Vy­riš­kiui iš ma­žo mies­te­lio Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ieš­ki­nį pa­tei­kė aky­se ne­ma­ty­ta ieš­ko­vė: ji rei­ka­la­vo, kad pen­si­nin­kas pri­pa­žin­tų jos vai­ko tė­vys­tę. Įs­kau­din­tas vyras pa­ts su­ra­do vai­ko tė­vą, tik už­mes­ta naš­ta ne­pa­leng­vė­jo. Na­muo­se už­kur­tas pra­ga­ras jo žmo­nai bai­gė­si rea­ni­ma­ci­jo­je.

Ieš­ki­nys

Praei­tų Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se mies­te­lio laiš­ki­nin­kė į pa­gy­ve­nu­sios po­ros na­mus at­ne­šė laiš­ką – ieš­ki­nį. Re­gi­na tvar­kė­si na­muo­se, ren­gė­si Ve­ly­koms, An­ta­nas trum­pam bu­vo iš­vy­kęs.

Žmo­nai laiš­ki­nin­kė laiš­ko sa­kiu­si ne­ga­lin­ti ati­duo­ti, tik da­vė pa­skai­ty­ti.

„Su at­sa­ko­vu (nu­ro­dy­ti var­das, pa­var­dė, gi­mi­mo me­tai) san­tuo­ko­je ne­bu­vo­me. Drau­ga­vo­me ir tu­rė­jo­me ly­ti­nių san­ty­kių nuo 2009 me­tų pa­bai­gos iki 2010 me­tų pra­džios“, – skai­tė Re­gi­na.

Ieš­ki­ny­je nu­ro­do­ma, kad 2010 rugp­jū­tį dvi­de­šimt­me­tei mer­gi­nai gi­mė sū­nus, o sū­naus tė­vu ji nu­ro­do še­šias­de­šimt­me­tį per­ko­pu­sį vy­rą.

„Aš pa­sto­ji­mo me­tu su ki­tais vy­rais in­ty­mių san­ty­kių ne­tu­rė­jau, iš­sky­rus at­sa­ko­vą, to­dėl aš nea­be­jo­ju, kad ma­no vai­ko tė­vas yra at­sa­ko­vas. Nuo vai­ko gi­mi­mo at­sa­ko­vas vai­kui ne­tei­kė iš­lai­ky­mo. (....) Vai­ką iš­lai­kau vie­na. (...) At­siž­vel­giant į vai­ko po­rei­kius, sa­vo ir vai­ko tė­vo tur­ti­nę pa­dė­tį bei gau­na­mas pa­ja­mas, ma­nau, kad šiuo lai­ko­tar­piu su­ge­bė­siu už­tik­rin­ti nor­ma­lias gy­ve­ni­mo są­ly­gas, jei iš vai­ko tė­vo bus išieš­ko­ma vai­ko iš­lai­ky­mui po 300 li­tų kas mė­ne­sį iki jo pil­na­me­tys­tės“, – ra­šo­ma ieš­ki­ny­je.

REKLAMA

Po šo­ko – rea­ni­ma­ci­ja

„Ve­ly­kos mums bu­vo bai­sios. Žo­džio vie­nas ki­tam ne­ga­lė­jo­me pra­tar­ti“, – pri­si­mi­nė An­ta­nas.

„Aš sa­vo vy­ru nea­be­jo­jau. Jis ser­ga sun­kia šir­dies li­ga. Tuo me­tu bu­vo po ope­ra­ci­jos, to­dėl į vi­sas ke­lio­nes jį vi­sa­da ly­dė­da­vau, o na­muo­se taip pat bū­da­vo­me kar­tu. Bai­siau­sia bu­vo pa­kel­ti gė­dą ir at­si­kra­ty­ti pur­vo, ku­rį pri­me­tė mū­sų šei­mai“, – ne­slėp­da­ma jau­dulio sako Re­gi­na.

Po ke­lių die­nų, kai šei­ma ga­vo pra­ne­ši­mą apie ieš­ki­nį, Re­gi­na at­si­dū­rė kar­dio­lo­gi­nė­je rea­ni­ma­ci­jo­je. Sust­rei­ka­vo šir­dis, gy­dy­to­jai vos pri­kė­lė mo­te­rį gy­ve­ni­mui. Mo­te­ris iki šiol var­to­ja vais­tus, li­ga, sukelta di­de­lio su­krė­ti­mo, neat­sit­rau­kia.

Su­lau­kė tik pa­juo­kų

Šei­ma nu­ta­rė ieš­ko­ti tei­sy­bės. Ka­dan­gi ant ieš­ki­nio bu­vo vals­ty­bės skir­to ad­vo­ka­to, at­sto­vau­jan­čio ieš­ko­vei, rek­vi­zi­tai, An­ta­nas nie­ko ne­lau­kęs nu­vy­ko į jo kon­to­rą. Vė­liau – į teis­mą.

„Vi­si tik juo­kus lai­dė, sa­kė­si nie­ko ne­ga­lin­tys pa­da­ry­ti, siū­lė pa­si­da­ry­ti DNR tes­tą ir ta­da vis­kas paaiš­kės“, – ne­slėp­da­mas ap­mau­do pa­sa­ko­jo An­ta­nas.

Jis su­ži­no­jo, kad DNR tes­tas kai­nuo­ja 1000 li­tų.

„Bet kam aš tu­riu da­ry­ti tes­tą už to­kius pi­ni­gus, jei­gu ži­nau, kad ne aš tė­vas“, – sa­kė įskau­din­tas vy­ras.

Pir­ma­sis su­si­ti­ki­mas

Ant ieš­ki­nio bu­vo nu­ro­dy­ta ieš­ko­vės gy­ve­na­mo­ji vie­ta. Šei­ma ap­si­spren­dė vyk­ti ten.

An­ta­nui pa­klau­sus, ar jį ieš­ko­vė pa­žįs­ta, mer­gi­na pri­si­pa­ži­no, kad ne­pa­žįs­ta. Jis nu­si­ve­žė ir ke­lių vy­rų nuo­trau­kas. Mer­gi­na lyg ir at­pa­ži­nu­si, kurs esąs jos vai­ko tė­vas.

An­ta­nas dar kar­tą su­sku­bo kreip­tis į ieš­ko­vės ad­vo­ka­tą, kad keis­tai at­si­ra­dęs ieš­ki­nys bū­tų pri­pa­žin­tas nie­ki­niu.

REKLAMA

„Bet vals­ty­bės jai skir­tas ad­vo­ka­tas su ma­ni­mi su­si­tik­ti at­si­sa­kė, kal­bė­jo­me tik te­le­fo­nu. Jis kaž­ko­dėl la­bai už­si­spy­ręs no­rė­jo, kad by­la bū­tų tę­sia­ma. Dar man pa­gra­si­no, kad ne­pa­veik­čiau ieš­ko­vės ir su ja ne­su­si­ti­ki­nė­čiau“, – pri­si­mi­nė An­ta­nas.

Vie­nas teis­mo po­sė­dis įvy­ko. An­ta­ną iš­ti­ko prie­puo­lis.

„Pats tei­sė­jas ma­ne ra­mi­no. Bet kas man iš to, kai ner­vai suės­ti to­kio­mis kvai­lys­tė­mis“, – sa­kė vy­ras.

Ta­po de­tek­ty­vais

Su­si­ti­ki­me su mer­gi­na An­ta­nas iš­gir­do, kad ji tu­rė­ju­si ly­ti­nių san­ty­kių bū­tent ta­me mies­te­ly­je, kur jis gy­ve­na. Maž­daug api­bū­di­no, kaip at­ro­dė vy­ras, su ku­riuo ji bend­ra­vo, kaip bū­da­vo ap­si­ren­gęs, kur su­si­ti­ki­nė­da­vo, ko­kia ma­ši­na vež­da­vo­si ją už mies­te­lio.

„Pa­tys ta­po­me de­tek­ty­vais, nes ki­to ke­lio, kaip ap­si­gin­ti nuo to­kio bai­saus šmeiž­to, įsi­ti­ki­no­me, nė­ra“, – pa­sa­ko­jo An­ta­nas su Re­gi­na.

Pa­gal mer­gi­nos pa­sa­ko­ji­mus An­ta­nas su­pra­to, apie ko­kį vy­rą kal­ba­ma. Jo pa­var­dės tik vie­na rai­dė ski­ria­si nuo An­ta­no pa­var­dės.

Mer­gi­na vė­liau su­ti­ko nu­va­žiuo­ti į mies­te­lį. Ji iš kar­to at­pa­ži­no galimą vai­ko tė­vą, pa­šau­kė jį Da­riu­mi, nors tik­ra­sis jo var­das vi­sai ne­pa­na­šus į šį.

Ga­liau­siai mer­gi­na An­ta­nui pa­pa­sa­ko­jo, kad Da­riu­mi pri­si­sta­ti­nė­jęs vy­ras daž­nai ją pa­siim­da­vo po dar­bo į sa­vo ma­ši­ną, vež­da­vo­si už mies­te­lio, o po ly­ti­nių san­ty­kių duo­da­vo jai pi­ni­gų.

Pa­var­dė – „iš lu­bų“

Ko­dėl bu­vo dur­ta pirš­tu bū­tent į An­ta­ną?

Mer­gi­na jam pa­sa­ko­jo, kad at­va­žia­vu­si į mies­te­lį ieš­ko­jo bū­tent Da­riaus var­du ir pa­var­de pri­si­sta­čiu­sio vy­ro.

Mies­te­ly­je su­ži­no­jo, kad to­kia pa­var­de žmo­gaus nė­ra, bet yra pa­na­šia pa­var­de. Mer­gi­na ieš­ki­ny­je ir nu­ro­dė An­ta­ną.

REKLAMA

Po to, kai An­ta­nas su Re­gi­na pa­tys iš­ty­rė į de­tek­ty­vą panašią istoriją, su­ži­no­jo, kad ieš­ko­vė nu­spren­dė at­siim­ti ieš­ki­nį.

„Ta­čiau da­bar jau ne­be­su­ti­ko­me mes. No­rė­jo­me, kad teis­mas įvyk­tų ir mums bū­tų su­grą­žin­ti pa­tir­ti nuo­sto­liai – iš­lai­dos ma­no ad­vo­ka­tui“, – sa­kė An­ta­nas.

Li­ko ne su ali­men­tais, o su sko­la

Bir­že­lio 11 die­ną Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nu­tar­tį.

Ieš­ki­nys li­ko ne­nag­ri­nė­tas.

Iš ieš­ko­vės at­sa­ko­vui pri­teis­tos at­sa­ko­vo tu­rė­tos by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dos – 600 li­tų už su­teik­tas ad­vo­ka­to pa­slau­gas.

Die­ną, kai lan­kė­mės An­ta­no ir Re­gi­nos na­muo­se, jie ga­vo ieš­ko­vės ži­nu­tę: „La­bas ry­tas. Mums at­siųs­ki­te są­skai­tos nu­me­rį. Nuo spa­lio 20 die­nos pra­ve­sim po 50 li­tų“.

„Ma­tė­me, kaip mer­gi­na skur­džiai gy­ve­na. Ji pa­ža­dė­jo mums da­li­mis su­mo­kė­ti pri­teis­tus 600 li­tų. Gai­la jos, bet jei­gu ji ne­te­sės pa­ža­do, bū­si­me pri­vers­ti kreip­tis į ant­sto­lį“, – sa­kė An­ta­nas.

Ne­ga­na to, šei­ma pa­ty­rė dar di­des­nių nuo­sto­lių. Ka­dan­gi Re­gi­na be­dar­bė, už gy­dy­mą po pa­tir­to šo­ko li­go­ni­nė­je, rea­ni­ma­ci­jo­je, šei­mai te­ko su­mo­kė­ti 2,5 tūks­tan­čio li­tų.

„Kas tuos pi­ni­gus grą­žins?“ – klau­sė šei­ma.

Specialisto komentaras: teis­mas pri­va­lo priim­ti ieš­ki­nį

Rai­mon­da Andrulienė, Šiau­lių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti pir­mi­nin­ko pa­rei­gas:

– Teis­mas, tik iš­nag­ri­nė­jęs skun­dus ir iš­ty­ręs įro­dy­mus, ga­li pa­sa­ky­ti, pa­grįs­tas, ar ne­pag­rįs­tas krei­pi­ma­sis. Bet prii­mant ieš­ki­nį teis­mas nie­kaip ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ieš­ki­nys pa­grįs­tas, ar ne, nes ta­da teis­mas jau iš anks­to nu­spręs­tų by­los baig­tį be pro­ce­so. To mes ne­ga­li­me da­ry­ti.

REKLAMA

Jei­gu žmo­gus ma­no, kad tu­ri rei­ka­la­vi­mo tei­sę ir krei­pia­si į teis­mą, teis­mas pri­va­lo priim­ti ieš­ki­nį. Bet koks išanks­ti­nis at­si­sa­ky­mas bū­tų ne­tei­sė­tas, bū­tų pa­žeis­ta žmo­gaus tei­sė kreip­tis į teis­mą.


Rašyti komentarą...
v
vasiokas
2012-09-18 08:36:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
Nu Cia tai geras Bajeris,pati mergina nezino kas tevas vaiko.Kaimiete savim pasitikinti !
Atsakyti
0

h
hmm
2012-09-18 12:32:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
daug tokiu kvaiseliu. Gavo pinigus uz seksa ir dar iesko...
Atsakyti
0

A
AT
2012-09-18 12:35:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
Kazkokia bambuku salis, ka reiskia "priimti bet koki ieskini"? Jei as noriu suzlugdyti imone ar zmogu, teikiu ieskini, reikalauju arestuoti saskaitas, pasibylineju kokius metus ar du, imone ar zmogus ilenda i skolas arba zlunga, tada tesmas nusprendzia kad ieskinys nepagrystas!!! Ka tada atlygins - advokato paslaugas ir 2-3% palukanas kurias dar reikes teisme irodineti?
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų