­gas – pa­sta­ty­ti pa­mink­lus, už­deng­ti sto­gus, iš­kas­ti tven­ki­nius, įreng­ti mėš­li­des ir pan. At­vy­kęs į už­sa­ko­vo na­mus ta­ria­mas dar­bi­nin­kas pa­siim­da­vo pi­ni­gus ir iš­ga­ruo­da­vo.

REKLAMA

Drau­gas tar­tų­si akis į akį

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vė Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė dar kar­tą per­spė­ja gy­ven­to­jus bū­ti bud­riems ir įta­riau žiū­rė­ti į įvai­rius siū­ly­mus, pra­šy­mus bei rei­ka­la­vi­mus. Ypač jei skam­bi­nu­sy­sis kal­ba apie as­me­ni­nius duo­me­nis ar pi­ni­gus.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu su­kčiai nu­si­tai­kė į „Fa­ce­book“. Žmo­nės, ga­vę pi­ni­gi­nės pa­gal­bos pra­šy­mus, užuo­t per­ve­dę pi­ni­gus, pir­miau tu­rė­tų su­si­siek­ti su drau­gu ar pa­žįs­ta­mu ir įsi­ti­kin­ti, ar pa­gal­ba jam tik­rai rei­ka­lin­ga“, – sa­kė G. Smag­riū­nie­nė.

Anot jos, ma­žai lo­gi­kos, kad pi­ni­gų pa­sko­lin­ti drau­gas pra­šy­tų per „Fa­ce­book“, o ne pa­skam­bi­nęs ar su­si­ti­kęs sko­lin­to­ją akis į akį.

Nau­do­da­mie­si „Fa­ce­book“ sve­tai­ne, gy­ven­to­jai ma­to tik sa­vo pa­žįs­ta­mų žmo­nių skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją, to­dėl ma­no, jog ga­li ja pa­si­ti­kė­ti.

Po­li­ci­ja pa­ta­ria at­sar­giai ver­tin­ti įvai­rias siū­lo­mas pa­slau­gas, pra­šy­mus. O ypa­tin­gai at­sar­giai rei­kė­tų ver­tin­ti gau­tas ži­nu­tes, rei­ka­lau­jan­čias pa­dik­tuo­ti slap­ta­žo­džius ar as­me­ni­nius duo­me­nis.

Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius Šiau­lių ap­skri­ty­je dėl su­kčia­vi­mo už­re­gist­ruo­ta 214 nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – be­veik 18 pro­cen­tų ma­žiau.

Suk­čia­vi­mo skai­čius išau­go vi­so­se Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pri­žiū­ri­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Šiau­lių mies­te už­re­gist­ruo­ti 103 su­kčia­vi­mai (2011 me­tais – 99), Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – 38 (2011 me­tais – 24), Ra­sei­nių ra­jo­ne – 21 (2011 me­tais – 10), Šiau­lių ra­jo­ne – 13 (2011 me­tais – 12), Jo­niš­kio ra­jo­ne – 9 (2011 me­tais – 4).

Edita KARKLELIENĖ

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
REKLAMA
Laiptinė (nuotr. stop kadras)
Kaune ir vėl fiksuojamas smurtas prieš mažamečius. Areštinėje atsidūrė keturių vaikų tėvas, kuris savo mažylius spardė kojomis ir talžė plastikine lazda. Vienam mažyliui ...
Išskirtiniai TV3 kadrai: naktį rastas slaptas vamzdis iš gamyklos Kėdainiuose (nuotr. stop kadras)
Sučiuptas dar vienas fabrikas, naktį tiesiai į upę leidžiantis nevalytas savo nuotekas. Šiąnakt aplinkosaugininkai pričiupo Kėdainiuose cukrų gaminančią įmonę – per ...
Vilniuje iš 3 aukšto iškritęs BMW (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Prabėgo beveik devyni mėnesiai po to, kai 2019-ųjų balandžio 25-ąją iš prekybos centro „Europa“ daugiaaukštės aikštelės 5 aukšto nukrito automobilis BMW su vairuotoja jo ...
Skaidiškių pašonėje susidūrė du automobiliai, nukentėjo moteris (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Trečiadienį po vidurdienio Vilniaus rajone Minsko plente susidūrė du automobiliai. Per avariją nukentėjo moteris. Nelaimė įvyko apie 13 val. prie pat vadinamojo Skaidiškių ...
Asociatyvi (nuotr. 123rf.com)
Seksualinio pobūdžio prievarta nepilnamečiams užtrauks dar griežtesnę baudžiamąją atsakomybę. Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtam pataisų ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
4 vaikų tėvas – areštinėje: pranešta apie spardytus vaikus, vienam sužalota galva
DABAR RODOMA
4 vaikų tėvas – areštinėje: pranešta apie spardytus vaikus, vienam sužalota galva
DABAR RODOMA
Panevėžio pataisos namų slaugytoja nesulaiko ašarų: patyčios darbe paguldė į patalą
DABAR RODOMA
Seime bręsta dar viena apkaltos istorija dėl Rozovos
DABAR RODOMA
Vilniaus apskrityje – kokliušo protrūkis: medikai įspėja, į ką atkreipti dėmesį
DABAR RODOMA
Narkevičiui nemokama vakarienė apkarto: komisija pareiškė, kad ministras pažeidė įstatymą
DABAR RODOMA
Išskirtiniai TV3 kadrai: naktį rastas slaptas vamzdis iš gamyklos Kėdainiuose
DABAR RODOMA
Orų kokteilis Vilniuje: pasipylė kruša, dangų skrodė žaibai, galiausiai pradėjo snigti
DABAR RODOMA
Detektyvas dėl politiko nušautos stumbro patelės tęsiasi: įtariama baisi versija
DABAR RODOMA
Gediminui Žiemeliui – nauji nemalonumai: su juo siejama įmonė tiriama dėl kontrabandos
DABAR RODOMA
Narkevičius sumanė viešai išvardyti, ką nuveikė per penkis mėnesius poste
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų